25 ta’ Ottubru: San Ġwann Stone

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Stone

“Ħadd ma għandu mħabba akbar minn din: li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu.” – Ġwanni 15:13

juanstone.jpgSAN ĠWANN STONE
Saċerdot u Martri
†1539

Tagħrif: Dan il-qaddis kien patri Agostinjan f’Canterbury li rrifjuta li jagħraf lil Neriku VIII bħala Kap tal-Knisja. Ftit nafu fuq il-ħajja ta’ San Ġwann Stone, qabel daħal Agostinjan u l-ħajja tiegħu bħala patri.

Il-Parlament tal-Ingilterra għadda liġi, magħrufa bħala l-Att ta’ Supremasija li kienet tipproklama lir-Re Enriku VIII bħala l-kap tal-Knisja. Erba’ snin wara uffiċjal tar-Re mar Canterbury biex jagħlaq il-kunventi kollha u jieħu bil-miktub mingħand kull patri id-dispożizzjoni għal dan il-att. Meta wasal għand l-Agostinjani, kulħadd iffirma dan il-kuntratt minbarra Ġwanni.

Ġwanni ġie arrestat u mitfugħ il-ħabs fit-Torri ta’ Londra, fl-1539. Anki wara sena fil-ħabs baqa’ sħiħ f’fehmtu u baqa’ jixtieq li jmut biex jibqa’ fidil lejn il-Papa. Ħass lil Alla qed jinkuraġġih biex ma jċedix anke jekk ikun se jirċievi l-mewt. Dan imlieh b’saħħa liema bħala. Huwa ġie mgħallaq għall-fidi tiegħu u wara l-ġisem tal-martri ġie mqatta’. Rasu u biċċiet minn ġismu ġew imdendlin f’bieb il-belt, billi kien meqjus bħala traditur.

Il-Papa Leo XIII ibbeatifika lil Ġwann Stone fl-1886 u l-Papa Pawlu VI ikkanonizzah fl-1970, flimkien ma’ 39 martri Ingliżi oħra tal-istess perjodu.

Ħsieb: Għalkemm aħna lkoll msejħa għall-qdusija, il-mogħdijiet li nieħdu biex naslu għaliha, huma ta’ kulħadd differenti. Ħafna minn dawk ipproklamati bħala qaddisin huma nnotati għall-ħajja eċċezzjonalment virtuża tagħhom. F’oħrajn, bħal fi Ġwann Stone, madankollu, ħafna mill-virtujiet tal-ħajja huma moħbija u huwa biss l-erojiżmu tal-fedeltà li jdawwal ħajtu, iżda minn dak li nafu fuq kif għex lejn l-aħħar ta’ ħajtu sat-tmiem, il-validità tiegħu ma tistax tiġi interpretata ħażin. Ħadd m’għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għall-Ħabib!

Kien propju meta kien fil-ħabs li Ġwann kellu esperjenza reliġjuża li ġiet irreġistrata mill-apologu u l-bijografu Kattoliku, Nicholas Harpsfield:

“Ġwann Stone ġie mlibbes bil-kuruna tal-martirju f’Canterbury. Imma qabel dan, wara li talab bil-ħerqa fil-ħabs lil Alla u wara li sam b’mod kontinwu għal tlett ijiem, huwa sema’ vuċi, għalkemm ma ra lil ħadd, li indirizzah b’ismu u qallu jagħmel il-qalb u ma joqgħodx lura milli jibqa’ sod fit-tbatijet sal-mewt għat-twemmin li hu kien jistqarr. Minn dan iż-żmien ‘l quddiem, Ġwann kiseb tali ħeġġa u saħħa li qatt ma ħalla lilu nnifsu, bil-persważjoni jew bit-terrur, jerġa’ lura mill-għan tiegħu. Dawn il-fatti tgħallimthom mingħand raġel niedem u ta’ fiduċja, li għadu ħaj, u li lilu Stone stess kien għarrafhomlu.”

Minn din l-esperjenza ta’ Ġwann Stone naraw kif il-Mulej qatt ma jabbandunana fiż-żmien tal-aktar bżonn, li Alla huwa dak li jagħti l-qawwa lill-martri. Dan l-eżempju narawh ċar ukoll fil-mumenti tant iebsa li għadda minnhom Sidna Ġesù Kristu fuq l-Għolja taż-Żebbuġ:

“Inxteħet għarkupptejh jitlob u jgħid: ‘Missier, jekk inti trid, warrab minni dan il-kalċi! Iżda tkun magħmula r-rieda tiegħek, u mhux tiegħi.’ Deherlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb, imma hu ħass dwejjaq tal-mewt fuqu u beda jitlob b’ħerqa akbar. L-għaraq sarlu bħal qtar tad-demm iċarċar sal-art.” (Luqa 22:41-44)

Imma mbagħad fl-ittra lil-Lhud insibu dan:

“Meta kien jgħix fuq din l-art, Kristu offra talb u suppliki b’leħen għoli u bid-dmugħ lil dak li seta’ jsalvah mill-mewt. U kien mismugħ minħabba fil-qima tiegħu lejn Alla. Għad li kien Iben, tgħallem minn dak li bata xi tfisser l-ubbidjenza. U, billi laħaq il-perfezzjoni, sar awtur tas-salvazzjoni ta’ dejjem għal kull min jisma’ minnu.” (Lhud 5:7-9)

U hawn tiġi l-mistoqsija: ‘Imma kif dan il-passaġġ qed jgħidilna li t-talb ta’ Kristu biex Alla jsalvah mill-mewt ġie mismugħ jekk nafu li minkejja t-talb u s-suppliki b’leħen għoli u bid-dmugħ, huwa xorta għadda mill-mewt l-aktar kiefra?’ Tgħid dan xi żball? Le. Ir-rakkont  jgħid li Ġesù:

 • daħal fil-ġnien imtaqqal,
 • ruħu mnikkta għall-mewt,
 • talab lil ħbiebu biex jishru u jitolbu miegħu,
 • kellu biża’ tremenda minħabba dak li kien ser jgħaddi minnu għalina,
 • imma talab b’ħerqa dejjem iżjed lil Missieru li kellu s-setgħa jeħilsu u jbiegħed minnu l-kalċi tal-Passjoni,
 • hekk li għereq l-għaraq tad-demm (kundizzjoni li tiġri meta bniedem ikun fi stat ta’ biża’ u terrur kbir).

Imma mbagħad nafu wkoll li:

 • deherlu anġlu mis-sema biex jagħmillu l-qalb,
 • mar iqajjem hu stess lid-dixxipli biex jgħidilhom li s-siegħa tiegħu kienet waslet: “reġa’ mar jitlob għat-tielet darba, u qal l-istess kliem. Imbagħad ġie ħdejn id-dixxipli u qalilhom: Qumu! Ejjew immorru! Araw, dak li se jittradini huwa fil-qrib!” (Mattew 26:44,46)
 • Ġesù mar bil-kuraġġ kollu jaffaċċja lil dawk li kienu ġejjin biex jarrestawh. Insibu fi Ġwanni: “Mar fuqhom u qalilhom: “Lil min qegħdin tfittxu?” Huma weġbuh: “Lil Ġesù ta’ Nazaret.” U hu qalilhom: “Jiena hu.” … “Lil min qegħdin tfittxu?” raġa’ staqsiehom. U huma qalulu: “Lil Ġesù ta’ Nazaret.” Ġesù weġibhom: “Għedtilkom li jiena hu. Jekk qegħdin tfittxu lili, ħallu lil dawn imorru,” (b’referenza għad-dixxipli) (Ġwanni 18:4-9)
 • issaporta t-tradiment ta’ Ġuda: “Quddiem kien hemm dak li jismu Ġuda, wieħed mit-Tnax, u dan resaq lejn Ġesù biex ibusu. Imma Ġesù qallu: “Bewsa għażilt, Ġuda, biex tittradih lil Bin il-bniedem?” (Luqa 22:47-48)
 • fejjaq il-widna ta’ Malku meta: “Xmun Pietru darab lill-qaddej tal-qassis il-kbir u qatagħlu barra widintu l-leminija.” (Ġwanni 18:10) “Ġesù messlu widintu u fejjqu.” (Luqa 22:52)
 • u qal lil Pietru: “Erġa’ daħħal is-sejf fl-għant tiegħu. Forsi l-kalċi li tani Missieri ma nixorbux?” (Ġwanni 18:11)

Dan kollu jindika li minkejja li l-Missier xorta waħda riedu jgħaddi mill-Passjoni, imma TAH IL-QAWWA biex ikun jiflaħ jgħaddi minn dak kollu li kien fil-pjan li jgħaddi. L-istess kif għamel ma’ San Ġwann Stone meta dan kien fil-ħabs imbeżża’.

Fil-każ ta’ Ġesu’, il-qawwa li rċieva tidher fit-trasformazzjoni li seħħet fih waqt it-talb ħerqan li għamel lill-Missier. Fil-bidu daħal beżgħan imma wara li talab umbagħad qam, qajjem lid-dixxipli u mar jaffaċċja hu stess lil min kien ġej jarrestah. Kellimhom b’awtorita’ u talabhom biex ladarba riedu lilu, kellhom iħallu lid-dixxipli jmorru, fejjaq widnejn Malku u ċanfar lil Pietru bil-kliem: “Forsi l-kalċi li tani Missieri ma nixorbux?” U nafu li din il-qawwa wasslitu biex iġorr is-salib, jissammar fuqu u ftit qabel ma’ jmut jgħid il-kelmiet: “Kollox mitmum!” L-istess fil-każ ta’ San Ġwann Stone. It-trasformazzjoni li seħħet waqt it-talb ħerqan tiegħu meta kien fil-ħabs, tidher fil-mod kif baqa’ sod fl-istqarrija tal-fidi tiegħu sal-aħħar tant li affronta l-martirju tiegħu b’kuraġġ kbir.

X’tista’ titgħallem minn dan? Titgħallem li forsi Alla ma jridx ineħħielek is-salib li qed titolbu jneħħilek. Forsi dan l-istess salib, se jkun għalik sors li bih int issir qaddis/a u ssalva wkoll erwieħ oħra. Min jaf li kieku minflok titolbu jneħħilek is-salib, titolbu biex jagħtik il-qawwa jew l-għerf, jew jgħallmek kif għandek iġġib ruħek f’ċerti sitwazzjonijiet? Ħaġa waħda hi ċerta, li min għandu qima vera lejn Alla u min jitlob b’ħerqa u b’perseveranza mill-qalb, dejjem ser jaqla’ mingħandu l-għajnuna kollha meħtieġa biex iwettaq ir-rieda tiegħu sal-aħħar.

 • U int x’inhi l-attitudni tat-talb tiegħek lejn Alla?
 • Tafda xejn li Hu dejjem ser jagħżel dak li hu l-aħjar għalik u għall-Knisja?
 • Tafdah li jagħtik dik l-għajnuna f’waqtha meta forsi l-biża’ tkun ser taħkmek?

Talba: Mulej, agħmel li xejn ma jbeżżagħni, għax kulma jiġri mhuwiex għajr ir-rieda tiegħek! Mulej, agħmel li ma jkolli l-ebda xewqa fija, għax l-akbar xewqa tiegħi hi r-rieda waħdanija tiegħek. Fl-aħħar mill-aħħar, x’inhu importanti fil-ħajja, mhux ir-rieda tiegħek? Agħmel li xejn ma jħawwadni, għax ir-rieda tiegħek tinsab f’kollox. Agħmel li ma niftaħar b’xejn, għax kollox ġej mir-rieda tiegħek”. (Talba ta’ Chiara Lubich)

English Version: https://www.midwestaugustinians.org/st-john-stone/

Alternative Reading: http://augustinians.net/index.php?page=jstone_en

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Stone_(martyr)

Life of Saint John Stone: https://gloria.tv/video/ZMjR3k3pN3Hv3X6hGsg7cHCYi

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.