8 ta’ Awwissu: San Duminku

Verżjoni Vidjo: San Duminku

“Qam bħal nar predikatur ġdid tas-salvazzjoni. Kelmtu kienet tħeġġeġ bħal torċa. Kellu f’fommu tagħlim is-sewwa, u ebda ħażen ma nstablu fuq xufftejh.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Duminku (Sirak 48:1; Malakija 2:6a).

89916952_o.jpgSAN DUMINKU
Saċerdot
1170 – 1221

Tagħrif: San Duminku twieled f’Calaruega, Spanja, fl-1170. Meta kellu erbatax-il sena daħal l-Università, ta’ Palencia, biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. Waqt li kien għadu student sar Kanonku tal-Katidral ta’ Osma. Wara l-Ordinazzjoni tiegħu fl-1195, mar jgħix mal-Kanonċi skont ir-Regola ta’ Santu Wistin. Fl-1201, sar il-Pirjol tal-Kapitlu.

Fl-1204, kien mal-Isqof tiegħu qed jivvjaġġa fi Franza, u ra l-ħsara li kienu qed jagħmlu l-Albiġiżi, (minn Alby, Franza, li fost tagħlim eretiku ieħor kienu jsostnu li l-ispiritwali huwa tajjeb, u l-materjali huwa ħażin, u li Ġesù ma twelidx tassew minn Marija). Flanguedoc iltaqa’ ma’ wieħed Albiġiż u għadda l-lejl kollu jiddiskuti miegħu sakemm ikkonvinċieh u rah jerġa’ jħaddan it-twemmin Kattoliku.

Minn din il-laqgħa, San Duminku ra ċar li l-missjoni tiegħu kienet li jipprietka l-Vanġelu u jikkumbatti l-ereżija ta’ l-Albiġiżi. Għalhekk ġabar madwaru grupp ta’ għalliema biex jgħinuh iwettaq il-ħsieb tiegħu, u b’xi nisa minnhom waqqaf il-kunvent ta’ Prouille fl-1206. Huwa baqa’ f’Languedoc għal kważi għaxar snin jipprietka bla serħan.

Fl-1212, mar Toulouse, u fl-1215, attenda r-Raba’ Konċilju Lateran, f’Ruma.

Lura f’Toulouse waqqaf l-Ordni tal-Predikaturi jew kif saru magħrufin “Id-Dumnikani,” fil-25 ta’ April, 1215. L-għan prinċipali tal-Ordni kien li l-membri tiegħu jgħaqqdu l-għerf mal-qdusija u s-sempliċità, tal-ħajja u jipprietkaw il-Vanġelu ħalli jikkumbattu l-ereżija ta’ l-Albiġiżi. Il-Papa Onorju III approva l-Ordni f’Diċembru, 1216.

F’qasir żmien id-Dumnikani xterdu fi Spanja, fi Franza, l-Ingilterra, l-Italja u f’pajjiżi oħra. Fl-1220, il-Papa Onorju III ħatar lil San Duminku bħala Superjur Ġenerali tal-Ordni. F’dik l-istess sena, San Duminku sejjaħ l-ewwel Kapitlu Ġenerali, f’Bologna.

San Duminku kien ikun spiss ħsiebu f’Alla, jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-prietki tiegħu, kien jitkellem ma’ Alla fit-talb. Ma kienx jgħaddi mument li ma jaħsibx f’Alla.

F’Bologna marad u wara xi tliet ġimgħat miet, fis-6 ta’ Awwissu, 1221. Il-Papa Girgor IX ipproklamah Qaddis, fl-1234.

Huwa għamel ir-Rużarju devozzjoni mill-aktar popolari speċjalment biex jikkumbatti l-ereżija tal-Albiġiżi.

Il-fdal tiegħu jinsab meqjum Bologna, fil-Bażilika tal-Patrijiet Dumnikani. Dakinhar li miet il-Fundatur, kien hemm diġà fuq 60 kunvent tal-patrijiet, li kienu fl-Italja, fi Franza, fi Spanja, fl-Ingilterra, fil-Polonja, fil-pajjiżi Skandinavi, fil-Palestina, eċċ.

Illum id-Dumnikani jinsabu mxerrdin ma’ kullimkien. Kellhom tul 700 sena, iktar minn 40 qaddis, mijiet ta’ beati, fosthom ħafna martri, 4 Papiet, mal-100 kardinal u mijiet kbar ta’ Isqfijiet, barra minn tant għorrief ewlenin, fosthom San Tumas t’Aquino u San Albertu Manju.

Duminku, bniedem ta’ talb, ta’ penitenzi ħorox, imma wkoll ta’ ħlewwa u tjieba ma’ kulħadd, kien ċertament wieħed mill-ikbar ġganti ta’ għerf u ta’ qdusija, li qatt kellha l-Knisja Mqaddsa.

Ħsieb: Qari minn dokumenti fuq l-istorja tal-Ordni tal-Predikaturi bit-titlu ‘Kien jitkellem ma’ Alla jew fuq Alla’:

“Duminku kien bniedem ta’ virtù kbira, imħeġġeġ kollu kemm hu bl-imħabba ta’ Alla; bla dubju ta’ xejn, kien mimli bil-ġieħ u bil-grazzja. Kellu karattru tassew qawwi u dejjem l-istess, u ma kienx jinbidel ħlief meta jħoss u jħenn għall-oħrajn. U billi l-hena tal-qalb jidher f’wiċċ il-bniedem, it-tjieba u l-ferħ li kienu jidhru fuq il-wiċċ ta’ Duminku kienu jixhdu s-sliem u l-hena ta’ qalbu.

Kien iġib ruħu ta’ bniedem evanġeliku kullimkien, bil-kliem u bl-għemil. Matul il-ġurnata, ħadd daqsu ma kien ikun hekk twajjeb u ħlejju ma’ ħutu u sħabu. Fis-sigħat tal-lejl, ħadd daqsu ma kien idum jishar u jitlob b’ħafna modi. Ma kontx tarah wisq jitkellem jekk mhux ma’ Alla, jiġifieri fit-talb, jew fuq Alla; u kien iwissi lil ħutu r-reliġjużi biex jagħmlu hekk huma wkoll.

L-aktar ħaġa partikolari li sikwit kien jitlob lil Alla kienet dik li jimlieh bi mħabba tassew, u li jqawwih fil-ħidma u t-tħabrik għas-salvazzjoni tal-bnedmin; kien iqis li ma jistax ikun tassew membru ta’ Kristu qabel ma jingħata kollu kemm hu u b’ħiltu kollha biex jirbaħ l-erwieħ, bħalma Sidna Ġesù, is-Salvatur tal-bnedmin, ta lilu nnifsu kollu kemm hu għas-salvazzjoni tagħna. Għal din il-ħidma, wara li kien ilu żmien twil jaħseb, waqqaf l-Ordni tal-Predikaturi.

Bosta drabi, bil-kliem u bil-kitba, kien iwissi lil ħutu r-reliġjużi ta’ dan l-Ordni biex jitgħallmu fuq il-Kotba Mqaddsa tat-Testment il-Ġdid u l-Qadim. Hu nnifsu kien dejjem iġorr miegħu l-Evanġelju ta’ San Mattew u l-Ittri ta’ San Pawl u kien jistudjahom ħafna hekk li sar qisu jafhom bl-amment.

Darbtejn jew tliet darbiet għażluh biex isir Isqof, iżda hu qatt ma ried, għax aktar xtaq jibqa’ jgħix fil-faqar ma’ ħutu r-reliġjużi milli jsir Isqof xi mkien. Sa l-aħħar ta’ ħajtu baqa’ jħares bla mittiefes il-ġieħ tas-safa tiegħu. Kien jixtieq li jiġi msawwat u mqatta’ bċejjeċ u jmut għall-fidi ta’ Kristu. Il-Papa Girgor IX stqarr dan fuqu: ‘Jiena nafu b’raġel li mexa għalkollox fuq il-mudell tal-Appostli. Ma hemmx dubju li ssieħeb mal-istess Appostli fil-glorja tas-sema.’

Min jaf kemm ġid sar permezz tar-Rużarju! Kemm nies għamlu mewta tajba, kemm nies biddlu ħajjithom, kemm grazzji nqalgħu! Ejjew ma ninsewx li hu l-aktar talba li tagħti unur lill-Madonna u dik li hi tkun qed tistenniena nitolbu bil-ħerqa. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu? Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Il-Beatu Ġordan tas-Sassonja (ara Ġordan tas-Sassonja) kiteb hekk fuq San Duminku:
“Xejn ma kien ifixkel l-ekwanimità tiegħu, il-paċi u s-serenità tar-ruħ, jekk mhux is-simpatija lejn il-batuti. Wiċċu kien jirrifletti l-vera ferħ li kien iħoss. Duminku kien ħabib u ferrieħi. Kont tara fih dik il-paċi ġenwina tar-ruħ.”

 • U fik, taħseb lin-nies jistgħu jaraw dik il-paċi li l-Mulej wiegħed lil dawk li jimxu fit-triq tas-Sewwa?
 • Qiegħed/ Qiegħda xxandar lil Kristu bi kliemek u l-aktar b’għemilek?

Talba: Mulej, int għamilt lil San Duminku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek: agħmel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-tagħlim tiegħu, u li jidħol għaliha quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-dominic/

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-dominic-556

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Dominic

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

27 ta’ Lulju: Beatu Titu Brandsma

Verżjoni Vidjo: Beatu Titu Brandsma

“Tkun magħmula r-rieda tiegħek Mulej u mhux tiegħi.” – Il-Beatu Titu Brandsma qal dan meta kien qed jiġi ttorturat, ftit qabel ma qatluh.

TBrandsma_01BEATU TITU BRANDSMA
Presbiteru u Martri
1881 – 1942

Ċempila kbira tal-qanpiena tal-bieb ħasdet il-kunvent kollu tal-Karmelitani ta’ Nejmegen fl-Olanda. Malli fetħu l-bieb, daħlu żewġ pulizija tal-Gestapo. “Irriduh,” qalu “lill-Professur Patri Titu Brandsma.” “Hawn jien,” weġibhom Patri Titu, li kien għadu kif jasal minn vjaġġ mal-Olanda kollha, li kien għamel bl-ordni tal-Arċisqof ta’ Utrecht. “Trid tiġį magħna minnufih,” reġgħu qalulu, “Imma qabel irridu nagħmlu tfittxija sewwa fil-kamra tiegħek.” U kif qalu għamlu.

Fittxew u qallbu ta’ taħt fuq il-kamra, kollha. Imlew bagalja bil-karti u ħadu lil Titu magħhom. Huma u ħerġin mill-kunvent, laħqu nġabru l-patrijiet kollha bid-dmugħ f’għajnejhom. Ħadilhom b’idejhom. Talab għarkupptejh il-barka tal-Pirjol, u bi tbissima fuq fommu qalilhom: “Ftakru fija.” Kienet il-lejla tad-9 ta’ Jannar 1942, il-bidu ta’ tbatijiet ħorox li kellhom iwasslu għall-martirju.

Patri Titu kien twieled fl-1881 f’Ugokloster, il-kbir fost disat aħwa, li ħamsa minnhom saru reliġjużi. Minn ċkunitu kien marradi, irqiq u tant kien qasir li kienu jgħidulu “It-Tikka.” Missieru kellu bżonnu biex igħinu fir-raba’ li kellu, imma malli kellu tnax-il sena Titu ried ikompli jistudja biex isir saċerdot. Fl-iskola kellu suċċessi sbieħ fl-istorja, l-Latin u l-poeżija.

Ta’ sbatax-il sena daħal Karmelitan f’Boxmeer. Saħħtu dejjem kienet ta’ tfixkil għalih, imma qatt ma ried jerġa’ lura mill-ħsieb qaddis tiegħu li jkun ta’ Alla biss. Meta kellu jibqa’ magħluq fil-kamra għal xi żmien minħabba l-marda li kellu, kiteb ktieb ta’ 300 paġna fuq l-opri ta’ Santa Tereża.

Fl-istudju tal-filosofija ħa interess kbir u kien iħobb jaqra u jisma’ fuq il-Karmelitani li f’dak iż-żmien kienu jagħmlu isem fl-Ordni Karmelitan, fosthom il-Professur Malti Patri Anastas Cuschieri. Għalkemm student fdawlu f’idejh it-tmexxija tar-rivista Karmelitana “Batista Mantovanus” li wara ħadet l-isem ta’ “Vanhederlands Carmel.” Sar saċerdot ta’ erbgħa u għoxrin sena u fil-pront intbagħat Ruma, fejn wara ħafna sagrifiċċji ħa d-Dottorat tat-Teoloġija. Malli reġa’ lura l-Olanda, ta ruħu għall-ġurnaliżmu. Għen fit-twaqqif ta’ gazzetta Kattolika u ta’ rivista oħra Karmelitana “Carmelrozen” fl-istess waqt li kien jgħallem l-istudenti Karmelitani.

Patri Titu kellu ħeġġa tal-għaġeb. Fetaħ skola tal-kummerċ, u f’Oldenzaal skola tal-arti. Kiteb ħafna kotba storiċi, filosofiċi, u beda jaqleb għall-Olandiż l-Oprį ta’ Santa Tereża. Kien dejjem iżur il-morda, jilqa’ lil kulħadd, mingħajr qatt ma jitlef it-tbissima minn fommu. Ħadem ferm għall-gazzetta Kattolika “Il-Belt ta’ Oss” u beda t-twaqqif ta’ biblijoteka pubblika li llum iġġib ismu. Kien iħobb ferm il-missjonijiet. Mar il-Brażil u xtaq li jkun missjunarju fl-Indonesja.

Fl-1923, inħatar Professur tal-Filosofija fl-Università Kattolika ta’ Nejmegen, u disa’ snin wara għażluh bħala Rettur tal-istess Università, li mexxieha ferm ‘il quddiem; kollox għall-ġieħ ta’ Alla u ta’ pajjiżu li kien iħobb ferm. Waqqaf fl-istess Università istitut fuq il-mistika Olandiża, u kien jagħmel wiċċu jittallab biex ikollu boroż ta’ studju għall-istudenti fqar. Patri Titu kien devot ferm tal-Madonna. Irnexxielu jiftaħ Kunvent tal-Karmelitani f’Nejmegen, minn fejn wara ġie arrestat. Kiseb u irranġa l-Knisja tal-Karmnu f’Magonza. Ħareġ ktieb fuq il-Mistiċiżmu Karmelitan li jsaħħar lil min jaqrah.

Minn żgħożitu kien iħobb il-faqar u kien jistmerr in-nuqqas ta’ ħaqq. Kiteb bl-aħrax kontra n-Nażismu li kien jaħqar il-Lhud, u kontra, s-Soċjaliżmu Nażista li ma kienx jaf x’inhu ħaqq. Billi fl-Olanda kien hemm ħamsa u għoxrin ġurnal Kattoliku li kienu jilħqu kważi kull familja Kattolika, l-Arċisqof De Jong ħaseb biex ħatar lil Patri Titu bħala l-Konsulent Ekklesjastiku għall-ġurnali kollha Kattoliċi tal-Olanda u bħala ċensur tal-“Gelderenger” ta’ Nejmegen.

Kollox kien miexi sewwa, imma meta n-Nażisti daħlu fl-Olanda, riedu kollox taħt idejhom u kif iridu huma. Ġagħlu lill-gazzetti Kattoliċi jxandru aħbarijiet u dikjarazzjonijiet li l-Arċisqof De Jong u Patri Titu dehrilhom li huma kontra s-sewwa u kontra l-ħaqq. Patri Titu kien igħid: “Il-gazzetta Kattolika hija l-ewwel pulptu, barra mill-knisja.” Għalhekk bil-parir tal-Arċisqof De Jong bagħat ċirkulari lill-gazzetti Kattoliċi kollha biex ma jxandru xejn kontra t-tagħlim tal-Knisja. Patri Titu ġie mwissi mill-pulizija imma għalxejn. Is-sewwa ma jċedi lil ħadd. Ħbiebu ħajruh jistaħba, imma Patri Titu kien jibża’ minn Alla biss. Meta dehrilhom il-pulizija Nażista arrestaw lil Patri Titu, fejn qalulu ċar u tond li l-ħtija tiegħu kienet li ried jobdi lill-Arċisqof u mhux lilhom.

Kien mibgħut l-ewwel fil-ħabs ta’ Skeveningen. Kien f’ċella waħdu jitlob u jikteb fuq il-ħajja ta’ Santa Tereża u għalih kienet ta’ faraġ kbir. Wara xahrejn intbagħat f’ħabs ieħor u fl-aħħar f’Dachau, fejn neħħewlu u ħadulu kulma kellu, kuruna, brevjar u l-ħwejjeġ, u libbsuh ta’ ħabsi bin-numru 30491. Fil-ħabs ma kien jilminta qatt, dejjem ifittex li jfarraġ u jgħin lil kulħadd. F’Dachau fost tant priġunieri oħra, l-aktar qassisin Pollakki, iltaqa’ ma’ Karmelitan, Fra Rafel Tijhuis, li waqaf ħafna ma’ Patri Titu meta dan kien ikun imsawwat bis-saqajn u bil-frosta mill-gwardjani.

Patri Titu kellu ħsiebu dejjem f’Alla. Kien iħobb igħid “Ġesù ftakar li qiegħed waħdi miegħek. Qatt ma kont hekk qrib tiegħek f’ħajti. Ibqa’ dejjem miegħi.” Imma saħħtu ma kinitx tiflaħ għan-nuqqas ta’ ikel, xogħol iebes u swat. Darba f’ġurnata ta’ xita qawwija ġie mixħut b’daqqa ta’ sieq f’għadira tajn. Dam hemm erba’ sigħat, bla ma ħadd seta’ jgħinu. Il-faraġ waħdieni tiegħu kien meta Fra Rafel Tijhuis kien jirnexxielu jġiblu bil-moħbi lil Ġesù Ewkaristija mingħand xi saċerdot Tedesk. L-istess Rafel Tijhuis ma felaħx jara lil Patri Titu jbati bil-mard li kellu. Għamel kuraġġ u mar sab il-Profs. tal-kamp li qallu biex iġiblu lil Patri Titu. Kif Patri Titu daħal fil-klinika, it-tabib bagħat lil Fra Rafel ‘il barra, u kif soltu kienu jagħmlu lill-priġunieri lil Patri Titu tawh l-injezzjoni “tal-grazzja,” jiġifieri tal-mewt.

Miet fis-26 ta’ Lulju, 1942. Lill-infermiera li tagħtu l-injezzjoni bl-aċidu karboliku ta l-kuruna tar-rużarju tiegħu li kien għamel b’xi “imbarazz” li sab fil-ħabs. “Ma nitlobx, ma nafx nitlob,” qaltlu l-infermiera meta ta l-kuruna. “Tibżax biżżejjed jekk tgħid biss fuq kull żibġa, itlob għalina midinbin,” qallha Titu Brandsma”. “Jiena nibqa nitlob għalik.” kompla jgħidilha. Dan ħareġ fix-xhieda l-infermiera tat waqt il-kawża tal-Beatifikazzjoni. L-infermiera tgħid li bis-saħħa ta’ dan hija reġgħet bdiet tipprattika l-fidi Nisranija.

Patri Titu Brandsma kien beatifikat mill-Papa Qaddis Ġwann Pawlu II fit-3 ta’ Novembru, 1985. It-tifkira tiegħu issir fis-27 ta’ Lulju. Il-fdalijiet tal-Beatu Titu Brandsma flimkien mal-kitbiet tiegħu kienu maħruqa fil-kamp ta’ konċentrament u taru mar-riħ, imma xhieda tiegħu daqshekk b’saħħitha u ħajja tagħmlu l-vera protettur modern tal-ġurnalisti Kattoliċi.

Ħsieb: IT-TRIQ TAS-SALIB – Bi ħsibijiet tal-Beatu Titu Brandsma O.Carm:

1. Ġesù kkundannat għall-mewt ~ O Ġesù, il-poplu li f’nofsu għaddejt tagħmel il-ġid, ħallas l-imħabba tiegħek bl- ingratitudni u bl-inġustizzja, u għajjat: “Sallbu!” Imma int sofrejt aktar meta Pilatu, bl-iskuża li ried jagħmel ħaqq – bħallikieku hu kien innoċenti jew li ma seta’ jagħmel xejn quddiem dik l-għajta – minkejja li ddikjara li ma sab fik ebda ħtija, ikkundannak għall-mewt l-aktar kiefra u ta’ mistħija: dik tas-salib. Imma inti batejt u bqajt sieket. O Marija, dik l-għajta kiefra tal-poplu u dik is-sentenza inġusta ta’ Pilatu nifdulek qalbek bħal sejf ta’ niket. Imma int ukoll, bħal Ibnek Ġesù, bqajt tbati fis-skiet.

2. Ġesù mġiegħel jerfa’ s-salib ~ O Ġesù, x’kuraġġ hemm moħbi quddiem it-tbatija u fit-tgħanniqa tiegħek mas- Salib, li b’kefrija qegħdulek fuq spallejk biex fuqu jsammruk u joqtluk! Inti għannaqtu għall-imħabba tiegħek lejja, biex hekk tpatti għal dnubieti u ttaffi t-tbatijiet tiegħi. O Marija, x’għafsa ta’ qalb ħassejt, meta s-salib tqil u tal-biża’ tqiegħed fuq spallejn Ibnek.

3. Ġesù jaqa’ l-ewwel darba taħt is-salib ~ O Ġesù, quddiem id-dgħufija tagħna, u mifnija mid-diżgrazzji li jkidduna, inti ridt tagħtina eżempju ta’ kuraġġ. X’umiljazzjoni kellha tkun għalik, is-Sid tas-sema u l-art, li ma kontx kapaċi ġġorr salibek bi kburija u b’qawwa, imma li taqa’ tul it-triq. O Marija, min jaf xi tbatija ħassejt, meta rajt lil Ibnek hekk umiljat, li jċedi taħt is-salib. Kemm batejt meta rajt li ħadd ma għenu, minflok qajmuh bl-herra u ġagħluh jieħu mill-ġdid fuq spallejh is-salib!

4. Ġesù jiltaqa’ ma’ Ommu Marija Santissima ~ O Ġesù, x’dulur kiefer ieħor ġarrabt meta bla ma ridt, kellek tħalli lill-għażiża Ommok taqsam miegħek it-tbatijiet, li int aċċettajt minħabba fina. Min jaf kemm xtaqt teħlisha minn dawn id-duluri ġodda. Imma dawn kellhom iservu għall-qdusija u l-glorja tagħha: u ridt li jkunu sinjal għal Ġwanni u għalina biex nersqu lejk, l-Imgħallem divin tagħna. O Marija, għalkemm kien diffiċli għalik, imħabbtek ġagħlitek timxi l-istess triq tas-salib li għadda minnha Ibnek, u mħabbtek kaxkret magħha lil Ġwanni wkoll.

5. Xmun minn Ċirene jgħin lil Ġesù jerfa’ s-salib ~ O Ġesù, x’dulur u x’umiljazzjoni, li wieħed barrani kien imġiegħel jgħinek, filwaqt li dawk li jħobbuk, bħalma kien Ġwanni – li żgur, kieku seta’, kien lest li jġorr is-salib tiegħek – ma tħallewx jersqu lejk! Lil min nixbah jien, lil Xmun jew lil Ġwanni? O Marija, kemm tbatija kellek iġġarrab meta s-suldati, bl-għan li jaraw lil Ibnek jasal ħaj sa fuq is-salib, m’aċċettawx l-għajnuna ta’ dixxiplu, iżda ġagħlu jgħinu wieħed barrani.

6. Il-Veronika timsaħ wiċċ Ġesù ~ O Ġesù, x’ġentilezza wrejt tul it-triq tas-salib, meta bħala tifkira ta’ tbatijietek inti stampajt il-Wiċċ divin tiegħek fuq il-velu li bih il-mara twajba naddfet lill-Wiċċ qaddis tiegħek. Jalla din ix-xbieha tibqa’ mnaqqxa f’moħħi, biex dejjem inżomm quddiem għajnejja t-tbatijiet tiegħek bħala eżempju. O Marija, x’teżor kellu jkun għalik dan il-velu mqaddes! B’liema ħniena inti kkontemplajtu, u x’kuraġġ u x’qawwa tatek din it-tifkira tat-tbatijiet ta’ Ibnek.

7. Ġesù jaqa’ għat-tieni darba taħt is-salib ~ O Ġesù, ma kienx biżżejjed għall-għedewwa tiegħek li taħt it-toqol tas-salib inti taqa’ darba biss, sabiex ikunu jistgħu jħarsu lejk bi tmaqdir fin-nuqqas ta’ ħila tiegħek. O Marija, kemm qsim il-qalb għan-nuqqas ta’ għajnuna murija ma’ Ibnek l-għażiż. Żgur li ħarist madwarek, biex tara jekk xi ħadd riedx jieħu fuq spallejh it-toqol kbir tas-salib, u bħaċ-Ċirinew, titolbu jerfa’ l-piż kollu.

8. Ġesù jitkellem ma’ wlied Ġerusalemm ~ O Ġesù, il-kliem li inti għedt lin-nisa li tħassruk tul it-triq tas-salib, tgħidu lili wkoll: “Mhux lili ibku, iżda ibku lilkom infuskom u lil uliedkom, għaliex jekk dan kollu qegħdin jagħmluh liz-zokk aħdar, x’sejjer jiġri miz-zokk niexef?” Qed niftakar ukoll il-kliem l-ieħor: “Mhux min jgħid Mulej, Mulej, jidħol fis-saltna tas-sema, iżda min jagħmel ir-rieda ta’ Missieri, li huwa fis-sema.” Mhux biżżejjed li jien nitħassar it-tbatijiet tiegħek, jeħtieġ ukoll nieħu sehem miegħek, u b’qalb ġeneruża naċċetta minn idejk in-niket u l-provi li inti tibgħatli, u nġorrhom f’għaqda sħiħa miegħek. Inti d-dielja, aħna l-friegħi: jekk ma nibqgħux magħqudin Miegħek, ninxfu u ma nkunu niswew għal xejn. O Marija, inti mhux biss urejt ħniena, imma mxejt ma’ Ibnek it-triq kollha tas-salib: ħu lili wkoll miegħek.

9. Ġesù jaqa’ għat-tielet darba ~ O Ġesù, bit-tliet waqgħat tiegħek taħt is-salib, inti ridt tpatti għat-tliet ċaħdiet tal-appostlu tiegħek, li kien jaħseb li huwa qawwi, u għall-waqgħat imtennija tagħna fid-dnub. Inti wrejtna wkoll li wżajt il-ftit saħħa li kien baqagħlek biex tasal sal-quċċata tal-għolja tal-martirju. Fis-salib, u fit-tbatijiet li tibgħatilna, int tgħallimna nagħmlu ħilitna kollha ħalli naqdu d-dmirijiet li l-ħniena tiegħek fdatilna f’idejna, u biex kull darba li aħna naqtgħu qalbna u nogħtru, inħarsu lejn il-waqgħat tiegħek taħt is-salib u minnhom nieħdu l-qawwa li jkollna bżonn. O Marija, int kont xhieda ta’ kif Ibnek uża sal-aħħar ħiltu kollha; għinna nħarsu lejh meta t-twettiq tad-dmirijiet ta’ ħajjitna jsiru tqal wisq biex inġorruhom.

10. Ġesù mneżża’ minn ħwejġu ~ O Ġesù, kif irnexxielek tixrob il-kalċi tat-tbatija sal-qiegħ, b’rieda sħiħa li tkun mislub mal-għuda iebsa tas-Salib, imneżża’ minn kollox! Għażilt il-kalċi tal- morr u warrabt ix-xarba li riedu jagħtuk biex itaffulek it-tbatijiet. O Marija, żgur li qalbek kienet mimlija b’qawwa speċjali fit-tbatija tiegħek ma’ Ibnek, filwaqt li rajtu mneżża’ minn ħwejġu kollha, jirrifjuta x-xorb li bih seta’ jnaqqas is-sensibilità tiegħu għall-uġigħ. Kemm kien qawwi għalik dan l-eżempju biex quddiem din il-kefrija kollha inti tibqa’ magħquda miegħu.

11. Ġesù msammar mas-salib ~ O Ġesù, kellha tkun ħaġa tassew tal-biża’ għalik li tkun mislub mal-għuda tas-salib bl-imsiemer hekk ħorox, biex imdendel minn dawn il-feriti, tmut bil-mod il-mod. O Marija, is-sejf tad-dulur imħabbar minn Xmun nifidlek qalbek, l-aktar meta smajt id-daqqiet kiefra tal-martell, li bihom il-qattiela nifdu l-idejn u r-riġlejn tal-Iben divin tiegħek u waħħluh mas-salib.

12. Ġesù jmut fuq is-salib ~ O Ġesù, għalina huwa misteru li ma nistgħux nifhmuh, kif inti, fi tmiem il-ħidma tiegħek, ridt tmut għalina u tidħol fis-saltna tal-mewt bħallikieku l-missjoni kollha tiegħek kienet falliment, bħallikieku ħajtek kollha kienet bla fejda, hekk li fid-deher kienet rebħa għall-għedewwa tiegħek. O Marija, min jaf x’ħassejt meta rajt it-tmiem tal-missjoni ta’ Ibnek, li tarah imut quddiem għajnejk bl-aktar mewta kiefra u ta’ mistħija, ukoll jekk il-fidi tiegħek kienet tgħidlek il-kuntrarju: li Huwa kellu jirbħilna l-ħajja mill-ġdid proprju permezz ta’ din it-triq.

13. Ġesù mniżżel minn fuq is-salib ~ O Ġesù, x’eżempju tajt lil Ommok wara mewtek, meta ħallejt il-ġisem mejjet tiegħek jitqiegħed fi ħdanha. Dan kellu jżidilha d-dulur tagħha u wkoll jagħmilha ħaġa waħda mad-dulur u t-tbatijiet tiegħek, imma fl-istess ħin Inti mlejtha bil-qawwa tiegħek biex imbagħad tkun tista’ tagħmilha ‘Sultana tal-Martri.’ O Marija, Omm tad-duluri, meta l-Knisja tikkontemplak bil-ġisem ta’ Ġesù fi ħdanek, tpoġġi fuq fommok dawn il-kelmiet: “O intom, li għaddejjin minn hawn, araw jekk hemmx dulur bħal tiegħi!” Għallimni nikkontempla miegħek il-Ġisem ta’ Ibnek divin, biex magħkom inġorr it-tbatijiet tiegħi.

14. Ġesù mqiegħed fil-qabar * ~ Ġesù, kull meta nħares lejk inħoss li tħobbni, li tqisni l-egħżeż fost il-ħbieb, u nħoss li nħobbok bħala l-akbar ġid li għandi. Jien naf, Mulej, li mħabbtek titlob kuraġġ u tbatija, iżda t-tbatija hi t-triq waħdanija li twassal fid-dija tal-glorja tiegħek. Mulej, jekk f’qalbi niket jiżdied ma’ niket inqisu rigal sabiħ tiegħek, għaliex jagħmilni nixbhek u jgħaqqadni miegħek. Ħallini waħdi f’din iċ-ċella kiesħa; m’għandi bżonn ħadd ħliefek, ma nibżax noqgħod waħdi għaliex, Int, ħdejja. Ibqa’ hawn, Ġesù, tħallinix waħdi; kull fejn tgħix Int, Mulej, kollox ħafif … kollox sabiħ!

* Il-Beatu Titu Brandsma kien maqtul qabel temm jikteb din il-Via Sagra. Minflok ħsieb bħal fl-istazzjonijiet l-oħrajn, għandna t-talba “Quddiem xbieha ta’ Ġesù fiċ-ċella tiegħi” li huwa stess kiteb fil-ħabs ta’ Scheveningen nhar it- 12 ta’ Frar, 1942.

Talba: O Alla ħanin li tista’ kollox, int li fdejtna bil-passjoni mqaddsa ta’ Ibnek Ġesù Kristu, għoġbok li tgħaqqad mas-sofferenzi tiegħu, is-sofferenzi tal-Beatu Titu Brandsma; żomm sħiħa fina l-opra tal-ħniena tiegħek biex ngħixu dejjem fidili lejk u aħna wkoll ngħaqqdu s-sofferenzi tagħna ma ta’ Ibnek lill-Għażiż għas-salvazzjoni tal-erwieħ. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://ocarm.org/en/content/liturgy/bl-titus-brandsma-priest-and-martyr-m

Alternative Reading: http://carmelnet.org/brandsma/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Titus_Brandsma

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mis-sit: fleurdelysmalta.parish

16 ta’ Lulju: Il-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu

Verżjoni Vidjo: Il-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu

“B’tifkira ta’ ġieħ kbir, niċċelebraw din il-festa ta’ Marija, il-Verġni glorjuża, li l-Mulej ħares lejn iċ-ċokon tagħha. Mat-tħabbira ta’ l-anġlu, hija nisslet lis-Salvatur tad-dinja. Nagħtu glorja lil Kristu f’din il-festa qaddisa tal-kbira Omm Alla.” ~ Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa tal-Verġni Mqaddsa Marija tal-Karmelu.

91flLDEXeCL._SY550_IL-VERĠNI MQADDSA MARIJA TAL-KARMELU

Tagħrif: Il-Profeta Elija tela’ fuq l-għolja tal-Karmelu, il-Palestina, biex jitlob għax-xita għax l-art kienet niexfa qoxqox. F’daqqa waħda ra sħaba żgħira tielgħa mill-baħar. Wara, is-sema nkesa bis-sħab, u niżlet xita qawwija. (1 Slaten 18)

Fit-tnax-il seklu, Eremiti nsara marru jgħixu ħajja ta’ talb u ġabra fuq din l-għolja.

Huma xebbhu dik is-sħaba żgħira li kien ra Elija mal-Madonna, Omm Alla, li ġabet il-ħajja vera fid-dinja li kienet mejta. Bdew jonoraw lill-Madonna b’titlu ġdid, il-Madonna tal-għolja tal-Karmelu, u waqqfu Ordni ddedikat prinċipalment għal ħajja kontemplattiva taħt il-patroċinju tal-Madonna. Illum insibuh bl-isem tal-Ordni tal-Karmelitani.

F’dan l-istess jum niċċelebraw il-festa tal-Labtu tal-Madonna tal-Karmelu. Hemm tradizzjoni li tgħid li fis-16 ta’ Lulju 1251, il-Madonna dehret lil San Xmun Stock li kien is-sitt superjur Ġenerali tal-Karmelitani, f’Cambridge, l-Ingilterra, u wrietu l-labtu, u wegħdet grazzji speċjali għal kull min jilbsu.

Il-Papa Benedittu XIII fis-sena 1726, estenda l-festa tal-Madonna tal-Karmelu fis-16 ta’ Lulju, mal-Knisja kollha.

Aktar dettalji
L-għolja msejħa ‘Karmel’ li bil-Lhudi tfisser ‘ġnien’ hi miżgħuda bis-siġar u kienet post favorit fejn fis-seklu 9 Q.K. kien jirtira l-profeta San Elija għall-kwiet biex jgħix f’ħajja ta’ talb u penitenza. Il-muntanja tal-Karmelu kienet ix-xena tar-rebħa tal-Profeta Elija fuq il-qassisin pagani ta’ Baal.

L-ewwel Karmelitani kienu eremiti li marru jgħixu fuq din l-istess muntanja. L-ewwel superjur tagħhom kien San Bertoldu li miet fl-1195. Għat-talba ta’ San Brokardu, li laħaq flok San Bertoldu, San Albert minn Verċelli, patrijarka latin ta’ Ġerusalemm, tahom ir-Regola. Daħlu mbagħad fl-Ewropa, fejn ġew approvati bħala ordni mendikanti mill-Papa Innoċenż IV fl-1247. Meta l-kruċjati ġew megħluba f’Ġerusalemm, ħafna mill-eremiti emigraw lejn l-Ewropa u ġew organizzati mill-ġdid fuq il-linja tal-patrijiet mendikanti. Imma l-ordni sab ħafna diffikultajiet u oppożizzjoni.

Skont it-tradizzjoni Karmelitana, kien propju waqt dan iż-żmien ta’ tiġrib, li l-Verġni mbierka dehret lis-superjur ġenerali San Xmun Stock, fis-16 ta’ Lulju 1251, u tagħtu l-labtu tal-ordni bħala sinjal tal-protezzjoni tagħha u bħala sinjal speċjali tal-imħabba tagħha lejn l-ordni. Il-Karmelitani xerrdu din id-devozzjoni fis-sekli ta’ wara speċjalment billi żdiedu magħhom nies lajċi permezz tal-labtu kannella u li l-insara jilbsu b’devozzjoni lejn il-Madonna biex tħarishom fil-perikli tar-ruħ u tal-ġisem, u fl-istess ħin ifisser sinjal tal-konsagrazzjoni tagħhom lil Marija.

Din il-festa ġiet imdaħħla fil-Kalendarju Universali mill-Papa Dumnikan Benedittu XIII fl-1726. Tfakkarna li l-veri devoti ta’ Marija, li mhux biss jilbsu l-labtu Mqaddes tal-Karmnu, imma wkoll jgħixu kif trid Marija, ma jistgħux jintilfu. Il-Madonna tal-Karmnu hija wkoll protettriċi speċjali tal-erwieħ tal-purgatorju. Barra minn hekk, fl-1914, ġiet magħżula patruna tal-Bolivja, u fl-1923, Patruna taċ-Ċili. Ċentru importanti ta’ din id-devozzjoni huwa l-kunvent u l-Knisja ta’ Aylesford, fid-djoċesi ta’ Southward l-Ingilterra, mhux bogħod minn Londra, tal-Patrijiet Karmelitani.

Fuq il-muntanja tal-Karmelu, il-Karmelitani bnew knisja b’qima lil Marija, li hija santwarju l-iktar għażiż u devot. Tinsab illum għand il-Karmelitani Skalzi, u kienu l-patrijiet maltin li kellhom sehem mill-ikbar fir-restawr tagħha. Difatti l-pittura kollha hi xogħol Fra Luigi Poggi, Karmelitan Skalz malti li miet fl-1952.

Diversi parroċċi u knejjes f’Malta huma ddedikati lill-Madonna taħt it-titlu tal-Karmnu, fosthom is-santwarju għażiż tal-belt fejn tiġi ċċelebrata l-festa tagħha b’solennità kbira u li għaliha jattendu ħafna nies mid-diversi bliet u rħula ta’ Malta u Ghawdex. Bħal-lum taħbat it-tmintax u l-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Lourdes, li seħħet fis-16 ta’ Lulju, 1858.

Ħsieb: Kliem il-Beatu Titu Brandsma, f’R. Valabeck, Maria e noi portatori di Dio:

“Marija hija dik li hi: midjuna bħalna lejn il-grazzja u t-tjubija ta’ Alla. Hija ħaġa ċara li l-grazzja ġiet riservata għaliha b’dispożizzjoni speċjali ta’ Alla; iżda hija wieġbet għaliha mingħajr l-iċken riserva. Min-naħa tagħha, hija ħallietha taħkimha għal kollox. Marija fetħet qalbha għal Alla. Huwa ammira l-għotja totali tagħha u ngħata għal kollox lilha.

Irridu nkunu lkoll ħaġa waħda ma’ Kristu. Irridu nilqgħu lil Kristu f’qalbna, li minflok, kif sikwit wisq jiġri, tinfetaħ pjuttost ħażin għaż-żjara tiegħu. Marija, bil-maqlub, ingħatat kollha kemm hi lil Alla sa mill-ewwel snin ta’ ħajjitha. Minn meta telgħet fit-tempju, ħajjitha kollha ma kinitx ħaġ’oħra għajr servizz bla waqfien, offerta bla heda lil Alla, u għalhekk qalbha baqgħet dejjem miftuħa għalih.”

Skont Rupertu ta’ Deutz:

“Il-mara tissimbolizza l-Knisja Mqaddsa … Jingħad tajjeb ‘imlibbsa bix-xemx’, għaliex fil-wegħda rċeviet lil Kristu, tassew xemx tal-ġustizzja, il-qamar huwa ‘taħt riġlejha’, għaliex it-tlellix tal-ġid tad-dinja huwa taħt it-tmexxija tagħha. L-iben tal-mara, jiġifieri l-iben tal-Knisja, tal-mara Verġni Marija, kien meħud għand Alla u sat-tron tiegħu u minn hemm fuq, meta jħares hawn isfel, jidħak bl-irjus kollha tad-dragun, hekk kif qal l-Ispirtu s-Santu fis-salm: “Dak li hu fis-smewwiet jidħak bihom, il-Mulej biċ-ċajt jeħodhom, imbagħad ikellimhom bil-herra, bil-qilla tiegħu jkexkixhom: ‘Għax jien għamiltu s-sultan tiegħi.’” 

“Marija xxerred il-grazzi tagħha fuq dawk kollha li jirrikorru lejha.” ~ San Alfons ta’ Liguori

“Il-Missier Etern jitgħaxxaq iħares lejn il-qalb tal-Imqaddsa Verġni Marija … bħala l-kapulavur ta’ jdejh … L-Iben jitpaxxa fiha bħala l-qalb ta’ Omm, l-għajn li minnha ħa d-demm li salvana …” ~ S.Ġwann Marie Vianney

U dan kliem il-Qaddis Papa Ġwann Pawlu II:

“L-eżempju ta’ Marija jgħin lill-Knisja tapprezza aħjar il-valur tas-silenzju. Is-silenzju ta’ Marija ma kienx biss moderazzjoni fid-diskors, iżda b’mod speċjali, kapaċità għaqlija, biex tiftakar u tħaddan, b’ħarsa waħda ta’ fidi, il-misteru tal-Verb magħmul bniedem u l-ġrajjiet kollha tiegħu fid-dinja. Huwa f’dan is-silenzju bħala l-aċċettazzjoni tal-kelma, din l-abbiltà biex timmedita fuq il-misteru ta’ Kristu, li Marija twassal lill-insara kollha. F’dinja storbjuża mimlija b’kull xorta ta’ messaġġi, ix-xhieda tagħha tgħinna napprezzaw dak is-silenzju mogħni bi spiritwalità u jkabbar l-ispirtu kontemplattiv.”

O Marija, jien mhux biss fil-perikli, fid-dubji, fid-diffikultajiet, naħseb fik u nsejjaħlek. Insejjaħlek issa u dejjem. Nagħmel hekk għax inħobbok. Int tinsab f’qalbi, u ismek spiss fuq xofftejja. Minn qiegħ qalbi nsellimlek, infaħħrek u ntennilek: Is-sliem għalik Marija, mimlija bil-grazzja.

Talba: Fjur tal-Karmelu, dielja bil-frott mogħnija, dija tas-sema, int waħdek fix-xbubija, b’ġieħ t’omm tiftaħar! Omm l-iżjed ħelwa, li ġmielek qatt ma ttebba’, magħna, ħniena int uri u mħabba, O kewkba tal-baħar!

Agħmel, Mulej, li l-Verġni glorjuża Marija tidħol għalina quddiemek bit-talb qawwi tagħha, u tibqa’ dejjem tħarisna, biex naslu għand dak li hu l-muntanja vera tagħna: Ibnek Ġesù Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/resources/mary/popular-marian-devotions/our-lady-of-mount-carmel

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/our-lady-of-mount-carmel/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Mount_Carmel

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

31 ta’ Mejju: Iż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija

Verżjoni Vidjo: Iż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija

‘Hienja int, Marija, għax emmint li għad iseħħ dak kollu li l-Mulej bagħat jgħidlek.’ U qalet Marija: ‘Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej. Ejjew, isimgħu, u ngħidilkom x’għamel Alla miegħi’ – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa taż-Żjara tal-Verġni Mqaddsa Marija.

en13jan40-43-arts-article-bloch-2012-12-06IŻ-ŻJARA TAL-VERĠNI MQADDSA MARIJA

Tagħrif: F’għeluq ix-xahar ta’ Mejju, iddedikat lill-Madonna, il-Knisja tfakkarna fiż-żjara li Marija għamlet lil Santa Eliżabetta, li dwarha jitkellem San Luqa fil-Vanġelu tiegħu (Lq. 1, 39-56), fl-aħħar 18-il vers tal-ewwel kapitlu.

Illum il-Knisja tfakkarna fiż-żjara li l-Madonna għamlet lill-qariba tagħha Santa Eliżabetta; ġrajja li nikkontemplaw fuqha fir-rużarju, fit-tieni misteru tal-ferħ.

Din il-festa tiġi bejn il-festi tat-Tħabbira tal-Mulej, 25 ta’ Marzu, meta l-Arkanġlu Gabrijel ħabbar lil Sidtna Marija li kellha ssir Omm Alla; u t-twelid ta’ San Ġwann Battista, fl-24 ta’ Ġunju.

Din iż-żjara ġrat hekk: Marija kienet għadha kif aċċettat li tkun omm il-Feddej. L-Anġlu Gabrijel kien għarrafha li Eliżabetta, qaribtha, kienet se ssir omm fi xjuħitha u ġa kienet ilha 6 xhur li nisslet, minkejja li kienu jgħidu li ma setax ikollha wlied. San Luqa jgħid li Marija “qamet f’dawk il-jiem u telqet bil-għaġla” biex iżżur lil qaribtha, tifirħilha u tgħinha f’dak kollu li kellha bżonn. Eliżabetta, skont tradizzjoni qadima, kienet toqgħod f’Għajn Karim, raħal fuq għolja, xi 5 mili ’l isfel minn Ġerusalemm, u fuq 60 mil minn Nazaret, ir-raħal ta’ Marija.

L-Evanġelista jgħid li hekk kif Marija daħlet fid-dar ta’ Żakkarija u sellmet lil Eliżabetta, it-tarbija qabżet bil-ferħ fi ħdanha, u għolliet leħinha u, mnebbħa mill-Ispirtu s-Santu, għajtet b’leħen għoli u qaltilha: ‘Imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott ta’ ġufek! U mnejn ġieni dan, li tiġi omm il-Mulej għandi? … Imbierka dik li emmnet li jseħħ dak li qalilha l-Mulej!’ Għal dan il-kliem ta’ tifħir, Marija faħħret lill-Mulej bil-Magnificat: ‘Ruħi tfaħħar il-Mulej u tifraħ ruħi f’Alla s-salvatur tiegħi.’ (Luqa 1:26-56)

It-Tradizzjoni tgħid li l-Madonna baqgħet ma’ Eliżabetta sa wara t-twelid tat-tarbija, San Ġwann il-Battista, u ċ-ċirkonċiżjoni tiegħu.

Din il-festa bdiet issir b’solennità mill-Ordni Franġiskan sa mis-seklu 13. Ġiet estiża għall-Knisja kollha mill-Papa Urbanu VI fl-1389 biex jaqla’ bl-interċessjoni ta’ Marija, il-waqfien tax-Xiżma tal-Punent li tant għamlet deni fil-Knisja Kattolika.

Sa ftit tas-snin ilu kienet issir fit-2 ta’ Lulju, imma minn wara l-Konċilju ’l hawn, bdiet issir fil-31 ta’ Mejju – jum li fih kienet issir il-festa ta’ Marija bħala reġina. Kien ħsieb tassew postu tal-Knisja li jagħlaq ix-xahar ta’ Mejju – li hu kollu ddedikat lil Marija – b’din il-festa li turina lil Marija sservi lil mara xiħa fil-bżonn. Speċi l-Knisja trid tfakkar lid-devoti kollha ta’ Marija biex jimitawha fis-servizz u għajnuna li dawk kollha li tassew iħobbu lil Alla għandhom jagħtu lill-bnedmin ħuthom fil-bżonn, għax fihom wieħed jilmaħ il-persuna ta’ Kristu.

Ħsieb: Qari mill-Omiliji ta’ San Beda l-Venerabbli, saċerdot:

Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.’ B’dawn il-kelmiet, Marija stqarret l-ewwelnett id-doni speċjali mogħtija lilha, u mbagħad semmiet il-grazzji ġenerali li Alla sa mill-bidu qatt ma jonqos li jagħti lill-bnedmin.

Tfaħħar il-kobor tal-Mulej ir-ruħ ta’ dak li jingħata kollu kemm hu biex ifaħħar u jaqdi lil Alla bis-sentimenti kollha tiegħu, u jħares il-kmandamenti tiegħu ħalli juri li qiegħed dejjem iżomm fi ħsiebu s-setgħa u l-kobor tiegħu.

Jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħu l-ispirtu ta’ dak li l-għaxqa waħdanija tiegħu hi t-tifkira ta’ min ħalqu, li minnu jittama s-salvazzjoni ta’ dejjem.

Mela dawn il-kelmiet joqogħdu tajjeb fuq ix-xufftejn tal-perfetti kollha; imma kien jixraq l-iżjed li tgħidhom l-Omm qaddisa ta’ Alla, li, bi privileġġ speċjali, l-ispirtu tagħha kien imħeġġeġ bl-imħabba lejn dak li ferraħha bit-tnissil tiegħu minnha bħala bniedem.

Kellha raġun Marija tifraħ wisq iżjed mill-qaddisin l-oħra b’Ġesù, is-Salvatur tagħha, għax hi mhux biss għarfitu bħala l-għajn eterna tas-salvazzjoni imma wkoll kienet taf li hu stess se jitwieled minnha bħala bniedem, b’mod li l-istess persuna tkun tassew Binha u Sidha.

‘Għax is-Setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu.’ Stqarret li l-kobor kollu tagħha ma kien xejn mertu tagħha, imma don ta’ dak li hu setgħani u kbir fih innifsu, u jkabbar u jqawwi lill-fidili ċkejknin u dgħajfin tiegħu.

Għamlet tajjeb li żiedet tgħid: ‘Qaddis hu l-isem tiegħu.’ B’hekk wissiet lil dawk kollha li jisimgħu dawn il-kelmiet, anzi wriethom kif għandhom minnufih jemmnu f’isem il-Mulej u jsejjħulu, biex huma wkoll jistgħu jkollhom sehem mill-qdusija ta’ dejjem u mis-salvazzjoni vera, skont il-kliem tal-profeta: U jiġri li kull min isejjaħ isem il-Mulej ikun salv. Għax dan hu l-isem li Marija fehmet meta aktar ‘il fuq qalet: ‘U l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi.’

Minn hawn ġejja d-drawwa tassew sabiħa u ta’ fejda fil-Knisja mqaddsa, li l-fidili kollha, fl-Uffiċċju tal-għasar, itennu kuljum il-kantiku ta’ Marija, ħalli b’hekk it-tifkira ta’ l-inkarnazzjoni tal-Mulej iħeġġeġ sikwit lill-insara bl-imħabba, u l-eżempji ta’ Omm Alla jsaħħuhom u jwettquhom dejjem iżjed fil-virtù. U hi ħaġa f’waqtha li dan isir fl-għasar, biex wara t-taħbit tal-ġurnata u t-tixrid fuq il-ħafna ħsibijiet, ir-ruħ tagħna, meta jasal ħin il-mistrieħ, tinġabar fiha nfisha f’Għaqda waħda ma’ dak li jkollha fi ħsiebha.”

Is-sema ta’ fuq rasna jista’ jiddallam u tfaqqa’ tempesta qalila. B’daqshekk m’għandniex għalfejn nitwerwru. Jekk ikollna fiduċja f’Marija, kif suppost għandu jkollna, għandna naraw fiha l-Verġni l-aktar qawwija li permezz tas-saqajn Verġni saħqet ir-ras tas-serpent. ~ San Piju X (1835-1914)

 • U int, tistieden lil Marija, Ommok tas-Sema, tiġi żżurek u kif għenet lil Santa Eliżabetta fi żmien diffiċli tal-ħajja tagħha, hekk ukoll tgħin lilek, fl-itqal mument ta’ ħajtek u fil-pont tal-mewt tiegħek?
 • Taqdi lil ħaddieħor fil-bżonn anki meta jkollok tagħmel sagrifiċċji ġieli mhux żgħar?
 • Tagħraf tfaħħar lil Alla meta n-nies tfaħħar lilek għax taf li kollox huwa don u rigal tiegħu sa l-istess ħajja tiegħek?

Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: Ruħi tfaħħar il-kobor tal-Mulej, u l-ispirtu tiegħi jifraħ f’Alla s-Salvatur tiegħi, għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, minn issa ’l quddiem kull nisel jibda jsejjaħli hienja. Għax is-setgħani għamel miegħi ħwejjeġ kbar; qaddis hu l-isem tiegħu. Il-ħniena tiegħu tinfirex f’kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu.

Hu wera l-qawwa ta’ driegħu, xerred lil dawk li huma mkabbra f’qalbhom. Niżżel is-setgħana minn fuq it-tron tagħhom, u għolla ċ-ċkejknin. Mela b’kull ġid lil min hu bil-ġuħ, u l-għonja bagħathom ’il barra b’xejn.

Ħa ħsieb Iżrael, qaddej tiegħu, għax ftakar fil-ħniena tiegħu – bħalma wiegħed lil missirijietna – b’risq Abraham u nislu għal dejjem. (Il-Kantiku ta’ Marija)

O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, meta l-Verġni Mqaddsa Marija saret Omm Ibnek, qabel ma tatu lid-dinja int nebbaħtha biex tmur iżżur lil Eliżabetta; agħmel li aħna wkoll inġibu ruħna skont ma jnebbaħna l-Ispirtu s-Santu biex inkunu nistgħu, flimkien ma’ Marija, infaħħru dejjem il-kobor tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://opusdei.org/en/article/life-of-mary-vi-visitation-to-saint-elizabeth/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/visitation/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Visitation_(Christianity)

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

24 ta’ Mejju: L-Imqaddsa Verġni Marija Għajnuna tal-Insara

Verżjoni Vidjo: L-Imqaddsa Verġni Marija Għajnuna tal-Insara

“Kieku kellna niġbru flimkien l-imħabba li l-ommijiet kollha għandhom għal uliedhom, il-milja ta’ din l-imħabba ta’ dawn l-ommijiet kollha ma tasal qatt biex tkun daqs dik li għandha Marija għal kull wieħed minna.” – San Ġwann Bosco

CATHOLICVS-Maria-Auxiliadora-Mary-Help-of-ChristiansL-IMQADDSA VERĠNI MARIJA, GĦAJNUNA TAL-INSARA

Tagħrif: Kien il-Papa Dumnikan San Piju V li żied it-titlu ta “Għajnuna tal-Insara” fil-Litanija tal-Madonna wara r-rebħa kbira tal-Insara fuq it-Torok fil-battalja ta’ Lepanto, fis-7 t’Ottubru, 1572. U kien imbagħad il-Papa Benedittin Piju VII li waqqaf il-festa liturġika tagħha fl-1815, meta rritorna Ruma minn Fontainbleau fi Franza, fejn kien priġunier ta’ Napuljun.

U kien fl-aħħar nett San Ġwann Bosco, li xerred kemm felaħ id-devozzjoni lejn Marija taħt dan it-titlu, u ħatarha patruna tal-patrijiet u tas-sorijiet Sależjani. Waqqfilha bażilika mill-isbaħ f’Turin fejn jinsab il-ġisem tiegħu, kif ukoll dawk ta’ Santa Marija Duminka Mazzarello u ta’ San Duminku Savio.

Marija Awżiljatriċi hija l-patruna prinċipali tal-Awstralja u ta’ New Zealand, fejn kienu l-patrijiet Maristi, li bħala missjunarji bikrin f’dawn l-artijiet, xerrdu din id-devozzjoni. Fl-1844 għażluha bħala l-patruna taż-żewġ pajjiżi, għażla li ġiet ikkonfermata mill-Papa Benedittu XV, fis-17 ta’ Lulju, 1916.

F’Tas-Sliema, il-Kappella tas-Sależjani hi ddedikata lil Marija Għajnuna tal-Insara.

Fl-24 ta’ Mejju, ukoll diversi ordnijiet ifakkru lill-Madonna taħt xi titlu tal-Madonna li tiegħu huma devoti – hekk per eżempju l-Ġiżwiti bħal-lum ifakkru lill-Madonna tat-Triq, li lejha tant kien devot il-fundatur tagħhom San Injazju ta’ Loyola. Il-kappella tal-Ġiżwiti fin-Naxxar hi ddedikata lill-Madonna tat-Triq.

Ħsieb: Dawn huma siltiet mill-Eżortazzjoni Appostolika Marialis Cultus tal-Qdusija tiegħu Pawlu VI dwar ‘Il-Valur Teoloġiku u Pastorali tal-Qima lejn il-Verġni Marija’:

“Il-qima tal-Knisja lejn il-Verġni Marija hija punt importanti tal-qima nisranija. L-għajnuna tagħha hi bla waqfien u kollha frott, u għalkemm imtella’ s-sema, hija mill-aktar qrib għall-insara li jitolbuha kif ukoll lejn dawk li ma jagħtux każ li huma wliedha.

Il-Knisja taf li anki l-qima lejn il-Verġni Mbierka, wara l-qima lejn il-Feddej Divin u flimkien magħha, tagħti bosta frott pastorali u tibni qawwa li ġġedded il-ħajja nisranija. Il-missjoni ta’ Omm tal-Verġni ħeġġet lill-poplu t’Alla biex idur lejha b’tama ta’ wlied, għaliex hija dejjem lesta biex tisimgħu b’għożża t’Omm u b’għajnuna li tħalli l-frott. Il-poplu t’Alla dara jsejjħilha faraġ tal-imnikktin, saħħa tal-morda, kenn tal-midinbin, biex ikollu l-faraġ fid-dwejjaq, il-fejqan fil-mard, u l-qawwa tal-ħelsien fil-ħtija; għaliex hija ħielsa mid-dnub u twassal ‘l uliedha biex jiġġieldu b’ħeġġa qawwija kontra d-dnub. U hemm bżonn nerġgħu ngħidu li dan il-ħelsien mid-dnub u l-ħażen (Mattew 6,13) huwa meħtieġ qabel kull tiġdid tal-ħajja nisranija.

L-eżempju tal-qdusija jħeġġeġ l-insara biex jgħollu “għajnejhom lejn Marija, li tiddi quddiem il-ġemgħa tal-magħżulin bħala mudell tal-virtù.” Il-virtujiet tal-Omm iżejnu wkoll l-ulied li bil-qawwa jħarsu lejn l-eżempju tagħha, biex jimxu fuqu fil-ħajja tagħhom. Dan l-iżvilupp fil-virtujiet jidher bħala riżultat u frott misjur ta’ dik il-ħeġġa pastorali li toħroġ mill-qima lejn il-Verġni Mbierka.

Il-qima lejn Omm il-Mulej ssir għall-insara okkażjoni biex jikbru fil-grazzja t’Alla, li huwa l-aħħar skop ta’ kull ħidma pastorali. Għaliex ma jistax ikun li wieħed ifaħħar lill- “mimlija bil-grazzja” (Luqa 1,28) bla ma jfaħħar fl-istess ħin il-grazzja t’Alla fih, jew il-ħbiberija ma’ Alla, l-għaqda miegħu, il-qagħda tal-ispirtu fih. Din il-grazzja t’Alla timla l-bniedem kollu kemm hu u tagħmlu xbieha tal-Iben t’Alla (Rumani 8:29; Kolossin 1:18).

Il-Knisja Kattolika, mgħonija mill-esperjenza ta’ bosta snin, tagħraf fid-devozzjoni lejn il-Verġni, għajnuna qawwija għall-bnedmin fil-mixja tagħhom lejn il-milja tagħhom. Il-Verġni Marija fid-dawl tal-ġrajjiet tal-Evanġelju u minħabba l-fatt li ġa qiegħda fil-belt t’Alla, toffri dehra ċara u kelma ta’ kuraġġ għall-bnedmin ta’ żmienna, li ħafna drabi jkunu:

 • magħfusin bin-niket u t-tama,
 • megħlubin mill-limiti tagħhom, 
 • mifnija minn xewqat bla għadd,
 • imħawdin f’ruħhom u b’qalbhom maqsuma,
 • b’moħħhom inċert minħabba l-ħsieb tal-mewt,
 • magħfusin għax iħossuhom weħidhom waqt li jridu jingħaqdu ma’ ħaddieħor,
 • vittmi tad-dispjaċir u tal-għali.

Hija turi r-rebħa:

 • tat-tama fuq in-niket,
 • tal-għaqda fuq is-solitudni,
 • tal-paċi fuq it-taqlib,
 • tal-ferħ u s-sabiħ fuq id-dwejjaq u d-dispjaċir,
 • tal-eternità fuq din l-art,
 • tal-ħajja fuq il-mewt.”

U x’titlob minna uliedha din l-Omm Għajnuna tal-Insara? ‘Għidu r-Rużarju! Għidu r-Rużarju! Għidu r-Rużarju!’ Din is-sentenza, li Marija tenniet kull darba li dehret fuq din l-art, tibqa’ tidwi tul is-snin, għax bħal donnu għadna ma kkuntentajnihiex! Jekk hi titlob minna propju din l-istess talba kull darba, mela x’qawwa hemm fiha?! Int temmen fil-qawwa tar-Rużarju li hi talba ma’ Marija? Jekk iva, mela xieraq li titlobha fuq bażi regolari.

Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: O Marija għajnuna tal-Insara, ħadd ma resaq lejk, talbek u inti ma smajtx it-talba tiegħu. Jiena serv umli tiegħek, mimli fiduċja, lejk nirrikorri, f’riġlejk nintefa’, fi ħdanek nintelaq, u b’qalb devota u niedma lilek nitlob. Omm ta’ Ġesù  jiena żgur li meta jasal il-waqt tisma’ talbi u tagħtini dak li qed nitolbok. F’ġieħ Kristu nnifsu. Ammen. (Talba lil Marija, Għajnuna tal-Insara)

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/resources/mary/popular-marian-devotions/mary-help-of-christians

Alternative Reading: https://www.americaneedsfatima.org/Our-Blessed-Mother/the-feast-of-our-lady-help-of-christians-may-24.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Help_of_Christians

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

8 ta’ Mejju: Il-Madonna ta’ Pompei

Verżjoni Vidjo: Il-Madonna ta’ Pompei

“Madonna ta’ Pompei, ħarisna bi nhar u bil-lejl”. – Talba qasira u popolari tal-Madonna ta’ Pompei

54day novenaIL-MADONNA TA’ POMPEI

Tagħrif: Waħda mill-isbaħ devozzjonijiet li għandna f’pajjiżna u li tiġbed ħafna nies fil-festa tagħha hija l-Festa tal-Madonna ta’ Pompei nhar it-8 ta’ Mejju. Wieħed jistaqsi: “Minn fejn beda kollox?”

Pompei kien raħal li kellu memorji sbieħ tal-passat għax fl-ewwel snin tal-Insara, Pompei kienet belt kbira u importanti minħabba l-port tagħha. Iżda l-ġmiel u l-kobor tal-belt ta’ Pompei inqered għal kollox meta żbroffa l-Vulkan Vesuvju fit-28 t’Awwissu 79 A.D.

Il-Madonna riedet tagħti ħajja ġdida lil din il-belt billi tagħmilha ċentru ta’ talb Marjan. Il-Madonna kellha tinqeda b’avukat marradi, Bartolo Longo, li fiż-żgħożija tiegħu kien bniedem anti-klerikali. Bil-għerf tiegħu, hu ried iġib fix-xejn u jeqred lill-Knisja. Longo kien saċerdot ta’ setta satanika. Iżda l-providenza Divina laqqgħetu ma’ Vinċenzo Pepe li fid-29 ta’ Mejju, 1865 wassal lil Longo jmur iqerr għand Patri Alberto Radente. Dan il-patri kellu mħabba kbira lejn il-Madonna u kien ifittex li jxandar ir-rużarju. Hu għin lil Bartolo Longo biex jiċħad lis-setta u jikkonverti.

Fit-23 ta’ Ġunju, 1865, festa tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, Bartolo Longo rċieva l-ewwel Ewkaristija wara l-konverżjoni tiegħu. Nhar is-7 t’Ottubru, 1871 sar Terzjarju Dumnikan taħt l-isem ta’ Fra Rosario. Fl-istess waqt beda jattendi l-laqgħat ta’ formazzjoni organizzati minn Katerina Volpicelli, illum qaddisa.

Fl-1872, taħt il-gwida ta’ Santa Katerina Volpicelli, Longo mar f’Pompei jamministra l-propjetà tal-Kontessa Marianna Farnararo de Fusco. Hemm sab jistennieh faqar kbir u nuqqas ta’ tagħlim. Is-sħarijiet kienu kkunsidrati bħala l-uniċi mezzi ta’ fejqan tal-ġisem u tar-ruħ. Kien hemm telqa kbira u baħħ. Longo twerwer! Darba minnhom, fil-ħin tad-daqq tal-qniepen ta’ nofsinhar, Longo sema’ sejħa mingħand il-Verġni Mbierka: “Jekk inti qed tfittex is-salvazzjoni, xerred ir-Rużarju!” Longo kien pront u wieġeb: “Verġni Mbierka, int wegħedt lil San Duminku li min ixerred ir-Rużarju se jsalva. Jien mhux ħa nitlaq minn Pompei qabel ma nkun xerridt ir-Rużarju tiegħek!” Minnufih Longo beda bil-ħidma. F’għaxart ijiem, bl-għajnuna ta’ xi raħħala, irranġa l-kappella tas-Salvatur li kien hemm mitluqa u ċċelebra l-festa tal-Madonna tar-Rużarju. Qassam ħafna kuruni tar-Rużarju u beda jxerred id-devozzjoni lejn il-Verġni Mbierka skont il-wegħda li kien għamel. Longo beda wkoll jgħallem u jipprietka lir-raħħala ta’ Pompei.

Longo xtaq li jkollu pittura tal-Verġni Mbierka. Mar Napli u xtara xbieha tal-Madonna. Ta x-xbieha lill-bidwi Angelo Tortora dan ġarrielu lejn Pompei fuq karrettun taż-żibel. Longo qal: “Dan huwa sinjal li l-Madonna tħobb l-umiltà!” Ix-xbieha tal-Madonna waslet f’Pompei nhar it-13 ta’ Novembru, 1875.

Fuq parir tal-Isqof Giuseppe Formisano, Longo beda jibni knisja ġdida ddedikata lill-Verġni Mbierka tar-Rużarju Mqaddes. L-ewwel ġebla ġiet imqiegħda nhar it-8 ta’ Mejju, 1876. Dakinhar l-Isqof Formisano tenna li “Marija hi tassew l-awtur tat-tempju li jrid jitla’ fuq dan il-post!”

Marianna Farnararo de Fusco imbagħad marret għand Bartolo Longo ġewwa Pompei u bdiet tgħinu finanzjarjament fil-bini tal-knisja ġdida. Il-Madonna ta’ Pompei – kif issa kienet qed tiġi msejħa – bdiet ixxerred l-ewwel grazzji tagħha. Fost dawn kien hemm il-fejqan mill-epilessija tat-tifla Clorinda Lucarelli u l-fejqan ta’ omm Bartolo Longo. B’ringrazzjament għal dawn il-grazzji, diversi persuni taw għotjiet ġenerużi għall-bini tal-knisja.

Fl-1877, Bartolo Longo kiteb u xerred id-devozzjoni tal-ħmistax-il Sibt f’ġieħ il-Madonna ta’ Pompei. Fl-1879, Longo marad sew u ħaseb li kien se jmut. Għalhekk kiteb novena f’ġieħ il-Madonna ta’ Pompei u b’mod mirakoluż, meta temm jikteb din in-novena, Longo fieq.

Longo kiteb ukoll supplika lill-Madonna ta’ Pompei biex isaħħaħ it-tagħlim tal-Papa Ljun XIII fl-enċiklika Supremi Apostolatus Officio. Din l-enċiklika kienet titkellem dwar id-devozzjoni tar-Rużarju Mqaddes. Nhar l-14 t’Ottubru, 1883 imbagħad, madwar 20,000 pellegrini nġabru f’Pompei għar-reċita tal-ewwel Supplika. Dik is-sena wkoll, tbierku l-ewwel żewġ qniepen tal-knisja l-ġdida li ġew imsemmija Maria Rosaria u Caterina da Siena.

Fis-7 ta’ Marzu, 1884, Longo ppubblika l-ewwel fuljett Il Rosario e la Nuova Pompei bl-approvazzjoni tal-istess Papa Ljun XIII. Sadattant Longo kompla x-xogħol soċjali tiegħu u fetaħ skejjel għat-tfal żgħar u anke djar għall-ħaddiema li kienu qed jibnu s-Santwarju. Pompei beda jieħu forma ġdida bil-bini ta’ toroq u pjazez ġodda. Twasslu is-servizzi tal-elettriku, il-posta u stazzjon tal-ferrovija.

Ix-xogħol fuq is-Santwarju l-ġdid kompla u fis-7 ta’ Mejju, 1887 il-Kardinal Monaco la Valletta kkonsagra l-artal maestuż tas-Santwarju. L-għada, jiġifieri fit-8 ta’ Mejju, 1887, ix-xbieha tal-Madonna kienet inkurunata b’dijademi tad-djamanti u ż-żaffiri li kienu mbierka mill-Papa stess. Fis-sena 1891, Bartolo Longo fetaħ dar għat-tfal tal-priġunieri.

Fl-1893, kienet is-Sena tal-Ġublew għall-Papa Ljun XIII, u l-Papa rċieva diversi rigali. Min-naħa tiegħu, Bartolo Longo u Marianna de Fusco offrew il-propjetà kollha ta’ Pompei lill-Papa u dan aċċetta bil-ferħ, bil-kundizzjoni li Longo u Marianna jkomplu bl-inkarigu tal-amministrazzjoni.

Minħabba li x-xogħol fl-orfanatrofji kiber, Longo talab l-għajnuna u għalhekk ġew jgħinuh xi sorijiet Dumnikani. Eventwalment, Longo waqqaf il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Dumnikani tar-Rużarju ta’ Pompei nhar il-25 t’Awwissu, 1897. Dawn is-Sorijiet mill-ewwel middew idejhom għax-xogħol, min jgħallem, min jgħin fil-karità u min jieħu ħsieb l-artal u l-armar tiegħu.

Nhar il-5 ta’ Mejju, 1901, il-faċċata tas-Santwarju kienet inawgurata wara seba’ snin ta’ xogħol. Din il-faċċata nbniet mid-donazzjonijiet li ġew minn madwar id-dinja kollha u hija ddedikata lill-Paċi Universali.

Aktar tard maż-żmien, Longo irrinunzja x-xogħol kollu ta’ Pompei lill-Papa Piju X bħala “sinjal ta’ ubbidjenza li hi t-triq li ssalva lir-ruħ tal-bniedem.” Intant, fl-1907 waslu f’Pompei l-Aħwa Kristjani ta’ San Ġwann Battista de la Salle li ħadu l-inkarigu tal-iskejjel u l-formazzjoni tat-tfal subien li jkollhom diffikultà fil-ħajja tagħhom.

Fi Frar tal-1924 mietet Marianna de Fusco. Bartolo Longo beka imma rringrazzjaha għax kienet hi li ħeġġitu sabiex jiffjorixxi dan ix-xogħol kollu ġewwa Pompei. Fl-24 ta’ Mejju, 1925 tas-sena ta’ wara, tlesta l-bini tal-kampnar il-kbir tas-Santwarju. B’kollox il-kampnar dam jinbena tnax-il sena.

Saħħet Longo bdiet sejra lura u t-tabib Moscati ma tantx kien kuntent. Longo qal lit-tabib li l-mewt ma kinitx ta’ biża’ għalih, anzi, hu kien qed jistenna li jasal il-jum biex jara lil din l-Omm! Bartolo Longo miet nhar il-5 t’Ottubru, 1926. Il-fdalijiet tiegħu jinsabu meqjuma fil-kappella ta’ taħt is-Santwarju. Hu kien dikjarat Beatu mill-Papa Ġwanni Pawlu II fis-26 t’Ottubru, 1980.

Ix-xogħolijiet ta’ Bartolo Longo baqgħu anke wara mewtu. Saħansitra fl-1948 infetaħ ukoll seminarju ġewwa Pompei. Kemm il-Papa Ġwanni Pawlu II u anke l-Papa Benedittu XVI żaru dan is-Santwarju għażiż, u quddiem ix-xbieha tal-Verġni Marija ta’ Pompei, talbu u nkoraġġew it-talba tar-Rużarju fost l-Insara.

Ħsieb: Ix-xogħol u d-devozzjoni li beda Bartolo Longo waslu ukoll fi gżiritna. Il-Markiża Apap Testaferrata, wara li salvat minn għarqa, riedet tirringrazzja lill-Madonna ta’ Pompei u għenet biex inbniet knisja ddedikata lill-Madonna ta’ Pompei f’Marsaxlokk. Ix-Xlukkajri ferħu għal din l-aħbar u għenu huma wkoll kif setgħu sabiex inbniet din il-knisja. Din il-knisja kellha tiġi mkabbra matul iż-żminijiet u ssawret fil-knisja li naraw illum, li kienet ikkonsagrata nhar is-17 ta’ Settembru, 1966.

Marsaxlokk sar Parroċċa ddedikata lill-Madonna ta’ Pompei nhar il-11 ta’ Jannar, 1897 b’digriet tal-Isqof Pietru Pace. Il-pellegrinaġġ li jsir ta’ kull sena nbena fi żmien il-kappillan Dun Lawrenz Mifsud fl-1963. Dakinhar kienu attendew folol kbar għal dan il-pellegrinaġġ. Jalla nkunu aħna li nkomplu nxerrdu din id-devozzjoni għall-glorja ta’ Alla u Ommu Marija.

Nhar il-Ġimgħa 8 ta’ Mejju, 2015, l-Arċisqof Charles J. Scicluna mexxa pellegrinaġġ u ċċelebra Quddiesa fir-raħal ta’ Marsaxlokk, fl-okkażjoni tal-festa tal-Madonna ta’ Pompei. Dawn huma siltiet mill-omelija tiegħu ta’ dakinhar:

“Meta lil Ġesù darba qalulu: ‘Hawn ommok’, poġġa din il-mistoqsija: ‘imma min hi ommi? Min huma ħuti? Ħuti u ommi huma dawk li jisimgħu l-kelma t’Alla u jagħmluha’ (ara Mattew 12:47-50). Ma qalx ħuti biss, qal anke ommi, għax aħna l-Insara rridu nwelldu l-preżenza ta’ Ġesù kulfejn inkunu. Mela fina, bid-don tal-magħmudija li biha nsiru wlied Alla u aħwa ta’ Ġesù, hemm ukoll dan id-don tal-maternità biex inwelldu lil Ġesù kulfejn inkunu.

Jiena u nħares lejn l-istatwa tant grazzjuża tal-Madonna ta’ Pompei li qed iżżejjen il-bieb tal-Knisja, nitlobha biex bil-ħarsa ħelwa tagħha tikkonvinċina kemm hu ħelu li nkunu qrib Binha. Kemm hu ħelu li aħna nkunu taħt il-ħarsien tagħha. Kemm hu ta’ ġid għalina li aħna niggranfaw ma’ dik il-katina ta’ mħabba li hija l-kuruna tar-Rużarju. Kultant aħna nisimgħu l-aħbarijiet u dak li qed jiġri madwarna jinkwetana. Ejjew nirritornaw għad-devozzjoni u l-prattika qaddisa tar-Rużarju li ħelsitna fl-imgħoddi u tibqa’ teħlisna anke llum. Min iġorr fuqu l-kuruna tar-Rużarju għandu xi jfakkru fil-ħniena ta’ Alla, u li Alla huwa dejjem miegħu.

Ejjew nitolbu biex iż-żgħażagħ tal-lum ma jittraskurawx, ma jistħux, speċjalment iż-żgħażagħ Xlukkajri, tistħux tgħidu r-Rużarju. Anke meta tiltaqgħu ma’ xi tfajla gustuża għidulha: ‘aħna x-Xlukkajri devoti tar-Rużarju’. Min jaf kemm sajjieda jgħidu r-Rużarju. Ejjew aħna lkoll nagħtu spazju għal din il-katina ħelwa, li mhix katina ta’ skajvitù imma li tgħaqqadna ma’ Sidtna Marija.”

Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Agħfas hawn biex tniżżel id-dokument bis-Supplika lill-Madonna ta’ Pompei

Talba: O Sultana Kbira tal-Paċi,
O Verġni Mbierka Sultana tas-Sema u tal-art,
għall-isem tiegħek jifirħu l-anġli u l-qaddisin
u jitriegħed l-ispirtu tal-ħażen;
O Sultana Mbierka tar-Rużarju Mqaddes,
inti għażiltna fost uliedek biex tinxtered id-devozzjoni lejk minn Pompei;
aħna ninxteħtu quddiemek f’dan il-jum ta’ festa.
F’dan il-jum bdew ir-rebħiet tiegħek fuq l-istess art
li qabel kienet mimlija b’tempji pagani;
bid-dmugħ f’għajnejna nistqarrulek li nħobbuk:
aħna foqra nafdaw fik.
O Marija, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena,
lejn il-familji tagħna, lejn pajjiżna u lejn id-dinja kollha;
ħares lejn il-Knisja; ikollok ħniena minna fid-dwejjaq tagħna
u fin-niket ta’ ħajjitna.
Ommna Marija, itlob għalina quddiem Ibnek,
u irbaħ lejk bil-ħniena l-qlub tal-midinbin.
Huma ħutna għeżież, huma wliedek;
għalihom ukoll Ġesù xerred demmu;
qegħdin inikktulek il-qalb tiegħek bla tebgħa.
Urina li inti s-sultana tal-paċi u l-omm tal-ħniena. Ammen.
(Mis-Supplika ta’ Pompei)

English Version: https://www.roman-catholic-saints.com/our-lady-of-pompeii.html

Alternative Reading: http://www.catholictradition.org/Mary/pompeii.htm

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Shrine_of_the_Virgin_of_the_Rosary_of_Pompei

 

 

 

 

 

 

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mis-sit tal-Parroċċa ta’ Marsaxlokk.

26 ta’ April: Il-Verġni Marija, Omm tal-Parir it-Tajjeb

Verżjoni Vidjo: Il-Verġni Marija, Omm tal-Parir it-Tajjeb

“Id-dinja ilha żmien li sfat meqruda, li kieku Marija ma daħlitx għaliha bl-interċessjoni qawwija tagħha.” – San Fulġenz (468-533)

mater-boni-consilii-2IL-VERĠNI MARIJA, OMM TAL-PARIR IT-TAJJEB
(magħrufa bħala l-Madonna tal-Bon Kunsill)

Tagħrif: Ix-xbieha tal-Madonna tal-Bon Kunsill, tinsab meqjuma fis-santwarju tagħha, dak tal-Patrijiet Agostinjani, f’Genazzano viċin il-belt ta’ Ruma, fejn ilha sa mill-1467. Skont it-tradizzjoni nġabet hawn minn Shkoder (Skutari) fl-Albanija.

Is-santwarju ta’ Genazzano żaruh papiet u nies kbar oħra, fosthom diversi qaddisin, bħall-Papa Urbanu VIII, San Ġwann Bosco u oħrajn.

Il-Papa San Ġwanni Pawlu II żar mhux biss dan is-santwarju imma wkoll il-katidral ta’ Shkoder fl-Albanija, fejn jingħad li kien hemm il-Kwadru tal-Bon Kunsill qabel.

Devot mill-ikbar tal-Madonna tal-Bon Kunsill kien il-kappillan qaddis ta’ Genazzano, il-Beatu Stiefnu Bellesini Agostinjan, li miet martri tal-imħabba tal-proxxmu meta itieħed mill-marda tal-kolera u miet fit-3 ta’ Frar, 1840, u li l-fdal tiegħu jinsab meqjum f’dan is-santwarju.

Il-Papa Ljun XIII żied l-invokazzjoni “Mater Boni Consilii” fil-Litanija tal-Madonna. Il-Madonna tal-Bon Kunsill hi l-patruna prinċipali tal-Albanija u f’Malta l-knisja tal-Agostinjani f’Paceville hi ddedikata lilha. Santa Bernardetta qalet li x-xbieha tal-Madonna tal-Bon Kunsill kienet l-iktar waħda li tixbah lill-Madonna li dehritilha ġewwa Lourdes.

San Ġorġ Preca kien devot ħafna tal-Madonna taħt dan it-titlu. Kien spiss jitlob quddiem xbieha tagħha li kellu d-dar, biex iddawlu fid-diffikultajiet li kien jiltaqa’ magħhom. Huwa jgħid li waqt żmien ta’ tfixkil kbir kellmitu u qaltlu biex iżomm is-silenzju.

F’dawn l-aħħar mitejn sena l-ordni tal-Brothers, daħħlu l-festa tal-Madonna tal-Bon Kunsill fil-kalendarju tagħhom. Fil-‘Mother house’ tal-brothers, f’Ruma, hemm inkwadru kbir tal-Madonna tal-Bon Kunsill fis-sala fejn is-Superjur Ġenerali jlaqqa’ l-kunsilliera tiegħu.

Ħsieb: San Alwiġi Maria De Montfort jgħid hekk:

“Skont il-qaddisin San Bernard u San Bonaventura, hemm tliet stadji biex nersqu lejn Alla: l-ewwel wieħed li hu l-eqreb lejna u li l-aktar jaqbel mal-ħila tagħna, hu Marija; it-tieni hu Ġesù Kristu, u t-tielet hu Alla l-Missier. Biex nersqu lejn Ġesù, għandna mmorru għand Marija, għax hi l-Medjatriċi biex taqbeż għalina: biex nersqu lejn il-Missier Etern, għandna mmorru għand Ġesù għax hu l-medjatur tagħna tal-fidwa.

Għaldaqstant aħna nirrepetu bil-qawwa kollha ma’ San Bernard, li għandna bżonn ta’ medjatur mal-medjatur stess, u li Marija hi l-persuna l-aktar adattata biex tagħmel dan ix-xogħol ta’ karità. Kien permezz tagħha li Ġesù Kristu ġie fostna; u hu permezz tagħha li aħna mmorru għandu. Jekk – għax aħna nibżgħu mill-Maestà infinita tiegħu, inkella għax nafu biċ-ċokon u bid-dnubiet tagħna – aħna nibżgħu mmorru direttament għand Ġesù Kristu, Alla tagħna, mela, ejjew bil-kuraġġ infittxu l-għajnuna u l-interċessjoni ta’ Marija, Ommna.

Il-Madonna hi qalbha tajba u ħelwa. Fiha m’hemm xejn ta’ qilla u li jbiegħdek minnha, xejn li hu sublimi żżejjed, jew li jgħammex l-għajnejn tagħna ta’ bnedmin; meta taraha aħna naraw in-natura umana tagħna. Hi mhix ix-xemx li bir-raġġi qawwija tagħha tkun qawwija żżejjed għal għajnejn debboli ta’ bnedmin; imma hi sabiħa u tiddi bħal qamar li jieħu d-dawl tiegħu mix-xemx u li jmewwet il-qawwa tad-dija tiegħu, biex aħna nkunu nistgħu nirċevuha; hi hekk ta’ karità, li tilqa’ lil dawk kollha li jitolbu l-interċessjoni tagħha; ikunu midinbin kemm ikunu – għaliex jgħidu l-qaddisin, qatt ma nstama’, fl-ebda żmien li xi persuna talbet l-għajnuna tal-Verġni Mbierka bil-fiduċja u l-perseveranza, u baqgħet mingħajr għajnuna.

Hi hekk setgħana quddiem Alla li t-talb tagħha qatt ma ġie rrifjutat. Id-dehra tagħha biss quddiem binha divin, hi fiha nfisha talba ta’ qawwa kbira. Bil-kemm tkun għamlet it-talba tagħha, li ma tiġix maqlugħa – għaliex Alla l-Iben hu dejjem mirbuħ mill-ġentilezza ħelwa u t-talb tal-għażiża ommu.”

Dawn li ġejjin huma ħsibijiet tal-Qaddisin fuq Marija:

 • Il-midneb, dineb kemm dineb, jekk isir devot tal-Madonna, ma jintilifx. ~
  San Ilarju (M.368)
 • Hekk kif Marija tat l-“iva” tagħha biex tkun omm Alla, hija stħaqqilha b’dan il-kunsens li ssir reġina tad-dinja u tal-ħlejjaq kollha. ~ San Bernardinu ta’ Siena (1380-1444)
 • Id-dinja ilha żmien li sfat meqruda, li kieku Marija ma daħlitx għaliha bl-interċessjoni qawwija tagħha. ~ San Fulġenz (468-533)
 • Kieku ħajjitna ma kinitx taħt il-ħarsien ta’ Marija, konna nitwerwru u naqtgħu qalbna li nsalvaw. ~ San Pierre Julian Eymard (1811-68)

Imma jien:

 • Kemm jien devot tassew ta’ din l-Omm tiegħi tas-Sema?
 • Min jaf li kieku nikkonsagra lili nnifsi lilha u nħalliha ddawwalli t-triq li twassalni għal għand Binha fil-ġenna?
 • Min jaf li kieku nfittex nitgħallem dwar kif nista’ ngħix ta’ binha/bintha, hekk li jkun tassew jixraqli Omm bħal din?

Jekk tixtieq tkun taf kif tista’ tħejji ruħek biex tgħix hekk tassew, nistiednek iżżur is-sit Malti, li fih it-Trattat ta’ San Alwiġi De Montfort fuq id-Devozzjoni vera lejn Marija u kif wieħed jista’ jagħmel l-att ta’ konsagrazzjoni u l-benefiċċji tagħha, Talb, l-Uffiċċju tal-Madonna, Vidjows u ħafna aktar … Tista’ tmur għalih billi tagħfas fuq din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/

Ejjew ma ninsewx ukoll li l-aktar talba li tagħti unur lill-Madonna u dik li hi tkun qed tistenniena nitolbu bil-ħerqa, tibqa’ dejjem it-talba għażiża tar-Rużarju. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu? Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: Marija, mara tas-smigħ,
agħmel li widnejna jkunu miftuħa;
agħmel li nitgħallmu nisimgħu l-kelma ta’ ibnek Ġesù
qalb il-ħafna kliem ta’ din id-dinja;
agħmel li nagħrfu nisimgħu r-realtajiet li fihom ngħixu,
lil kull persuna li magħha niltaqgħu,
speċjalment dik li hi fqira, fil-bżonn, f’diffikultà.
Marija, mara tad-deċiżjoni, dawwal il-moħħ tagħna
u l-qalb tagħna, biex nagħrfu nobdu
l-kelma ta’ ibnek Ġesù, bla tnikkir;
agħtina l-kuraġġ tad-deċiżjoni,
biex ma nitkaxkrux mill-kurrent ta’ oħrajn li jmexxulna ħajjitna huma.
Marija, mara tal-azzjoni, agħmel li jdejna u riġlejna
jmorru “jħaffu” lejn l-oħrajn,
biex iwasslu l-karità u l-imħabba ta’ ibnek Ġesù,
biex iwasslu, kif għamilt int,
id-dawl tal-Vanġelu fid-dinja.
Ammen. (Talba tal-Papa Franġisku)

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/our-lady-of-good-counsel-445

Alternative Reading: http://www.clavermissionarysisters.org/?page_id=289

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_Good_Counsel

Tista’ wkoll iżżur sit ieħor bil-Malti ddedikat lill-Madonna billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.