13 ta’ Awwissu: San Ponzjanu u San Ippolitu

Verżjoni Vidjo: San Ponzjanu u San Ippolitu

“Jekk ngħidu li m’għandniex dnub, nkunu qegħdin inqarrqu bina nfusna u l-verità ma tkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna, hu fidil u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jnaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, nkunu qegħdin ingiddbuh, u kelmtu ma tkunx fina.” – 1Ġwanni 1:8-10.

7d76a50f42c993f6b70d5efb1160b5f3SAN PONZJANU (Papa u Martri)

SAN IPPOLITU (Saċerdot u Martri) ? – 235

Tagħrif: San Ponzjanu sar Papa fis-sena 230. Sentejn wara, sejjaħ sinodu f’Ruma li kkonferma l-kundanna tat-teologu kbir Oriġene ta’ Lixandra (185 – 253).

Fis-sena 235, fil-persekuzzjoni tal-Imperatur Ruman, Massiminu, Ponzjanu kien eżiljat f’Sardinja biex jaħdem fil-minjieri. Hemm iltaqa’ ma’ San Ippolitu li hu wkoll kien eżiljat mill-istess Imperatur. It-tnejn mietu minħabba t-tbatija li sofrew. San Ponzjanu kien ilu Papa ħames snin, u San Ippolitu kien ilu Antipapa tmintax-il sena. It-tnejn mietu fil-paċi ma’ xulxin. Ippolitu kien irreżenja minn Antipapa, u Ponzjanu rriżenja minn Papa biex jilħaq ieħor floku.

San Ippolitu twieled għall-ħabta tas-sena 170. Kien ġa qassis magħruf meta fis-sena 202 Oriġene semgħu jipprietka, f’Ruma. X’aktarx li kien dixxiplu ta’ San Irinew u ta’ San Klement minn Lixandra. Kien wieħed mill-aqwa teoloġi tal-Knisja fit-tielet seklu, u ħadem bis-sħiħ kontra l-ereżija ta’ żmienu. Kien tant imħeġġeġ li saħansitra akkuża lill-Papa San Żeferinu li ma kienx pront biżżejjed biex jintebaħ bl-ereżija u jikkundannaha. Hekk ukoll reġa’ għamel mal-Papa San Kallistu li kien tela’ wara San Żeferinu, anzi din id-darba ħalla lilu nnifsu jiġi elett l-ewwel Antipapa mill-grupp li kellu madwaru. Baqa’ Antipapa wkoll fi żmien San Urbanu u San Ponzjanu suċċessuri ta’ San Kallistu.

Uħud mill-opri tal-kitba tiegħu huma “It-Tradizzjoni Appostolika,” “Rifjutazzjoni tal-Ereżijiet kollha,” u “Philosophoumena.”

Ippolitu rrekonċilja mal-Knisja permezz tal-Papa Ponzjanu, forsi ftit qabel ma t-tnejn kienu eżiljati f’Sardinja. L-iġsma tagħhom ġabuhom Ruma u difnuhom bl-unuri kollha ta’ martri. Lil Ponzjanu difnuh fiċ-ċimiterju ta’ Kallistu, u lil Ippolitu fiċ-ċimiterju ta’ Ċirijaka fit-triq Tiburtina, fejn l-ammiraturi tiegħu għamlulu statwa li llum tinsab fil-Librerija Vatikana.

Ħsieb: San Ippolitu kien difensur qawwi tal-Ortodossija, u ammetta l-eċċessi tiegħu permezz tar-rikonċiljazzjoni umli tiegħu. Huwa ma kienx eretiku formali, iżda dixxiplinarju żejjed. Dak li ma setax jitgħallem fil-qalba tiegħu bħala riformatur pur, huwa tgħallem fl-uġigħ u d-deżolazzjoni tal-priġunerija. Kien avveniment simboliku adattat li l-Papa San Ponzjanu qasam miegħu fil-martirju.

Jista’ jiġrilna li minħabba entużjażmu żejjed (jew injoranza!) nagħmlu lilna nfusna nsara iktar mill-istess Papa, jew qaddisin iktar mill-Knisja stess. Naħsbu li kulħadd hu żbaljat u aħna biss għandna raġun (meta fir-realtà jkun il-kuntrarju). Hekk ġralu San Ippolitu. Jekk diżgrazzjatament jiġrilna xi ħaġa simili, jalla jkollna wkoll il-grazzja li kellu l-Qaddis, li nammettu l-iżball tagħna u nirrikonċiljaw bl-umiltà kollha.

Kemm hi meħtieġa din l-imbierka UMILTA’! Mingħajrha m’hemmx salvazzjoni għax biex wieħed jammetti li żbaljat jew midneb, dejjem jeħtieġlu jitgħannaq mal-umiltà! Imma din l-umiltà għadha moda fi żminijietna llum fejn id-dinja tipproponilna l-importanza ta’ x’naħseb u x’irrid ‘jien,’ anki jekk f’dan kollu tidher l-arroganza aktar milli l-umilta’ li n-nisrani tant jeħtieġ? Il-bniedem kemm għadu jfittex il-Verità b’umiltà?

Il-Papa Franġisku qal dan li ġej dwar l-umiltà nhar it-It-Tnejn, 8 ta’ April 2013:

“L-umiltà hija r-regola tad-deheb: għan-nisrani li tagħmel progress ifisser li titbaxxa. U huwa propju fuq it-triq tal-umiltà, magħżula minn Alla stess, li jgħaddu l-imħabba u l-karità. L-istorja kollha tal-fidi, hija magħmula minn umiltà u tkellem lilna lkoll dwar l-umiltà. Huwa hekk ukoll minħabba l-fatt storiku tat-twelid ta’ Ġesù. Jidher li Alla ried li kull ġrajja ssir bil-moħbi, li ma ssirx pubblika, li tkun bħallikieku miksija bid-dell tal-Ispirtu Santu. Hekk hu għaliex – żied – kollox isir fit-triq tal-umiltà. Alla, umli, jitbaxxa: jiġi għandna u jitbaxxa. U jkompli jitbaxxa sas-salib.

Fil-waqt tal-annunzjazzjoni wkoll Marija titbaxxa: ma tifhimx sewwa, imma hija libera: tifhem biss l-essenzjali. U tgħid ‘iva.’ Hija umli: ‘Issir ir-rieda ta’ Alla.’ Titlaq ruħha għar-rieda ta’ Alla. U Ġużeppi, l-għarus tagħha – ukoll hu jitbaxxa u jġorr fuqu nnifsu din ir-responsabiltà hekk kbira. Ġużeppi, jgħid ukoll ‘iva’ lill-anġlu meta, waqt li kien rieqed, qallu dik il-verità.

Propju l-istil ta’ Marija u ta’ Ġużeppi juri li l-imħabba kollha ta’ Alla, biex jasal għalina, jaqbad it-triq tal-umiltà. Alla umli li ried jimxi mal-poplu tiegħu. Nirreferi għall-ktieb tad-Dewteronomju meta Alla qal: ‘Jien ħriġtkom fid-deżert bħal ma missier joħroġ lil ibnu.’ Alla, umli u tant tajjeb. L’Alla paċenzjuż. Dan huwa differenti mill-atteġġjament tal-idoli; l-idoli huma qawwija, jinstemgħu: ‘hawn nikkmanda jien!’

Alla tagħna – għaliex huwa veru, għaliex mhux Alla taparsi, mhux Alla tal-injam, magħmul mill-bnedmin, huwa veru – jippreferixxi imur hekk, għal għonq it-triq tal-umiltà. Din l-imħabba kollha fuq din it-triq tal-umiltà. Li tkun umli ma jfissirx li tmur hekk fit-triq, b’għajnejk baxxi: le, le. L-umiltà hija dik ta’ Alla li jgħallimna, dik ta’ Marija, dik ta’ Ġużeppi. U l-umiltà hija dik ta’ Ġesù, li jispiċċa fuq is-salib. U din hija r-regola tad-deheb għan-nisrani: timxi ‘l quddiem, tavvanza u titbaxxa. Ma tistax tmur fi triq oħra. Jekk jien ma nitbaxxiex, jekk int ma titbaxxiex, m’intix nisrani. ‘Imma għaliex għandi nitbaxxa?’ Biex tħalli li l-karità kollha ta’ Alla tiġi f’din it-triq, hija l-unika li huwa għażel – ma għażilx triq oħra – li tispiċċa fuq is-salib. U mbagħad fit-trijonf tar-Resurrezzjoni. 

It-trijonf tan-nisrani jieħu din it-triq tat-tbaxxija. Inħarsu lejn Ġesù li jibda jitbaxxa f’dan il-misteru hekk sabiħ. Inħarsu lejn Marija, inħarsu lejn Ġużeppi. U nitolbu l-grazzja tal-umiltà. Imma din l-umiltà li hija t-triq li minnha bla ebda dubju tgħaddi l-karità. Meta Pawlu jgħidilna: ‘aħsbu li l-oħrajn huma aħjar minnkom, kultant huwa diffiċli li taħsbu.’ Imma Pawlu jaħseb dwar dan il-misteru, dwar din it-triq, għaliex hu fl-iktar qiegħ ta’ qalbu jaf li l-imħabba biss tgħaddi minn din it-triq tal-umiltà. Infatti jekk m’hemmx umiltà, l-imħabba tibqa’ imblukkata. Ma tkunx tista’ tkompli timxi. Nitolbu, mela, il-grazzja tal-umiltà lill-Madonna, lil San Ġużepp u lil Ġesù.”

 • U int tammetti żball bħal ma għamel San Ippolitu?
 • Tuża s-Sagrament tal-Qrar biex dan inaddfek u jsaħħek ħalli tipprova ma terġax taqa’ f’xi żball?
 • Kemm tiskuża ruħek u titlob maħfra fejn ikun hemm bżonn?

Talba: Is-sabar għażiż tal-qaddisin tiegħek, Mulej jagħtina l-għajnuna biex nikbru fi mħabbtek u biex nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi mqaddsa. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-pontian-and-st-hippolytus-559

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saints-pontian-and-hippolytus/

Wikipedia about Pope Saint Pontian: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Pontian

Wikipedia about Saint Hippolytus: https://en.wikipedia.org/wiki/Hippolytus_of_Rome

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

12 ta’ Awwissu: Beatu Innoċenz XI

Verżjoni Vidjo: Beatu Innoċenz XI

“Min jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa’ fija u jiena fih.” – Ġesù fi Ġwanni 6:56.

Innocent-XI-bBEATU INNOĊENZ XI
Papa
1611 – 1689

Tagħrif: Kien jismu Benedittu. Twieled f’Como fl-1611 u kien ġej mill-familja magħrufa Odescalchi. Wara li studja għand il-Ġiżwiti, minn mindu kellu 15-il sena, hu kien imħarreġ fil-bank tal-familja tiegħu f’Ġenova. Iżda wara sar avukat u sar magħruf għall-onestà, kuraġġ u mħabba kbira lejn il-foqra.

Wara li qabad il-karriera ekklesjastika, il-Papa Innoċenz X li kien iġibu ħafna minħabba l-kwalitajiet sbieħ fih għażlu kardinal meta kellu 33 sena, minkejja li kien għadu mhux saċerdot.

Ordna qassis u kien maħtur isqof ta’ Novara meta kellu 49 sena. Kien elett Papa fl-1676 meta kellu 65 sena. Qabel ma aċċetta li jkun Papa huwa talab li l-kardinali jiftehmu li jtemmu r-riforma tal-Konċilju ta’ Trentu, jiddefendu l-libertà tal-Knisja fil-kontroversja li kien hemm fil-Knisja ta’ Franza msejħa l-Gallikaniżmu u jipproteġu r-reliġjon Nisranija kontra t-Torok.

Il-Papa Innoċenz XI ikkundanna l-kwetiżmu ta’ Miguel de Molinos u ħeġġeġ għat-tqarbin spiss.

Dan il-Papa kkundanna 65 propożizzjoni laxki mxerrda minn xi moralisti. Hu ta direttiva lill-Ġeneral tal-Ġiżwiti biex iqanqal lill-universitajiet tal-ordni biex isostnu l-opinjonijiet l-aktar probabbli fit-teoloġija morali.

Il-Papa Innoċenz XI miet fit-12 ta’ Awwissu 1689, ta’ 78 sena, wara li kien ilu Papa 13-il sena. Papa Piju XII iddikjarah Beatu fl-1956.

Ħsieb: Innoċenz XI kien bniedem ta’ drawwiet sempliċi u ta’ natural ġeneruż, imma sod ħafna fil-ħidma tiegħu kontra l-ħażen u fejn jidħlu ambizzjonijiet jew stravaganzi ekklesjastiċi.

Meta miet dan il-Papa, il-poplu, speċjalment il-foqra li fih sabu veru missier, iffolla lejn il-kadavru tiegħu biex jagħtih l-aħħar tislima, u billi ħafna xtaqu jżommu xi biċċa mil-libsa tiegħu, kellha tiżdied il-gwardja miegħu mejjet.

Il-Papa Innoċenz XI tassew li ħeġġeġ għat-tqarbin ta’ spiss, anke ta’ kuljum, imma basta mhux biex wieħed jagħmel bħal ħaddieħor u basta wieħed joqgħod attent għat-tħejjija u l-qima lejn is-Sagrament. U aħna llum, kemm nagħtuh importanza lil dan is-Sagrament tat-Tqarbin? Kemm qed ninqdew bil-Qrar qabel nitqarbnu? Kemm qed ninbidlu f’Dak li nirċievu?

Il-Papa Franġisku, fl-Udjenza li għamel dwar it-Tqarbin nhar l-Erbgħa 21 ta’ Marzu 2018, qal dan li ġej:

“Wasalna biex nitkellmu fuq it-Tqarbin, jiġifieri biex aħna ningħaqdu ma’ Ġesù. Qed nirreferi għat-tqarbin sagramentali: mhux it-tqarbin spiritwali, li int tista’ tagħmlu mid-dar tiegħek billi tgħid: ‘Ġesù, nixtieq nirċevik spiritwalment.’ Le, it-tqarbin sagramentali, bil-ġisem u d-demm ta’ Kristu. Niċċelebraw l-Ewkaristija biex nitrejqu bi Kristu, li jagħtina lilu nnifsu kemm fil-Kelma u kemm fis-Sagrament tal-Altar, biex iwaħħadna miegħu. Dan jgħidu l-Mulej stess: ‘Min jiekol ġismi u jixrob demmi, jibqa’ fija u jiena fih’ (Ġwanni 6:56). Fil-fatt, il-ġest ta’ Ġesù li ta lid-dixxipli tiegħu Ġismu u Demmu fl-Aħħar Ċena, jissokta llum ukoll permezz tal-ministeru tas-saċerdot u tad-djaknu, ministri ordinarji tat-tqassim tal-Ħobż tal-ħajja u tal-Kalċi tas-salvazzjoni lill-aħwa.

Fil-Quddiesa, wara li jkun qasam il-Ħobż ikkonsagrat, jiġifieri l-ġisem ta’ Ġesù, is-saċerdot jurih lill-fidili, u jistedinhom jieħdu sehem fl-ikla Ewkaristika. Nafuhom il-kelmiet li jidwu minn fuq l-altar imqaddes: ‘Dan huwa l-Ħaruf ta’ Alla, dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja: henjin dawk li huma mistiedna għall-Ikla tal-Ħaruf.’ Imnebbħa minn silta mill-Apokalissi – ‘hienja dawk li kienu mistiedna għall-mejda tat-tieġ tal-Ħaruf’ (Apokalissi 19:9): jgħid ‘tieġ’ għax Ġesù hu l-għarus tal-Knisja – b’din l-istedina qed isejħilna biex ngħixu l-għaqda intima tagħna ma’ Kristu, għajn ta’ ferħ u ta’ qdusija.

Hi stedina li thenni u fl-istess ħin twassalna għall-eżami tal-kuxjenza għad-dawl tal-fidi. Jekk minn naħa, fil-fatt, naraw id-distanza li hemm tifridna mill-qdusija ta’ Kristu, mill-oħra nemmnu li d-Demm tiegħu hu ‘mxerred għall-maħfra tad-dnubiet.’ Ilkoll kemm aħna ġejna maħfura fil-Magħmudija, u lkoll kemm aħna maħfura u se niġu maħfura kull darba li nersqu lejn is-Sagrament tal-Penitenza. U tinsewx: Ġesù dejjem jaħfer. Ġesù ma jegħja qatt jaħfer. Aħna li negħjew nitolbu maħfra.

Meta jaħseb sewwasew fuq il-valur salfiviku ta’ dan id-Demm, Sant’Ambroġ jesklama: ‘Jien li dejjem nidneb, irrid dejjem nagħmel użu mill-mediċina’ (De sacramentis, 4, 28: PL 16, 446A). B’din l-istess fidi, aħna wkoll indawru ħarsitna fuq il-Ħaruf ta’ Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u nsejħulu: ‘Mulej, ma jistħoqqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi: imma għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.’ Dan ngħiduh f’kull Quddiesa.

Jekk aħna niċċaqilqu minn postna biex nersqu għat-Tqarbin, aħna nimxu lejn l-altar f’purċissjoni biex nitqarbnu, fir-realtà hu Kristu li jiġi jiltaqa’ magħna biex iwaħħadna miegħu. Hemm laqgħa ma’ Ġesù! Li nitrejqu bl-Ewkaristija jfisser li ninbidlu f’dak li nirċievu. Dan jgħinna nifhmuh Santu Wistin, meta jirrakkonta fuq id-dawl li rċieva meta sema’ lil Kristu jgħidlu: ‘Jiena l-ikel tal-kbar: ikber, u tibda tiekol lili, mhux biex tibdel lili fik, bħall-ikel tal-ġisem, iżda biex int tinbidel fija’ (L-Istqarrijiet VII, 10, 16: PL 32, 742).

Kull darba li aħna nitqarbnu, insiru nixbhu iktar lil Ġesù, ninbidlu iżjed f’Ġesù. Kif il-ħobż u l-inbid jinbidlu fil-Ġisem u d-Demm tal-Mulej, hekk dawk li jirċevuhom bil-fidi jinbidlu f’Ewkaristija ħajja. Lis-saċerdot li, hu u jqarbnek, jgħidlek: ‘Il-Ġisem ta’ Kristu,’ int twieġbu: ‘Ammen,’ jiġifieri tagħraf il-grazzja u l-impenn li jitlob li ssir Ġisem ta’ Kristu. Għax meta int tirċievi l-Ewkaristija, int issir Ġisem ta’ Kristu. Kemm hi ħaġa sabiħa din; hi sabiħa ħafna. Waqt li jgħaqqadna ma’ Kristu, u jneżżagħna mill-egoiżmi tagħna, it-Tqarbin jiftħilna qalbna u jgħaqqadna ma’ dawk kollha li huma ħaġa waħda miegħu. Dan hu l-għaġeb kbir tat-Tqarbin: insiru dak li nirċievu!

Il-Knisja tixtieq tassew li anki l-fidili jirċievu l-Ġisem ta’ Kristu b’ostji kkonsagrati fl-istess Quddiesa; u s-sinjal tal-mejda Ewkaristika joħroġ b’mod iżjed sħiħ jekk it-Tqarbin imqaddes isir biż-żewġ speċi, imqar jekk nafu li t-tagħlim Kattoliku jgħidilna li taħt speċi waħda nkunu diġà qed nirċievu lil Kristu sħiħ (ara Ordni ġenerali tal-Missal Ruman, 85; 281-282). Skont il-prassi ekkleżjali, il-fidili normalment jersqu lejn l-Ewkaristija f’forma proċessjonali, kif semmejna, u jitqarbnu bilwieqfa b’devozzjoni, inkella għarkupptejhom, kif stabbilit mill-Konferenza Episkopali, u jirċievu dan is-sagrament fuq l-ilsien jew, fejn hu permess, fuq l-id, kif jippreferu (ara OGMR, 160-161). Wara t-Tqarbin, biex ngħożżu fil-qalb tagħna d-don li rċivejna, jista’ jgħinna s-skiet, it-talb fis-skiet. Ikun ta’ għajnuna kbira jekk intawlu xi ftit dan il-mument ta’ skiet, fejn noqogħdu nitkellmu ma’ Ġesù fil-qalb tagħna, kif ukoll jekk inkantaw xi salm jew innu ta’ tifħir (ara OGMR, 88) li jgħinna noqogħdu mal-Mulej.

Il-Liturġija tal-Ewkaristija tagħlaq bit-Talba wara t-Tqarbin. Fiha, f’isem kulħadd, is-saċerdot idur lejn Alla biex iroddlu ħajr li tana sehem miegħu fl-istess mejda u jitolbu li dak li rċivejna jibdel lil ħajjitna. L-Ewkaristija tagħtina s-saħħa biex nagħtu frott ta’ opri tajba ħalli ngħixu ta’ Nsara. Fiha tifsira qawwija t-talba tal-lum, li fiha nitolbu lill-Mulej li ‘l-misteri qaddisa li rċivejna jkunu għalina duwa tas-sema, biex ifejqu lill-qlub tagħna mill-ġibdiet ħżiena, u jwettquna u jħarsuna dejjem’ (Missal Ruman, l-Erbgħa wara l-V Ħadd tar-Randan). Ejjew nersqu lejn l-Ewkaristija: nirċievu lil Ġesù li jibdilna fih, isaħħaħna iżjed. Kemm hu twajjeb u kbir il-Mulej!”

 • U int, qed qed tħejji ruħek sew biex titqarben b’safa, devozzjoni u gratitudni?

Talba: Mulej, Inti tajtna fil-Beatu Papa Innoċenz XI missier ħanin li jieħu ħsieb il-merħla b’impenn u ġenerożità qaddisa, l-aktar lejn il-foqra, u b’karattru sod ħafna fejn kienet tidħol il-ħidma tiegħu kontra l-ħażen; agħtina li b’talbu aħna naħarbu kull okkażjoni ta’ ħażen u nissaħħu dejjem iżjed bl-Ikel tas-Sema fis-Sagrament tal-Ewkaristija. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/blessed-pope-innocent-xi-330

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/blessed-pope-innocent-xi/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Innocent_XI

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

16 ta’ Ġunju: San Ġwann Franġisk Regis

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Franġisk Regis

“Ħa nqiegħdu b’konvinzjoni mill-ġdid fiċ-ċentru lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, biex jagħtina li mmissu b’idejna l-kobor tal-ħniena. Dan ikun għal kull penitent għajn ta’ sliem ġewwieni veru.” – Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 17

0616-SAN-FRANCISCO-DE-REGIS.jpgSAN ĠWANN FRANĠISK REGIS
Saċerdot
1597 – 1640

Tagħrif: Kien ġej minn familja nobbli tal-Languédoc (Franza) fejn twieled fl-1597. Studja fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f’Beziers, u ta’ 19-il sena daħal magħhom. Qaddes ta’ 33 (1630) u sena wara beda l-ħidma tiegħu missjunarja.

L-ewwel missjoni tiegħu kienet qalb in-nies morda bil-pesta. Kien hu li talab biex imur jaqdi l-appostolat tiegħu fosthom, minkejja li s-superjuri
tiegħu kienu kuntrarji għaliex ma ridux jesponuh għall-periklu ta’ saħħtu. Imma Alla ħelsu mill-marda għaliex kellu pjanijiet oħra għalih. Bil-ħidma tiegħu appostolika huwa kkonverta ħafna nies u s-superjuri tiegħu meta raw fih din il-kariżma bagħtuh jaqdi doveri oħra missjunarji fl-artijiet ta’ Franza. Hawn ukoll kien il-mezz li ħafna kkonvertew mill-ereżija tal-Ugonotti li kienet komuni u persistenti ħafna.

Waqqaf assoċjazzjoni ta’ nisa biex jipprokuraw għajnuna lill-ħabsin u kien strument li jitwaqqfu ħafna fratellanzi tas-Sagrament. Huwa għadda ħafna xtiewi fil-missjoni qalb il-muntanja u bosta nies kienu jterrqu qalb il-ksieħ u s-silġ biex jisimgħuh jipprietka u jqerru.

Barra l-katekiżmu u l-prietki, huwa kien iżur il-morda u l-ħabsijiet u jgħin lil min kien bżonn tal-għajnuna tiegħu. Mal-5000 ruħ kienu jiffullaw fil-knisja tal-Benedittini ġewwa Saint- Pierre le Moustiers biex jisimgħu l-kelma qaddisa tiegħu.

Fid-disa’ snin u nofs bħala qassis għamel aktar minn kulħadd fil-kontro-riforma biex iqajjem il-fidi fl-inħawi ta’ Viviers u Le Puy.

Għal żmien twil xtaq li jintbagħat il-Kanada biex jikkonverti l-Indios, imma l-art tal-missjoni tiegħu kienet pajjiżu.

Wara tnax-il sena ta’ ħidma huwa marad u miet bl-iplewrite ta’ 44 sena. Difnuh ġewwa Louvsec qalb il-muntanji fejn ħafna pellegrini jmorru jżuruh. Papa Klement XII ħatru qaddis fis-sena 1737. Il-Kurat t’Ars jattribwixxi lil dan il-qaddis it-twettiq tal-vokazzjoni tiegħu għas-saċerdozju.

Għalkemm il-festa liturġika tal-qaddis hija fil-31 ta’ Diċembru, in-nies ta’ La Louvsec jiċċelebrawha fis-16 ta’ Ġunju minħabba l-ksieħ u s-silġ tal-muntanja matul Diċembru.

Ħsieb: Lil San Ġwann Franġisk Regis kienu jsejħulu wkoll l-anġlu tal-kulleġġ għaliex kien eżemplari għall-aħħar. Kliemu biss fuq Alla u kull min kien jisma’ il-quddiesa tiegħu kien jimtela bl-imħabba lejn Alla.

Kien jaħdem bla mistrieħ. Darba qagħad ġurnata sħiħa fuq gozz borra fuq muntanja jipprietka u mbagħad għadda lejl sħiħ iqarar. Darba waqa’ waqt vjaġġ u kiser siequ iżda bl-għajnuna ta’ bastun u mistrieħ fuq spalla ta’ sieħbu rnexxielu jasal sal-konfessjonarju. Wara x-xogħol tal-jum instab li siequ kienet imfejqa.

Mara li rranġatlu t-tunika mqatta’ tiegħu kien fadlilha xi biċċiet imqatta’ minnha u permezz tagħhom fiequ żewġt itfal morda. L-aħbar ta’ dan il-miraklu ġera bħal leħħa ta’ berqa kullimkien qalb il-muntanji.

Kien ħsiebu biex jgħin lill-foqra. Kellu kamartu mimlija ħwejjeġ, għamara u mbarazz ieħor li kien jiġbor għalihom. Fost il-penitenti tiegħu f’Le Puy organizza programm soċjali li kien jinkludi żjarat fil-ħabsijiet, kura tal-morda, tqassim ta’ qamħ lill-foqra, u kenn għan-nisa. Il-poplu kien isibu bħala “l-qaddis.”

Il-Kurat t’Ars irċieva miraklu bl-interċessjoni ta’ dan il-qaddis. L-orfanatrofju ta’ Ars ma kellux aktar qamħ għall-ħobż u l-ħsad tant kien fqir li ma setgħax jitlob lill-poplu biex jagħti aktar għajnuna. Huwa poġġa medalja wara l-bieb tal-kamra vojta fejn kienu jżommu l-qamħ u l-għada bil-kemm setgħu jiftħu għax il-kamra kienet mimlija totalment.

Fl-aħħar erba’ xhur ta’ ħajtu jingħad li qarar mal-10,000 ruħ. Nafu li dan tal-lum u bosta qaddisin oħra, taw daqshekk importanza kbira lis-Sagrament tal-Qrar, u aħna? Tajjeb li b’dawn ir-riflessjonijiet li ġejjin f’moħħna, nersqu għall-Qrar b’mod frekwenti għax dan jiswa lil ruħna.

Ejjew nirfsu l-għatba ta’ din il-ħniena ta’ Alla li qatt ma jgħejja jaħfer, qatt ma jgħejja jistenniena! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 18 ta’ Novembru, 2015)

Ħa nqiegħdu b’konvinzjoni mill-ġdid fiċ-ċentru lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni, biex jagħtina li mmissu b’idejna l-kobor tal-ħniena. Dan ikun għal kull penitent għajn ta’ sliem ġewwieni veru. (Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 17)

Il-konfessuri huma msejħa jkunu dejjem, kullimkien, f’kull sitwazzjoni u minkejja kollox, is-sinjal tal-primat tal-ħniena. (Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 17)

Fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni Alla jaħfer id-dnubiet, li huma tassew imħassra; madankollu, tibqa’ l-marka negattiva li d-dnubiet ħallew fil-mod kif inġibu ruħna u naħsbu. Imma l-ħniena ta’ Alla hi aqwa minn dan ukoll. (Il-Papa Franġisku, Bolla Misericordiæ vultus, nru 22)

Mezz sempliċi li minnu taslilna l-qawwa li tfejjaq huwa s-sagrament tal-Qrar. Meta permezz ta’ dan is-sagrament, il-bniedem iduq il-benna tal-ħniena ta’ Kristu, hu jibda jintebaħ bil-kruha tad-dnub u jibda jħoss l-indiema u jikkonverti! (L-Isqfijiet Maltin, “Kristu Mediċina għall-mard tagħna”, Ittra Pastorali għar-Randan 2016)

Talba: O Alla dejjem lest li tħenn għal min jindem u tieħu ħsiebu fi bżonnijietu, f’San Ġwann Franġisk Regis rajna t-tjieba tiegħek ta’ Missier, Ragħaj u Salvatur, agħmel li b’talbu u bl-eżempju ta’ ħajtu, b’mod speċjali tad-dedikazzjoni tiegħu biex jaħfer lin-nies f’Ismek fis-Sagrament tal-Qrar, aħna nagħrfu ngħożżu u nirċievu b’aktar impenn dan is-Sagrament li bih niġu mnaddfa minn dnubietna bis-saħħa ta’ Demmek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/06/st-john-francis-regis.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-francis-regis/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Francis_Regis

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

22 ta’ Mejju: Santa Rita minn Cascia

Verżjoni Vidjo: Santa Rita minn Cascia

“Aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina.” – Ġesù waqt li beda jgħallem it-talba tal-Missierna f’Mattew 6:12.

ritaSANTA RITA MINN CASSIA
Agostinjana
1381 – 1457

Tagħrif: Twieldet Rocca Parreno, fid-djoċesi ta’ Spoleto, minn ġenituri xjuħ u foqra, skont l-awtur tal-ħajja tagħha, Ġakbu Carelicci, Agostinjan, li kiteb il-“ħajja” tagħha fl-okkażjoni tal-beatifikazzjoni tal-qaddisa fl-1628.

Għad li kienu foqra, il-ġenituri tagħha kienu magħrufin għall-karità tagħhom, hekk li kienu jsejħulhom, “il-Messaġġiera tal-Paċi ta’ Ġesù”.

Jingħad li meta twieldet il-qaddisa, naħal, li bħalu qatt ma kien deher, beda dieħel u ħiereġ minn fommha.

Rita kellha xewqa kbira li tidħol soru, iżda ta’ tnax-il sena, kellha tobdi lill-ġenituri tagħha u tiżżewweġ. Ma ltaqgħetx ma’ żagħżugħ tajjeb, u għal tmintax-il sena kellha ssofri bil-paċenzja u bis-sabar, il-ħruxija tal-karattru tiegħu – mudell ta’ omm nisranija.

Meta qatlulha lil żewġha, ħafritilhom, u meta ndunat li wliedha t-tnejn riedu jivvendikaw il-mewt ta’ missierhom, għamlet li setgħet biex tbiddlilhom il-ħsieb, u talbet ’l Alla biex jeħodhom qabel ma jagħmlu d-dnub. Il-mewt ħadithom qabel ma setgħu jikkommettu d-dnub, fil-paċi m’Alla.

Meħlusa minn kulħadd, talbet lis-superjura tal-kunvent tal-Agostinjani ta’ Cassia, biex taċċettaha bħala soru. Iżda l-liġi ta’ dawk is-sorijiet kienet li ma jidħlux fosthom dawk li ma kinux verġni. Imma l-qaddisa talbet tant lis-superjura u lil Ġesù li fl-aħħar irnexxielha tidħol, b’miraklu, kif naqraw fil-ħajja tagħha, u libset il-libsa u pprofessat.

Fil-ħajja ġdida dehret xempju għal kulħadd, għall-faqar, il-karità, l-umiltà u l-ubbidjenza, u ġiet magħrufa għall-effikaċja tat-talb tagħha. Kienet hekk devota lejn il-passjoni ta’ Ġesù li talbet biex tieħu sehem fit-tbatijiet tiegħu. U Ġesù kkuntentaha: xewka mill-kuruna ta’ Ġesù Kurċifiss, tinqala’ u tolqotha f’moħħha, u daħlet tant ġewwa li Rita ma felħitx aktar, ħassha ħażin u sabet ruħha bejn il-mewt u l-ħajja.

Damet b’din il-ferita ħmistax-il sena. Għalqet biss meta marret Ruma għall-Ġublew tal-1450. Mietet fit-22 ta’ Mejju, 1457.

Ħsieb: Għalkemm nistgħu faċilment nimmaġinaw dinja ideali li fiha ngħixu l-vokazzjoni tal-magħmudija, din id-dinja ma teżistix. L-approċċ “Jekk biss …” lejn il-qdusija qatt ma jseħħ pjuttost, qatt ma jipproduċi l-frott li Alla għandu dritt jistenna minna.

Rita saret qaddisa għax għamlet dawk l-għażliet li rriflettew il-magħmudija u l-maturità   tagħha bħala dixxiplu ta’ Ġesù. L-għażla ewlenija tagħha tul il-ħajja kienet li tikkoopera b’mod ġeneruż mal-grazzja ta’ Alla, iżda kienu meħtieġa bosta għażliet żgħar biex dan iseħħ. Bil-ħafna għażliet żgħar u xi ftit kbar li għamlet din il-qaddisa, hija ġiet meqjusa bħala l-mara eżemplari ta’ kull żmien, ilbieraħ – illum – għada: xempju ta’ xebba, ta’ mara miżżewġa, ta’ omm, ta’ armla u ta’ reliġjuża.

Waħda mill-għażliet li żgur kellha bżonn tagħmel b’mod kontinwu kienet dik li taħfer. Imma din il-maħfra għadha moda llum? Papa Franġisku jgħidilna dan dwar il-maħfra (4 ta’ Awwissu, 2016):

“Dik tal-maħfra hi bla dubju ta’ xejn it-triq għalliema li rridu nimxu fiha biex naslu f’dak il-post, fil-Ġenna. Diffiċli taħfer! Kemm jiswielna li naħfru lill-oħrajn! Naħsbu ftit. X’rigal kbir għamlilna l-Mulej meta għallimna naħfru – jew, tal-inqas, li jkollna r-rieda li naħfru – biex immissu b’idejna l-ħniena tal-Missier! Smajnieha l-parabbola li biha Ġesù jgħallimna naħfru (ara Mattew 18:21-35). Għaliex għandna naħfru lil persuna li għamlitilna d-deni? Għax konna aħna l-ewwel li ġejna maħfura, u bil-wisq aktar. M’hawn ħadd fostna, hawn, li ma ġiex maħfur. Kull wieħed u waħda ħa jaħseb… naħsbu fis-skiet fl-affarijiet koroh li għamilna u kif il-Mulej ħafrilna. Il-parabbola tgħidilna propju dan: kif Alla jaħfer lilna, hekk aħna wkoll jeħtieġ naħfru lil min jagħmlilna d-deni. Din hi t-tmellisa tal-maħfra. Il-qalb li taħfer. Il-qalb li taħfer, tkun qed tagħti tmellisa. Kemm aħna mbegħdin minn dak il-ġest. Ħafna drabi f’qalbna ngħidu: ‘Issa tpattiha!’ Il-maħfra hi ħaġa oħra. Preċiżament bħal fit-talba li Ġesù għallimna, il-Missierna, meta ngħidu: ‘Aħfrilna dnubietna bħalma aħna naħfru lil min hu ħati għalina’ (Mattew 6:12). Dawn huma dnubietna quddiem Alla, u min hu ħati għalina hu dak li lilu anki aħna rridu naħfru.”

Santa Rita hi wkoll mudell tad-devozzjoni lejn il-passjoni ta’ Ġesù. San Bernard jgħid hekk fuq din id-devozzjoni: “fost id-devozzjonijiet l-oħrajn kollha, l-aktar fiż-żgur, l-aktar ta’ qliegħ, u l-aktar universali għal kull stat tal-bniedem.” Permezz ta’ din id-devozzjoni Santa Rita kisbet il-grazzja u l-qawwa biex issofri u tagħmel it-tajjeb.

 • U int, x’għażliet qed tagħmel?
 • Huma favur Kristu u s-Saltna tiegħu?
 • Huma favur ħajja nisranija tajba u qaddisa?
 • Huma għażliet li bihom tikber fil-virtù kif għamlet Santa Rita?

Talba: Spirtu Santu, indur lejk u nitolbok biex tkun miegħi f’dawk il-mumenti l-aktar iebsin ta’ ħajti, fejn nitlef it-tama kollha u nħares madwari u ħlief dlam ma narax. Imlieni bil-kuraġġ għax f’dawn il-mumenti biss, jien nista’ nagħti prova tal-fidi tiegħi quddiem Alla. Eħlisni minn kull tentazzjoni u dubju li jistgħu jaħkmuni u jwassluni biex nitbiegħed minnek u noħodha kontra tiegħek.

Santa Rita, nitolbok tgħinni biex inħares lejk, lejn it-tbatija li inti għaddejt minnha u minkejja kollox mhux biss bqajt temmen, iżda tlabt lill-Mulej biex itik xewka mill-kuruna tax-xewk tiegħu biex b’hekk taqsam miegħu dik l-agunija li huwa ġarrab bl-imħabba għalina. Agħmel li b’talbek, anke jien inkun kapaċi niflaħ għal din it-tbatija, ħalli meta il-Mulej issejjaħli, nieħu il-premju li nibqa’ ngawdih għall-eternità bħal ma għamilt int. Ammen.

Mulej inti tajt lil Santa Rita l-grazzja li f’kollox tara r-rieda tiegħek u ġġorr is-salib ma’ Ibnek, u fawwartilha ’l qalbha bid-dawl u l-ferħ tal-ispirtu tiegħek. Agħtina li bħalha ngħixu f’kollox l-Aħbar it-Tajba ta’ Ġesù li miegħek jgħix u jsaltan, flimkien mal-Ispirtu s-Santu, għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/st-rita-of-cascia.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-rita-of-cascia/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Rita_of_Cascia

Saint Rita movie (with English subtitles) on Gloria TV:
Part 1: https://gloria.tv/video/ArUTHDF4RBQo6AeDc9iTuUQSD
Part 2: https://gloria.tv/video/nBeJeWQS8bMr3URGkzVfEo4pM

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

16 ta’ Mejju: Santa Margerita minn Cortona

Verżjoni Vidjo: Santa Margerita minn Cortona

“Hu li jaħfer dnubietek kollha; ifejjaq il-mard tiegħek kollu; jifdi lil ħajtek mill-qabar; iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena.” – Salm 103:3-4

St Mary's Basilica Phoenix AZ Saint Margaret of Cortona St. Margaret of CortonaSANTA MARGERITA MINN CORTONA
Penitenti
1248 – 1297

Tagħrif: Twieldet Alviano, ħdejn Terni fit-Toscana. Ta’ seba’ snin tilfet ’l ommha, u sentejn wara missierha reġa’ żżewweġ. Kienet ta’ natural li jitlob l-imħabba, u din ftit sabitha minn mart missierha.

Ta’ sbatax-il sena, iltaqgħet ma’ kavallier żagħżugħ u ħarbet miegħu minn dar missierha, bit-tama li tiżżewġu. Għexet miegħu għal disa’ snin fil-kastell ħdejn Montepulċjano, titolbu dejjem biex jiżżewwiġha; iżda ta’ xejn minkejja l-frott li kellhom, għad li fuq qalbha.

Anki f’dan il-perjodu ta’ dnub, kellha mħabba kbira lejn il-fqar u kienet tgħinhom kemm tista’. Kienet ukoll tfittex ta’ sikwit xi mkien imwarrab, fejn tista’ taħseb fuq ħajja ta’ penitenza u ta’ mħabba t’Alla.

Wara disa’ snin ta’ din il-ħajja fid-dnub, fl-1274, miet traġikament il-maħbub tagħha. Raddet kull ma kien taha lill-familja tiegħu, u biċ-ċkejken marret tħabbat wara bieb missierha. Kien jilqagħha iżda martu ma riditx u kellha titlaq għal għonq it-triq.

Id-demonju fesfsilha li tinnegozja sbuħitha. Iżda talbet bil-ħrara u semgħet bħal leħen iwissiha biex tmur tħabbat wara bieb il-kunvent tal-Franġiskani fil-belt ta’ Cortona u titlobhom biex imexxuha huma. Għamlet qrara ġenerali għand patri Franġiskan, li mistagħġeb bl-indiema tagħha taha l-assuluzzjoni.

Għal tliet snin għaddiet ħajja ta’ penitenza u t-tentazzjonijiet aktar saħħuha biex tagħti ruħha għal kollox ’l Alla. Kienet issum ħobż u ħaxix ta’ sikwit, u b’hekk ħarġet rebbieħa fuq il-ġibdiet tad-dinja. Wara tliet snin ta’ prova aċċettawha bħala penitenti terzjarja tal-ordni ta’ San Franġisk. Bħall-qaddis ta’ Assisi, kienet tiġbor biex tgħix, u fl-istess ħin taqdi lill-proxxmu tagħha u ddur bil-morda.

Hija ħabirket li teduka lil binha li wara sar Franġiskan u wara x-xogħol kienet tiddedika lilha nnfisha għall-morda fqar minn rajha u b’don ta’ organizzatriċi. Mal-ħidma tagħha ta’ kuljum hija kienet issib ħin biex timmedita l-Passjoni ta’ Kristu u tagħmel ħin ta’ adorazzjoni quddiem Ġesù Ewkaristija li lejh kellha devozzjoni kbira. Kienet torqod f’ċella qrib il-knisja ta’ San Franġisk fuq mejda tal-injam. Kienu jiġu għandha nies għall-pariri u biex tagħmilha ta’ medjatriċi bejn partijiet miġġielda, bejn in-nies ta’ Cortona u l-Arċisqof ta’ Arezzo.

Kien fis-sena 1277, li semgħet għall-ewwel darba leħen jistaqsiha: “xi trid, ‘poverella’?” Hi wieġbet: “ma rrid xejn ħliefek, Mulej!” Wara żmien il-leħen beda jsejħilha “binti” u mhux aktar “l-imsejkna.”

Waqqfet sptar għall-morda fqar u biex iduru bihom waqqfet kongregazzjoni ta’ Sorijiet Terzjarji, taħt l-isem ta’ “Le Poverelle”. Waqqfet ukoll konfraternità tal-Madonna tal-Ħniena.

Fl-1288, marret tgħix ħdejn il-knisja ta’ San Bażilju, biex tkun aktar fil-ġabra. Hawn għaddiet l-aħħar snin ta’ ħajjitha u hawn difnuha wara li għexet għal 23 sena ħajja penitenti u mkebbsa bl-imħabba t’Alla.

Wara mewtha, fit-22 ta’ Frar, 1297, il-belt bi ħġarha bdiet tqimha bħala “beata.” Il-knisja ta’ San Bażilju reġgħet inbniet b’isimha, u ġisimha jinsab inkorrott sal-lum magħluq ġo kaxxa tal-fidda fuq l-altar maġġur.

Kienet ikkanonizzata uffiċjalment mill-Papa Benedittu XIII fis-16 ta’ Mejju fis-sena, 1728. Il-fdalijiet tagħha jinsabu fis-santwarju ddedikat lilha ġewwa Cortona. Fra Giunta Bevegnati, id-direttur spiritwali tagħha, kiteb il-“Leġġenda ta’ Santa Margerita,” li fiha r-revelazzjonijiet li kellha.

Ħsieb: Xi kultant l-indiema u t-tfittxija tal-maħfra hija biċċa xogħol diffiċli. Tiffaċilita billi tisma’ jew tiltaqa’ ma’ nies li, ma baqgħux lura milli jistqarru dnubiethom b’umiltà quddiem is-saċerdot (li jirrapreżenta lil Kristu) fil-Qrar. Dawn in-nies jassigurawna li Alla huwa dak li jiċċelebra l-indiema tagħna. Li tkun maħfur/a jfisser li tfaffef il-piż, timtela b’dik il-paċi tal-Mulej li d-dinja qatt ma tista’ tagħtina u dan iqanqalna għall-atti ta’ karità u mħabba kollha ħniena lejn ħutna l-bnedmin. Din kienet l-esperjenza ta’ Santa Margerita minn Cortona u forsi hi jew għad tkun l-esperjenza tiegħek li qed taqra dan bħalissa. L-esperjenza tal-Ħniena t’Alla, tat-tgħanniqa tiegħu ta’ mħabba fidila u safja hi l-isbaħ u l-aħjar esperjenza li bniedem jista’ jgħaddi minnha f’din id-dinja. Jekk il-bniedem ma jgħaddix minnha f’din id-dinja, jitlef ukoll li jgħaddi minnha fil-ħajja li jmiss u din iddum eternità!!

Forsi iebsa u tal-mistħija biex tfittex saċerdot u tumilja ruħek quddiemu fil-Qrar billi tistqarr id-dnubiet tiegħek, imma taħseb int li għal Kristu, li jmut għeri fuq is-salib biex ipatti għal dnubietek kienet faċli? Għax miet Hu minflokok, issa jista’ jgħidlek permezz tas-saċerdot, “Dnubietek maħfura, mur fis-sliem.”

Dan kliem il-Papa Franġisku dwar is-Sagrament tal-Qrar li hu jsejjaħlu s-Sagrament tal-Fejqan (minn Katekeżi dwar is-Sagramenti mill-Papa Franġisku tad-19 ta’ Frar, 2014):

“Is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni hu sagrament li jfejjaq. Meta jien immur inqerr, dan nagħmlu biex infiq, infejjaq ruħi, infejjaq qalbi u xi ħaġa li għamilt li m’hix tajba. L-aħjar xbieha Biblika biex infissruhom, fir-rabta qawwija ta’ bejniethom, hi l-episodju tal-maħfra u tal-fejqan tal-mifluġ, fejn il-Mulej Ġesù jidher bħala tabib tar-ruħ u tal-ġisem fl-istess waqt (ara Mk 2:1-12 // Mt 9:1-8; Lq 5:17-26).

1. Is-Sagrament tal-Penitenza u tar-Rikonċiljazzjoni joħroġ direttament mill-Misteru tal-Għid. Fil-fatt, dakinhar stess tal-Għid fil-għaxija l-Mulej deher lid-dixxipli tiegħu, magħluqa fiċ-ċenaklu, u, wara li sellmilhom bil-kliem “Il-Paċi magħkom!” nefaħ fuqhom u qalilhom: “Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma” (Ġwanni 20:21-23). Din is-silta tikxef id-dinamika hekk qawwija li nsibu f’dan is-sagrament.

Qabel xejn, il-fatt li l-maħfra ta’ dnubietna m’hix xi ħaġa li nistgħu nagħtu aħna stess lilna nfusna. Jien ma nistax ngħid: ‘Naħfer id-dnubiet tiegħi.’ Il-maħfra rridu nitolbuha, nitolbuha lil xi ħadd ieħor, u fil-Qrar nitolbu maħfra lil Ġesù. Il-maħfra m’hix frott it-tħabrik tagħna, imma hi rigal, hi don tal-Ispirtu s-Santu, li jimliena b’xita ta’ ħniena u ta’ grazzja li tinżel bla waqfien minn ġol-qalb miftuħa ta’ Kristu li miet u rxoxta. It-tieni nett, tfakkarna li nistgħu nkunu tabilħaqq fil-paċi biss jekk inħallu lill-Mulej Ġesù jirrikonċiljana mal-Missier u ma’ ħutna. U dan kollu nħossuh f’qalbna meta mmorru inqerru, b’qalbna tqila, xi ftit imdejqin; u meta nirċievu l-maħfra ta’ Ġesù, inħossuna fil-paċi, dik il-paċi tar-ruħ hekk sabiħa li Ġesù biss jista’ jagħtina, Hu biss.

2. Mhux biżżejjed nitolbu maħfra lill-Mulej fil-moħħ tagħna u f’qalbna, imma hu meħtieġ li b’umiltà u fiduċja nistqarru dnubietna quddiem il-ministru tal-Knisja. Fiċ-ċelebrazzjoni ta’ dan is-sagrament, is-saċerdot mhux qiegħed hemm jirrappreżenta biss lil Alla, imma lill-komunità kollha, li tidher fid-dgħufija ta’ kull membru tagħha, li kollha mqanqla tisma’ l-att ta’ ndiema tiegħU, li titħabbeb mill-ġdid miegħU, li tfarrġu u tterraq miegħu l-mixja ta’ konverżjoni u maturità umana u Nisranija.

Wieħed jista’ jgħid: Jien nistqarr dnubieti biss quddiem Alla. Iva, tista’ tgħid lil Alla “aħfirli”, u tistqarrlu dnubietek, imma dnubietna huma wkoll kontra ħutna, kontra l-Knisja. Għalhekk hemm bżonn nitolbu maħfra lill-Knisja, lil ħutna, fil-persuna tas-saċerdot. “Imma Dun, jien nistħi…”. Anki l-mistħija hawn hi ħaġa tajba, hi ħaġa sana li jkollok xi ftit tal-mistħija, għax li tistħi hi ħaġa tajba. Meta persuna ma tistħi minn xejn, f’pajjiżi ngħidu li hi “mingħajr mistħija”: “sin verguenza”. Imma anki l-mistħija hi ħaġa tajba, għax tagħmilna iżjed umli, u s-saċerdot jilqa’ bi mħabba u bi ħlewwa din l-istqarrija u f’isem Alla jaħfrilna. Anki mill-ottika umana, biex niżvoga, hi ħaġa tajba li niftaħ qalbi ma’ ħija u naqsam mas-saċerdot dawn l-affarijiet, li qed itaqqlu tant lill-qalb tiegħi. U wieħed iħossu jiżvoga quddiem Alla, mal-Knisja, ma’ ħuh. Tibżgħux mill-Qrar!

Meta wieħed ikun għadu qiegħed jistenna biex iqerr, iħoss dawn il-ħwejjeġ kollha, il-mistħija wkoll, imma mbagħad meta jtemm il-Qrara, joħroġ ħieles, kbir, sabiħ, maħfur, safi, hieni. Dan hu s-sabiħ tal-Qrar! Nixtieq nistaqsikom – imma tgħidulix b’vuċi għolja, imma kull wieħed u waħda jwieġeb f’qalbu –: Meta l-aħħar li qerrejt? X’qerrejt? Kull wieħed u waħda jaħseb ftit… Jumejn, ġimagħtejn, sentejn, għoxrin sena, erbgħin sena? Kull wieħed jagħmel il-kontijiet tiegħu, imma kulħadd jistaqsi lilu nnifsu: ‘Meta kien l-aħħar li qerrejt?’ U jekk għadda ħafna żmien, titlifx ġurnata oħra, mur, is-saċerdot ikun twajjeb miegħek. Hu Ġesù li jinsab hemm, u Ġesù hu wisq itjeb mill-qassisin, Ġesù jilqgħek għandu, jilqgħek għandu b’tant imħabba. Agħmel il-qalb u mur qerr!

3. Għeżież ħbieb, niċċelebraw is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni jfisser li nħallu ddawwarna tgħanniqa kollha mħabba: hi t-tgħanniqa tal-ħniena bla tarf tal-Missier. Niftakru f’dik il-parabbola hekk sabiħa tal-iben li telaq mid-dar bil-flus tal-wirt; nefaq il-flus kollha fil-ħela, u mbagħad, meta ma kien għad fadallu xejn, iddeċieda li jmur lura d-dar, mhux bħala iben, imma bħala qaddej. Kemm ħass ħtija u mistħija f’qalbu! Is-sorpriża kienet li meta beda fetaħ ħalqu biex jitlob maħfra, il-missier ma ħalliehx jitkellem, imma għannqu miegħu, biesu u għamillu festa. U jien ngħidilkom: kull darba li aħna mmorru nqerru, Alla jgħannaqna miegħu, Alla jagħmlilna festa!”

 • Inti temmnu dan u tiċċelebra regolarment din il-festa, din it-tgħanniqa mill-ġdid ma’ Alla li dejjem lest li jaħfirlek għamilt x’għamilt jekk int tindem sinċerament bħalma għamlet Santa Margerita minn Cortona?

Talba: Santa Margerita minn Cortona, fl-indiema sinċiera u l-Qrara tiegħek, aħna nilmħu kemm Alla fi ħnientu hu dejjem lest li jilqgħana għandu u mhux biss jaħfrilna u jfejjaqna, imma wkoll jitrasformana f’persuni ġodda, f’persuni dedikati għas-servizz tal-oħrajn, b’mod speċjali dawk l-aktar fil-bżonn. U dan huwa li aħna nitolbu lil Alla bl-interċessjoni tiegħek, ħalli bħalek ngħaddu mill-mewt għall-ħajja f’ruħna, biex imbagħad inkunu nistgħu ngħaddu għall-ħajja ta’ dejjem li tkun ċelebrazzjoni dejjiema tal-ħniena u l-imħabba t’Alla għalina. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/st-margaret-of-cortona.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-margaret-of-cortona/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_of_Cortona

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

12 ta’ Mejju: San Leopoldu Bogdan Mandi

Verżjoni Vidjo: San Leopoldu Bogdan Mandi

Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma.” – Ġesù fi Ġwanni 20:21-23

MANDICSL-002SAN LEOPOLDU BOGDAN MANDI
Reliġjuż
1866 – 1942

Tagħrif: Twieled fit-12 ta’ Mejju, 1866 fil-Boka Kotorska (illum Montenegro). Missieru kellu flotta tas-sajd fil-baħar Adrijatiku, kien mill-villaġġ ta’ Żaku, raħal xi 28 kilometru l-bogħod minn Split. Kien it-tnax-il wild u l-oriġini tal-familja tiegħu kienet dik nobbli mill-provinċja tal-Bosnija. Biż-żmien il-familja tilfet ħafna mill-ġid tagħha.

Huwa kellu diżabilità, li affettwatlu kemm l-istatura kif ukoll l-fakultà tal-kliem.

F’Novembru tal-1882, meta kellu 16-il sena Bogdan mar Undine, l-Italja fis-seminarju tal-Kapuċċini Venezjani. Hawnhekk ħa l-isem ta’ Leopoldu. F’Mejju tas-sena ta’ wara, ipprofessa, u erba’ snin wara, fl-1888 ħa l-voti perpetwi. F’Settembru 1890, Leopoldo kien ordnat presbiteru ġewwa Venezja.

Billi kien Kroat, fl-Ewwel Gwerra Dinjija, Leopoldo kellu jmur fl-Italja ta’ Isfel. Hu xtaq ħafna jerġa’ jirritorna f’pajjiżu biex jipprietka lin-nies t’hemmhekk iżda minħabba d-diżabilitajiet tiegħu u mard fl-istonku, artrite u vista batuta, ma tħalliex mis-superjuri tiegħu.

Għalhekk baqa’ fl-Italja u kien iqatta’ ħafna ħin fil-konfessjonarju. Dan għamlu għal 34 sena sħaħ. Kien mimli kompassjoni u ħniena għall-penitent, u kien jitrattah b’sensittività kbira. Kien ħafna favur il-ħajja u ma kienx joqgħod lura milli jitkellem fi kwistjonijiet fejn jidħlu t-tfal. Ħadem ħafna biex iwaqqaf orfanatorji għat-tfal iltiema.

Kien devot kbir tal-Verġni Marija u kien isejħilha l-Imgħallma Qaddisa. Kien jgħid ir-rużarju sikwit u kien iqaddes kuljum maġenb l-altar tal-Uffiċċju tal-Verġni Marija. Wara l-quddiesa kien imur iżur il-morda fl-isptarijiet u d-djar tax-xjuħ madwar Padova. Ma kinetx tonqos vista fl-infermerija tal-Kapuċċini u kien idur il-patrijiet ifarraġhom u jqawwilhom qalbhom u jsaħħaħhom fil-fidi.

Leopoldo marad bil-marda tal-kanċer li wasslitu għall-mewt fl-età ta’ 76. Waqt li kien qed jipprepara l-liturġija ħassu ħażin u ħaduh fiċ-ċella. Huwa miet imdawwar bil-patrijiet sħabu jkantaw is-Salve Regina.

Fit-Tieni Gwerra Dinjija, il-knisja u parti mill-kunvent fejn kien jgħix Leopoldo ġew ibbumbardjati iżda ċ-ċella tiegħu baqgħet intatta. Dan kien ħabbru Leopoldo qabel mewtu. Huwa qal “Hawnhekk Alla wera wisq ħniena ma’ nies. Din għandha tibqa’ monument tat-tjubija tiegħu.”

Il-Papa San Pawlu VI bbeatifikah fit-2 ta’ Mejju, 1976. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II kkanonizzah fis-16 ta’ Ottubru, 1983. San Leopoldo jissejjaħ l-Appostlu tal-Għaqda.

Ħsieb: Bħal San Piju tal-Pjagi, San Leopoldu Bogdan Mandi Franġisk kien iqatta’ ħafna ħin fil-konfessjonarju jamministra s-Sagrament tal-Qrar jew tal-Ħniena f’isem Kristu. Dan għamlu għal 34 sena sħaħ. Il-kompassjoni u ħniena li kellu lejn il-penitent, flimkien mas-sensittività kbira li bihom kien jitrattahom, kienu jixhdu kemm Alla huwa dejjem lest li jaħfrilna bil-qalb għamilna x’għamilna u ħawwadna kemm ħawwadna, jekk aħna nduru lejH niedma u bi proponiment li nħallu warajna d-dnub tagħna. Imma għaliex importanti daqshekk dan is-Sagrament li mingħajru ma nistgħux nirċievu l-maħfra u nsalvaw ruħna? X’nesperjenzaw fil-Qrar?

Dawn li ġejjin huma ġabra ta’ kwotazzjonijiet dwar il-Qrar …

Ħudu l-Ispirtu s-Santu. Dawk li taħfrulhom dnubiethom ikunu maħfura, u dawk li żżommuhomlhom ikunu miżmuma. (Ġesù lill-appostli fi Ġwanni 20:21-23)

Dawk li jersqu għas-Sagrament tal-Penitenza jirċievu mill-ħniena ta’ Alla l-maħfra għall-offiżi li jkunu għamlulu u minnufih jiġu ukoll rikonċiljati mal-Knisja li huma jkunu darbu bi dnubiethom, u li, permezz tal-imħabba, tal-eżempju tajjeb, u tat-talb, tħabrek għall-konverżjoni tagħhom. (Konċilju Vatikan II, Lumen gentium, nru 11)

Id-dnub hu qabel xejn offiża lil Alla, ksur tar-rabta tagħna miegħu. Fl-istess waqt, id-dnub jolqot ukoll ix-xirka tal-Knisja. Għalhekk il-konverżjoni ġġib fl-istess waqt il-maħfra ta’ Alla u r-rikonċiljazzjoni mal-Knisja li tiġi mfissra u sseħħ liturġikament bis-sagrament tal-Penitenza u tar-Rikonċiljazzjoni. (Il-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, nru 1440)

Tibżgħux mill-Qrar! Meta wieħed ikun għadu qiegħed jistenna biex iqerr, iħoss il-mistħija, imma mbagħad meta jtemm il-Qrara, joħroġ ħieles, kbir, sabiħ, maħfur, safi, hieni. Dan hu s-sabiħ tal-Qrar! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Hu Ġesù li jinsab hemm, u Ġesù hu wisq itjeb mill-qassisin, Ġesù jilqgħek għandu, jilqgħek għandu b’tant imħabba. Agħmel il-qalb u mur qerr! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Is-Sagrament tal-Penitenza, jew Qrar, hu, fil-fatt, bħal “tieni Magħmudija”, li tfakkarna dejjem fl-ewwel waħda biex tibni fuqha u ġġeddidha. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 13 ta’ Novembru, 2013)

Il-Qrar mhux xi seduta f’kamra tat-tortura, imma festa! (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 13 ta’ Novembru, 2013)

Anki meta l-bieb li l-Magħmudija fetħitilna biex nidħlu fil-Knisja jitbexxaq xi ftit, minħabba fid-dgħufijiet u d-dnubiet tagħna, il-Qrar jiftħu mill-ġdid, għax hu bħal tieni Magħmudija li taħfrilna kollox u ddawwalna biex nimxu ’l quddiem bid-dawl tal-Mulej. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 13 ta’ Novembru, 2013)

Il-Qrar mhuwiex ġudizzju, iżda laqgħa ma’ Alla li jaħfer u jinsa kull dnub ta’ kull bniedem li ma jagħjiex jitlob il-ħniena tiegħu. (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Santa Marta, 23 ta’ Jannar, 2015)

Il-qrar mhuwiex xi magna tal-ħasil biex tneħħi t-tbajja’, imma laqgħa mal-Missier li jgħaqqad, jaħfer u jagħmel festa. (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Santa Marta, 23 ta’ Jannar, 2015)

Ħuti, il-wiċċ ta’ Alla huwa wieħed ta’ ħniena, li dejjem għandu l-paċenzja. U din hija l-ħniena tiegħu… Jifhimna. Jistenniena. Jekk nagħrfu nduru lura lejh b’qalb niedma, huwa ma jegħjiex jaħfrilna. (Il-Papa Franġisku, L-ewwel Angelus tiegħu, 17 ta’ Marzu, 2013)

Tinsewhx dan: Il-Mulej ma jegħja qatt jaħfer! Huwa aħna li negħjew, li nitolbu maħfra. (Il-Papa Franġisku, L-ewwel Angelus tiegħu, 17 ta’ Marzu, 2013)

Il-qawwa ħelliesa ta’ dan is-sagrament, fejn l-istqarrija vera tad-dnub tagħna tiltaqa’ mal-kelma ħanina ta’ maħfra u sliem min għand Alla, jeħtieġ li kull Kattoliku jerġa’ jiskopriha u jagħmilha tiegħu. (Il-Papa Benedittu, Omelija f’Washington, 17 ta’ April, 2008)

Il-Qrar hu t-tieni Magħmudija, il-magħmudija tad-dmugħ. (San Girgor Nazjanzenu)

Alla dejjem qiegħed hemm qabilna, ilu minn dejjem ifittixna, u hu li jsibna l-ewwel. Forsi xi ħadd minnkom għandu xi jtaqqal lil qalbu u jaħseb: ‘Għamilt hekk, għamilt dan… Tibżgħux! Hu qed jistenniekom! Hu missier: dejjem jistenniena! Kemm hi ħaġa sabiħa li fis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni niltaqgħu mat-tgħanniqa ħanina tal-Missier, niskopru l-konfessjonarju bħala l-post tal-Ħniena.’ (Il-Papa Franġisku, Messaġġ għall-Jum Dinji taż-Żgħażagħ 2016, 15 ta’ Awwissu, 2015, 2)

Niċċelebraw is-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni jfisser li nħallu ddawwarna tgħanniqa kollha mħabba: hi t-tgħanniqa tal-ħniena bla tarf tal-Missier… U jien ngħidilkom: kull darba li aħna mmorru nqerru, Alla jgħannaqna miegħu, Alla jagħmlilna festa! Ejjew nimxu f’din it-triq. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Ħadd ma għandu jitħalla barra mill-ħniena ta’ Alla… Kemm hi kbira l-imħabba li biha jħares lejna Ġesù! B’liema mħabba hu jfejjaq il-qalb midinba tagħna! Qatt ma jbeżżgħuh dnubietna. Naħsbu fl-iben il-ħali li, meta jiddeċiedi li jerġa’ lura għand missieru, joqgħod jaħseb x’diskors ħa jagħmillu, imma l-missier bilkemm iħallih jitkellem, jgħannqu miegħu (ara Lq 15:17-24). Hekk jagħmel Ġesù magħna. “Missier, għandi ħafna dnubiet…” – “Imma Hu jkun kuntent jekk int tmur: se jgħannqek miegħu b’ħafna mħabba! La tibżax”… Ma ninsewx li Alla kollox jaħfer, u Alla dejjem jaħfer. Ejja ma negħjewx nitolbu maħfra. (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Ċelebrazzjoni Penitenzjali, 13 ta’ Marzu, 2015)

Il-maħfra ta’ dnubietna mhix xi ħaġa li nistgħu nagħtu aħna stess lilna nfusna. Jien ma nistax ngħid: ‘Naħfer id-dnubiet tiegħi.’ Il-maħfra rridu nitolbuha, nitolbuha lil xi ħadd ieħor, u fil-Qrar nitolbu maħfra lil Ġesù. Il-maħfra mhix frott it-tħabrik tagħna, imma hi rigal. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 19 ta’ Frar, 2014)

Il-Qrar ta’ spiss hu ta’ għajnuna kbira. Hu minnu: id-dnubiet tagħna huma dejjem l-istess, imma aħna d-djar tagħna, il-kmamar tagħna nnaddfuhom ta’ l-inqas darba fil-ġimgħa, anki jekk il-ħmieġ ikun dejjem l-istess; biex ngħixu fl-indafa, biex nerġgħu nibdew mill-ġdid. Inkella, il-ħmieġ, anki jekk ma jidhirx, jibqa’ jinġema’. Xi ħaġa simili nistgħu ngħidu dwar ir-ruħ, dwari nnifsi: jekk qatt ma mmur inqerr, ir-ruħ tiegħi tintelaq u fl-aħħar nibda nidra lili nnifsi kif jien u ma nibqax nifhem li rrid nitħabat biex insir aħjar, li rrid nimxi ’l quddiem. U dan it-tindif ta’ ruħna li Ġesù jagħtina fis-Sagrament tal-Qrar jgħinna biex inżommu l-kuxjenza tagħna dejjem attenta, iżjed miftuħa, u għalhekk, jgħinna wkoll biex nikbru spiritwalment u bħala bnedmin… Hu ta’ għajnuna kbira li nqerru regolarment biex inżommu r-ruħ tagħna nadifa u sabiħa u biex fil-ħajja nibqgħu nikbru jum wara l-ieħor. (Il-Papa Benedittu XVI, Laqgħa kateketika mat-tfal li kienu rċevew l-Ewwel Tqarbina matul is-sena, 15 ta’ Ottubru, 2005)

Ma’ dawk li tiltaqgħu, tistgħu twasslulhom il-ferħ li jħoss min irċieva l-maħfra tal-Missier u sab mill-ġdid il-ħbiberija sħiħa miegħU. U għidulhom li l-Missier tagħna qiegħed jistenniena, il-Missier tagħna jaħfrilna, u iżjed minn hekk, jagħmlilna festa. Jekk int tmur għandU b’ħajtek kollha, anki b’tant dnubiet, flok iċanfrek, jagħmillek festa: dan hu l-Missier tagħna. Dan intom tridu tgħiduh, għiduh lil tant nies, il-lum… nirċievu l-ħniena u nqassmu l-ħniena! (Il-Papa Franġisku, Omelija f’Ċelebrazzjoni Penitenzjali, 28 ta’ Marzu, 2014)

Hu li jaħfer dnubietek kollha; ifejjaq il-mard tiegħek kollu; jifdi lil ħajtek mill-qabar; iħaddnek bit-tjieba u l-ħniena. (Salm 103:3-4)

Anki l-Papa jmur iqerr kull ħmistax, għax anki l-Papa hu midneb. (Il-Papa Franġisku, Udjenza ġenerali, 20 ta’ Novembru, 2013)

 • U int, tirċievi dan is-Sagrament b’mod regolari?
 • Kemm tipprepara ruħek għalih?
 • Tmur tqerr bl-attitudni t-tajba?

Talba: O Alla dejjem lest li tħenn għal min jindem, Int urejtna f’San Leopoldu Bogdan Mandi ‘l wiċċ ħanin tiegħek, agħmel li b’talbu u bl-eżempju ta’ ħajtu, b’mod speċjali tad-dedikazzjoni tiegħu biex jaħfer lin-nies f’Ismek fis-Sagrament tal-Qrar, aħna nagħrfu ngħożżu u nirċievu b’aktar impenn dan is-Sagrament li bih niġu mnaddfa minn dnubietna bis-saħħa ta’ Demmek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-leopold-bogdan-mandic.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-leopold-mandic/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Leopold_Mandi%C4%87

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

28 ta’ Marzu: San Gontran

Verżjoni Vidjo: San Gontran

“L-imħabba tgħatti kotra ta’ dnubiet”. ~  1Pietru 4:8

gontranSAN GONTRAN
Re
ċ.525 – 592

Tagħrif: San Gontran kien iben ir-Re tal-Franki Klotarju I. Huwa laħaq re tal-Burgandija u parti mill-Acquitaine mal-mewt ta’ missieru li seħħet fil-561 sakemm miet 31 sena wara.

Kulma nafu dwar San Gontran ġej mill-kitba ta’ San Girgor ta’ Tours (c. 538-596), li għex fl-istess żmien u li kiteb l-istorja tal-Franki.

Kien hemm żmien fil-ħajja ta’ Gontran meta ma tantx kien jagħtik impressjoni ta’ bniedem qaddis, u difatti waqa’ fi ħtijiet gravi li jkollna ngħidu wkoll kienu effett taż-żmien li fih għex. Hu keċċa lil martu u reġa’ żżewweġ oħra bix-xewqa li jkollu nisel li jieħu s-saltna warajh. Ordna l-qtil ukoll, bla ma qagħad jaħsibha sewwa, tat-tabib li ma rnexxilux ifejjaq mara oħra tiegħu.

Imma Gontran għaraf dawn l-iżbalji tiegħu u patta għalihom il-bqija ta’ ħajtu permezz tal-karitajiet u mħabba lejn ir-reliġjon. Hu inkoraġġixxa biex isiru tliet sinodi (laqgħat ta’ isqfijiet) biex iġib ’il quddiem id-dixxiplina tal-kleru, għana diversi knejjes u monasteri, u mexxa b’ġustizzja s-sudditi tiegħu.

Meta l-artijiet tiegħu kienu maħkuma minn marda tittieħed msejħa “nar ta’ San Anton” li filġet il-poplu tiegħu, hu ried li jieħdu ħsieb is-sudditi l-aktar batuti, u offra lilu nnifsu vittma lill-ġustizzja divina għall-ġid tal-poplu tiegħu.

Miet fil-592, fl-età ta’ madwar 67 sena.

Hu kien re maħbub ħafna fost il-poplu tiegħu, li malajr beda jqimu bħala qaddis wara mewtu u ismu sab postu fil-Martiroloġju Ruman (il-ktieb li jiġbor fih l-ismijiet tal-qaddisin meqjuma mill-Knisja) bla ma qatt ġie kkanonizzat formalment.

Ħsieb: Il-ħajja ta’ kull qaddis/a, anki jekk mhux ikkanonizzati formalment, għandha xi ħaġa x’tgħallimna. Il-ħajja ta’ dan ir-re Gontran, tfakkarna li fil-mixja spiritwali tagħna lejn is-Sema, mhux kif tibda l-importanti, imma kif tispiċċa. Bejn il-bidu u t-tmiem jista’ wkoll ikun hemm waqgħat, fallimenti, żbalji żgħar jew kbar, dispjaċiri, nuqqas ta’ fidi u fiduċja f’Alla. Imma għal Alla li jiswa huwa li nkunu qed nagħmlu ‘ħilitna kollha’ biex ngħixu ħajja li togħġbu. Li kieku kien jaf li wara li nagħtuH ħajjitna u nibdew nimxu warajH, ma konniex ser nerġgħu naqgħu fid-dnub, ma kienx jistabillixxi s-Sagrament tal-Qrar, li huwa wieħed mis-Sagramenti li nistgħu nirċievu għal ħafna drabi tul ħajjitna kollha.

Il-Mulej jogħbod lid-dnub għax ibegħedna minnU imma jħobb lill-midneb li jogħbod lid-dnub, imma jaqa’ fih għax huwa dgħajjef. Il-Mulej, f’kull qrara, jaħfer bil-qalb kollha lil dak il-midneb li tassew jiddispjaċih minn dnubietu u li jmur iqerr bil-fehma li ser jagħmel ħiltu kollha biex ma jidnibx iżjed u biex jevita kull okkażżjoni li tistgħu twaqqgħu fid-dnub. Din l-istorja turina propju dan:

Jingħad li fi Spanja jonoraw kurċifiss bil-driegħ tal-lemin imniżżla ‘l isfel. Taħt din l-immaġni ta’ Ġesù, jum wieħed daħal raġel biex iqerr dnubietu, iżda l-konfessur kien indeċiż jekk jagħtihx l-assoluzzjoni. Huwa mbagħad ħafirlu u żied, “Imma kun attent li ma taqax għal darb’oħra.” Il-penitent wiegħed, iżda kien dgħajjef u waqa ‘.

Imbagħad irritorna lejn il-qassis li laqgħu bi kliem iebes: “Din id-darba jien ma nagħtikx l-assoluzzjoni”. Il-penitent wieġeb, “Meta wegħedt li ma nerġax, kont sinċier, imma jien dgħajjef. Nitolbok agħtini l-maħfra tal-Mulej.” Għal darb’oħra, il-konfessur ħafirlu, imma qallu. “Din hi l-aħħar darba!”.

Xi żmien wara, il-penitent irritorna, iżda l-qassis qallu bi kliem sod, “Inti erġajt waqajt għal darb’oħra f’dan l-istess dnub, l-intenzjoni tiegħek mhix sinċiera.” Ir-raġel wieġeb, “Huwa veru li ta ‘sikwit nerġa’ naqa’, imma għax jiena dgħajjef. Jiena raġel marid, imma l-indiema tiegħi hija sinċiera.” Il-qassis qallu, “Le, m’hemm l-ebda maħfra għalik.” Kien hawn li mill-Kurċifiss instemgħet karba. Kristu deher jaqla’ idu l-leminija, jgħolliha ‘l fuq u jagħmel fuq ras ir-raġel is-sinjal tas-salib li bih tah l-assoluzzjoni għal dnubietu. Fl-istess ħin leħen qal lill-qassis: “Ma kontx int li xerridt id-demm tiegħek għalih!” (Santiago de Compostela, Spanja: https://www.cristianitoday.it/crocifisso-braccio-destro-schiodato/)

Mhux hekk, imma, għal dak il-midneb li għax iħobb id-dnub ma jħobbx lil Alla, ifittex lid-dnub b’qalbu kollha u jekk imur iqerr, jagħmel dan mhux għax verament iddispjaċih u niedem minnu u lanqas bl-intenzjoni li se jagħmel ħiltu kollha biex ma jerġax jaqa’ jew li mhux se jerġa’ jfittex l-okkażjoni. Dan ma jistax jirċievi l-grazzji tas-Sagrament u ma jistax jogħġob lil Alla, għax l-għażla tiegħu mhix favur Alla, imma favur id-dnub li huwa jħobb. Hu veru li l-bniedem għandu ġibda lejn il-ħażen u jixtiequ, imma min irid jgħix tassew ħajja hienja, għandu jfittex li jaħrab kull okkażżjoni tad-dnub u/jew jikkumbatti bir-rieda tiegħu kollha biex ma jidnibx. Alla jgħinna fin-nuqqas ta’ ħila tagħna.

Għandna nfittxu l-għajnuna tat-talb, tal-qari tal-Bibbja, tal-Qrar, tal-Quddies u t-Tqarbin u anki nistgħu nsibu għajnuna minn diversi gruppi u għaqdiet kattoliċi. Minflok il-mumenti tad-dnub, għandna nippruvaw nimlew il-ħin tagħna, b’xi passatemp jew b’xi eżerċizzju fiżiku. M’għandnix inħallu lil moħħna jieqaf jaħseb u jfittex l-okkażjoni tad-dnub. Għandna wkoll induru lejn il-Madonna, li hi l-Omm l-iżjed safja u nitolbuha tieqaf magħna f’dan kollu.

Irridu nibqgħu nissieltu BLA MA NAQTGĦU QALBNA u l-Paċi t’Alla tkun dejjem sehemna għal issa u għal li ġej.

Talba: O Mulej ħanin, Inti tajt il-grazzja tiegħek ta’ ndiema sinċiera u ta’ modi kif tpatti għad-dnubiet lir-re Gontran, agħti lilna wkoll l-istess grazzja biex ma nitbegħdu qatt mis-Sagrament tal-Qrar u mill-proponiment li kemm nistgħu ma noffenduk qatt iżjed, imma ngħixu ħajja ta’ qdusija li togħġbok. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.catholiclane.com/st-gontran-king/

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/saint-guntramnus/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Guntram

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.