9 ta’ Awwissu: Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein)

Verżjoni Vidjo: Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein)

“Ħażżmet ġenbejha bil-qawwa, u wettqet dirgħajha; għalhekk il-musbieħ tagħha qatt ma jintefa’.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib.

29876933c347626d7d10ad26258c9a62SANTA TEREŻA BENEDETTA TAS-SALIB
(EDITH STEIN)
Verġni u Martri
1891 – 1942

Tagħrif: Edith twieldet fit-12 ta’ Ottubru 1891, f’familja Lhudija, nhar il-Yom Kippur, l-akbar festa tal-Lhud. Il-familja kienet tan-negozju. L-omm ma kinitx tlaħħaq mat-tfal, f’dik li hija formazzjoni reliġjuża. Edith tilfet il-fidi: “Jien ħassejt ġewwa fija li m’għandix inkompli nitlob aktar.”

Fl-1911, ta’ għoxrin sena spiċċat l-iskola, bl-akbar suċċess u unuri. Fl-1913, daħlet fl-Università ta’ Gottingen u bdiet l-istudji tal-fenomenoloġija, taħt l-għaref filosofu Edmund Husseri.

Fl-1914, Edith stqarret “M’inix ngħix ħajti”. Darba daħlet ġol-Katidral ta’ Frankfurt u rat mara bil-basket tax-xirja, li baqgħet dieħla ’l fuq u niżlet għarkupptejha u talbet għal ftit ħin. Edith ħasset fiha xi ħaġa: “Għalija din kienet xi ħaġa ġdida; fis-Sinagoga konna mmorru darba biss. Hawnhekk rajt lil din il-mara, ġejja dritt mis-suq bix-xirja u dieħla ġo din il-knisja. Rajtha bħallikieku kien ser ikollha konverżazzjoni intima. Kienet ġrajja li qatt ma nsejtha.”

Dakinhar stess marret iżżur lill-armla, li r-raġel tagħha li kien Protestant, kien għadu kif miet. Wara kitbet hekk: “Din kienet għalija l-ewwel laqgħa mas-Salib u fil-qawwa kbira li hu jagħti lil dawk li jilqgħuh u jġorruh. Kien il-mument fejn il-fidi tiegħi ħassejtha tikkollassa u Kristu beda jitfa’ d-dawl tiegħu fuqi: Kristu fil-misteru tas-SALIB.” Aktar tard kitbet: “Din il-ġrajja kienet il-pjan ta’ Alla li jien stess ma kontx ippjanajt.”

Fl-1 ta’ Jannar 1933, daħlet mal-Karmelitani ta’ Cologne u fl-1934 ħadet il-libsa Karmelitana bl-isem ta’ Swor Tereża Benedetta tas-Salib.

Fit-2 t’Awwissu 1942, in-Nażi arrestawha għax kienet Lhudija, u magħha lil oħtha Rosa, li kienet tgħix fil-kunvent tagħha. Fid-9 ta’ Awwissu tal-istess sena Edith u oħtha mietu ggassjati fil-kamp tal-konċentrament ta’ Auschwitz.

Il-Professur Jan Nola li għex fl-istess Università magħha kiteb hekk: “Edith Stein kienet xhieda tal-preżenza t’Alla, f’dinja fejn Alla ma jeżistix.” Ġiet ibbeatifikata mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, f’Cologne, fl-1 ta’ Mejju, 1987.

Ħsieb: Qari mill-kitbiet spiritwali ta’ Santa Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein: Vita, Dottrina, Testi inediti – Roma 1987, pp. 127-130) bit-titlu ‘Sliem għalik, o Salib, tama tagħna’:

“Waqt li l-Knisja tfakkar il-Passjoni tal-Mulej fil-kontemplazzjoni tal-imħabba kollha tbatija ta’ Sidna Ġesù Kristu, tistedinna nsellmu lis-Salib Imqaddes bħala t-tama waħdanija tagħna.

Id-dinja tinsab ħuġġieġa waħda: it-taqbida bejn Kristu u l-antikrist qed tiħrax u toħroġ fil-beraħ. Dan ifisser li, jekk inti taqtagħha li tkun ta’ Kristu, jista’ jintalab minnek ukoll is-sagrifiċċju ta’ ħajtek.

Ħares lejn il-Mulej imdendel quddiemek fuq l-għuda tas-Salib, għax Hu obda sal-mewt tas-salib. Huwa ma ġiex fid-dinja biex jagħmel ir-rieda tiegħu, imma biex jagħmel ir-rieda tal-Missier. Jekk trid tkun l-għarusa tal-Imsallab, għandek tiċħad għal kollox ir-rieda tiegħek, u ma għandux ikollok xewqa oħra għajr dik li twettaq ir-rieda ta’ Alla.

Il-Feddej huwa mdendel quddiemek fuq is-Salib għeri u mneżża’ minn kollox, għax għażel il-faqar. Min irid jimxi warajh, għandu jiċħad il-ġid kollu tal-art.

Oqgħod quddiem il-Mulej imdendel fuq is-Salib b’qalbu minfuda. Hu xerred id-demm ta’ qalbu biex jirbaħ qalbek. Biex tkun tista’ timxi warajh fis-safa, qalbek trid tkun ħielsa minn kull ġibda tal-art; Ġesù Msallab għandu jkun l-oġġett waħdieni li tixxennaq għalih, l-oġġett ta’ kull xewqa u ta’ kull ħsieb tiegħek.

Id-dinja tinsab ħuġġieġa waħda: tixtieq titfiha? Ħares lejn is-Salib. Mill-Qalb miftuħa tal-Feddej ħiereġ id-demm li għandu l-qawwa li jitfi wkoll in-nirien tal-infern. Bis-saħħa tal-ħarsien bir-reqqa tal-wegħdiet tiegħek, iftaħ qalbek u eħlisha minn kull tfixkil; imbagħad, ikunu jistgħu jinxteħtu fiha l-ħalel tal-imħabba divina, hekk li qalbek tfur u ssir għammiela sat-trufijiet tal-art.

Permezz tal-qawwa tas-Salib tista’ tkun f’kull imkien ta’ tbatija kull fejn twasslek l-imħabba kollha ħniena tiegħu, dik l-imħabba li tieħu mill-Qalb divina u li tagħtik il-ħila li xxerred ma’ kullimkien id-demm l-aktar għażiż tiegħu biex idewwi, isalva u jifdi.

Għajnejn l-Imsallab iħarsu lejk biex jistaqsuk u jitolbuk. Trid terġa’ tintrabat bis-sinċerità kollha fil-patt miegħu? X’se tkun it-tweġiba tiegħek. Mulej, għand min immorru? Int għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem. Sliem għalik, o Salib, tama tagħna!”

Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, nhar il-beatifikazzjoni ta’ Edith Stein qal :
“Swor Tereża Benedetta tas-Salib, hija personalità li għaqdet ġewwa fiha nnifisha dik il-ħajja rikka tagħha, sintesi tas-seklu tagħna. Dik kienet sintesi ta’ storja mimlija feriti, li għadhom qed iweġġgħuna … kif ukoll sintesi fuq il-bniedem. Dan kollu nġabar flimkien ġo dik il-qalb waħdanija, li baqgħet bla heda u mhux mitmugħa, sakemm fl-aħħar sabet il-mistrieħ tagħha f’Alla.”

 • U l-qalb tiegħek, mistrieħa f’Alla?
 • Tfittex il-faraġ u d-dawl tiegħek fis-Salib ta’ Kristu li jurik kemm ħabbek Alla?
 • Kemm inti lest/a li tħobbU lura?

Talba: Mulej Alla ta’ missirijietna, imliena bix-xjenza tas-salib, li biha żejjint b’mod tal-għaġeb lil Santa Tereża Benedetta tas-Salib fil-waqt tal-martirju; agħtina, għat-talb tagħha, li dejjem infittxu lilek bħala l-ogħla Verità u nħarsu b’qalb sħiħa sal-mewt il-patt etern ta’ mħabbtek imwettaq bid-demm ta’ Ibnek għas-salvazzjoni ta’ kulħadd. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-teresa-benedicta-of-the-cross-edith-stein-557

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/the-life-and-legacy-of-edith-stein/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Edith_Stein

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

10 ta’ Lulju: Santa Veronika Giuliani

Verżjoni Vidjo: Santa Veronika Giuliani

“F’qalbi nħoss ix-xewqa li nxerred demmi u nagħti ħajti għall-konverżjoni tal-erwieħ.” ~ Santa Veronika Giuliani.

04-veronica-giuliani-mini03.jpgSANTA VERONIKA GIULIANI
Reliġjuża
1660 – 1727

Tagħrif: Din il-qaddisa twieldet Mercatello, fil-provinċja ta’ Urbino, l-Italja, f’Diċembru 1660. Kienet l-iżgħar minn seba’ wlied, li tnejn minnhom mietu żgħar. Fil-Magħmudija semmewha Ursola. Missierha kien bniedem mimli bih innifsu u arroganti, waqt li ommha kienet mara ġentili u ta’ tjubija mhux komuni. Kienet hi li nisslet f’qalb uliedha – li erba’ minnhom daħlu sorijiet – imħabba kbira lejn il-virtù u d-drawwiet reliġjużi.

Minn kmieni Ursola, bdiet turi sinjali ta’ qdusija. Għadha ċkejkna u kienet ġa turi ħniena kbira lejn il-foqra billi terfa’ biċċa mill-porzjon tagħha għalihom u meta kienet tara xi tfal bi lbies imqattgħin, araha tagħtihom xi ħaġa minn ilbiesha. Sa minn ċkunitha kellha wkoll mħabba lejn is-Salib u l-Passjoni ta’ Ġesù li kompliet tikber maż-żmien.

Hi tistqarr li kienet tifraħ u tieħu pjaċir bil-ħajja aktar komda li l-familja tagħha kisbet meta missierha sar supretendent tal-finanzi ta’ Piacenza. Iżda dan ma bidlilhiex ħsiebha li ssir reliġjuża għad li missierha kemm-il darba pproponielha partijiet tajbin għaż-żwieġ. Bl-oppożizzjoni li sabet min-naħa ta’ missierha biex tidħol reliġjuża, Ursola mardet u ma fieqetx qabel ma missierha taha l-permess.

Hija daħlet mas-sorijiet klarissi kappuċċini f’Città di Castello fl-1677, qabel għalqet 17-il sena u, b’tifkira tal-passjoni, ħadet l-isem ta’ Veronika. Matul in-novizzjat tagħha kellha ħafna tiġrib spiritwali kif ukoll tentazzjonijiet biex tmur lura d-dar, imma hi kienet toqgħod għal kollox fuq il-kelma tas-superjura tagħha. Ipprofessat sena wara u ħasset xewqa kbira li tingħaqad ma’ Ġesù Msallab biex tbati għall-konverżjoni tal-midinbin.

Wara xi żmien rat lil Kristu mgħobbi bis-salib, u bdiet issofri uġigħ kbir f’qalbha. Ta’ 33 sena (1693), waqt viżjoni, rat kalċi kbir bħala simbolu tal-passjoni li kellha ssofri mill-ġdid. Hija għall-ewwel beżgħet taċċetta, iżda wara baxxiet rasha għar-rieda tas-sema u bdiet issofri tbatijiet spiritwali kbar ħafna. Hija bdiet iġġib f’ġisimha l-marki tal-passjoni, dawk li huma msejħin stigmati. Żmien wara hija rċeviet ukoll l-impressjoni tal-kuruna tax-xewk u d-dbabar kienu jidhru u permanenti.

Minkejja dawn is-sofferenzi spiritwali u fiżiċi kollha, fil-ħajja tagħha ta’ kuljum Swor Veronika ġabet ruħha bħala mara prattika. Għal 34 sena kienet majjistra tan-novizzi u lil dawn hija mexxiethom bi prudenza hekk kbira li, mhux biss ma kienet titkellem xejn magħhom fuq l-istati mistiċi tar-ruħ, iżda wkoll ma ħallithomx jaqraw kotba fuq dan is-suġġett.

Fl-1716, meta allura kellha 56 sena, ħatruha Madre Badessa (Superjura) u baqgħet hekk sakemm mietet ħdax-il sena wara. F’din il-kariga ta’ badessa hija wriet ruħha mudell ta’ perfezzjoni għal kulħadd. Ħabirket ħafna biex iġġib ’il quddiem lir-reliġjużi tagħha f’dik li hija osservanza tar-regola u l-qdusija. Deher ukoll kemm kienet bniedma prattika: mhux biss kabbret il-kunvent imma ħasbet ukoll li jkun aħjar fil-kumditajiet tal-ħajja, fost l-oħrajn daħħlet sistema tal-ilma għas-servizz tal-komunità.

Bix-xewqa tagħha li tkun tixbah f’kollox lil Ġesù, anki fis-sofferenzi morali tal-unur, Alla ppermetta li tkun miżmuma bħala ipokrita u skandlu tal-oħrajn, u anki li tkun magħluqa ġo ħabs għal 50 jum.

Fuq talba tal-konfessur tagħha, il-qaddisa kitbet il-famuż “Djarju tal-Passjoni” li fih niżżlet l-esperjenzi mistiċi li għaddiet minnhom. Dan id-djarju, li hu twil 22,000 paġna, jikxef l-imħabba kbira li hija kellha lejn il-persuna ta’ Ġesù u t-tbatijiet kbar li hija ġarrbet għall-imħabba tiegħu.

Santa Veronika Giuliani mietet fid-9 ta’ Lulju, 1727 fl-età ta’ 67 sena, li minnhom 50 sena għaddiethom bħala reliġjuża. Kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Girgor XVII fl-1839. Fl-arti hija rrappreżentata bil-kuruna tax-xewk fuq rasha u tħaddan is-salib.

Ħsieb: Mill-kitbiet ta’ Santa Veronika Giuliani bit-titlu ‘Il-konverżjoni tal-midinbin’:

F’din il-paġna meħuda mid-djarju tagħha, il-qaddisa tistqarr li għall-konverżjoni tal-midinbin kienet tinsab lesta li tagħti ħajjitha.

Il-lum erġajt ħassejt l-uġigħ f’idejja, f’saqajja u f’qalbi, u għaddejt lejl sħiħ mimli bl-uġigħ u t-turmenti. Ikun imfaħħar il-Mulej! Dalgħodu qerrejt u naħseb li l-qrara saħħitni għal aktar tbatija. Waqt it-tqarbin kelli l-grazzja li nħoss f’qiegħ qalbi l-preżenza ta’ Alla; ruħi ħasset xi ħaġa ġdida tinbet ġo fiha. Minn xi żmien ’il hawn qed inħoss f’qalbi ċerta qawwa ġejja mill-Ispirtu, iżda ma nafx ngħid x’inhi sew. Hawn sa nsemmi biss l-effetti li ħalliet fija.

L-ewwel ħaġa: l-għarfien ta’ dnubieti u l-indiema minnhom; ix-xewqa li nxerred demmi u nagħti ħajti għall-konverżjoni tal-erwieħ; tama qawwija fil-ħniena ta’ Alla u fit-tjieba tal-imqaddsa Verġni Marija.

It-tieni ħaġa: għalkemm inħoss ruħi waħdi nitħabat f’baħar ta’ tiġrib, dlonk inħoss fija qawwa misterjuża li ġġib fuqi l-kalma u dak il-ħin nimtela bi sliem liema bħalu li jġagħalni nafda b’saħħti kollha fir-rieda ta’ Alla.

It-tielet ħaġa: meta x-xitan jgħakkisni b’ħafna tiġrib ġewwieni, u fl-istess ħin, minħabba dmiri, ikun jeħtieġli ndur bl-oħrajn u naqdi bosta qadjiet ’l hawn u ’l hinn, dik il-qawwa misterjuża tgħinni neħles il-qadjiet li jkolli mingħajr biss ma nintebaħ. Fl-aħħar ninduna li dak li jkolli nagħmel nagħmlu mingħajr ma nkun naf kif. Dan jiġri l-aktar f’ħinijiet mill-aktar importanti, bħal meta nersaq għas-sagramenti, nagħmel il-meditazzjoni jew nibda xi taħdita spiritwali ma’ xi ħadd.

Jiġu waqtiet li fihom inħoss dwejjaq kbar u nibda nħossni fiergħa minn kull sentiment. Dak il-ħin nibda naħseb li m’iniex sa nibqa’ ħajja. Meta nkun f’dil-burdata nibda nħoss li anki meta nqerr inkun qed nitlef iż-żmien. Iżda hekk kif f’qalbi nħoss taħrika mqar ċkejkna ta’ dik il-qawwa misterjuża, nibda nħossni mibdula u mimlija bl-enerġija. Imbagħad kollox jibda jiġini ħafif, anki l-aktar ħwejjeg tqal. Kif inkun f’riġlejn il-konfessur nibda nħoss tikber fija l-kunfidenza ta’ bint; leħnu nibda nqisu leħen Alla dieħel f’ruħi. Nibda nħossni qisni qiegħda quddiem mera li fiha nara ’l Alla u lili nnifsi flimkien ma’ dak kollu li għamilt. U nqerr bi ndiema kbira.

Naħseb li dan ġej minn dik il-qawwa misterjuża li nħoss f’qalbi. Imma ma nafx u lanqas nista’ nfisser sewwa x’inhi, anki jekk fil-qrar imqaddes ħassejt li għandi ngħid kollox lil min qiegħed minflok Alla. Ħa jsir kollox għall-glorja ta’ Alla!

Għaliex Alla ta l-istigmata lil Franġisk ta’ Assisi u lil Veronika Giuliani? Alla biss jaf ir-raġunijiet l-iktar profondi, iżda kif josserva Celano, is-sinjali estern tas-salib huwa konferma tal-impenn ta’ dawn il-qaddisin lejn is-salib fil-ħajja tagħhom. L-istigmata li dehret fil-laħam ta’ Veronika kienet rabbiet l-għeruq fil-qalb tagħha ħafna snin qabel. Kienet konklużjoni xierqa għall-imħabba tagħha lejn Alla u għall-karità tagħha lejn ħutha l-bnedmin.

 • U int, lest/a li bħal Santa Veronika Giuliani dak li ssofri toffrih bi mħabba lejn Ġesù Msallab u f’għaqda miegħU, għall-konverżjoni tal-midinbin?

Talba: O Mulej, Santa Veronika Giuliani għaddiet ħajjitha ta’ Klarissa fit-talb u l-kontemplazzjoni, waqt li tħabtet kemm felħet biex dejjem issir tixbah lil Ġesù msallab. Bi ħlas għal din l-imħabba tagħha lejn il-misteru tas-salib, Inti għoġbok tagħtiha d-don tal-Pjagi mqaddsa; agħti lilna lkoll l-għarfien li meta ngħaqqdu s-sofferenzi tagħna ta’ kuljum ma’ dawk li batejt Int għalina, aħna nkunu qed inkomplu l-ħidma ta’ salvazzjoni għall-erwieħ fid-dinja. Għalhekk agħmel li nagħmlu dan bi mħabba ġeneruża u b’ħafna paċenzja. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-veronica-giuliani_17.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-veronica-giuliani/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Veronica_Giuliani

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Parti mill-Ħsieb huwa tagħrif miġbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.

1 ta’ Ġunju: San Ġustinu

Verżjoni Vidjo: San Ġustinu

“Ix-xewqa tiegħi hi li nħobb lilek, Mulej Ġesù biex wara ningħaqad miegħek fil-ġenna.” – San Ġustinu

51JymOFG1PLSAN ĠUSTINU
Apoloġista lajk u Martri
100 – 165

Tagħrif: San Ġustinu twieled f’Nablus, fis-Samarja, f’madwar is-sena 100, għand familja ta’ oriġini Grieg.

Sar filosofu kbir pagan li kien jammira ħafna lil Platun. Imma, bil-għerf u bit-tagħlim kollu li kellu, qatt ma ħassu sodisfatt.

Darba, meta kien qrib Lixandra, l-Eġittu, iltaqa’ ma’ raġel xiħ li kien Nisrani u dan tah ħjiel li r-Reliġjon Nisranija setgħet twieġeb tajjeb għall-mistoqsijiet li kienu qed jinkwetawh, l-iżjed dwar l-eżistenza u l-ħajja.

Sadattant hu kien jistagħġeb bil-ferħ, bil-paċi u bil-kuraġġ li l-Insara kienu juru fil-martirju tagħhom. Din il-fidi ħajja tal-Insara, flimkien mal-istudju li kien beda jagħmel tal-Iskrittura, ġabu fih il-konverżjoni tiegħu, u tgħammed meta kellu madwar tletin sena. Hekk sar l-ewwel filosofu Nisrani.

Għallem u ddefenda b’ħila kbira u b’kuraġġ qawwi r-Reliġjon Nisranija f’bosta postijiet, minn Efesu fejn kien dam bosta snin, sa Ruma fejn fetaħ skola li dawk li jattendu fiha kien jeħtiġilhom jistudjaw ir-Reliġjon Nisranija.

Il-kitba fuq ir-Reliġjon u l-apoloġiji tiegħu li tnejn minnhom huma indirizzati lill-Imperatur Antoninus u lis-Senat, jagħmluh bħala wieħed mill-aqwa difensuri tal-Fidi Nisranija.

Fi żmien Marku Awrelju, ġie akkużat li kien Nisrani, u flimkien ma’ sitt għorrief oħra Nsara, ħamest irġiel u mara, ġie msawwat u wara sofra l-martirju ta’ qtugħ ir-ras, meta kellu madwar 65 sena, fis-sena 165.

Hu u San Efrem huma l-uniċi Missirijiet tal-Knisja li ma kinux saċerdoti jew isqfijiet jew papiet.

Ħsieb: Ġustinu għalxejn fittex is-sewwa fuq Alla fit-tagħlim tas-setgħet pagani (Stojċi, Peripateliċi, Pitagorej u Platoniċi). Sabha fir-Reliġjon Nisranija, meta aktar tard ġie arrestat madwar is-sena 165, ma’ sitt dixxipli tiegħu, mill-prefett tal-belt, Rustiku, ħabib u surmast tal-imperatur Marku Awrelju, filosfu pagan, li kellu skola ħdejn dik ta’ Ġustinu u kien jgħir għalih. L-atti tal-martirju tiegħu huma ġenwini żgur u huwa dan li ġej:

“Arrestaw lill-qaddisin u ħaduhom quddiem Rustiku, il-prefett ta’ Ruma. Imbagħad tellgħuhom il-qorti u Rustiku l-prefett qal lil Ġustinu: ‘Qabel xejn, stqarr li temmen fl-allat, u isma’ mill-imperatur.’ Ġustinu wieġeb: ‘Jekk aħna nobdu l-kmandamenti ta’ Sidna Ġesù Kristu, din m’hix raġuni biex niġu akkużati u arrestati.’

Rustiku qallu: ‘X’tagħlim tistqarr?’ Ġustinu wieġeb; ‘Jiena fittixt it-tagħlim kollu, imma ħaddant it-tagħlim veru nisrani, għalkemm dan it-tagħlim ma jogħġobx lil min hu fl-iżball.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Dan hu t-tagħlim li jogħġbok, ja msejken?’ Ġustinu wieġeb: ‘Iva, għax naf li jaqbel mal-prinċipji s-sewwa.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘U liema huma dawn il-prinċipji?’ Ġustinu wieġeb: ‘Li aħna nqimu lil Alla tal-insara, u ngħidu li hu waħdu ħalaq u sawwar fil-bidu l-ħlejjaq kollha, dawk li jidhru u dawk li ma jidhrux; inqimu lil Sidna Ġesù Kristu, Bin Alla, li l-profeti ħabbru li kellu jiġi biex ixandar is-salvazzjoni u jkun l-imgħallem ta’ dixxipli magħżula. Jien m’iniex ħlief bniedem, u ftit wisq nista’ ngħid fuq dan Alla bla qjies; imma nemmen fil-qawwa tal-profeti li ħabbru minn qabel li dan hu l-Iben ta’ Alla, kif diġà għedtlek. Naf li l-profeti kienu mnebbħa mis-sema dwar il-miġja tiegħu fost il-bnedmin.’

Rustiku qallu: ‘Jiġifieri, mela, int nisrani?’ Ġustinu wieġeb: ‘Iva, nisrani.’

Il-prefett qal lil Ġustinu: ‘Ismagħni, int li mingħalik għaref u taħseb li dan it-tagħlim huwa veru: jekk nagħtik is-swat u naqtagħlek rasek, int persważ li se titla’ s-sema?” Ġustinu wieġeb: ‘Jekk inbati dan li qiegħed tgħid, nittama li hu jilqagħni għandu; għax naf li Alla, sa l-aħħar taż-żmien, jibqa’ jerfa’ din il-grazzja għal dawk kollha li jkunu għexu sewwa.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Mela inti tistenna li se titla’ s-sema biex tieħu xi premju li jixraqlek?’ Ġustinu wieġeb: ‘Mhux nistenna. Imma naf sewwa, u jiena żgur ħafna minn dan.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Ara, niġu għall-kwistjoni tagħna, għax jenħtieġ li naqtgħuha u ma għandniex żmien x’nitilfu. Taqblu li toffru flimkien is-sagrifiċċju lill-allat?’ Ġustinu wieġeb: ‘Min hu moħħu floku m’huwiex se jħalli t-tjieba u jaqa’ fil-ħażen.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Jekk ma tagħmlux skont l-ordni, tiġu maħqura bla ħniena ta’ xejn.’ Ġustinu wieġeb: ‘Din hi x-xewqa tagħna, li nbatu għall-imħabba ta’ Sidna Ġesù Kristu, u hekk insalvaw, għax mewt bħal din issaħħaħna bil-fiduċja meta nidhru għall-ħaqq aktar tal-biża’ li Sidna s-Salvatur għad jagħmel minn kulħadd.’

Il-martri l-oħrajn qablu miegħu u qalu: ‘Agħmel li trid; għax aħna nsara, u ma noffrux sagrifiċċji lill-idoli.’

Rustiku l-prefett xandar is-sentenza u qal: ‘Dawn li ma ridux jissagrifikaw lill-allat u jobdu l-ordni ta’ l-imperatur, jittieħdu minn hawn u jingħataw is-swat, u mbagħad jieħdu l-piena tal-mewt skont il-liġijiet tagħna.’ Il-qaddisin martri taw glorja lil Alla. Imbagħad ħaduhom fil-post tas-soltu, u qatgħulhom rashom. U hekk mietu martri biex jistqarru lis-Salvatur.

“… Jekk int trid li tgawdi l-vera hena, għandek tħossok kuntent fis-sofferenzi u l-provi li tkun qed iġġarrab u jweġġgħulek qalbek. Imma jekk inti tpoġġi t-tama tiegħek fil-pjaċiri tas-sensi, dawk ikunu mumenti ta’ ferħ superfiċjali …” Med. 34.2

TalbaO Alla, int għoġbok li l-martri San Ġustinu jilqa’ l-bluha tas-salib, u b’mod tal-għaġeb urejtu l-qligħ kbir li hemm filli nagħrfu ‘l Ġesù Kristu; bit-talb tiegħu, agħtina li nbiegħdu minna kull tagħlim qarrieq ħalli nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-justin-martyr.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-justin/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Martyr

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

11 ta’ April: Santa Ġemma Galgani

Verżjoni Vidjo: Santa Ġemma Galgani

“Jien issa nifraħ bit-tbatijiet tiegħi minħabba fikom, għaliex bihom jiena ntemm f’ġismi dak li jonqos mit-tbatijiet ta’ Kristu għall-ġisem tiegħu li hu l-Knisja.” – Kolossin 1:24

Gemma-GalganiSANTA ĠEMMA GALGANI
Verġni
1878 – 1903

Tagħrif: Xebba qaddisa minn Lucca (l-Italja) li, ta’ 20 sena, mardet bit-tuberkolożi fix-xewka tad-dahar. Dil-marda t-tobba ddikjarawha inkurabbli, imma wara li talbet lil San Gabrijel tal-Addolorata (ara San Gabrijel tal-Addolorata), Ġemma fieqet għal kollox fl-ewwel Ġimgħa ta’ Marzu tal-1899.

Hawn hi talbet li tidħol soru mal-Passjonisti kif kienet ilha x-xewqa tagħha, imma t-talba tagħha ma kinitx milqugħa billi ħasbu li ma kellhiex saħħa biżżejjed. Minn dik l-istess sena beda jkollha ħafna esperjenzi spiritwali, li kollha ġew eżaminati b’reqqa mill-konfessur tagħha Patri Germano.

Għal 18-il xahar, Ġemma kellha wkoll f’idejha u f’riġlejha l-istigmati, il-pjagi ta’ Sidna Ġesù Kristu u esperjenzjat ukoll estasijiet u viżjonijiet. Fl-1902, reġgħet rikbitha marda qalila li wasslitha għall-mewt wara li offriet lilha nfisha b’sagrifiċċju għall-midinbin, speċjalment għas-saċerdoti indenji.

Santa Ġemma Galgani mietet fil-11 t’April tal-1903 meta kellha 25 sena. Piju XII ikkanonizzaha f’Lapsi tal-1940. Sena wara ġew ippubblikati 23 ittra lill-konfessur tagħha. Dawn juruna lil din il-qaddisa żagħżugħa bħala bniedma twajba, sinċiera u ġeneruża, umli u dejjem lesta biex tobdi lid-diretturi tagħha. Juru wkoll il-karattru ferrieħi u s-sens komun tagħha, u fuq kollox imħabbitha lejn Alla u l-apprezzament tagħha għat-tbatijiet ta’ Kristu għalina. F’xi pajjiżi, Santa Ġemma, hija mfakkra fis-16 ta’ Mejju.

Ħsieb: F’Santa Ġemma, nilmħu t-tbatijiet li l-Mulej tagħna aċċetta li jgħaddi minnhom bi mħabba għalina biex isalvana mid-dnub il-misħut. Qaddisin bħal Ġemma, Santa Katerina ta’ Siena, Padre Piju, Franġisku ta’ Assisi u bosta oħrajn:

 • fehemu dawn it-tbatijiet tal-Mulej,
 • imtlew bi gratitudni kbira lejH,
 • tnikktu għall-fatt li ftit huma n-nies li jagħtu kas tas-salvazzjoni li Ġesù ried iġibilna u xi prezz kellu jħallas għalina,
 • u xxenqu biex huma wkoll ibatu mas-Salvatur, jew bħal jippermettu lill-Mulej biex ikompli dak li beda fuq is-salib billi juża l-ġisem tagħhom.

Xi mħabba kbira tqanqal imħabbiet oħra! X’offerta ta’ mħabba bejn il-Ħallieq u l-ħlejqa, imbagħad bejn il-ħlejqa grata u l-Ħallieq mhux apprezzat! U aħna, qed ngħaqqdu bil-qalb it-tbatijiet tagħna ta’ kuljum ma’ dawk ta’ Ġesù biex titkompla s-salvazzjoni tal-erwieħ anki fiż-żmien tal-lum jew ingergru, noħduha kontra Alla u ngħixu qisna nies bla tama?

Il-Qaddis Papa Ġwanni Pawl II, fl-Udjenza Ġenerali , tad-19 ta’ Ottubru, 1988, dwar ‘Il-valur tat-tbatija u l-mewt ta’ Ġesù Kristu’ jgħidilna hekk:

“L-oġġett ewlieni tal-istudju u tar-riċerka, kien u hu dak tal-valur tal-passjoni u l-mewt ta Ġesù fir-rigward tal-fidwa tagħna. Ir-riżultati milħuqa dwar dan il-punt, barra milli wassluna li nkunu nafu aħjar il-misteru tal-fidwa, servew biex jitfgħu dawl ġdid ukoll fuq il-misteru tat-tbatija umana, li dwarha setgħu jiġu skoperti dimensjonijiet mhux maħsuba ta’ kobor, ta’ skop, ta’ fertilità, minn meta sar possibli l-konfront anzi l-kollegament tagħha mas-salib ta’ Kristu.

Nerfgħu għajnejna qabel xejn lejn dak li hu mdendel mas-salib, u nistaqsu lilna nfusna: min hu dan li qed ibati? Dan huwa l-Iben ta’ Alla! L-Iben ta’ Alla, li ħa fuqu t-tbatija umana, huwa mela mudell divin għal dawk kollha li jbatu, b’mod speċjali għall-insara li jagħrfu u jaċċettaw fil-fidi s-sinifikat u l-valur tas-salib. Il-Verb Inkarnat bata skont il-pjan tal-Missier ukoll sabiex aħna nkunu nistgħu “insegwu l-passi tiegħu,” bħal ma jirrakkomanda San Pietru (1 Pt 2, 21; cf. S. Thomae “Summa Theologiae,” II, q. 46, a. 3). Bata u għallimna nbatu.

Dak li l-iktar jispikka fil-passjoni u l-mewt ta’ Kristu hija l-konformità perfetta mar-rieda tal-Missier, b’dik l-ubbidjenza li dejjem kienet meqjusa bħala d-dispożizzjoni l-iktar karatteristika u l-iktar essenzjali tas-sagrifiċċju. San Pawl jgħid dwar Kristu li huwa għamel lilu nnifsu “ubbidjenti sal-mewt tas-salib” (Fil 2, 8). Fil-Ġetsemani naraw kemm din l-ubbidjenza hija doloruża: “Missier, jekk inhu possibbli, biegħed minni dan il-kalċi . . . Imma mhux dak li rrid jien, imma dak li trid int” (Mk 14, 36). Dan kollu għal imħabbitna, biex jagħti lill-bnedmin id-dimostrazzjoni deċiżiva ta’ mħabbtu, biex ipatti għal dnubna u jeħodna lura mit-tifrix lejn l-għaqda (Ġw 11, 52). Dan kollu għaliex fl-imħabba ta’ Ġesù tirrifletti ruħha l-imħabba ta’ Alla lejn l-umanità.

Quddiem dan il-misteru, nistgħu ngħidu li mingħajr it-tbatija u l-mewt ta’ Kristu, l-imħabba ta’ Alla għall-bnedmin ma kinitx tintwera fil-profondità u l-kobor kollu tagħha. U minn naħa oħra it-tbatija u l-mewt saru, bi Kristu, stedina, stimolu, vokazzjoni għall-imħabba iktar ġeneruża bħal ma seħħ għal tant qaddisin li b’mod ġust jistgħu jkunu definiti bħala “eroj tas-salib,” u bħal ma jseħħ dejjem f’tant krejaturi, magħrufin u mhumiex, li jafu jqaddsu t-tbatija billi jirriflettu fihom infushom il-wiċċ mimli feriti ta’ Kristu, hekk dawn jassoċjaw ruħhom mal-offerta feddejja tiegħu.

Ningħaqdu ma’ Katerina ta’ Siena u ma’ tant “qaddisin tas-salib” oħrajn (fosthom Ġemma Galgani) ma’ dan il-feddej tant ħelu u tant ħanin, li l-istess qaddisa minn Siena kienet issejjaħlu “Kristu-maħbub.” F’qalbu minfuda hemm it-tama tagħna, il-paċi tagħna.”

Talba: Għażiża Santa Ġemma Galgani, li bi mħabba lejn Ġesù sofferenti u lejn l-umanità, aċċettajt li tilqa’ fik innifsek il-pjagi divini tas-Salvatur tagħna, nitolbuk tinterċedi għalina biex aħna wkoll nilqgħu bil-qalb it-tbatijiet li ngħaddu minnhom tul ħajjitna u nagħtuhom l-istess skop li tajthom int, dak li jgħinu fis-salvazzjoni tal-erwieħ immortali. Ammen.  

English Version: http://www.stgemmagalgani.com/

Alternative Reading: http://passionists.ie/st-gemma-galgani/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gemma_Galgani

Short film on Saint Gemma Galgani in Italian (with English subtitles):

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

8 ta’ Frar: San Ġirolmu Emiliani

Verżjoni Vidjo: San Ġirolmu Emiliani

“Jekk inti tibqa’ kostanti fil-fidi, quddiem il-prova, il-Mulej jagħtik il-paċi u l-mistrieħ għal xi żmien f’din id-dinja u għal dejjem f’li jmiss.” – San Ġirolmu Emiliani

Saint_Jerome_EmilianSAN ĠIROLMU EMILIANI
Saċerdot
1481 – 1537

Tagħrif: San Ġirolmu twieled f’Venezja, l-Italja, fl-1481. Meta kien għadu tifel, tilef lil missieru. Ommu rabbietu fil-biża’ t’Alla; iżda l-passjonijiet ħżiena fgaw iż-żerriegħa tajba. Ta’ ħmistax il-sena telaq mid-dar, u ma damx ma daħal suldat, fejn ittraskura u sar indifferenti għar-reliġjon.

Ħa sehem fid-difiża ta’ Castelnuovo kontra l-lega ta’ Cambraj u waqa’ priġunier (1508). Fil-ħabs kienet tistennieh il-grazzja t’Alla; daħal fih innifsu u beda jaħseb fuq l-istat infeliċi ta’ ruħu. Malli ħeles mill-ħabs mar għamel pellegrinaġġ lill-Madonna ta’ Treviso, bi twettiq ta’ wegħda li kien għamel. Xi għaxar snin wara, meta kellu 25 sena, waqa’ priġunier.

Fil-fatt ħarab mill-ħabs, u tassew biddel ħajtu, u xtaq isir qassis. Waqt li kien jistudja kien ukoll isib ħin iżur il-morda, u jgħallem ir-reliġjon lit-tfal iltiema.

Fl-1518, meta kellu 37 sena sar qassis, u ntefa’ b’ruħu u b’ġismu biex jieħu ħsieb it-tfal u jedukahom speċjalment lil dawk li kienu orfni jew ittraskurati mill-ġenituri tagħhom. Meta fl-1528 faqqgħet l-epidemija tal-pesta f’Venezja, ħa f’idejh l-isptar li kien twaqqaf minn San Gejtanu, u kont issibu kullimkien jgħin u jfarraġ.

Iżda l-iltiema kienu saru l-mimmi t’għajnejh. Kera dar għalihom u bl-għajnuna ta’ xi sekulari kien jieħu ħsiebhom għal kollox u jrabbihom hu. Fl-1531, mar Verona u hemmhekk bena sptar ieħor. Mar Brescia u bena orfanatrofju. Minn hemm mar Bergamo fejn bena żewġt orfanatrofji, wieħed għas-subien u l-ieħor għall-bniet, u hawn fetaħ ukoll dar għan-nisa u x-xebbiet li jkunu għaddejjin minn perjodu ħażin f’ħajjithom.

Żewġ qassisin oħra ngħaqdu miegħu għal dan ix-xogħol, Alessandro Besuzio u Agostino Bariso. Fl-1532, waqqaf Kongregazzjoni li l-għan ewlieni tagħha kien li tieħu ħsieb l-iltiema, il-morda u l-foqra. Il-membri tagħha kienu saċerdoti, li ġew imsejħin Somaski għax id-dar ċentrali tal-Kongregazzjoni kienet f’raħal żgħir, qrib Milan, jismu Somaska. Skont ir-regola tal-kongregazzjoni x-xogħol ewlieni tal-membri għandu jkun it-trobbija tal-iltiema u l-ħsieb tal-fqar u l-morda.

San Ġirolmu kien l-ewwel wieħed li beda jgħallem ir-reliġjon lit-tfal bil-Katekiżmu, f’forma ta’ mistoqsija u tweġiba.

Il-qaddis miet ta’ 56 sena fit-8 ta’ Frar tal-1537, martri taż-żelu tiegħu: ittieħed Bergamo waqt li kien idur bil-morda u miet Somaska. San Ġirolmu ġie kanonizzat fl-1767 u għamluh Patrun tal-orfni u tat-tfal abbandunati fl-1928.

Ħsieb: Ladarba beda jivvjaġġa ‘l bogħod minn dik il-fortizza tal-ħabs, qatt ma waqaf jiġri! Huwa studja, ġie ordnat saċerdot, u vvjaġġa matul it-Tramuntana tal-Italja. Stabbilixxa orfanatrofji, sptarijiet, u djar għall-orfni, għat-tfal abbandunati, għal nisa f’diffikultà, u għal nies imwarrba ta’ kull tip. Waqt li eżerċita l-ministeru saċerdotali tiegħu f’Ewropa li nofsha għadha Protestanta, huwa kiteb l-ewwel katekiżmu f’forma ta’ mistoqsija u risposta. Bħal ħafna qaddisin, ħadem fuq li ħadem u deher qisu kien qiegħed kullimkien fl-istess ħin, ileħħaq ma’ kull opra tajba, u kien jieħu ħsieb lil kulħadd minbarra lilu nnifsu. Filwaqt li kien qed idur bil-morda, ġie infettat u miet martri għall-ġenerożità. Huwa kien, b’mod naturali, it-tip ta’ bniedem li attira bosta segwaċi li eventwalment iffurmaw fi Kongregazzjoni reliġjuża u rċevew approvazzjoni ekkleżjastika fl-1540.

Il-ħajja tiegħu kienet tiddependi fuq ħaġa waħda u hija lezzjoni għalina lkoll. Is-sofferenza emottiva, fiżika jew psikoloġika, meta tiġi maħkuma jew ikkontrollata, tista’ tkun preludju għall-gratitudni intensa u għall-ġenerożità kbira.

 • Ħadd ma jimxi fit-triq aktar ħieles minn dak li qabel kien ostaġġ.
 • Ħadd ma jgawdi sodda sabiħa u komda bħal xi ħadd li darba kien jorqod fit-toroq.
 • Ħadd ma jiġbed nifs ta’ arja friska ta’ filgħodu bħal xi ħadd li għadu kemm sema’ lit-tabib jgħidlu li l-kanċer m’għadux hemm.

Ġirolmu Emiliani qatt ma tilef il-gratitudni li mliet lil qalbu fil-mument tal-ħelsien tiegħu mill-ħabs. Kollox kien ġdid. Kulħadd kien żagħżugħ. Id-dinja kienet tiegħu. U hu seta’ jinvesti l-enerġija kollha tiegħu f’servizz lil Alla u lill-proxxmu għax issa kiseb il-libertà.

Ħafna drabi l-ħajja tagħna tidher tieħu xi forma ta “priġunerija” bl-għan li teħlisna minn irbit fir-ruħ tagħna jew tkabbarna fil-ħajja tar-ruħ bħalma ppermetta l-Mulej fil-ħajja ta’ dan il-qaddis tal-lum. Meta aħna “maqbuda” f’xi sitwazzjoni ma rridux nkunu fiha, fl-aħħar nitgħallmu kif nistgħu nilliberaw lill-oħrajn minn dak li jkun qed jassarhom.

Biex wieħed jimxi fuq il-passi ta’ San Ġirolmu Emiliani, jista’, jekk ikun possibli għalih/għaliha jiddeċiedi li jsir ġenitur ta’ trabi jew tfal orfni u abbandunati jew f’xi tip ta’ bżonn. Miljuni ta’ tfal jeħtieġu l-imħabba u l-kura ta’ familja li trabbihom, familja li forsi m’għandhomx! Ikkuntattja l-aġenziji tiegħek li joffru Servizzi ta’ dan it-tip lill-Familji jew lis-Sorijiet tal-Ursulini (The Ursuline Sisters of Saint Angela Merici) li jagħmlu din il-ħidma ma’ tfal fil-bżonn u dawn ikunu jistgħu jgħidulek modi differenti li jeżistu kif wieħed jista’ jikkontribwixxi.

San Ġirolmu Emiliani, int għelibt il-ħabs biex tgħix ħajja produttiva ddedikata lil Alla u lill-bnedmin. Għin b’talbek lil dawk kollha li jinsabu f’xi forma ta’ ħabs għax huma limitati b’xi mod – fiżikament, finanzjarjament, emozzjonalment, spiritwalment, jew psikoloġikament – biex jegħlbu dak li jorbothom u jgħixu ħajja mingħajr imrar iddedikata għall-persuni fil-bżonn ta’ kwalunkwe tip, speċjalment dawk li ma jafux lil Alla.

Ejjew nitolbu wkoll lil San Ġirolmu Emiliani, għat-tfal kollha abbandunati, neqsin mill-imħabba u/jew abbużati biex b’talbu jagħtihom persuni u ċirkustanzi li jimlewhom bil-kuraġġ, u fejn ikunu jistgħu jesperjenzaw l-imħabba ta’ Alla permezz ta’ dawk li jieħduhom fil-kura tagħhom. Nitolbuh jinterċedi għalina wkoll, li forsi ninsabu marbuta b’xi forma ta’ ktajjen li qed iżommuna milli ngħixu l-ħajja li Alla ħaseb għalina.

Tifhem in-neċessità li tgħin bil-mezzi li għandek lill-istituti tal-Karità? Qiegħed tgħin?

Talba: O Alla, Missier ta’ kull ħniena, int ħadt ħsieb it-tfal iltiema u bgħattilhom lil San Ġirolmu Emiliani biex jieqaf magħhom u jkunilhom missier; bit-talb tiegħu, agħtina li nħarsu b’fedeltà sħiħa l-Ispirtu ta’ adozzjoni, li bih nissejħu wliedek, u aħna tassew. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/02/st-jerome-emiliani.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-jerome-emiliani/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gerolamo_Emiliani

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

6 ta’ Frar: San Pawl Miki u Sħabu

Verżjoni Vidjo: San Pawl Miki u Sħabu

“Aħna għandna niftaħru bis-salib ta’ Sidna Ġesù Kristu; fih hi s-salvazzjoni, il-ħajja u l-qawmien tagħna, Bih salvajna u ħlisna. Lilkom ingħatat il-grazzja li sservu lil Kristu, u mhux biss temmnu fih, imma saħansitra tbatu għalih.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Pawl Miki u Sħabu

Saint Paul Miki.jpgSAN PAWL MIKI U SĦABU
Martri
1562 – 1597

Tagħrif: Nagasaki hija dik il-belt fil-Ġappun magħrufa mad-dinja kollha li fuqha splodiet it-tieni bomba atomika li qerdet mijiet ta’ eluf ta’ nies.

Fl-istess belt, tliet sekli u nofs qabel, kienu mietu sitta u għoxrin martri tar-Reliġjon Kattolika, fosthom tliet Ġiżwiti Ġappuniżi: l-Iskolastiku Pawlu Miki ta’ 33 sena, u ż-żewġ Fratelli, Ġwanni Soam ta’ 19-il sena, u Diegu (Ġakbu) Kisai ta’ 64 sena; sitt Franġiskani li erbgħa minnhom kienu Spanjoli: il-Patrijiet Pietru Battista, Martin de Aguirre u Franġisku Blanco, u l-Fratell Franġisku ta’ San Mikiel; Messikan; il-Kjeriku Filippu de las Casas; u Indjan: il-Fratell Gunsalv Garcia; is-sbatax l-oħra kienu lajċi ġappuniżi. Fosthom, qalbiena daqs l-oħrajn, kien hemm tliet subien ta’ xi tlettax-il sena l-wieħed, li kienu jgħinu l-quddiesa tal-patrijiet: dawn kienu S. Lwiġi Ibarki, S. Antnin Deynan u S. Tumas Kasaki.

Dawn ġew arrestati u maqtulin għas-sempliċi raġuni li kienu Nsara. Riduhom jiċħdu l-Fidi u meta baqgħu sodi fi mħabbithom lejn Ġesù, dawn il-martri ġew marbutin ma’ sitta u għoxrin salib u arbulati ftit aktar minn metru ’l bogħod minn xulxin f’ringiela waħda twila u, minkejja t-tbatija u l-mewt qrib, huma komplew jipprietkaw u jkantaw. Kull wieħed minnhom kellu ħdejh lil dak li kellu joqtlu b’lanza u, meta ngħata s-sinjal, ġew maqtula lkoll f’ħin wieħed.

Qabel miet, Pawlu Miki qal: “Is-sentenza li għaliha ser joqtluni hi li jien Nisrani, u xerridt l-imħabba lejn Ġesù. Fuq l-eżempju ta’ Ġesù, naħfer il-persekuturi tiegħi. Nitlob ’l Alla jkollu ħniena minnhom u nittama li demmi jnissel il-frott fost ħuti l-Ġappuniżi.”

Dan kollu ġara fil-5 ta’ Frar 1597, daqs ħamsin sena wara l-mawra ta’ San Franġisk Saverju fil-Ġappun, meta kien hemm diġà madwar 300,000 Kattoliku. San Pawl Miki u sħabu martri ġew iddikjarati qaddisin mill-Papa Piju IX fl-1862.

Meta fid-dsatax-il seklu, il-missjunarji kellhom il-libertà li jirritornaw il-Ġappun sabu eluf ta’ nies li kienu baqgħu Nsara bil-moħbi.

Ħsieb: Qari minn rakkont tal-martirju ta’ San Pawl Miki u sħabu, bit-titlu ‘Tkunu xhud tiegħi’:

“Meta sallbuhom, huma għaġġbu lil kulħadd bil-qawwa li wrew, u Patri Pasius Rodriguez beda jħeġġiġhom biex jibqgħu sħaħ sa l-aħħar. Il-Patri Kummissarju qagħad hemm il-ħin kollu wieqaf, bil-kemm jitħarrek, b’għajnejh ‘il fuq lejn is-sema. Fra Martin, b’radd ta’ ħajr lit-tjieba ta’ Alla, qabad ilissen xi salmi u jżid magħhom il-versett F’idejk, Mulej. Fra Franġisku Blanco wkoll b’leħen ċar beda jiżżi ħajr lil Alla. U Fra Gunsalv għolla leħnu ħafna u qabad jgħid il-Missierna u s-Sliema.

Patri Pawl Miki tagħna, meta ra ruħu mtella’ fl-għoli aktar mill-oħrajn, qisu f’post ta’ ġieħ kbir li hu qatt ma fittex, fetaħ fommu u beda biex qal lil ta’ madwaru li hu Ġappuniż u Ġiżwita u li kien se jmut għaliex xandar l-Evanġelju; radd ħajr lil Alla għal din il-grazzja hekk kbira, u mbagħad żied jgħid: ‘Inħoss li ħadd minnkom ma jaħseb li rrid naħbi l-verità, issa li wasalt sa hawn. Għalhekk ngħidilkom li ma hemmx triq oħra għas-salvazzjoni ħlief dik tal-Insara. Din it-triq tgħallimni li għandi naħfer lill-għedewwa; għalhekk jiena naħfer minn qalbi lil dawk li għamluli l-ħsara, lis-sultan u lil dawk kollha li bihom qiegħed nieħu l-mewt; nitlob biss li jieħdu l-magħmudija.’

Imbagħad dawwar għajnejh lejn sħabu u beda jagħmlilhom il-qalb għat-taqbida tal-aħħar. Fuq il-wiċċ ta’ kull wieħed minnhom dehret bixra ta’ ferħ, l-aktar fuq wiċċ Ludoviku; lil dan, wieħed Nisrani beda jifraħlu talli ma kienx se jdum ma jidħol il-ġenna, u hu hekk imtela bil-ferħ li beda jċaqlaq subgħajh u ġismu kollu b’mod li ġibed għajnejn kulħadd fuqu.

Anton, li kien fit-tarf min-naħa ta’ Ludoviku, refa’ ħarstu lejn is-sema, sejjaħ l-ismijiet imqaddsa ta’ Ġesù u Marija, u beda jgħid is-salm ‘Faħħru, tfal, il-Mulej,’ li hu kien tgħallem f’Nagasaki fil-klassijiet tal-katekiżmu, fejn, fost ħwejjeġ oħra, it-tfal jitgħallmu xi salmi.

Oħrajn, b’wiċċhom jixhed is-sliem, kienu jtennu: ‘Ġesù, Marija.’ Xi wħud ukoll bdew iħeġġu lill-fidili ta’ madwarhom biex jgħixu ħajja xierqa ta’ Nsara. B’hekk, u bi ħwejjeġ oħra bħal dawn, urew kemm kienu mħejjija biex jilqgħu l-mewt.

Imbagħad erba’ bojjiet siltu x-xwabel mill-għant, kif jużaw il-Ġappuniżi. Għal din id-dehra tal-biża’ l-Insara nfexxew jgħajtu: ‘Ġesù! Marija!,’ u nfaqgħu f’bikja li waslet sas-sema. Il-bojjiet resqu fuq il-martri u, b’daqqa jew tnejn lil kull wieħed minnhom, malajr temmewlhom ħajjithom.”

“Il-martirju jxebbah lid-dixxipli mal-Imgħallem, li aċċetta l-mewt bil-ferħ għas-salvazzjoni tad-dinja, u b’hekk huma jsiru bħalu fit-tixrid tad-demm. Għalhekk il-Knisja dan tqisu bħala l-akbar don u l-ogħla prova tal-imħabba. Għalkemm dan mogħti lil xi wħud biss, kulħadd għandu jkun lest li jagħti xhieda għal Kristu quddiem l-umanità, u li jimxi warajh it-triq tas-salib.” ~ Kostituzzjoni Dogmatika tal-Knisja – Austin Flannery

 • U int, l-eżempju ta’ dawn il-Ġappuniżi li sofrew daqstant għall-imħabba tagħhom lejn Ġesù, jistimulak biex akkost ta’ kull sagrifiċċju tgħix ħajtek biex tara lil Ġesù iktar magħruf u maħbub?

Talba: O Alla, qawwa tal-qaddisin kollha, int għoġbok ittella’ fis-sema lill-martri San Pawl Miki u sħabu billi jieħdu l-mewt fuq is-salib; agħtina l-għajnuna tat-talb tagħhom, biex inżommu qawwijin u sħaħ sal-aħħar fil-fidi li aħna nistqarru. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/02/st-paul-miki-and-companions.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-paul-miki-and-companions/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Paulo_Miki

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

1 ta’ Frar: Santa Briġida tal-Irlanda

Verżjoni Vidjo: Santa Briġida tal-Irlanda

“Jien il-Mulej li nfejqek.” – Il-Mulej fil-Ktieb tal-Eżodu 15:26

brigidpic1SANTA BRIĠIDA TA’ KILDARE, IRLANDA
Reliġjuża u Fundatriċi
452 – 524

Tagħrif: Santa Briġida hija l-aktar qaddisa importanti fl-Irlanda, wara San Patrizju. Għexet ħajja ta’ verġni minn ċkunitha. Bniet ċella, taħt siġra tal-ballut, li għalhekk jisimha Kill-dara (ċella tal-balluta).

Billi marru jgħixu magħha bosta nisa oħra, għamlu komunità ta’ sorijiet, li kellha ħafna friegħi oħra mxerrdin fl-Irlanda kollha u li baqgħu jagħrfu ’l Briġida bħala Madre Badessa tagħhom. In-nisa li kienu jissieħbu magħha fid-diversi monasteri kienu l-biċċa l-kbira nisa ta’ klassi għolja. Kellhom magħhom patrijiet li kienu joffrulhom is-servizzi Liturġiċi, u anke xogħol manwali ta’ kull xorta.

Santa Briġida kienet magħrufa għat-tjubija tagħha, l-għaqal li kienet turi biex tgħin lill-miżżewġin fil-problemi tagħhom.

Is-Salib ta’ Santa Briġida: hija kienet għamlet salib bil-friegħi tal-ġummar biex tipproteġi lil kap tat-tribù li kien marid. Dan il-kwalità ta’ salib wieħed għadu jarah imdendel mad-djar u bini ieħor lejliet il-festa tagħha, biex ibiegħed il-pajjiż min-nar u biex jgħin lin-nagħaġ li kienu ser iweldu l-ħrief.

Il-fama ta’ Santa Briġida ta’ Kildare nxterdet mal-Ewropa mill-pellegrini Irlandiżi u missjunarji, u ħafna knejjes ġew mibnija f’ġieħha: fi Pjaċenza fl-Italja u speċjalment fil-Bretanja fi Franza. L-isem tagħha jfisser ħafna u stmat min-nisa Irlandiżi. L-Irlanda pproklamat – Btala Nazzjonali f’ġieħ in-nisa Irlandiżi. Bosta knejjes fl-Ingilterra u fl-Iskozja huma ddedikati għaliha, fosthom St. Bride ta’ Fleet Street, Londra.

ĦsiebXtaqt naqsam magħkom xi stejjer marbutin ma’ din il-qaddisa tal-lum:

Mirakli ta’ Briġida tal-Irlanda
Briġida kienet qed tivvjaġġa riekba fuq żiemel flimkien mas-sorijiet l-oħra, meta ż-żiemel waqaf f’daqqa u Briġida waqgħet minn fuqu, u ħabtet rasha ma’ ġebla. Id-demm li ħareġ mill-ferita, tħallat ma’ xi ilma li kien hemm fl-art. Briġida kienet taf b’żewġ sorijiet, li kienu jinsabu qribha, li ma setgħux jisimgħu jew jitkellmu u talbithom jferrgħu t-taħlita tad-demm u l-ilma fuq għonqhom filwaqt li jitolbu għall-fejqan. Soru minnhom għamlet dan u fieqet, filwaqt li l-oħra fieqet billi sempliċement misset l-ilma mdemmi meta tbaxxiet l-isfel lejn l-art biex tiċċekkja fuq Briġida.

Fi storja oħra, Briġida fejqet raġel milqut mil-lebbra billi bierket kontenitur tal-ilma u tat istruzzjonijiet lil waħda min-nisa fil-monasteru tagħha biex tgħin lir-raġel juża l-ilma mbierek biex bih jaħsel il-ġilda tiegħu. U b’dan, il-ġilda tar-raġel ġie imnaddfa kompletament.

Briġida kienet tħobb l-annimali, u diversi mirakli mill-ħajja tagħha jinvolvu annimali. Huwa maħsub li misset baqra li waqfet tagħti l-ħalib u bierkitha biex tkun ta’ għajnuna għan-nies bil-ġuħ u bil-għatx. Imbagħad, meta ħelbu l-baqra, kisbu 10 darbiet aktar l-ammont ta’ ħalib li qabel kienu jieħdu minnha.

Imwielda Skjava
Briġida twieldet fis-seklu 5 tal-Irlanda minn missier pagan, Dubhthach, kap tal-klann ta’ Leinster. Ommha, Brocca, kienet iskjera u Kristjana li kienet waslet għall-fidi permezz ta’ San Patrizju li pprietka l-Vanġelju. Mit-twelid, Briġida kienet ikkunsidrata bħala skjava u ġarbet trattament ħażin mis-sidien tagħha hi u tikber. Minkejja t-trobbija tagħha, żviluppat reputazzjoni ta’ natura straordinarja u ġeneruża lejn l-oħrajn. Skont storja dwar it-tfulija tagħha, jingħad li darba tat b’karità l-provvista sħiħa tal-butir li kellha ommha lil xi ħadd fil-bżonn, imbagħad talbet lil Alla biex iforni l-provvista nieqsa lil ommha. Bi tweġiba għat-talb ta’ Briġida, b’miraklu reġa’ deher il-butir.

L-Irġiel li ppruvaw jieħduha b’marthom
Is-sbuħija fiżika tagħha (li kienet tinkludi għajnejn sbieħ ta’ kulur blu) ġibdet l-attenzjoni ta’ ħafna rġiel, iżda Briġida ddeċidiet li ma tiżżewwiġx biex tkun tista’ tiddedika ħajjitha kollha għall-ministeru Kristjan bħala soru. Storja antika tgħid li meta l-irġiel ma waqfux jippruvaw jaqbdu magħha, Briġida talbet lil Alla jneħħi s-sbuħija li kellha, u Hu għamel dan b’mod temporanju billi ppermetta li jitfaċċaw tbajja fuq wiċċha u li għajnejha jintefħu. Meta s-sbuħija ta’ Briġida reġgħet lura, l-irġiel kienu leħqu marru xi mkien ieħor biex ifittxu mara oħra.

Il-Monasteru ta’ Briġida
Meta Briġida kienet qegħda tfittex art li setgħet tuża biex tibni l-monasteru tagħha, talbet lir-re lokali biex jagħtiha biss art kemm ikopri l-mantell tagħha. Hu aċċetta dan. Imbagħad hija talbet lil Alla biex jespandi l-mantell tagħha biex b’hekk tikkonvinċi lir-re biex jgħinha. L-istorja tgħid li mbagħad, il-mantell ta’ Briġida kiber b’miraklu u re kien xhud ta’ dan, kiber tant li kopra erja kbira ta’ art li mbagħad huwa taha biex tibni l-monasteru tagħha.

Briġida waqfet monasteru taħt siġra tal-ballut f’Kildare, l-Irlanda, u malajr kiber hekk li sar monasteru ta’ komunità kbira kemm għall-irġiel kif ukoll għan-nisa. Il-monasteru tagħha ġibed ħafna nies li kienu jistudjaw ir-reliġjon, il-kitba u l-arti hemmhekk. Bħala superjura ta’ komunità li mbagħad saret iċ-ċentru tat-tagħlim fl-Irlanda, Briġida saret mara importanti fid-dinja tal-qedem u fil-Knisja. Eventwalment kienet qisha taqdi rwol ta’ isqof.

Fil-monasteru tagħha, Briġida waqfet fjamma ta’ nar biex tirrappreżenta l-preżenza kostanti tal-Ispirtu s-Santu mal-poplu. Dik il-fjamma ntfiet diversi mijiet ta’ snin wara matul ir-Riforma, iżda reġgħet inxtelgħet mill-ġdid fl-1993 u għadha tixgħel f’Kildare sal-lum. Il-bir li Briġida kienet tuża biex bih tgħammed lin-nies, jinsab barra minn Kildare, u l-pellegrini jżuru l-bir biex hemm jitolbu u skont tradizzjoni, jorbtu żigarelli mlewna ma’ siġra partikolari li tinsab maġenbu.

Is-Salib ta’ Santa Briġida
Jeżisti tip speċjali ta’ salib, magħruf bħala “Is-Salib ta’ Santa Briġida” li huwa popolari ħafna fl-Irlanda. Dan jikkommemora storja famuża li fiha Briġida marret fid-dar ta’ mexxej pagan meta n-nies qalulha li kien qed imut u kien meħtieġ li jisma’ malajr il-messaġġ tal-Vanġelju. Meta Briġida waslet, ir-raġel kien marid u mdejjaq u ma riedx jisma’ dak li Briġida kellha xi tgħidlu. Allura hi baqgħet miegħu u talbet, u waqt li għamlet dan, ħadet ftit mit-tiben ta’ mal-art u bih bdiet taħdem forma ta’ salib. Gradwalment, ir-raġel deher kalm u staqsa lil Briġida x’kienet qed tagħmel. Imbagħad hi spjegatlu t-tagħlim tal-Vanġelju, billi użat is-salib magħmul bl-idejn bħala għajnuna viżwali. Ir-raġel imbagħad aċċetta l-fidi f’Ġesù Kristu, u Briġida għamditu eżatt qabel ma’ miet. Illum, ħafna nies Irlandiżi jesponu s-salib ta’ Santa Briġida fi djarhom, peress li jgħidu li jgħin biex iżommhom ‘il bogħod mill-ħażen u jressaqhom lejn it-tajjeb.

Wara l-mewt tagħha, in-nies bdew iqimuha bħala qaddisa, u jitolbu l-għajnuna tat-talb tagħha għall-fejqan, peress li ħafna mill-mirakli li seħħew matul ħajjitha kienu relatati mal-fejqan.

Mirakli jew mhux, stejjer jew leġġendi, l-interess essenzjali li kellha Santa Briġida u li kellhom il-qaddisin kollha, kien li jwasslu lilhom infushom u lill-oħrajn għas-salvazzjoni tar-ruħ. Il-fejqan tar-ruħ mill-mard tad-dnub huwa l-fejqan essenzjali li kulħadd għandu jfittex li jakkwista għalih innifsu u għall-oħrajn. Is-Sagrament tal-Qrar jagħmel dan il-miraklu fina u s-Sagrament tat-Tqarbin isaħħaħ lir-ruħ tant li jagħmel li din tgħix għal dejjem. Int tfittex dan it-tip ta’ fejqan essenzjali għalik innifsek u tħeġġeġ oħrajn biex huma wkoll jirċievu dan it-tip ta’ fejqan?  

Talba: O Santa Briġida tal-Irlanda, int għażilt li titħabbeb ma’ Kristu, li minnu ġej il-ġid veru li kull bniedem jixtieq, agħtina li b’talbek, nagħżlu li dejjem nibqgħu ggranfati mal-Mulej għax Hu biss jista’ jfejjaq il-mard tar-ruħ tagħna b’mod permanenti, permezz tas-salib li hu sofra bi mħabba għalina. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/02/st-brigid-of-ireland.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-brigid-of-ireland-134

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Brigid_of_Kildare

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

6 ta’ Jannar: Santa Raffaela Marija Porras

Verżjoni Vidjo: Santa Raffaela Marija Porras

“Alla jridni naċċetta kull ma qed inġarrab bħallikieku hu stess qed jikkmandani biex nagħmilhom.” – Santa Raffaela Marija Porras

Pintura-realizada-copiando-una-foto-hecha-a-la-santaSANTA RAFFAELA MARIJA PORRAS
Fundatriċi tas-Sorijiet
1850 – 1925

Tagħrif: Twieldet f’Goroba (Spanja), fl-1 ta’ Marzu, 1850. Missierha kien sindku u miet meta Raffaela kellha 4 snin. Ommha mietet meta Raffaela kellha 19-il sena. Oħtha Dolores, li kienet akbar minn Raffaela, iddeċidiet biex flimkien ma’ oħtha jidħlu sorijiet.

L-isqof ta’ Cardoba ma kienx kuntent bis-sorijiet tal-kunvent, li magħhom daħlu Dolores u Raffaela. Is-sorijiet kollha, minbarra ż-żewġ aħwa, ħallew il-kunvent u ħallew lil Dolores u Raffaela responsabbli. Is-16-il novizza kienu taħt ir-responsabbilità ta’ Raffaela. Fr. Ortiz, li kien responsabbli minn dan il-kunvent, ħadhom f’post ieħor, u talab lill-awtoritajiet tal-Knisja biex jirrikonoxxu s-soċjetà l-ġdida.

Patri Ġiżwita, Cotanilla, ħadhom Madrid; Swor Raffaela għamlet il-voti solenni u fl-1886. Is-soċjetà bdiet tissemma’ bl-isem tas-Sorijiet Riparatriċi tal-Qalb ta’ Ġesù. Is-soċjetà nxterdet mal-Ingilterra u l-Amerika. Fetħu skejjel u organizzaw irtiri. Ġara li bejn iż-żewġ aħwa beda xi nuqqas ta’ ftehim, u għalhekk il-Vatikan ħatar lil Dolores bħala superjura.

Bl-umiltà kollha Raffaela aċċettat din il-bidla u għaddiet l-aħħar 32 sena f’xogħol tal-kunvent, f’Ruma. Raffaela kienet kitbet: “Alla jridni naċċetta kull ma qed inġarrab bħallikieku hu stess qed jikkmandani biex nagħmilhom.”

Mietet nhar l-Epifanija fl-1925. Il-Papa Pawlu VI kkanonizzaha fl-1977.

Ħsieb: Sfortunatament, kien hemm differenzi qawwija ta’ opinjoni dwar l-amministrazzjoni bejn Madre Raffaela u “oħtha l-kbira” Dolores, imsejħa Maria-del-Pilar. Fl-1893, Raffaela irriżenjat minn superjura, u Maria-del-Pilar ġiet eletta biex tissostitwixxi l-fundatriċi. Għas-sentejn li ġejjin, Madre Raffaela kienet prattikament injorata mill-komunità reliġjuża kollha tagħha li tagħha hija l-Fundatriċi. Imkeċċija u mibgħuta f’waħda mid-djar tagħhom f’Ruma, hija ġiet assenjatha ix-xogħol tad-dar. Xogħol tad-dar għal tliet deċennji u aktar!

Issa, ħadd minna ma jħobb jiġi mwarrab jew maqtgħuh ‘il barra, speċjalment jekk m’hemmx raġuni ġusta għal trattament bħal dan. Jekk l-oħrajn jiddependu minna, aħna ġeneralment obbligati li nitolbu ġustizzja minn dawk li jkunu għamlulna l-ħsara, jew inkella nfittxu mpjieg ieħor fejn aħna ningħataw dak li hu dovut lilna.

Madre Raffaela għażlet li tgħix din il-kwarantina krudili li imponew fuqha bħala s-salib speċjali tagħha. Kien dan l-att erojku u “martirju kontinwu u fit-tul” li għamilha qaddisa. “Nara b’mod ċar,” qalet, “li Alla jridni nissottometti ruħi għal dak kollu li jiġrili daqs li kieku rajt Lilu stess jikkmandani biex nagħmel dan.”

Ġesù għamililna ċara li: “Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu kuljum, u jimxi warajja.” (Mattew 16:24) Din l-opportunità.  Huwa qiegħed jagħtiha lilna wkoll, fuq platt tal-fidda: li ngħaqqdu t-tbatija tagħna ma’ Tiegħu għas-salvazzjoni tad-dinja.

F’Raffaela Porras, għal dawk minna li huma vittmi ta’ kwalunkwe tip ta’ inġustizzja, għandhom Patruna li tista’ tifhimhom sew għax iġġarbet bħalhom. Raffaela mhux biss ħafret lil min għamel din l-inġustizzja kiefra magħha, imma wkoll għexet b’umiltà u rassenjazzjoni kbira din l-umiljazzjoni għal bosta snin, bl-iskop li ssalva ħafna erwieħ bl-offerta ta’ tbatijietha.

 • Li kieku int kif kont taġixxi?
 • Kont taħfer u tilqa’ l-umiljazzjonijiet għall-imħabba t’Alla kif huwa laqa’ l-passjoni umiljanti tiegħu bħala r-rieda tal-Missier biex isalvana?
 • Kont minflok tiddeċiedi li toffri t-tbatijiet tiegħek, magħqudin ma’ dawk ta’ Ġesù, bħala talba biex issalva ħafna erwieħ?

Fit-tbatija l-bniedem idur fuq Alla u jistaqsi: “Imma għaliex jien? X’għamilt ħażin?” Meta niftakru li Ġesù aċċetta li jieħu fuqu dnubietna u jpatti għalihom bit-tbatija li kellu jgħaddi minnha, għandna nieqfu u nirriflettu… Ġesù, li kien bla dnub, patta għalina, imma lill-Missier ma staqsiehx: ‘Għalfejn JIEN?’ Min iħobb, jaf ibati bla ma jitlef il-paċi tal-qalb, għax jagħraf f’kull tip ta’ tbatija, valur imprezzabbli.

Talba: O Mulej, Raffaela Porras żammet il-ħarsa tagħha fuq il-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, u Hu għamilha ta’ qalb ħelwa u umli bħalu. Agħtina li għat-talb tagħha u fuq l-eżempju ta’ ħajjitha, aħna wkoll nagħrfu lill-bnedmin kollha bħala wliedek, u naħdmu biex huma jesperjenzaw imħabbtek f’ħajjithom, akkost li nbatu biex niksbu dan. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.congregacion-aci.org/saint-raphaela-mary/?lang=en

Alternative Reading: http://aciengland.org/saint-raphaela-mary-and-mother-pilar-life/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Rafaela_Porras_Ayll%C3%B3n

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

4 ta’ Diċembru: San Ġwann Damaxxenu

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Damaxxenu

“Urini l-ikoni li inti tqim, biex jien nista’ nifhem il-fidi tiegħek.” – San Ġwann Damaxxenu

Agios_Ioannis_DamaskinosSAN ĠWANN DAMAXXENU
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
674? – 749?

Tagħrif: San Ġwann twieled għall-ħabta tas-sena 674, f’Damasku, il-belt ewlenija tas-Sirja. Missieru, li kien uffiċjal fid-Dipartiment tal-Finanzi tal-belt ta’ Damasku, xtaq jagħti edukazzjoni tajba lil ibnu, u fdah f’idejn patri Kożma.

Taħt patri Kożma ż-żagħżugħ għamel progress ġmielu kemm fix-xjenza reliġjuża u kemm fix-xjenzi profani.

Meta l-Insara tilfu l-kontroll ta’ Damasku, u l-Musulmani ħadu t-treġija tal-belt f’idejhom, missieru kompla jservi lill-Gvern Musulman. Hu mifhum li Ġwanni laħaq flok missieru.

Meta l-Musulmani bdew inaqqru d-drittijiet reliġjużi tal-Insara, Ġwanni ddeċieda li jkun jaqbel iktar għal ruħu u għall-ġid tal-komunità Nisranija li jirriżenja mill-post li kellu mal-Gvern, u daħal fil-monasteru ta’ San Saba, ħdejn Ġerusalemm, għall-ħabta tas-sena 715, u sar saċerdot.

Fis-sena 726, l-Imperatur tal-Lvant, Ljun minn Iżawrja, ikkundanna l-użu tax-xbihat reliġjużi mill-Insara. San Ġwann mill-ewwel ħadha kontra dan l-indħil minn Gvern sekular f’materji reliġjużi. Hu sostna li l-Insara kellhom kull dritt li jirrapreżentaw lil Ġesù, lill-Madonna u lill-Qaddisin permezz ta’ stampi u xbihat. Minħabba f’hekk Ġwanni ġibed fuqu l-korla tal-Imperatur, u tas-suċċessur tiegħu Kostantinu Kopronimu. Ġwanni kiteb ħafna wkoll kontra ereżija oħra li kienet qed tħabbat l-Knisja f’dawk iż-żminijiet.

Fost il-kitbiet tiegħu nsibu wkoll l-opri “Il-Għajn tal-Għerf,” “Dwar l-Ereżija,” “Tifsir bir-reqqa tal-Fidi Nisranija,” u bosta omeliji sbieħ fuq Marija, l-Omm t’Alla. Hu kien teologu brillanti, poeta u kittieb mill-aqwa u oratur elokwenti, tant li qala’ l-isem ta’ “Kriżorroas” (Xmara tad-deheb). Huwa l-aħħar wieħed fost is-Santi Padri Griegi.

Miet fl-4 ta’ Diċembru tas-sena 749. Il-kamra li fiha għex għadha ppreservata fil-monasteru tiegħu ħdejn Ġerusalemm. Il-Papa Ljun XIII iddikjarah Duttur tal-Knisja, fl-1890.

Ħsieb: San Ġwann Damaxxenu huwa famuż għax iddefenda l-għarfien tal-Knisja dwar il-venerazzjoni ta’ xbihat u spjega l-fidi tal-Knisja f’diversi kontroversji oħra. Għal aktar minn 30 sena, huwa kkombina ħajja ta’ talb ma’ dawn id-difiżi u l-kitbiet l-oħra tiegħu. Il-qdusija tiegħu esprimiet ruħha fit-tqegħid tat-talenti letterarji flimkien ma’ dawk tal-predikazzjoni għas-servizz tal-Mulej.

Il-Konċilju Ekumeniku ta’ Niċea II (887), fakkar it-tagħlim ta’ Missirijiet il-Knisja dwar l-ikoni, u l-aktar dwar it-tagħlim ta’ San Ġwann Damaxxenu, li tant iddefenda l-venerazzjoni lejn l-ikoni kontra l-kurrent tal-ikonoklasti li riedu jeqirdu x-xbihat qaddisa. L-ikona, skont dan it-tagħlim, fiha teoloġija, jew aħjar, titkellem dwar Alla ma min iħares lejha b’qima u fidi. L-ikona ssir sagrament, sinjal li jidher ta’ misteru. Il-qofol ta’ dan il-misteru li jiġi rivelat fl-ikona hu l-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla, li x-xbieha qaddisa tirrappreżenta episodji mill-ħajja tiegħu, jew mill-ħajja ta’ qaddisin li ntrabtu ma’ Kristu b’mod speċjali.

Ir-regola tad-deheb tal-ikona hi x-xebh perfett (identità) tal-ikona mal-persuna li tirrappreżenta, hekk li nistgħu nsejħu l-ikona ritratt ta’ qdusija. L-iskop tal-ikona hu li jdaħħal lil min iħares lejha fis-sens ta’ qima lejn il-misteru, imma wkoll li jgħinu fl-imitazzjoni tal-persuna qaddisa raffigurata.

L-ikonografu jpitter l-ikona fi spirtu ta’ talb u sawm. Għandna l-eżempju ta’ ikonografu qaddis Russu, Sant’Andreij Rublev, awtur famuż tal-ikona tat-Trinità. Fl-ikona kollox jitkellem, u hemm regoli ta’ teknika, użu ta’ kuluri u atteġġjamenti tax-xbihat qaddisa li jiġu raffigurati. Fuq kollox l-ikona qatt ma għandha l-iskop li żżejjen il-post qaddis, imma pjuttost hi oġġett ta’ qima fil-liturġija u t-talb privat tal-Insara. Hawnhekk tinsab id-differenza radikali bejn ix-xbihat qaddisa fl-Orjent u l-arti sagra tagħna l-Oċċidentali, li ħafna drabi ħarisna aktar lejn l-aspett estetiku tar-raffigurazzjonijiet artistiċi tal-knejjes tagħna milli lejn l-aspett liturġiku, kateketiku u devozzjonali li għandu jkun il-bażi ta’ kull raffigurazzjoni sagra.

Biex wieħed japprezza l-Ikona, irid jifhem li din ma ssirx biex inħarsu lejha u nammiraw is-sbuħija u s-sengħa ta’ min għamilha. Kull ikona trid twassal messaġġ, iġġibna wiċċ-imb -wiċċ mal-misteru ta’ Alla. Napprezzawha kemm-il darba naqrawha b’għajnejn qalbna u nimmeditawha. Hija “ktieb” spiritwali. Eżempju, l-ikonografu li pinġa l-Kurċifiss ta’ San Damjan, ħa l-ispirazzjoni tiegħu mill-Evanġelju ta’ San Ġwann.

 • U inti, tħalli l-ikoni, is-santi jew l-istatwi, ifakkruk li ruħ waħda għandek u li l-bżonnijiet ta’ ruħek għandhom jiġu l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja?
 • Timmedita ta’ spiss bl-użu ta’ ikoni, santi jew statwi, kemm ħabbna l-Mulej tant li sab bniedem bħalna u lejn l-aħħar ta’ ħajtu, bata biex ipatti għad-dnubiet tagħna l-bnedmin?
 • Tipprova tgħix fuq l-eżempju tal-Mulej, tal-Madonna u tal-Qaddisin li tagħhom tqim ix-xbihat?

Talba: O Mulej, bit-tagħlim u l-eżempju ta’ ħajtu, San Ġwann Damaxxenu wriena li l-iktar xogħol importanti f’ħajjitna hu li nieħdu ħsieb ruħna billi ninsġu ħajjitna f’għaqda kontinwa miegħek. Agħtina, nitolbuk, għat-talb tiegħu għalina, li nużaw xbihat qaddisa bil-mod kif tixtieqna int, biex hekk naslu għal dik il-qdusija li trid tara fina. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/11/saint-john-of-damascus.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-john-of-damascus-407

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_of_Damascus

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis/a huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

26 ta’ Novembru: San Leonardu minn Portomaurizio

Verżjoni Vidjo: San Leonardu minn Portomaurizio

“Min jimmedita l-Passjoni ta’ Kristu jasal għall-indiema mill-qalb.” – San Leonardu minn Portomaurizio

fileSAN LEONARDO TA’ PORTOMAURIZIO
Reliġjuż
1676 – 1751

Tagħrif: Kien jismu Pietru Ġirolamo Casanova, u jissejjaħ hekk għax twieled f’Portomaurizio, fuq il-Golf ta’ Ġenova (l-Italja). Ta’ 13-il sena ntbagħat fil-kulleġġ tal-Ġiżwiti f’Ruma. Zijuh Wistin, li kien jgħix miegħu riedu jsir tabib, imma billi ma riedx, qatgħu mill-wirt.

Ta’ 21 sena (1697) ngħaqad mal-Franġiskani tal-Osservanza stretta f’Ponticelli u ħa l-isem ta’ Leonardu. Kompla jistudja fil-Kulleġġ San Bonaventura f’Ruma u kien ordnat saċerdot fl-1703 meta kellu 27 sena.

Emorraġija gastrika qawwija żammitu invalidu għal erba’ snin, imma ħa saħħtu kompletament meta għamel wegħda li jiddedika ħajtu kollha għall-konverżjoni tal-midinbin. Mar fil-monasteru ta’ San Francesco del Monte, Firenze, fl-1709, u minn hemm beda l-missjonijiet tiegħu li kellhom suċċess kbir. Għal 44 sena ta missjonijiet mal-Italja kollha tan-nofs u t’isfel, u kien jipprietka lil eluf fil-pjazez.

Mhux biss irnexxielu jikkonverti midinbin kbar, imma wkoll jirrikonċilja partiti li kienu spiss fi ġlied bejniethom, u jerġa’ jqajjem il-ħeġġa reliġjuża tal-poplu kollu. Hu xerred id-devozzjoni lejn it-Tnissil bla Tebgħa ta’ Marija, l-adorazzjoni lis-Sagrament tal-Artal, il-qima lejn il-Qalb ta’ Ġesù, u b’mod speċjali d-devozzjoni tal-Via Sagra.

Huwa waqqaf mhux inqas minn 571 stazzjon tal-Via Sagra fl-Italja, fosthom sett fil-Kolossew Ruman. Darba ta missjoni ta’ ġimagħtejn fi Pjazza Navona, Ruma, li għaliha attenda l-Papa bil-kulleġġ tal-kardinali. Fl-1744, Papa Benedittu XIV bagħtu jipprietka missjoni u jġib il-paċi f’Korsika, imma l-ħidma tiegħu hemmhekk ma kellhiex suċċess għax in-nies ta’ Korsika ħarsu lejh aktar bħala għodda politika f’idejn il-Ġenoviżi li kienu jokkupaw il-gżira milli bħala missjunarju.

San Leonard ħalla għadd kbir ta’ kitbiet spiritwali bħala gwida għall-missjunarji u għal-lajċi, li jimlew 13-il volum u li ġew stampati diversi drabi u tradotti b’ilsna oħra. Miet ta’ 75 sena fis-26 ta’ Novembru, 1751 u ġie ddikjarat qaddis fl-1867. Hu patrun tal-missjonijiet parrokkjali.

Ħsieb: Din li ġejja hija silta mid-diskors ta’ San Leonardu dwar il-meditazzjoni tal-Passjoni ta’ Kristu li jgħid li twassalna għall-indiema mill-qalb:

“Il-ħażen jiġi mill-fatt li ħadd ma jaħseb fir-realtajiet li għandna dejjem nimmeditaw dwarhom. Għalhekk ma għandux għalfejn wieħed jistagħġeb meta jara diżordni morali sħiħa. L-ewwelnett, insejna l-veritajiet eskatoloġiċi; imbagħad ħadd ma jaħseb la dwar il-ħwejjeġ ta’ Alla u lanqas dwar il-passjoni doloruża li għadda minnha Ġesù Kristu għalina. L-impenji u d-dmirijiet tagħna jsiru bla qalb, u m’aħniex naħarbu kif imiss mill-perikli spiritwali li jinsabu kullimkien. Waqt li d-dinja tinsab f’qagħda morali mwiegħra ħafna, jinstemgħu f’waqthom il-kelmiet ta’ Ġeremija: ‘Il-pajjiż jinsab kollu mħarbat u ħadd ma jagħti kas.’ Hemm xi rimedju għal dal-ħażen? Bl-umiltà kollha, nixteħet għarkopptejja quddiem il-prelati, il-kappillani, il-qassisin u l-ministri kollha ta’ Alla biex nurihom li d-duwa tant mixtieqa jista’ jilħaqha kulħadd: it-taħriġ imqaddes tal-Via Crucis.

Jekk bil-ħeġġa u l-ħidma tal-kleru dat-taħriġ qaddis jibda jsir fil-parroċċi u fil-knejjes kollha, huwa jsir difiża f’waqtha u qawwija kontra t-tixrid tal-vizzju u jrodd benefiċċji kbar lil kull min jibda jimmedita ta’ sikwit fuq it-tbatijiet u l-imħabba ta’ Kristu l-Mulej. Il-meditazzjoni ta’ sikwit fuq il-passjoni ta’ Kristu ddawwal il-moħħ, tħeġġeġ ir-rieda, u ġġib indiema sinċiera fil-qalb. Jien ta’ kuljum innutajt, u qisni messejt b’idejja, li t-titjib fid-drawwiet tal-Insara jistrieħ fuq it-taħriġ imqaddes tal-Via Crucis.

Dan it-taħriġ huwa duwa kontra l-vizzji, waqfa kontra l-passjonijiet, tħeġġiġ f’waqtu għal ħajja qaddisa u virtuża. Jekk il-passjoni ħarxa ta’ Kristu nżommuha ħajja quddiem għajnejna, daqslikieku mnaqqxa fil-għuda, imdawlin b’dawl hekk qawwi, aħna ma nkunux nistgħu ma nobogħdux il-għajb u d-dgħufija ta’ ħajjitna. Nibdew inħossu ġo fina li għandna nwieġbu bi mħabba kbira għall-imħabba ta’ Kristu u li għandna nilqgħu bil-ferħ it-toqol ta’ dil-ħajja li minnu ma nistgħux naħarbu”.

U dan kliem li qal il-Papa Franġisku liż-żgħażagħ (29 ta’ Lulju, 2016) dwar it-Triq tas-Salib (Via Crucis):

“It-Triq tas-salib hija t-triq tal-hena f’li timxi wara Kristu dejjem u sal-aħħar, f’ċirkustanzi sikwit drammatiċi tal-ħajja ta’ kuljum; hija t-triq li ma tibżax mill-insuċċessi, mit-twarrib jew mis-solitudini, għaliex timla l-qalb tal-bniedem bil-milja ta’ Ġesù. It-Triq tas-salib hija t-triq tal-ħajja u tal-istil ta’ Alla, li Ġesù jmexxina fiha ukoll f’mogħdijiet ta’ soċjetà xi kultant maqsuma, inġusta u korrotta.

It-Triq tas-salib mhijiex drawwa sadomażokistika; biss it-Triq tas-salib tegħleb id-dnub, il-ħażen u l-mewt, għaliex twassal għad-dawl jiddi tal-Qawmien mill-imwiet ta’ Kristu u tiftaħ il-bibien għal ħajja ġdida u mimlija. Hija t-Triq tat-tama u tal-futur. Min jimxiha b’ġenerożità u bil-fidi, jagħti tama lill-futur u lill-umanità. Min jimxiha b’ġenerożità u bil-fidi jiżra’ t-tama. U jien irrid li intom tiżirgħu t-tama.”

Tajjeb li nitolbu din it-talba wisq prezzjuża u ta’ benefiċċji kbar għar-ruħ tagħna ta’ spiss, forsi fil-jum tal-Ġimgħa fejn l-aktar li nfakkru l-Passjoni ta’ Ġesù. Jeżistu diversi vidjos bil-Malti wkoll. Fost oħrajn, hemm:

VIA SAGRA – ma’ Fr Hayden Williams OFM Cap u Mona Borg: https://www.youtube.com/watch?v=bf84pTDgclU

It-Triq tas-Salib għall-bżonnijiet tas-Saċerdoti: https://www.youtube.com/watch?v=pAOg-KfFGF8&list=PLE39BD106F62C6BAA

‘Ikun li trid Int’ playlisthttps://www.youtube.com/watch?v=VAKvQzKfmKs&list=PLPAbF-_bN4riwGHKdRM4e-YjDCWny1eZE

Talba: Isma’ t-talb, Mulej, setgħani, tal-Qaddej tiegħek San Leonardu minn Portomaurizio u agħtina li ngħixu fuq l-eżempji sbieħ tal-ħajja tiegħu hekk li naslu biex infaħħruk miegħu fis-sema għall-ġid kollu li tagħmel magħna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Sermon by St. Leonard of Port Maurice: https://www.olrl.org/snt_docs/fewness.shtml

The Hidden Treasure Or The Immense Excellence Of The Holy Sacrifice of The Mass’ by St. Leonard: https://trcatholics.org/images/TheHiddenTreasure.pdf

English Version: https://www.roman-catholic-saints.com/saint-leonard-of-port-maurice.html

Alternative Reading: https://theblackcordelias.wordpress.com/2009/11/26/saint-leonardo-de-porto-maurizio-november-26/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Leonard_of_Port_Maurice

Film: La vita di San Leonardo da Porto Maurizio:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb meħud minn tagħrif miġbur minn Patri Edmund Teuma OFMConv.