15 ta’ Marzu: Santa Lwiża de Marillac

Verżjoni Vidjo: Santa Lwiża de Marillac

“Ħudu ħsieb aqduhom lill-fqar. Ħobbuhom lill-fqar; weġġhuhom, uliedi, kif kontu tweġġhu lil Kristu nnifsu.” – Santa Lwiża de Marillac

Luisa-marillacSANTA LWIŻA DE MARILLAC
1591 – 1660

Tagħrif: Twieldet fi Franza nhar Santa Marija tal-1591, minn familja magħrufa ħafna f’Pariġi. Ommha mititilha meta kienet għadha żgħira u rabbitha zija li kienet reliġjuża f’Poissy. Ta’ 16-il sena ħasset sejħa qawwija biex tidħol soru Kapuċċina, imma l-konfessur ma kienx tal-idea.

Fl-1613, iżżewġet lil Antoine Le Gras li kien segretarju tal-familji de’ Medici u minnu kellha iben. Bil-kunsens ta’ żewġha, hi kienet tgħaddi l-ħin liberu tagħha f’ħidma ta’ karità fost il-fqar ta’ Pariġi.

Fl-1619, iltaqgħet ma’ San Franġisk de Sales u San Vinċenz de Paule. Meta miet żewġha, fl-1625, u ħallieha b’tifel li nikkitha ħafna, il-qaddisa poġġiet lilha nnifisha totalment taħt id-direzzjoni ta’ San Vinċenz de Paule, u ddedikat l-enerġija kollha tagħha biex tieħu ħsieb id-diversi konfraternitajiet tal-karità mwaqqfin mill-qaddis, bħala għajnuna għall-foqra ta’ Pariġi. Hi bdiet ukoll torganizza korsijiet regulari għat-tfajliet żgħażagħ tal-kampanja fil-kura personali tal-fqar morda. Dan jista’ jitqies bħala l-bidu tas-Sorijiet tal-Karità.

Ix-xogħol dedikat tagħhom ħalla frott abbundanti kif jidhru mill-fatt li fl-ewwel sena biss tal-ħidma tagħhom kellhom 760 konverżjoni minn fost il-Luterani u l-Kalvanisti.

Is-sorijiet bdew jieħdu ħsieb it-tagħlim reliġjuż u sekulari tat-tfal foqra, bdew djar għall-anzjani, il-morda u n-nies b’diżabbiltajiet, fiżiċi u mentali.

Fuq talba tar-reġina ta’ hemm, li qabel kienet Dama tal-Karità, xi sorijiet marru l-Polonja u hemm ħadu ħsieb itaffu t-tbatijiet tas-suldati feruti, u bdew jissejħu “l-anġli tal-kamp tal-battalja.”

Qabel ma mietu San Vinċenz de Paule u Santa Lwiża de Marillac, kien hemm diġà 40 dar fi Franza. Illum ilaħħqu aktar minn 4,000 dar u xi 40,000 soru mxerrdin mad-dinja kollha.

Santa Lwiża de Marillac mietet fil-15 ta’ Marzu tal-1660, ta’ 69 sena. Fuq is-sodda tal-mewt qalet lis-sorijiet tagħha: “Ħudu ħsieb aqduhom lill-fqar. Ħobbuhom lill-fqar; weġġhuhom, uliedi, kif kontu tweġġhu lil Kristu nnifsu.

Santa Lwiża de Marrillac iddikjaraha qaddisa Piju XI, fl-1934.

Ħsieb: Meta Santa Lwiża de Marillac bdiet torganizza korsijiet regulari għat-tfajliet, fil-kura personali tal-fqar morda, dan jista’ jitqies bħala l-bidu tas-Sorijiet tal-Karità. Il-ħidma tas-sorijiet kienet meħtieġa ħafna fil-kerrejja u l-isptarijiet, imma f’dak iż-żmien kienet ħaġa li qatt ma nstemgħet li s-sorijiet ma jkunux magħluqin fil-klawsura.

San Vinċenz de Paule ried li:

 • l-klawsura tagħhom tkun il-biża’ ta’ Alla,
 • il-velu tagħhom il-modestja,
 • il-kappella tagħhom il-knisja parrokjali,
 • kamra mikrija ċ-ċella tagħhom, u
 • l-opri ta’ karità l-uffiċċju divin tagħhom.

Bħala libsa, is-sorijiet addottaw libsa kaħla/griża u b’kappell wiesa’ tal-għażel abjad.

Illum, din l-ordni, qed tkompli tgħin lill-morda u l-anzjani u tipprovdi kenn għall-orfni. Ħafna mill-membri tagħha huma ħaddiema soċjali li jaħdmu taħt il-patroċinju ta’ Santa Lwiża de Marillac. Mill-bqija, aħna lkoll għandna nkunu konċernati dwar il-bżonnijiet ta’ dawk l-aktar żvantaġġati. Imma kemm qed nagħtu kas tan-nies foqra, b’nuqqas ta’ saħħa, nies b’diżabbiltà, fiżika kif ukoll mentali? Kemm qed nirsistu biex dawn jgħixu bid-dinjità li tixraq lil kull bniedem?

Fl-Omelija tal-Arċisqof Mons. Charles J. Scicluna fid-Dar tal-Providenza (1 ta’ Marzu, 2015) is-Siġġiewi, jgħid hekk:

“Id-diżabbilità tista’ taraha bħala limitu, tista’ taraha wkoll bħala xi ħaġa li ma jistax ikollha s-sbuħija tagħha, xi ħaġa li tbegħdek, xi ħaġa li tinkwetak. F’din id-Dar, bl-ispirazzjoni tal-fundatur Dun Mikiel Azzopardi, bil-ġenerożità ta’ ġenerazzjonijiet ta’ Maltin u Għawdxin, id-diżabbilità ġiet trasfigurata u mibdula. Hawnhekk id-diżabbilità ma naħbuhiex, imma bil-karità, bl-għajnuna, bil-paċenzja, bl-imħabba, sitwazzjonjiet diffiċli jiġu trasfigurati u mibdula. Dawn jiġu mibdula b’xhieda tad-dinjità tal-bniedem li ma tistrieħx fuq l-intelliġenza tiegħu jew il-kapaċità li juża s-sensi kollha tiegħu, u lanqas ma tiċċaħħad minħabba l-limiti tiegħu. Id-dinjità tal-bniedem hija don ta’ Alla li ħalaqna lkoll uliedu.

Din id-Dar hija dar il-wens, dar il-kenn. Bl-isforzi ta’ tant Maltin u Għawdxin, din id-Dar hija trasfigurata, hija mibdula kuljum f’art San Pawl, b’att ta’ karità. Meta nkunu f’din id-Dar, nixtiequ nagħrfu li deħlin fid-dar fejn dak li hu mistkerrah għad-dinja, jiġi ttrasfigurat f’innu ta’ mħabba u ta’ karità.”

Ejjew ma nieqfux inkunu ta’ providenza lejn dawk l-aktar fil-bżonn ta’ aktar dinjità u mħabba. Jekk ma nistgħux inkunu hemm għalihom fiżikament, f’għajnuna konkreta u viżibbli, almenu ngħinhom bi flusna. Dawn id-djar jeħtieġu eluf ta’ flus biex jitmexxew u jaqdu d-doveri tagħhom lejn ir-residenti. Ejjew nibqgħu nkunu ġens karitattiv, ulied veri ta’ San Pawl li bil-fidi li għaddielna, wrienha kif insibu lil Kristu f’kull bniedem u naqduh minn qalbna u mill-aħjar li nistgħu.

Talba: Għażiż Mulej, Santa Lwiża de Marillac għarfet lilek fil-batut, qdietek b’fedeltà u kienet ta’ eżempju għal tant u tant persuni li għadhom sal-lum jimxu fuq il-passi tagħha. Għallimna nagħrfuk f’kull persuna li int tlaqqgħana magħha, ħalli aħna wkoll naqduk u nħobbuk kif jixraqlek tul ħajjitna kollha. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/way-of-life-wife-mother-widow-foundress.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-louise-de-marillac/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Marillac

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

16 ta’ Frar: Beatu Ġużeppi Allamano

Verżjoni Vidjo: Beatu Ġużeppi Allamano

“Qatt ma jkollna tama biżżejjed fil-Providenza ta’ Alla. Hu li jagħti l-ikel lill-għasafar tas-sema, ċertament li lilna ser jagħtina b’abbundanza akbar.” – Beatu Ġużeppi Allamano

giuseppe-allamano-70c0c55f-1d8b-4cd8-b9e7-649da679e1f-resize-750BEATU ĠUŻEPPI ALLAMANO
Saċerdot
1851 – 1926

Tagħrif:  Dan il-beatu hu l-fundatur tal-missjunarji tal-Consolata. Hu twieled f’Castelnuovo d’Asti fil-21 ta’ Jannar 1851, ir-raba’ minn ħames ulied. Ommu kienet oħt San Ġużeppi Cafasso (festa: it-23 ta’ Ġunju). Missieru miet meta hu kellu tliet snin. Studja fl-oratorju ta’ San Ġwann Bosco f’Valdocco, u dan il-qaddis kien wieħed mid-diretturi spiritwali tiegħu.

Hu daħal is-seminarju djoċesan ta’ Turin f’Jannar 1866 u kien ordnat saċerdot ta’ 22 sena, fl-20 ta’ Settembru, 1873. Seba’ snin wara (fit-2 ta’ Ottubru, 1880) kien maħtur rettur tas-santwarju tal-Madonna Consolata f’Turin, li ġabu ħafna ’l quddiem u għamlu għajn ta’ tiġdid spiritwali għad-djoċesi kollha. Hu kien ukoll jgħallem it-Teoloġija fis-seminarju.

Fl-1889, insibuh Ruma fejn mar jassisti għall-beatifikazzjoni ta’ zijuh Don Cafasso. Waqt li kien hemm, iltaqa’ ma’ missjunarju Taljan jaħdem fiċ-Ċina, Padre Bonzano, li ħajjar lil Allamano jwaqqaf istitut missjunarju ġdid. Dan seħħ fid-29 ta’ Jannar, 1901 u li ssemma għal Consolata.

Fl-1902, l-istitut tal-Consolata bagħat l-ewwel żewġ missjunarji tiegħu lejn il-Kenja. Tmien snin wara sar vigarju u wieħed miż-żewġ saċerdoti nħatar isqof. Fuq il-parir tal-Papa San Piju X, Padre Ġużeppi Allamano fl-1910 waqqaf ukoll istitut ieħor tas-sorijiet tal-Consolata. Malajr, il-membri taż-żewġ istituti żdiedu sewwa u nfetħu missjonijiet ġodda fl-Afrika tal-Lvant.

Don Allamano kien bniedem paċenzjuż u dejjem lest biex jgħin lil min jitolbu l-għajnuna. Kien jinsisti ħafna mal-missjunarji tiegħu li, qabel kollox, kellhom ikunu ta’ ħajja qaddisa biex ikunu jistgħu jqaddsu lil oħrajn. Riedhom ukoll li jistudjaw l-użanzi u l-kultura tal-pajjiżi li jmorru jaħdmu fihom. Ħabrek ħafna li jkollhom katekisti tajbin u vokazzjonijiet minn fost in-nies tal-pajjiż.

Huwa kien grat ħafna lejn il-benefatturi tal-istituti tiegħu, u speċjalment lejn il-ġenituri tal-missjunarji li mhux biss taw minn ġidhom imma lil uliedhom stess għall-missjoni.

Ħsieb: Matul ħajtu, il-Beatu Ġużeppi Allamano esperjenza l-ħniena u l-imħabba ta’ Alla. Hu dejjem ħeġġeġ lil ta’ madwaru biex jitolbu b’kunfidenza kbira, mingħajr “il-biża’ li ma jiksbux dak li jkunu talbu għalih,” għaliex il-Mulej “jagħti dak li nitolbuh lil dawk li jafdawh.”

Ġużeppi fehem kif Alla l-Missier jinteressah minn uliedu kollha, speċjalment dawk f’diffikultà. Huwa jassigura li, “Ħadd minn dawk li jafdaw Fih ma jisfaw imħawda,” għaliex il-Mulej “Jista’, jaf kif u jrid jgħinna.” 

Ġużeppi esperjenza b’mod konkret ir-realtà tal-għajnuna ta’ Alla. Huwa jgħid li: “Qatt ma jkollna tama biżżejjed fil-Providenza ta’ Alla,” għax “Hu li jagħti l-ikel lill-għasafar tas-sema, ċertament li lilna ser jagħtina b’abbundanza akbar.” Ejjew għalhekk nirrikorru lejn Alla bl-għarfien li Huwa dejjem viċin tagħna, dejjem attent għall-ħtiġijiet tagħna.

Il-Beatu għaraf li Alla l-Missier dejjem fidil għall-Wegħdiet li jagħmel! Għalhekk dejjem poġġa l-fiduċja tiegħu Fih u kien iħeġġeġ bil-kliem: “Poġġu kollox f’idejn il-Mulej mingħajr ebda biża’ għaliex Hu qatt ma jagħmel nofs l-affarijiet,” u jiddiżappunta lil uliedu li jittamaw Fih. Kien jgħid ukoll: “Agħmlu spiss atti ta’ kunfidenza fl-imħabba ta’ Alla mingħajr qatt ma taqtgħu qalbkom.” Jew “Jekk xi drabi jħallina nistennew, hu biex jgħaddina minn prova u jfakkarna kemm aħna foqra.”

Matul ħajtu kollha, il-Beatu Ġużeppi Allamano għamel esperjenza tal-għana tat-tjubija tal-Mulej. Hu, għalhekk, ħeġġeġ bil-kliem: “Kemm jieħu gost bina l-Mulej meta nemmnu fit-tjubija tiegħu. Hu jħobb jerfgħana qrib tiegħu, anke fl-affarijiet iż-żgħar u fl-avvenimenti … Huwa jifraħ meta nuru fiduċja Fih, ikun xi jkun il-kors li jsegwi tal-avvenimenti ta’ ħajjitna.” Aħna qatt ma għandna niddubitaw mill-ġenerożità ta’ Alla lejna. Meta niftakru li Hu infinitament tajjeb, għandna nagħtuh lilna nfusna bla riservi u nafdawh b’fiduċja dejjem akbar, jiġri x’jiġri.

Kull meta l-Beatu Ġużeppi Allamano kellu bżonn xi ħaġa mingħand Alla, huwa dejjem wera tip ta’ perseveranza soda. Hu jgħallem li “Sabiex niksbu favuri mingħand Alla, irridu nitolbuh b’ħafna fidi, bil-verità u bil-fiduċja li Hu se jwettaq il-mirakli.” U jkompli: “Kuraġġ, … u dejjem imxu ‘l quddiem fil-Mulej!”

Anke fis-sitwazzjonijiet l-iktar diffiċli tal-ħajja tiegħu, il-Beatu Ġużeppi Allamano ttama kontra kull tama (Ara Rumani 4:18). Huwa jgħid li “għandna niftħu qlubna għal tama ħajja, għal tama aqwa, għax min jittama ftit fil-Mulej, ikunu qed jonqsu, għax Hu Tjubija bla qies.”

Kemm nagħmlu sew, kieku kellna nimxu fuq il-pariri ta’ dan il-beatu għaqli u għaref li sab fil-fiduċja tiegħu f’Alla, l-aqwa ġid, l-aqwa serħan tal-moħħ u tal-qalb. U x’inhu l-aħjar li jkollok minn dawn it-tnejn? 

Talba: O Alla u Missierna, il-Beatu Ġużeppi Allamano għoġbok f’kulma għamel, għax mexa fuq il-pass ta’ Ibnek l-Għażiż. Agħtina li bit-tagħlim u bl-interċessjoni tiegħu, aħna nagħmlu ħilitna kollha biex nafdawk, anki fl-affarijiet iż-żgħar, għax nafu li Inti tidderieġi kollox għall-ġid tagħna stess. Ammen.

English Version: https://catholicsaints.info/blessed-joseph-allamano/

Alternative Reading: https://theblackcordelias.wordpress.com/2009/02/16/blessed-giuseppe-allamano-february-16/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Allamano

Blessed Joseph Allamano – February 16 (Italian Rap): https://gloria.tv/video/6CHFmYPLQZ9z66vSH449ZoBM4

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

1 ta’ Settembru: San Ġillus

Verżjoni Vidjo: San Ġillus

“Issa O Sid tista’ tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem.” – L-aħħar kelmiet ta’ San Ġillus

1-San Gil o Egidio-Abad-1SAN ĠILLUS
Eremita u Abbati
650 – 710

Tagħrif: Ġillus twieled f’Ateni, il-Greċja fis-sena 650. Meta mietu l-ġenituri tiegħu, huwa qassam il-wirt abbundanti li ħallewlu, lill-foqra. Għal din ir-raġuni, u anki għax wettaq diversi mirakli, dan iż-żagħżugħ kiseb bosta ammiraturi. Imma hu, għall-kuntrarju, la ried it-tifħir u lanqas kien ifittex li jkun famuż. Għalhekk, biex ikun jista’ jservi lil Alla f’ħajja moħbija, huwa telaq mill-Greċja u baħħar lejn Franza.

Hemm mar jgħix waħdu f’foresta mudlama. Għażel għar fis-selvaġġ bħala d-dar tiegħu. Dan l-għar kellu siġra b’xewk kbir quddiemu. Ġillus kien kuntent li beda jgħix f’dan il-post u ħassu għall-kenn, ‘il bogħod mit-tifħir tan-nies li setgħu wassluh biex jintefaħ bih innifsu.

Imma darba waħda, kien hemm re ma’ xi nies minn tiegħu, iduru fil-foresta bħala kaċċaturi. Dawn ġrew wara ċerva li kienet spiss tmur fil-għar ta’ Ġillus u takkumpanjah. Irnexxielha taħrab minnhom billi marret tistaħba ġewwa l-għar ta’ Ġillus. Madanakollu, wieħed mill-irġiel tefa’ vleġġa lejn id-direzzjoni tax-xewk li kien jgħatti l-għar, bit-tama li jirnexxielu jolqot liċ-ċerva. Wara li tħabtu biex daħlu fil-għar, sabu lil Ġillus ferut bil-vleġġa.

“Min int u x’inti tagħmel hawn?” staqsa b’vuċi awtorevoli r-re. San Ġillus irrakkuntalhom l-istorja ta’ ħajtu. Meta semgħuha, talbuh maħfra. Ir-re bagħat għat-tobba tiegħu biex jieħdu ħsieb il-ferita tal-qaddis. Għalkemm Ġillus talabhom biex iħalluh waħdu, ir-re tant ħass rispett lejh, li baqa’ jmur jarah spiss. Ġillus qatt ma kien se jaċċetta rigali mingħand ir-re. Fl-aħħar imma, hu aċċetta li jħalli lir-re jibni monasteru kbir f’dak il-post. Ġillus sar l-ewwel abbati tiegħu.

Dan il-monasteru, tant sar famuż, li nħolqot belt sħiħa fl-inħawi tiegħu. Meta l-qaddis miet, il-qabar tiegħu ġewwa l-monasteru, sar post ta’ qima kbira u ċentru ta’ pellegrinaġġi.

San Ġillus huwa wieħed mill-qaddisin l-aktar popolari taż-żmien medjevali u huwa l-Patrun ta’ diversi, fosthom ta’ dawn li għandhom diffikultà ta’ mobbiltà.

Ħsieb: L-Arċisqof Fulton Sheen jgħid xi ħaġa hekk: “Il-Mulej ma jkejjilx il-ġenerożità tagħna b’kemm jirnexxielna nagħtu, imma b’kemm jifdlilna wara li nkunu tajna.” Veru għandha x’togħmod din ir-riflessjoni li hi l-eku tal-kumment li għamel Ġesù fuq dik l-armla li l-offerta tagħha kienet tikkonsisti f’dak kollu li kien fadlilha biex tgħix. (Mark 12: 41-44).

U hekk għamel il-ħabib qaddis tagħna tal-lum Ġillus. Imma dan m’għamlux biex in-nies tfaħħru u jsir famuż. L-attenzjoni tan-nies tant ma ridhiex, għax dak li għamel għamlu biss għall-glorja t’Alla u l-ġid tal-proxxmu, li ddeċieda li jitlaq minn pajjiżu u jfittex kenn xi mkien solitarju u jgħix ta’ fqir.

 • X’inhuma l-intenzjonijiet tiegħi meta nagħti karità jew meta b’xi mod inkun ta’ ġid għall-proxxmu tiegħi?
 • Jien infittex it-tifħir, l-isem tajjeb jew fama ta’ qaddis/a, jew nagħraf lit-tajjeb kollu tiegħi hu wkoll don ta’ Alla?
 • Kemm ninħeba min-nies kif nista’, biex dak li nkun għamilt ikun biss għall-glorja t’Alla, li ħabbni u ta kollox għalija?

L-unika ħaġa li Ġillus xtaq għalih innifsu, kien post għall-kwiet qalb in-natura, fejn ‘il bogħod mill-istorbju tan-nies, seta’ jitlob u jissaħħaħ fil-ħajja tar-ruħ. Il-ħajja tat-talb u l-kontemplazzjoni, wasslitu jagħżel għalih mhux ir-rikkezzi ta’ din id-dinja, imma r-rikkezzi interjuri ta’ min għaraf li jekk ikollok ‘l Alla, għandek kollox. U hawn niftakru f’dak li qalet Santa Tereża ta’ Avila: “Minn għandu ‘l Alla, ma jonqsu xejn. Alla waħdu biżżejjed.” 

U tassew li biex wieħed jasal joħroġ bi stqarrija bħal din, wieħed irid ikun daħal f’intimità kbira ma’ Alla fit-talb. U hija din il-familjarità mimlija rispett u qima lejn Alla, li twassalna nagħrfu li, ladarba kull ħaġa tajba ħarġet minnU, mela Hu huwa il-Kollox f’kollox tagħna. Frott it-talb, hija fiduċja dejjem akbar f’Alla-Imħabba. U l-fiduċja li kiseb Ġillus mill-konverżazzjonijiet li kien ifittex li jkollu mal-Ħabib Divin, wassluh biex jintelaq f’idejn Alla għal kollox f’dak li kellu x’jaqsam mal-għejxien tiegħu.

F’dak il-post imneżża minn kull kumdità li soltu jfittex il-bniedem, kumdità li titqies bħala s-sigurtà essenzjali tiegħu, ma setax ma jintelaqx għal kollox f’idejn il-Ħabib-Ħallieq. It-tradizzjoni tgħidilna li Alla mhux biss urieh bil-għar fejn kellu jsib kenn, imma wkoll ipprovdielu ċerva li sqietu mill-ħalib tagħha.

Tassew li din l-istorja tista’ tkun frott it-tradizzjoni, imma l-istorja ta’ Elija tinsab fl-Iskrittura u hija aċċessibli għal kull min iridha jaqraha. Dan il-profeta, meqjus bħala wieħed mill-eqdem eremiti, Alla kien mantnieh bi providenza diretta tiegħu meta talbu jmur jgħix ġo wied. Din il-ġrajja nsibuha fl-1 Slaten 17: 2-6:

Il-Mulej kellem lil Elija u qallu: “Itlaq minn hawn, iġbed lejn il-lvant, u mur inħeba fil-wied ta’ Kerit, biswit il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied, u jien ikkmandajt liċ-ċawl jitimgħek hemmhekk.” Elija telaq u għamel kif qallu l-Mulej, u qagħad ħdejn il-wied ta’ Kerit biswit il-Ġordan. U ċ-ċawl kienu jġibulu ħobż u laħam mas-sebħ u ħobż u laħam fil-għaxija. U kien jixrob mill-wied. 

 • U jien u int kemm qed infittxu postijiet solitarji jew addattati biex fihom ningħaqdu mal-Ħabib Divin tagħna permezz tat-talb?
 • Kemm qed infittxu li nsibu ħin ta’ kwalità waħedna jew mal-għeżież tagħna biex nirriservawh għall-ġid ta’ ruħna f’dinja mimlija storbju u distrazzjonijiet?
 • Kemm qed inħallu l-vuċi t’Alla, bil-meditazzjoni tal-Kelma tiegħu, tippenetra u tinfed il-qalb tagħna hekk li tibdlilna l-mod kif nirraġunaw u l-istil ta’ ħajja li ngħixu?
 • F’liema livell waslet il-fiduċja tagħna f’Alla, hekk li nagħrfu ngħixu fil-kwiet u fil-paċi, bla ebda lussu żejjed u grati għal kull ma ngħatalna?

It-telqa u l-fiduċja tagħna f’Alla għandhom ikunu l-qawwa tagħna l-insara.

Talba: Induru lejk, għażiż ħuna eremita qaddis, u nitolbuk tgħinna b’talbek ħalli bl-impenn fil-ħajja tagħna tat-talb, nikbru fil-fiduċja tagħna f’Alla li waħdu jimla’ l-qalb tagħna u jissodisfa b’mod, li l-ebda ħaġa li qatt jista’ jkollna f’din id-dinja, ma tista’ tagħmilna verament hienja. Grazzi talli int dan urejtulna bl-eżempju ta’ ħajtek. Ammen.

English Version: https://anastpaul.wordpress.com/2017/09/01/saint-of-the-day-1-september-st-giles/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-giles/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Giles