Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia

Fra BaskalFRA BASKAL FARRUGIA
Kapuċċin
1869 – 1937

Tagħrif: 

Ħamsin Sena ilu saret ir-Rikonjizzjoni
Kien eżattament fis-6 ta’ April 1953 meta fil-preżenza ta’ Mons. Ġużeppi Pace, Isqof ta’ Għawdex u tar-Rev. Patri Pietru Mamo, Provinċjal tal-kapuċċini saret ir-rikonjizzjoni ta’ Fra Baskal Farrugia fil-Kripta tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex.

Fra Baskal twieled u ġie mgħammed iż-Żebbuġ ta’ Għawdex, nhar l-Erbgħa 10 ta’ Frar, 1869. Il-ġenituri tiegħu kienu Ġużeppi Farrugia miż-Żebbuġ, Għawdex u Roża Spiteri imwielda x-Xagħra minn Ġużeppi u Marija neè Cini. Fil-magħmudija tawh l-isem ta’ Salvu, Mikiel u Ġużeppi, iċ-ċelebrant kien Dun Bartilmew Busuttil. Salvu kien ir-raba’ wieħed minn familja ta’ tlettax-il wild.

Vokazzjoni Reliġjuża
Salvu meta kien għadu ċkejken kien diġà beda jħoss li jixtieq isir reliġjuż. Meta kien jara xi Fratell Kapuċċin jiġbor iċ-ċirka (karità) fit-toroq taż-Żebbuġ kien jissaħħar warajh.

Meta kellu madwar wieħed u għoxrin sena eżattament fl-24 ta’ Diċembru 1890, Salvu ġie mlibbes iċ-ċoqqa kapuċċina minn idejn Patri Ġużeppi Marija mill-Birgu, fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja fil-Belt Victoria Għawdex. F’din iċ-ċerimonja isem Salvu ġie mibdul f’dak ta’ Fra Baskal minn Għawdex.

Reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza
Fil-ħajja reliġjuża tiegħu, Fra Baskal wettaq diversi responsabbiltajiet, l-iktar dik ta’ sagristan u ċirkatur. Il-biċċa l-kbira ta’ ħajtu għaddieha fil-kunvent ta’ Għawdex. Kien reliġjuż eżemplari u ta’ penitenza, devot kbira ta’ Ġesù Ewkaristija u tal-Madonna tal-Grazzja. Il-gost tiegħu kien li jgħin lil dawk il-foqra li kuljum kienu jmorru jħabbtu l-bieb tal-kunvent għall-karità u l-ikel.

Fra Baskal miet b’fama ta’ qdusija nhar it-Tlieta 18 ta’ Mejju 1937, fl-isptar ġenerali ta’ Għawdex. Folla kbira ta’ nies imlew it-toroq li minnhom għadda l-funeral. Meta l-katavru wasal fil-knisja tal-Madonna tal-Grazzja saret quddiesa, imbagħad ġie midfun fil-kripta tal-istess knisja fil-qabar numru wieħed.

Jinġabar il-fdal tiegħu f’urna
Wara l-mewt ta’ Fra Baskal ħafna nies kienu jmorru kuljum fuq il-qabar tiegħu biex jitolbuh jidħol għalihom fil-bżonnijiet tagħhom tal-ġisem u tar-ruħ. Xi wħud kienu jistqarru li qalgħu grazzji bl-interċessjoni tiegħu. B’hekk il-fama ta’ qdusija li kien igawdi f’ħajtu kompliet tikber wara mewtu.

Kienu għaddew kważi sittax-il sena mill-mewt ta’ Fra Baskal meta fis-6 ta’ April 1953 saret ir-rikonjizzjoni legali tal-katavru tiegħu kif jitolbu l-liġijiet tal-knisja. Flimkien mal-isqof ta’ Għawdex u mal-Provinċjal tal-Kapuċċini kien hemm preżenti n-nutar Francesco Refalo, u bħala xhieda Dr Antonio Tabone, tabib prinċipali tal-Isptar Ġenerali ta’ Għawdex u l-Onor. Edgar Montanaro, kummissarju għal Għawdex.

Il-fdal ta’ Fra Baskal tqiegħed f’tebut taż-żingu. Wara li ġie ssiġillat mill-isqof u mill-provinċjal, tqiegħed f’urna tal-injam li tinsab fil-kripta tal-knisja tal-Kapuċċini ta’ Għawdex.

Nhar il-Ħadd 6 ta’ April 2003, ġiet iċċelebrata Quddiesa ta’ Radd il-Ħajr fis-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja fir-Rabat, Għawdex fejn hemm il-kripta ta’ Fra Baskal.

Kuntratt tar-Rikonizzjoni tal-Kadavru ta’ Fra Baskal (illum, is-6 ta’ April, 1953)
Quddiemi Nutar Francesco Refalo u quddiem ix-xhieda legalment kapaċi deher hawn personalment, il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tar-Reverendu Patrijiet tal-Kapuċċini Pietro Mamo, bin il-mejtin Francesco u Emmanuela neè Galea imwieled u residenti l-Furjana, Malta.

Minni Nutar magħruf; bis-saħħa ta’ dan il-Kuntratt jiena Nutar sottoscritt Francesco Refalo ġejt imsejjaħ mill-Wisq Reverendu Patri Provinċjal Pietru mill-Furjana tal-Ordni tal-Patrijiet Minuri Kapuċċini tal-Provinċja ta’ Malta. Fis-sotterran tal-Knisja taħt it-titlu tal-Madonna tal-Grazzja tal-Kunvent tal-Patrijiet Kapuċċini ta’ Għawdex sabiex nagħti legalment ix-xhieda tiegħi u nestendi dan l-att pubbliku u legali skont ma’ huwa preskritt mil-liġijiet tal-Knisja.

Iġifieri li quddiemi u quddiem ix-xhieda kompetenti ġie miftuħ il-qabar numru wieħed C (1.c.) fejn ġie u sa issa kien jinsab midfun l-Ajk Profess Kapuċċin Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex li miet fit-tmintax (18) ta’ Mejju tas-sena elf disa’ mija u sebgħa u tletin (1937) miżmum minn kulħadd b’fama ta’ qdusija.

Li flimkien mal-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex instab midfun ukoll il-ġisem ta’ reliġjuż ieħor Fra Paċifku minn Bormla Malta. Imma Fra Franġisk minn Għawdex Ajk Kapuċċin li jinsab hawn preżenti għal dan l-att solenni u legali jistqarr taħt ġurament illi l-ewwel katavru li nstab fil-miftuħ qabar numru wieħed C (1.c.) huwa tal-mejjet Fra Baskal miż-Żebbuġ ta’ Għawdex għaliex meta miet dan l-Ajk Fra Baskal hu ġie midfun fil-wiċċ tal-qabar numru wieħed C.(1.c.) kien preżenti u jista’ jiddikjara li minn dak inhar dak il-qabar ma nfetaħx aktar u b’hekk jista’ jiġi dikjarat b’ċertezza billi dan l-imsemmi Fra Franġisk minn Għawdex kien u baqa’ fil-familja reliġjuża Kapuċċina ta’ fuq imsemmi Kunvent tal-Kapuċċini.

Għalhekk billi l-imsemmi Fra Baskal minn Għawdex miet b’fama ta’ qdusija u skont ma jingħad qegħdin jinqalgħu bosta grazzji mingħand Alla bl-interċessjoni tiegħu, l-Eċċellenza tiegħu Reverendissima Monsinjur Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex ried u ndenja ruħu li jkun preżenti għal din ir-Rikonjizzjoni solenni u legali tal-ġisem tal-imsemmi Fra Baskal u quddiemi stess u quddiem xhieda oħra bħalma huma preżenti Dr Antonio Tabone Tabib prinċipali ta’ l-Isptar governattiv tal-Belt Victoria Għawdex; l-Onor. Edgar Montanaro, Kummissarju ta’ Għawdex; il-Wisq Rev. Patri Provinċjal tal-Kapuċċini tal-Provinċja ta’ Malta Pietru mill-Furjana; ir-Rev. Patri Anġeliku minn Għawdex Gwardjan tal-Kunvent tal-Kapuċċini ta’ Għawdex dan il-ġisem ta’ Fra Baskal mill-qabar numru wieħed C (1.c.) tas-sotterran tal-Knisja tal-Madonna tal-Grazzja tal-Patrijiet Minuri Kapuċċini ta’ Għawdex ġie midfun u mqiegħed u ssaldat ġo kaxxa taż-żingu u dina ġo oħra tal-injam u ġie ssiġillat b’żewġ siġilli minn wieħed tal-Eċċellenza Tiegħu Mons. Giuseppe Pace Isqof ta’ Għawdex u l-ieħor tal-Provinċja tal-Patrijiet Kapuċċini. Fuq sider il-kadavru ta’ Fra Baskal ġie mqiegħed ukoll stoċċ tal-ħġieġ bil-ħajja tiegħu fil-qosor u miktuba fuq il-pergamena.

Magħmul u ppubblikat dan il-kuntratt magħmula l-previa u debita ċerziorazioni lil probi kontraenti fis-sotterran tal-Knisja tal-Kapuċċini li tinsab Triq Kapuċċini, Victoria, Għawdex mingħajr numru quddiem ix-xhieda legalment kapaċi Edgar Montanaro Kummissarju ta’ Għawdex bin il-mejjet Guglielmo mwieled il-Furjana, Malta u residenti Victoria, Għawdex u s-sinjur Cavalier Dottor in Medicina Antonio Tabone bin il-mejjet Nicolo mwieled u joqgħod Victoria, Għawdex. Xhieda hawn taħt iffirmati li għandhom il-kwalitajiet kollha rikjesti mil-Liġi Attwali kif huma stess jistqarru u jiddikjaraw.

P. Pietru mill-Furjana O.F.M. Kap. Min. Provinċjal.
Edgar G. Montanaro Kummissarju ta’ Għawdex – xhud.
Antonio Tabone M.D., – xhud
Francesco Refalo Nutar – Pubbliku Malti.
Ikkolazzjonat mal-oriġinal
Francesco Refalo Nutar Pubbliku Malti.
A true copy from my deeds. Quod attestor. Given on this the 14th April, 1953:
FRANCESCO REFALO (Notary Public of Malta).

Links about Fra Baskal Farrugia:  

 1. https://www.findagrave.com/memorial/29578527/baskal-farrugia
 2. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm
 3. http://www.sanfrangisk.com/09Ordni/of-22-Fra%20Baskal.htm
 4. https://books.google.com.mt/books/about/is_Serv_ta%CA%BE_Alla.html?id=x82augEACAAJ&redir_esc=y
 5. https://www.facebook.com/events/341029166279120
 6. http://www.laikos.org/FraBaskalFarrugia.htm#Sigra
 7. https://laikosblog.org/2016/09/13/il-fra-li-jnissillek-tbissima/
 8. https://www.facebook.com/480098058805038/posts/qatt-smajt-bi-fra-baskal-farrugia-aghti-titwila-dan-il-video-saint-capuchin-brot/688373137977528/

Nota: It-Tagħrif dwar il-Qaddej ta’ Alla Fra Baskal Farrugia meħud minn artiklu li deher fil-Leħen is-Sewwa, Is-Sibt 5 ta’ April, 2003, p.10. Il-Kuntratt tar-Rikonjizzoni huwa meħud mill-ktejjeb ta’ Patri Anġlu (Mizzi) mill-Belt, Tagħlim meqjus u Qasir fuq il-Ħajja u l-Mewt ta’ Fra Baskal minn Għawdex, Kappuċċin, Malta 1953.

4 ta’ Awwissu: San Ġwann Marija Vianney

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Marija Vianney

“Din id-daqsxejn ta’ tbatija, li għaddejjin minnha issa, għad taqlgħalna glorja bla qies għal dejjem. Għajn qatt ma rat u widna qatt ma semgħet, u qatt ma tnissel f’qalb il-bniedem, x’lesta Alla għal dawk li jħobbuh.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Ġwann Marija Vianney (1 Ġwanni 4:16. 7).

maxresdefault (2)SAN ĠWANN MARIJA VIANNEY
Saċerdot
1786 – 1859

Tagħrif: Ġannmari Vianney twieled ħdejn Lyon, Franza, fl-1786, tliet snin qabel ir-Rivoluzzjoni Franċiża. Ta’ 13-il sena rċieva l-Ewwel Tqarbina bil-moħbi fir-razzett ta’ missieru waqt li l-ħaddiema baqgħu jaħdmu bħas-soltu biex ma jiġbdux l-attenzjoni tal-Awtorità Rivoluzzjonarja.

Fl-1804, meta kellu 18-il sena wera lil missieru x-xewqa li jsir qassis. Sa dan iż-żmien kien jaħdem fir-razzett ta’ missieru. Sentejn wara beda jattendi skola żgħira li Abbé Balley kien fetaħ għall-abbatini.

Fl-1809, sejħulu bil-lieva, iżda wara ftit ħalla.

Fl-1811, daħal is-Seminarju biex jibda l-filosofija, u fl-1813 beda t-teoloġija. Fl-istudju ma kien tajjeb xejn iżda fil-qdusija kien jgħaddi lil kulħadd. Kien mudell ta’ żagħżugħ tajjeb. Fl-1815, ta’ 29 sena ħa l-Quddiesa, u mar bħala assistent ta’ Abbé Balley.

Fl-1817, intbagħat bħala Kappillan tar-raħal ta’ Ars, b’370 ruħ li kellhom antipatija kbira lejn ir-reliġjon. Ħafna minnhom ma kinux jisimgħu quddies. Kienu mehdijin wisq bil-ħwejjeġ tad-dinja. Fir-raħal kien hemm numru ta’ ħwienet tax-xorb u tad-divertiment.

Bil-mod, bit-talb, bil-viżti lill-familji u b’attivitajiet reliġjużi, huwa rnexxielu jikkonverti ħafna minnhom u l-ħwienet tax-xorb u tad-divertiment bdew jagħlqu.

Fl-1824, bil-għajnuna ta’ żewġ xebbiet fetaħ skola b’xejn għall-bniet li wara saret l-istitut magħruf “La Providence,” għat-tfal orfni u abbandunati. Dawk li kienu jieħdu ħsiebu ma kellhomx salarju.

Il-fama qaddisa ta’ dan il-qassis ħarġet barra mir-raħal u xterdet fil-bogħod saħansitra barra Franza. Ars sar ċentru tal-pellegrinaġġi. Wasal żmien meta kienu jaslu f’Ars iktar minn tliet mitt pellegrin kuljum, għonja u foqra, qaddisin u midinbin, kbarat u mhumiex. Kien iqatta’ tnax-il siegħa kuljum fil-konfessinarju fix-xitwa, u sittax-il siegħa fis-sajf.

Il-Kurat ta’ Ars, kif kien sar magħruf, għamel 42 sena f’din il-ħajja, sakemm miet fl-4 ta’ Awwissu, 1859. Il-kanonizazzjoni tiegħu għamilha l-Papa XI fl-1925.

Aktar dettalji
Is-superjuri tiegħu billi kienu jafu kemm moħħu ma jtihx, bagħtuh f’Ars għax qalu li hemm żgur ma setax jagħmel ħsara. F’dan il-post, il-knisja kienu jmorru xi ftit nisa xjuħ, in-nies kienu jaħdmu nhar ta’ Ħadd, jiskru u jħobbu jiżfnu. Wara għaxar snin, dan ir-raħal inbidel, saru konverżjonijiet u fejqan tal-għaġeb. Il-kurat kien iħabbar il-ġejjieni u jaqra l-qlub tan-nies. Huwa kien jitlob u jsum u jqarar ħafna. Kien jorqod biss xi tlieta jew erba’ sigħat. Kienu jiġu għall-pariri tiegħu bosta u bosta nies minn kull naħa ta’ Franza, tant li l-gvern kellu jwassal il-linji tal-ferrovija sa hemm.

Minkejja li kien miżmum b’qaddis minn ħafna, kien hemm oħrajn li kienu jippruvaw iwaqqgħuh għaċ-ċajt minħabba n-nuqqas ta’ għerf tiegħu. Għal 30 sena kien ukoll molestat spiss minn attakki tax-xitan li żgur ma kienx jaħmel jara dawk il-konverżjonijiet kollha jsiru f’riġlejn il-qaddis. Kien miġbud ħafna għall-ħajja iebsa tal-Kartużjani, u tliet darbiet ittanta jaħrab mill-parroċċa biex imur magħhom. Irrifjuta l-unuri kollha li riedu jagħtuh fl-aħħar snin ta’ ħajtu. Meta ġabulu l-Vjatku qal: “Kemm hija ħaġa ta’ niket li titqarben għall-aħħar darba!” Il-Papa Piju, erba’ snin wara li għamlu qaddis, ħatru Patrun tal-Kappillani.

Ħsieb: Qari mill-katekeżi ta’ San Ġwann Marija Vianney, saċerdot bit-titlu ‘Dmir ħelu tal-bniedem: li jitlob u jħobb’:

“Uliedi, ġibu quddiem għajnejkom illi t-teżor tan-nisrani m’huwiex fuq din l-art, imma fis-sema. Mela għandna nżommu ħsibijietna fejn hemm it-teżor tagħna.

Dan hu d-dmir u l-uffiċċju ħelu tal-bniedem: li jitlob u jħobb. Jekk titolbu u tħobbu, araw, dan hu tabilħaqq l-hena tal-bniedem fuq din l-art.

It-talb mhux ħaġ’oħra ħlief l-għaqda tagħna ma’ Alla. Min għandu qalbu nadifa u marbuta ma’ Alla jħoss bħal għaxqa u ħlewwa tal-għaġeb, u madwaru ixerred dawl liema bħalu. F’din l-għaqda sħiħa, Alla u r-ruħ isiru qishom żewġ xemgħat imdewba f’waħda u ħadd ma jkun jista’ jifridhom iżjed. Kemm hi ħaġa sabiħa din l-għaqda ta’ Alla mal-ħlejqa ċkejkna tiegħu! X’ferħ kbir li ħadd ma jista’ jifhmu!

Aħna konna sirna nies li ma jistħoqqilhomx jitolbu: imma Alla, ta’ tajjeb li hu, ħalliena nkellmuh. It-talb tagħna huwa inċens ta’ fwieħa li togħġbu mill-iżjed.

Uliedi, intom għandkom qalbkom ċkejkna, imma t-talb iwessagħhielkom u jagħmilha li tkun tista’ tħobb lil Alla. It-talb iħallina nduqu s-sema minn issa stess, iniżżlilna biċċa mill-ġenna. It-talb qatt ma jċaħħadna mill-ħlewwa tiegħu; għax hu qisu għasel li jixxerred fir-ruħ u jagħmel kollox ħelu. Fit-talb, meta jsir sewwa, it-tbatijiet kollha jinħallu bħas-silġ fix-xemx.

It-talb jagħmel ukoll li ż-żmien itir ħafif, b’ferħ kbir għall-bniedem, li anqas jintebaħ li ż-żmien għaddej. Isimgħu din: meta jien kont kappillan fi Bresse, darba sħabi kważi kollha mardu, u għalhekk kien ikolli nagħmel mixjiet twal; imma fit-triq kont nitlob lis-Sid twajjeb tagħna, u, kif ngħidilkom jien, il-ħin xejn ma kont narah twil.

Hemm ukoll xi wħud li jegħrqu għalkollox fit-talb qishom ħuta fl-ilma, għax huma mogħtijin kollhom kemm huma lit-tjieba ta’ Alla. Lil dawn ma ssibilhom ebda firda f’qalbhom. Kemm inħobbhom lil dawn l-erwieħ ġenerużi San Franġisk ta’ Assisi u Santa Koleta kienu jaraw lil Sidna u jitħaddtu miegħu kif nitħaddtu aħna bejnietna.

Aħna, għall-kuntrarju, kemm drabi nidħlu fil-knisja bla ma nafu x’għandna nagħmlu jew x’għandna nitolbu! Safrattant, kull meta mmorru għand xi ħadd inkunu nafu sewwa għalfejn sejrin. Anzi xi wħud donnhom jgħidulu hekk lil Alla: ‘Kelmtejn biss se ngħidlek: li tagħtina l-maħfra….’ Jien sikwit naħseb fuq dan: meta niġu biex naduraw lil Alla, naqilgħu mingħandu kull ma nitolbuh, jekk it-talb tagħna nagħmluh b’fidi ħajja ħafna u b’qalb tassew nadifa.”

Riflessjonijiet minn San Ġwann Marija Vianney:

 • “M’hemmx għalfejn nitkellmu ħafna biex nitolbu tajjeb. Aħna nafu li Alla qiegħed hemm; ejjew mela niftħu qalbna miegħu. Ejjew nieħdu pjaċir fil-preżenza tiegħu. Din hi l-aħjar talba.”
 • “Huwa dejjem żmien ir-rebbiegħa, fil-qalb ta’ min iħobb ’l Alla.”
 • “Aħna bħal tfal żgħar ma nafux nimxu fit-triq li tagħti għall-ġenna għax nogħtru u naqgħu, jekk id il-ħanin Alla ma tkunx pronta li tweżinna bil-grazzja tiegħu.”

Li kieku xi ħadd ma jafekx, ngħidu aħna xi ħadd minn dinja oħra, kellu jifli ħajtek, u jara fik dak li jidher u wkoll dak li ma jidhirx, tgħid kien jasal għall-konklużjoni li:

 • int sempliċiment pellegrin/a fuq din l-art, jew
 • jieħu l-impressjoni li inti ma temminx fil-ħajja eterna, u ġej daqslikieku ser tibqa’ hawn?

Talba: Talba għas-saċerdoti: Mulej, agħtina qassisin jixbhu lilek, qassisin adattati għad-dinja tal-lum. Qassisin mimlija bl-Ispirtu s-Santu, jħobbu lilek, l-Ewkaristija u l-Kelma. Mulej, agħtina qassisin li jitolbu u li jgħallmuna nitolbu. qassisin li jħobbu ħafna liż-żgħażagħ, lill-fqar u lil dawk li huma tal-aħħar. Qassisin li kapaċi juru l-ħlewwa u l-ħniena għall-miżerji kollha tad-dinja tal-lum. Missier qaddis, ħares fil-verità lis-saċerdoti tiegħek. Huma qegħdin fid-dinja, ħarishom mill-ħażen. Ammen.

O Alla ta’ setgħa u ħniena bla tarf, int għażilt lis-saċerdot San Ġwann Marija Vianney u żejjintu b’ħeġġa ta’ l-għaġeb fil-ħidma tiegħu bħala Kappillan ta’ parroċċa; agħmel li, bl-eżempju u t-talb tiegħu, nirbħu bl-imħabba aħwa oħra għal Kristu, u li magħhom niksbu l-glorja ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/news/the-feast-of-saint-john-vianney—a-model-for-priests-57699

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-vianney/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Vianney

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

28 ta’ Mejju: Santa Ubaldeska

Verżjoni Vidjo: Santa Ubaldeska

“Aħna nafu li Alla, ma’ dawk li jħobbuh, ma’ dawk li huma msejjħin skont il-providenza tiegħu, f’kollox jaħdem id f’id għall-ġid tagħhom.” – Rumani 8:28.

SantaUbaldescaTacciniSANTA UBALDESKA
Verġni
1136 – 1206

Tagħrif: Santa Ubaldeska twieldet f’Calcinaia, qrib Pisa l-Italja, fl-1136. Il-ġenituri tagħha kienu bdiewa umli u rawmuha fil-biża’ t’Alla. Kienu jipprattikaw l-virtù tal-ubbidjenza u tas-silenzju u minn età żgħira binthom trawmet f’dan l-ambjent. Kienet tfajla bieżla ħafna u mehdija fit-talb.

Ubaldeska kienet tħobb ħafna l-foqra u kull meta ġiet f’kuntatt magħhom qatt ma kienet tħallihom mingħajr ma tagħmel xi att ta’ karità magħhom. Meta ma kien ikollha xejn xi tatihom, kienet tħallihom bit-tbissima ħelwa tagħha, u b’inkuraġġiment.

Talbet lil Alla jmexxiha u jgħarrafha x’jixtieq minnha. Ta’ erbatax-il sena kellha dehra u anġlu qalilha biex tidħol fil-kunvent tas-sorijiet ta’ San Ġwann ta’ Ġerusalemm. Meta rrispondietu li ma kellhiex mnejn tixtri d-dota l-anġlu weġibha li l-Ispirtu s-Santu jipprovdilha.

Hija daħlet il-kunvent fejn laqgħuha b’ferħ kbir. Il-qdusija tagħha kienet ta’ eżempju għal ħutha s-sorijiet. Kienet tgħix ħajjitha fit-talb, sawm, astinenza u penitenza, dejjem fil-prattika tal-virtujiet tal-ubbidjenza, umiltà u tjubija kbira. Kienet karitattiva ma’ kulħadd u dejjem bi tbissima fuq wiċċha, anke meta kienet tkun qiegħda ssofri. Dan kien dovut għall-kontemplazzjoni kontinwa ta’ Ġesù, Marija u l-qaddisin. Kienet tħoss kontinwament il-preżenza ta’ Ġesù maġenbha.

Il-kunvent għadda minn perjodu ta’ faqar kbir, tant li biex tgħix il-kongregazzjoni, flimkien mal-foqra li kien ikollhom taħt is-saqaf tagħhom, kellhom joħorġu jittalbu fil-belt. Santa Ubaldeska kienet waħda mis-sorijiet li għal snin twal kienet toħroġ tittallab biex tipprovdi għall-bżonnijiet tal-kunvent.

Fil-festa tat-Trinità Qaddisa, it-28 ta’ Mejju 1206, il-qaddisa ħalliet din id-dinja kawża ta’ ferita f’rasha, ikkawżata minn inċident li seħħ xi ftit ġimgħat qabel. Ġimgħa wara li mietet Fra Doctus, id-direttur spiritwali tal-kunvent, kellu rivelazzjoni, ra lill-qaddisa dieħla l-ġenna mdawra mill-kori tal-anġli. Bena monument, fejn tpoġġa l-ġisem tagħha għall-venerazzjoni. Ħafna mirakli ġew attribwiti lilha wara żjara ’l-qabar tagħha.

Il-Granmastru Fra Hugh de Loubenx Verdala ordna li xi relikwi tal-qaddisa jintbagħtu fil-Belt Valletta, Malta. Għalhekk fit-28 ta’ Mejju 1587, tpoġġew fil-kappella prinċipali tal-monasteru. Fl-1636, inbniet knisja ġewwa Malta (Paola) ddedikata lil Santa Ubaldeska.

Ħsieb: Il-Knisja li nsibu f’Raħal il-Ġdid iddedikata lil Santa Ubaldeska, tinsab fi Triq l-Arkata. Qabel ma nbniet il-Parroċċa ta’ Kristu Re, il-knisja ta’ Santa Ubaldeska kienet dik il-knisja li mitt sena ilu saret l-ewwel Parroċċa ta’ Raħal Ġdid.

Santa Ubaldeska hi fost l-qaddisin li kienu jagħmlu parti mill-Ordni ta’ San Ġwann. Dan jispjega d-devozzjoni li kellhom għaliha diversi kavallieri fosthom il-Gran Mastru Antonie De Paule li waqqaf din il-knisja f’Raħal Ġdid. L-akbar tagħrif dwar din il-qaddisa insibuh appuntu fil-ktieb “Dell’Istoria della sacra religione” ta’ Giacomo Bosio, li kien l-istoriku tal-Ordni.

Ubaldeska jingħad li anke kienet tagħmel mirakli waqt li kienet għadha ħajja. Xi kwadri juruha b’ġarra żgħira f’idha. Din hija referenza għall-miraklu li jingħad li wettqet darba ma’ xi pellegrini. Darba, kienet qed ittella’ l-ilma mill-bir meta waslu ħdejha xi pellegrini għajjenin li talbuha ftit ilma biex jixorbu. Ubaldeska bierket l-ilma li kienet għadha kemm tellgħet mill-bir bis-sinjal tas-Salib u tathom jixorbu mill-ġarra. Il-pellegrini tomgħew inbid, mhux ilma, u malajr intebħu li kien sar miraklu permezz ta’ dik is-soru qaddisa. Fl-ikonografija, din is-soru tidher ukoll b’Palma f’idejha. Il-Palma hi s-sinjal tal-Martirju iżda għalkemm din il-qaddisa qatt ma soffriet il-Martirju kif nifhmu ġeneralment bil-kelma, il-Palma tirrapreżenta l-“martirju” ta’ tbatija u sofferenzi li għaddiet minnhom f’din id-dinja.

Imma darba waħda meta hi kienet qiegħda tittallab, u qed taqsam il-“pont tax-xewk” waqgħet ġebla minn fuq bini li kien għadu tiela’ u weġġa’ serjament lil Ubaldeska f’rasha. Marret tħaffef lejn il-kunvent u meta rawha kollha dmija riedu jdewwuha. Hi ma riditx u qaltilhom li tħalli kollox f’idejn Alla. Il-ġerħa li kellha kompliet tinfetħilha imma hi kompliet tirrifjuta li tiġi kkurata. Infatti, hija mietet kawża ta’ din il-ferita.

Darba, Fra Bartolo de Palmieri, Prijur tal-Prijorat tas-San Sepulkru f’Pisa, irċieva favur speċjali mingħand Santa Ubaldeska u bħala ringrazzjament, nhar il-festa tagħha li taħbat ma’ dik tat-Trinità Qaddisa, poġġa l-fdal tagħha ġo urna aktar elaborata. Beda wkoll jiċċelebra l-ġurnata tagħha kull sena.

Aktar tard, il-GranMastru Fra Hughes Loubenx Verdale talab lill-Kavallier Giulio Zanchini, li kien Fjorentin u l-Logutenent tal-Prijur ta’ Pisa biex iġib f’Malta parti mill-fdalijiet tal-qaddisa biex jitqiegħdu fil-knisja Konventwali ta’ San Ġwann. Dan sar bil-permess tal-Papa Sistu V b’ordni maħruġ fl-20 ta’ Settembru tal-1586. L-ordni tal-Papa kienet tgħid ukoll li kull nhar l-20 ta’ Mejju ta’ kull sena kellha ssir festa f’unur il-qaddisa u li għal din il-festa kellu jintuża l-istess Uffiċċju li kien jintuża fil-knisja Metropolitani ta’ Pisa. Huwa ta Indulġenza Plenarja perpetwa lil dawk il-Fidili li żaru l-fdalijiet tagħha meta dawn inġabu f’Malta nhar l-20 ta’ Mejju tal-1587. Fl-1808, il-Franċiżi li kienu għadhom taħt l-ispirtu tar-rivoluzzjoni, qerdu l-kunvent u l-fdalijiet ta’ Santa Ubaldeska f’Pisa.

Ara aktar informazzjoni dwar il-Kappella ta’ Santa Ubaldeska

Talba: O Alla, għat-talb ta’ Santa Ubaldeska u għall-merti li hija kisbet mill-ħajja ta’ qadi lejn l-aħwa morda tal-Ordni, agħtina li aħna wkoll naqdu b’wiċċ ferrieħi lil kull min jeħtieġ is-servizz tagħna u li nieħdu kollox minn idejk meta nħabbtu wiċċna mas-saram ta’ din il-ħajja. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://smom-za.org/saints/ubaldesca_text.htm

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/saint-ubaldesca-taccini/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Ubaldesca_Taccini

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb meħud mis-sit Kappelli Maltin.

11 ta’ April: Santa Ġemma Galgani

Verżjoni Vidjo: Santa Ġemma Galgani

“Jien issa nifraħ bit-tbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja.” – Kolossin 1:24

Gemma-GalganiSANTA ĠEMMA GALGANI
Verġni
1878 – 1903

Tagħrif: Xebba qaddisa minn Lucca (l-Italja) li, ta’ 20 sena, mardet bit-tuberkolożi fix-xewka tad-dahar. Dil-marda t-tobba ddikjarawha inkurabbli, imma wara li talbet lil San Gabrijel tal-Addolorata (ara San Gabrijel tal-Addolorata), Ġemma fieqet għal kollox fl-ewwel Ġimgħa ta’ Marzu tal-1899.

Hawn hi talbet li tidħol soru mal-Passjonisti kif kienet ilha x-xewqa tagħha, imma t-talba tagħha ma kinitx milqugħa billi ħasbu li ma kellhiex saħħa biżżejjed. Minn dik l-istess sena beda jkollha ħafna esperjenzi spiritwali, li kollha ġew eżaminati b’reqqa mill-konfessur tagħha Patri Germano.

Għal 18-il xahar, Ġemma kellha wkoll f’idejha u f’riġlejha l-istigmati, il-pjagi ta’ Sidna Ġesù Kristu u esperjenzjat ukoll estasijiet u viżjonijiet. Fl-1902, reġgħet rikbitha marda qalila li wasslitha għall-mewt wara li offriet lilha nfisha b’sagrifiċċju għall-midinbin, speċjalment għas-saċerdoti indenji.

Santa Ġemma Galgani mietet fil-11 t’April tal-1903 meta kellha 25 sena. Piju XII ikkanonizzaha f’Lapsi tal-1940. Sena wara ġew ippubblikati 23 ittra lill-konfessur tagħha. Dawn juruna lil din il-qaddisa żagħżugħa bħala bniedma twajba, sinċiera u ġeneruża, umli u dejjem lesta biex tobdi lid-diretturi tagħha. Juru wkoll il-karattru ferrieħi u s-sens komun tagħha, u fuq kollox imħabbitha lejn Alla u l-apprezzament tagħha għat-tbatijiet ta’ Kristu għalina. F’xi pajjiżi, Santa Ġemma, hija mfakkra fis-16 ta’ Mejju.

Ħsieb: F’Santa Ġemma, nilmħu t-tbatijiet li l-Mulej tagħna aċċetta li jgħaddi minnhom bi mħabba għalina biex isalvana mid-dnub il-misħut. Qaddisin bħal Ġemma, Santa Katerina ta’ Siena, Padre Piju, Franġisku ta’ Assisi u bosta oħrajn:

 • fehemu dawn it-tbatijiet tal-Mulej,
 • imtlew bi gratitudni kbira lejH,
 • tnikktu għall-fatt li ftit huma n-nies li jagħtu kas tas-salvazzjoni li Ġesù ried iġibilna u xi prezz kellu jħallas għalina,
 • u xxenqu biex huma wkoll ibatu mas-Salvatur, jew bħal jippermettu lill-Mulej biex ikompli dak li beda fuq is-salib billi juża l-ġisem tagħhom.

Xi mħabba kbira tqanqal imħabbiet oħra! X’offerta ta’ mħabba bejn il-Ħallieq u l-ħlejqa, imbagħad bejn il-ħlejqa grata u l-Ħallieq mhux apprezzat! U aħna, qed ngħaqqdu bil-qalb it-tbatijiet tagħna ta’ kuljum ma’ dawk ta’ Ġesù biex titkompla s-salvazzjoni tal-erwieħ anki fiż-żmien tal-lum jew ingergru, noħduha kontra Alla u ngħixu qisna nies bla tama?

Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawl II, fl-Udjenza Ġenerali , tad-19 ta’ Ottubru, 1988, dwar ‘Il-valur tat-tbatija u l-mewt ta’ Ġesù Kristu’ jgħidilna hekk:

“L-oġġett ewlieni tal-istudju u tar-riċerka, kien u hu dak tal-valur tal-passjoni u l-mewt ta Ġesù fir-rigward tal-fidwa tagħna. Ir-riżultati milħuqa dwar dan il-punt, barra milli wassluna li nkunu nafu aħjar il-misteru tal-fidwa, servew biex jitfgħu dawl ġdid ukoll fuq il-misteru tat-tbatija umana, li dwarha setgħu jiġu skoperti dimensjonijiet mhux maħsuba ta’ kobor, ta’ skop, ta’ fertilità, minn meta sar possibli l-konfront anzi l-kollegament tagħha mas-salib ta’ Kristu.

Nerfgħu għajnejna qabel xejn lejn dak li hu mdendel mas-salib, u nistaqsu lilna nfusna: min hu dan li qed ibati? Dan huwa l-Iben ta’ Alla! L-Iben ta’ Alla, li ħa fuqu t-tbatija umana, huwa mela mudell divin għal dawk kollha li jbatu, b’mod speċjali għall-insara li jagħrfu u jaċċettaw fil-fidi s-sinifikat u l-valur tas-salib. Il-Verb Inkarnat bata skont il-pjan tal-Missier ukoll sabiex aħna nkunu nistgħu “insegwu l-passi tiegħu,” bħal ma jirrakkomanda San Pietru (1 Pt 2, 21; cf. S. Thomae “Summa Theologiae,” II, q. 46, a. 3). Bata u għallimna nbatu.

Dak li l-iktar jispikka fil-passjoni u l-mewt ta’ Kristu hija l-konformità perfetta mar-rieda tal-Missier, b’dik l-ubbidjenza li dejjem kienet meqjusa bħala d-dispożizzjoni l-iktar karatteristika u l-iktar essenzjali tas-sagrifiċċju. San Pawl jgħid dwar Kristu li huwa għamel lilu nnifsu “ubbidjenti sal-mewt tas-salib” (Fil 2, 8). Fil-Ġetsemani naraw kemm din l-ubbidjenza hija doloruża: “Missier, jekk inhu possibbli, biegħed minni dan il-kalċi . . . Imma mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int” (Mk 14, 36). Dan kollu għal imħabbitna, biex jagħti lill-bnedmin id-dimostrazzjoni deċiżiva ta’ mħabbtu, biex ipatti għal dnubna u jeħodna lura mit-tifrix lejn l-għaqda (Ġw 11, 52). Dan kollu għaliex fl-imħabba ta’ Ġesù tirrifletti ruħha l-imħabba ta’ Alla lejn l-umanità.

Quddiem dan il-misteru, nistgħu ngħidu li mingħajr it-tbatija u l-mewt ta’ Kristu, l-imħabba ta’ Alla għall-bnedmin ma kinitx tintwera fil-profondità u l-kobor kollu tagħha. U minn naħa oħra it-tbatija u l-mewt saru, bi Kristu, stedina, stimolu, vokazzjoni għall-imħabba iktar ġeneruża bħal ma seħħ għal tant qaddisin li b’mod ġust jistgħu jkunu definiti bħala “eroj tas-salib,” u bħal ma jseħħ dejjem f’tant krejaturi, magħrufin u mhumiex, li jafu jqaddsu t-tbatija billi jirriflettu fihom infushom il-wiċċ mimli feriti ta’ Kristu, hekk dawn jassoċjaw ruħhom mal-offerta feddejja tiegħu.

Ningħaqdu ma’ Katerina ta’ Siena u ma’ tant “qaddisin tas-salib” oħrajn (fosthom Ġemma Galgani) ma’ dan il-feddej tant ħelu u tant ħanin, li l-istess qaddisa minn Siena kienet issejjaħlu “Kristu-maħbub.” F’qalbu minfuda hemm it-tama tagħna, il-paċi tagħna.”

Talba: Għażiża Santa Ġemma Galgani, li bi mħabba lejn Ġesù sofferenti u lejn l-umanità, aċċettajt li tilqa’ fik innifsek il-pjagi divini tas-Salvatur tagħna, nitolbuk tinterċedi għalina biex aħna wkoll nilqgħu bil-qalb it-tbatijiet li ngħaddu minnhom tul ħajjitna u nagħtuhom l-istess skop li tajthom int, dak li jgħinu fis-salvazzjoni tal-erwieħ immortali. Ammen.  

English Version: http://www.stgemmagalgani.com/

Alternative Reading: http://passionists.ie/st-gemma-galgani/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gemma_Galgani

Short film on Saint Gemma Galgani in Italian (with English subtitles):

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

2 ta’ April: San Franġisku ta’ Paola

Verżjoni Vidjo: San Franġisku ta’ Paola

“Jiena fil-bieb, u qiegħed inħabbat; jekk xi ħadd jismagħni u jiftaħli l-bieb, jiena nidħol għandu u niekol miegħu, u hu jiekol miegħi.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Franġisku ta’ Paola.

24444701.jpgSAN FRANĠISKU TA’ PAOLA
Eremit
1416 – 1507

Tagħrif:  Il-ġenituri ta’ San Franġisku li kienu joqogħdu f’Paola, f’Kalabrija, l-Italja, baqgħu bla tfal għal ħmistax-il sena. Imbagħad kellhom tlieta wara xulxin. Il-kbir fosthom, Robertu, twieled fl-1416.

Meta Robertu kien għadu żgħir, intefħitlu għajnu x-xellugija hekk li kien hemm periklu li kien ser jagħma minnha. Il-ġenituri tiegħu għamlu wegħda ma’ San Franġisk t’Assisi li jekk ifiq ilibbsuh il-libsa tal-Patrijiet Franġiskani u jibagħtuh għal sena jgħix f’kunvent tal-Ordni u fieq.

Din il-wegħda ħelisha meta kellu tlettax-il sena. Wara, flimkien mal-ġenituri tiegħu mar pellegrinaġġ, u żar Ruma, Assisi u Loretu.

Meta kellu ħmistax, bidel ismu f’Franġisku, u mar jgħix għalih waħdu fuq biċċa art ta’ missieru, sakemm sab għar u beda jgħix fih. Żewġ żgħażagħ saru jafu bih u marru jgħixu miegħu. Fl-1435, bnew kappella u tliet ċelel. Qassis mill-parroċċa kien imur iqaddsilhom.

In-numru ta’ żgħażagħ li bdew imorru jissieħbu miegħu baqa’ dejjem jikber, u fl-1454, bl-għajnuna tal-poplu bena kunvent u knisja, u l-membri bdew jgħixu f’Regola ta’ faqar, umiltà u sawm kuljum. San Franġisk semma din il-Komunità tiegħu, “L-Ordni tal-Minimi” (L-iċken fost l-iżgħar).

Fuq ix-xewqa tal-Papa Sistu IV, mar jassisti lir-Re Lwiġi XI ta’ Franza, li kien qed imut. Il-Papa offra li jordnah saċerdot biex jaqdi aħjar il-missjoni tiegħu, iżda Franġisku talbu minn qalbu jħallih lajk. Wara l-mewt tar-Re Lwiġi, Karlu VIII, u warajh Lwiġi XII, żammewh fi Franza, li bis-saħħa t’hekk, San Franġisk kiseb ħafna għajnuna min għandhom biex jibni kunventi ta’ l-Ordni tiegħu fi Franza u f’pajjiżi oħra fl-Ewropa.

Tliet xhur qabel miet, ħalla l-impenn li kellu mar-Re u mar jgħix fis-solitudni tal-monasteru fejn miet fil-Ġimgħa l-Kbira tal-1507, fl-età ta’ 91 sena, fTours, Franza. Il-Papa Ljun X għamlu Beatu fis-sena 1513 u sitt snin wara ddikjarah qaddis.

Ħsieb: Il-ħajja ta’ San Franġisku ta’ Paola kienet straordinarja sa mill-mument ta’ twelidu, infatti hu twieled fis-27 ta’ Marzu, 1416 minn Giacomo Alessio msejjaħ il-“Martolilla” u Vienna da Fuscaldo, koppja ta’ ġenituri diġà avvanzati fiż-żmien.

Fiż-żmien li għamel il-kunvent biex iżomm il-wegħda, huwa wera li kellu doti eċċezjonali, kien jgħaġġeb lill-patrijiet meta kienu jarawh rieqed mal-art, jagħmel sawn kontinwu u jitlob ħafna. Kienu jitkellmu fuqu bħala dak il-bniedem li jagħmel ħwejjeġ straordinarji bħal meta mitluf fit-talb ġewwa il-kappella, nesa jixgħel in-nar biex isir l-ikel għall-patrijiet, allura meta nduna ġera ġirja waħda għall-kċina, fejn meta għamel is-sinjal tas-salib, xegħel in-nar u ftit mumenti wara l-ikel kien sar.

Wara 5 snin jgħix ta’ eremita’ fis-solitudni ngħaqdu miegħu żewġ żgħażagħ li riedu jgħixu bħalu, u fis-sena 1436 b’kappella u tlett ċellel bdiet l-ewwel żerriegħa tal-futur Ordni tal-Minimi bil-permess tal-isqof ta’ Cosenza Mons Bernardino Caracciolo. L-għaqda tiegħu kompliet tikber tant li nħasset il-ħtieġa li jkabbar il-post fejn kienu jgħixu. Huwa kien jagħmel ħafna prodiġi bħal meta b’daqqa ta’ bastun ħareġ l-ilma mill-blat biex jaqta’ l-għatx tal-ħaddiema. L-istemma tal-Ordni tiegħu hija tarka bil-kliem “Imħabba”.

Il-fama ta’ dan il-patri ta’ statura ħoxna, bil-leħja u xagħar li huwa ma kien jaqta qatt, xterdet man-naħa t’isfel u minħabba f’hekk kellu jitlaq minn Paola biex iwaqqaf aktar kunventi f’diversi lokalitajiet tal-Kalabrija. Kien mitlub biex iwaqqaf komunità f’Milazzo ġewwa Sqallija u ma’ żewġ fratelli wasal biex jaqsam Messina. Talab lil Kaptan ta’ dgħajsa tas-sajd biex jieħdu fuq id-dgħajsa u jwasslu n-naħa l-oħra, iżda meta ra li ma kellux biex iħallas, irrifjuta. Imbagħad Franġisku rabat tarf tal-mantell tiegħu mal-bastun u tela’ flimkien maż-żewġ ħutu u qasam l-baħar b’dik id-dgħajsa tal-qlugħ magħmulha tal-mument. Dan il-miraklu kien konfermat minn żewġ xhud okulari, fosthom il-kaptan Pietro Colosa ta’ Cotona, port żgħir fuq il-kosta ta’ Kalabrija, li sobgħih ħafna u qatt ma seta’ jsib konfort għar-rifjut tiegħu. Mirakli oħra għamel bil-bosta, fosthom li fejjaq il-morda, u qajjem il-mejtin.

Kien jaqbeż għall-fqar u jitkellem kontra min kien jaħqarhom. Ir-re ta’ Napli ra fih persuna perikoluża u bagħat xi suldati biex jalqgħulu ħalqu iżda huma ma setgħux jarawh għax għamel lilu nnifsu inviżibbli.

Huwa miet fit-2 ta’ April tas-sena 1507 ġewwa Franza meta kellu 91 sena. Il-qabar tiegħu sar lok ta’ pellegrinaġġi iżda ma ħelisiex mill-profanazzjoni meta l-Ugonotti ħarqu l-ġisem tiegħu u ma ħallewx ħlief irmied u ftit għadam. Il-ftit relikwi li fadal ġew ukoll profanati waqt ir-rivoluzzjoni Franċiża. Iżda fl-aħħar il-fdalijiet tiegħu sabu ruħhom ġewwa is-santwarju ta’ Paola fejn huwa meqjus bħala il-patrun tal-belt.

 • U int, kemm tara valur f’ħajja ta’ talb, penitenza u servizz lil ħutek il-bnedmin?
 • Kemm tipprova taħbi l-għemil tajjeb tiegħek biex bih tagħti glorja ‘l Alla biss u tibqa’ umli?
 • Qed tipprova tgħix ħajja ta’ qdusija skont l-istat tal-ħajja tiegħek?

Talba: O Alla, li tkabbar lil min jiċċekken, int tellajt lil San Franġisku ta’ Paola fil-glorja tal-qaddisin tiegħek; agħtina li, bil-merti u l-eżempji tiegħu, niksbu b’wiċċ il-ġid il-premju li int wegħidt lil min iċekken lilu nnifsu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-francis-of-paola.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-francis-of-paola/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_of_Paola

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb meħud mis-sit jesusandmary.yolasite.com.

16 ta’ Marzu: Beatu Torello

Verżjoni Vidjo: Beatu Torello

“Qallu Ġesù: “Tassew, ngħidlek, li dal-lejl, qabel ma jidden is-serduk, int tkun ġa ċħadtni tliet darbiet.” – Mattew 26:34

386px-Beato_Torello_da_Poppi_di_ArezzoBEATU TORELLO
Eremit
1202 – 1282

Tagħrif: Torello twieled qrib l-1202 f’Poppi, raħal fuq ix-xmara Arno, fit-Toskana, l-Italja. Imrobbi sewwa minn missieru Paolo, hu għadda tfulitu ta’ Nisrani tajjeb f’raħal twelidu. Imma, ftit wara l-mewt ta’ missieru, ħajtu nbidlet għal kollox. Għamilha ma’ kumpanija ħażina, u Torello għoġbitu l-kumpanija tagħhom, u beda jgħix ħajja mtajra bħalhom.

Ġara li darba, waqt li kien barra jilgħab, serduk ittajjar għal ħdejh, qagħad fuq driegħ Torello, u idden b’leħen qawwi għal tliet darbiet. Torello tbikkem, ma kompliex il-logħba u telaq minn fejn kien. Waħħal f’rasu li dak li għamel is-serduk ma ġarax b’kumbinazzjoni, u ħadu bħala twissija kif darba l-Appostlu Pietru kien imwissi fuq l-iżbalji tiegħu mit-tiddin ta’ serduk. Fehem li l-mod ta’ ħajja li fiha kien qed jgħix kien qed ibiegħdu minn Alla.

Malajr Torello mar fl-abbazija San Fidele tal-Benedittini Vallambrosani, tkellem mal-abbati li għenu biex jagħmel qrara tajba. Imbagħad mar isib post kwiet qalb is-siġar u għadda diversi ġranet jitlob. Fl-aħħar qatagħha li jsir eremita.

Lura f’Poppi, hu biegħ il-proprjetà tiegħu, u minn dak li daħħal, żamm biss ftit flus biex seta’ jixtri ftit art f’Avellaneto. Hemm hu bena daqsxejn ta’ kamra fejn seta’ jgħaddi l-bqija ta’ ħajtu. Hu kien ikabbar il-ħxejjex li kellu bżonn għall-għajxien u jieħu l-ilma minn nixxiegħa. Kien jitlob u jaħqar lil ġismu, u jorqod mhux aktar minn tliet sigħat billejl.

Torello fehem li Alla ried minnu li jgħix ħajja ta’ eremit. Matul ħajtu biss ftit nies kienu jafu bih. Il-kult lejh kien konfermat mill-Papa Benedittu XIV. Huwa l-patrun tal-belt ta’ Forlì. Kemm il-Franġiskani, kif ukoll il-Vallambrosani, jgħodduh bħala wieħed minnhom, imma jidher li hu kien oblata Benedittin Vallambrosan.

Il-Beatu miet fis-16 ta’ Marzu tal-1282, meta kellu 80 sena.

Ħsieb: Ħelwa tassew l-istorja tas-serduk jidden fil-ħajja ta’ dan il-Beatu. Huwa fehem li dan ma ġarax b’kumbinazzjoni imma l-għaġir tas-serduk kien ikkumbinat mal-pjan ta’ Alla biex hu jġibu f’sensieh. U int kemm temmen li Alla għandu l-modi tiegħu kif isemmgħalna leħnu u jurina x’jixtieq minn għandna? Tassew li għal min jemmen, xejn ma jiġri b’kumbinazzjoni. Kollox għandu skop preċiż. Kull avveniment, Alla jista’ jdawru għall-ġid tagħna. Kemm temmen li Alla għandu dan il-pjan ta’ mħabba għalik, minkejja li dan ma jfissirx li se jkollok ħajja komda u bla tbatija?

Ġesù wkoll, kien jaf li l-passjoni tiegħu ma kinetx xi ġrajja li kienet se sseħħ b’kumbinazzjoni, lanqas ma kienet se tkun xi deċiżjoni meħuda mill-bnedmin. Kienet fil-pjan t’Alla. Ġesù ttella’ quddiem il-ġustizzja tal-bnedmin, imma l-“kalċi” kien ġej mingħand Alla.

Ġesù jgħallimna li l-Missier għandu pjan ta’ mħabba għal kull wieħed u waħda minna. Hu jħobbna bi mħabba personali u, jekk aħna nemmnu f’din l-imħabba, jekk inwieġbu bi mħabbitna għaliha, minn kull ġrajja li ngħaddu minnha, Hu se joħroġ il-ġid. Għal Ġesù xejn ma ġara b’kumbinazzjoni, lanqas il-passjoni u l-mewt Tiegħu.

Wara li seħħ dan kollu, Hu Rxoxta. L-eżempju li tana Ġesù Rxoxt għandu jdawlilna ħajjitna. Kulma jasal fuqna, kulma jiġri, kulma hemm madwarna, kif ukoll kull ħaġa li ġġiegħilna nbatu, għandna nitgħallmu naqrawha bħala rieda t’Alla li jħobbna jew bħala xi ħaġa li jippermettiha Hu. Imbagħad kollox jibda jagħmel sens f’ħajjitna, kollox ikun jiswa, anki dawk l-affarijiet li meta jiġru ma nifhmuhomx jew narawhom bla sens, anki dawk li, bħalma ġralu Ġesù, jistgħu jitfgħuna f’dieqa tal-mewt. Ikun biżżejjed li, flimkien miegħu, nagħrfu ntennu, b’fiduċja sħiħa fl-imħabba tal-Missier: “Mhux li rrid jien, imma li trid int.”

Hu jrid li aħna ngħixu, li nirringrazzjawh bil-ferħ għad-doni li jagħtina fil-ħajja tagħna. Imma xi drabi din ma tkunx kif ħsibnieha aħna. Il-ħajja mhijiex li tirrassenja ruħek quddiem id-diffikultajiet, l-aktar meta tgħaddi minn mumenti ta’ tbatija. Lanqas ma hi sensiela ta’ azzjonijiet monotoni mifruxa tul ħajjitna hawn fl-art. Ir-rieda t’Alla hi l-leħen tiegħu li l-ħin kollu jkellimna u jistedinna, hi l-mod kif hu jfisser imħabbtu, biex jagħtina l-milja tal-Ħajja. Lanqas il-provi jew it-tbatijiet m’għandhom ibeżżgħuna. Jekk bl-għajnuna ta’ Ġesù nagħrfu r-rieda t’Alla fit-tbatijiet u l-provi, jiġifieri l-imħabba tiegħu għalina, dawn m’għandhomx ibeżżgħuna. U int, kemm qed tafda f’kollox lill-Mulej u sserraħ rasek Bih, li Hu għad iwasslek biex tgawdiH?

Talba: O Alla Ħanin, int ma tridx li aħna nispiċċaw fit-telfien ta’ dejjem, għalhekk qatt ma tieqaf issejħilna lura għal għandek. Nitolbuk, bl-interċessjoni tal-Beatu Torello, biex bħalu ma nibqgħux aljenati, imma nagħrfu nisimgħu l-vuċi tiegħek f’kull ċirkustanza tal-ħajja tagħna u nagħmlu d-deċiżjonijiet meħtieġa biex inwarbu minna dak li ma jogħġbokx, u ngħixu ħajja ta’ qdusija kif trid minna Int. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.roman-catholic-saints.com/blessed-torello-of-poppi.html

Alternative Reading: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/blessed-torello.html or http://hagiomajor.blogspot.com/2013/03/march-16-feast-of-blessed-torello-of.html

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

9 ta’ Marzu: Santa Franġiska Rumana

Verżjoni Vidjo: Santa Franġiska Rumana

“Il-Mulej jgħid: Kull min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri, dak hu ħija u oħti u ommi.”  ~ Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Franġiska Rumana

Baciccio-Saint_Francesca_Romana_Giving_AlmsSANTA FRANĠISKA RUMANA
Armla u Reliġjuża
1384 – 1440

Tagħrif: Santa Franġiska twieldet fl-1384, fi Trastevere f’Ruma, għand familja sinjura.

Kellha ħajra li ssir soru, iżda biex tobdi lill-ġenituri tagħha żżewġet ta’ tlettax-il sena lil Lorenzo Ponziano, nobbli Ruman. Kien żwieġ feliċi li dam għal 40 sena, u kellhom żewġ subien u tifla.

Franġiska, li minn dejjem kellha x-xewqa li tgħin lill-foqra, iltaqgħet mal-mara ta’ ħu żewġha, Vannozza, li kellha l-istess ħajra, u flimkien, bil-barka ta’ żwieġhom, bdew ħidma għal dawk li kienu fil-bżonn. Kienu ta’ għajnuna kbira għal dawk li ġew milquta mill-epidemija tal-pesta li xterdet f’Ruma.

Fl-1408, il-familja ta’ żewġha ġiet ippersegwitata u mfaqqra mit-truppi ta’ Ladislaw ta’ Napli li kien qed jappoġġa lill-Antipapa Ġwanni XXIII. Fl-1410, Ladislaw raġa’ invada Ruma, u mhux biss għamel straġi mill-propjetà tal-familja ta’ Ponzjano, imma saħansitra immaltratta lil Lorenzo li baqa’ jbati tul il-kumplament ta’ ħajtu.

Fl-1413, binha ż-żgħir miet kawża tal-pesta li kienet reġgħet ħakmet Ruma. Ftit wara bintha mietet ukoll. Fl-1414, binha l-kbir iżżewweġ, u l-mara li ħa kienet tiddisprezza lil Franġiska, iżda ma baqgħetx wara li mardet serjament u ġiet ikkurata minn Franġiska nnifisha.

Franġiska fetħet parti minn darha bħala sptar. U fl-1426, billi xi nisa ngħaqdu magħha biex jgħinuha fix-xogħol li kienet qed tagħmel mal-morda, waqfet l-Oblati ta’ Marija, komunità għan-nisa li ma kienu marbuta bl-ebda voti ħlief li joffru ruħhom għas-servizz ta’ Alla u tal-foqra..

Franġiska ma kinetx tgħix fil-komunita’, iżda fid-dar tagħha ma’ żewġha. Kienet tgħid: “Il-mara miżżewġa għandha tħalli anki l-artal biex tħobb ’l Alla fil-qadi tad-dar.” Wara l-mewt ta’ żewġha (1436), marret bil-mixi titlob biex tidħol fil-monasteru ta’ Tor di Specchi, imwaqqaf minnha. Laqgħuha bħala superjura, iżda dejjem fittxet is-servizzi l-aktar baxxi tad-dar.

Meta binha marad marret tagħmillu żjara, iżda ħassha ħażin u mietet fil-jum li kienet ħabbret, id-9 ta’ Marzu, 1440. Sa minn mewtha ġiet meqjuma mill-poplu ruman bħala qaddisa, u wara tliet proċessi (1440, 1443, 1451), il-Papa Pawlu V iddikjaraha uffiċjalment qaddisa fl-1608. Ġisimha difnuh fil-knisja ta’ Santa Maria Nuova, fil-Foro Romano. Għaliha l-knisja l-lum tissejjaħ ta’ Santa Francesca Romana.

Ħsieb: Minkejja li għażlet li tiżżewweġ b’rispett lejn il-ġenituri tagħha, Franġiska Rumana baqgħet tħobb il-ġabra u tistmerr il-festi u l-laqgħat soċjali. Iż-żwieġ ħaditu bħala dmir, mhux bħala pjaċir jew sport. Għas-sejħa ta’ żewġha kienet tħalli kollox, għax dik kienet il-prijorità ta’ ħajjitha. Alla wrieha kemm togħġbu: darba kellha tħalli erba’ darbiet il-bidu ta’ Salm, u wara l-ħames darba sabet l-ewwel ittri miktubin bid-deheb.

Il-mortifikazzjoni u l-penitenza tagħha kienu tabilħaqq straordinarji, kemm fl-ikel kemm fl-ilbies u bl-eżempju tagħha ġibdet warajha bosta sinjuri rumani minn ħajja ta’ frugħa u ta’ lussu u għaqqdithom f’assoċjazzjoni taħt it-tmexxija tal-patrijiet Benedettini ta’ Santa Maria Nuova. Aktar tard iffurmaw il-kongregazzjoni tal-Oblati Benedittini ta’ Tor di Specchi, approvata minn Ewġenju IV fl-1433. Il-membri kienu jgħixu ta’ reliġjużi, iżda bla klawsura u bla voti, mogħtijin għat-talb u għall-opri tajba. Bil-kunsens ta’ żewġha għamlet il-vot tal-kontinenza, u għamlet hekk progressi fil-ħajja kontemplattiva li saret waħda mill-mistiċi l-kbar tas-seklu ħmistax.

Id-dehriet li kellha kienu spiss jieħdu għamla ta’ drammi li fihom kienu jieħdu sehem persunaġġi tas-sema. Kienet ta’ sikwit tara l-anġlu kustodju tagħha u titkellem miegħu. Kellha d-don tal-mirakli u tal-estasi, rivelazzjonijiet dwar il-purgatorju u l-infern, kif ukoll id-don li taqra l-qlub u li tara l-ġejjieni.

Kienet magħrufa għall-umiltà u għad-distakk mid-dinja, għall-ubbidjenza u għall-paċenzja li biha sofriet it-turufnament ta’ żewġha, il-priġunerija ta’ binha Ġanpatist, il-mewt ta’ wliedha u t-telfa tal-ġid li kellha. Kalma fost dawn id-diżgrazzji kienet ittenni l-kliem ta Ġob: “Alla tani u Alla ħadli. Ikun dejjem imfaħħar l-isem t’Alla.”

 • U int, tagħraf li kull ma għandek huwa rigal mingħand Alla u li jekk dan ma jibqax tiegħek, m’għandekx toħodha bi kbira imma tkompli tafda f’Alla u jieħu ħsiebek Hu?
 • Taqdi d-dmirijiet tiegħek sew skont l-istat tiegħek billi tpoġġi lill-membri tal-familja tiegħek u lil dawk taħt il-kura tiegħek fl-ewwel post qabel ma tinvolvi ruħek f’impenji oħra?
 • Kemm tfittex li tgħix b’tali mod li dak li tgħid u tagħmel jiġbed l-attenzjoni ta’ nies bħalek li forsi jsibu fik u fil-fidi tiegħek għajn għal ħajjithom hekk li forsi jibdew jimxu fuq l-eżempji tiegħek?

Talba: O Alla, inti li tajtna lil Santa Franġiska Rumana bħala xempju tal-għaġeb, sew bħala mara miżżewġa, sew bħala reliġjuża; agħmel li aħna naqduk sa l-aħħar, billi, f’dak kollu li nsibu ruħna fih f’din il-ħajja, inżommu lilek quddiem għajnejna u nimxu warajK. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/03/st-frances-of-rome.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-frances-of-rome-415

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_of_Rome

Nota: It-Tagħrif u l-Ħsieb dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.