Qaddej ta’ Alla Brother Louis Camilleri

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Brother Louis Camilleri

CAMIL-foto_0001BROTHER LOUIS CAMILLERI
1923 – 2011

Tagħrif: Bro. Louis Camilleri twieled iż‑Żurrieq fl‑1 ta’ Settembru 1923. Ta’ 14‑il sena ssieħeb mal‑Brothers ta’ De La Salle. Hu ħalla Malta biex ikompli l‑istudji u I‑formazzjoni reliġjuża fi Franza minkejja ċ‑ċirkustanzi diffiċli tat‑Tieni Gwerra Dinjija. F’Ħadd il‑Għid tal‑1948 ħa l‑aħħar voti u rritorna fil‑Kulleġġ De La Salle fil‑Birgu.

Bro. Louis ddedika ħajtu għall‑edukazzjoni Nisranija b’mod speċjali fil‑Kulleġġ ta’ De La Salle u f’dak ta’ Stella Maris fejn kien strumentali fit‑tagħlim ta’ suġġetti ġodda u innovattivi, u kien dejjem aġġornat fil‑qasam edukattiv. Fil‑bidu tat‑tmeninijiet huwa kien ukoll provinċjal tas‑sottoprovinċja ta’ Malta.

Fil‑ħajja tiegħu ta’ reliġjuż ikkonsagrat spikkaw il‑virtujiet tal‑umiltà, tal‑modestja, taż‑żelu u tal‑ħniena, tant li kien punt ta’ referenza u gwida spiritwali għal ħafna nies, b’mod speċjali żgħażagħ. Filfatt jibqa’ mfakkar minn ġenerazzjonijiet ta’ għalliema, ġenituri u studenti li kienu influwenzati minnu kemm fuq livell akkademiku kif ukoll fuq livell spiritwali.

Bro. Louis baqa’ attiv sal‑aħħar jiem ta’ ħajtu billi ddedika ħinu jorganizza rtiri, laqgħat mal‑istudenti u koppji miżżewġin. Fuq livell istituttiv, jibqa’ magħruf għat‑twaqqif tal‑fraternità Signum Fidei. Huwa għadda għall‑ħajja ta’ dejjem fid‑29 ta’ Mejju 2011 fl‑età ta’ 87 sena.

Il‑Knisja f’Malta tat bidu għall‑kawża tal‑beatifikazzjoni u l‑kanonizzazzjoni tal‑Qaddej ta’ Alla, Bro. Louis Camilleri F.S.C. Dan wara li l‑Arċisqof Charles J. Scicluna laqa’ t‑talba ta’ Bro. Rodolfo Cosimo Meoli, Postulatur Ġenerali tal‑Ordni tal‑Aħwa tal‑Iskejjel Insara, biex jitwaqqaf tribunal li jisma’ l‑kawża tiegħu. Dan sar nhar il‑Ħadd, 31 ta’ Marzu 2019, fil‑11:00 a.m, waqt ċelebrazzjoni u Quddiessa mmexxija mill‑Arċisqof fil‑Konkatidral ta’ San Ġwann, il‑Belt Valletta. Il‑ftuħ tal‑kawża hu meqjus bħala l‑ewwel seduta tat‑tribunal li jagħti bidu għall‑proċess djoċesan.

Kull min għandu xi tagħrif jew materjal — l-iktar materjal stampat u ittri — dwar Brother Louis Camilleri għandu jgħaddih lill‑Kanċellerija tat‑Tribunal Metropolitan tal‑Arċidjoċesi ta’ Malta, il‑Belt Valletta.

Links about Brother Louis Camilleri:  

 1. https://timesofmalta.com/articles/view/brother-louis-camilleri-fsc-a-legacy-to-be-remembered.647975
 2. https://www.maltatoday.com.mt/news/national/93926/archbishop_leads_beatification_of_maltese_brother_who_escaped_nazi_capture_during_ww2#.XTmFW-gza00
 3. https://www.tvm.com.mt/en/news/on-the-road-to-sainthood-brother-louis-camilleri-lasallian/
 4. https://www.lasalle.org/en/2019/04/a-lasallian-saint-for-malta-brother-louis-camilleri-fsc/
 5. http://www.independent.com.mt/articles/2019-03-27/local-news/Cause-for-the-Beatification-of-Brother-Louis-Camilleri-to-be-initiated-on-Sunday-6736205773
 6. https://timesofmalta.com/articles/view/remembering-bro-louis-camilleri.711391
 7. https://www.facebook.com/Brother-Louis-Camilleri-fsc-1178406302194147/
 8. https://www.maltatoday.com.mt/news/national/65720/research_into_the_life_and_work_of_bro_louis_to_start_in_the_coming_days#.XTmFXOgza00
 9. https://www.guidememalta.com/en/woah-this-maltese-brother-who-narrowly-escaped-the-nazis-in-wwii-is-set-to-be-beatified
 10. https://www.academia.edu/39651589/Bro_Louis_Camilleri_FSC_a_legacy_to_be_remembered
 11. https://issuu.com/stelmarsixthform/docs/bro_louis

Nota: It-Tagħrif dwar il-Qaddej ta’ Alla Brother Louis Camilleri huwa meħud mis-sit Uffiċjali tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

7 ta’ Mejju: Santa Roża Venerini

Verżjoni Vidjo: Santa Roża Venerini

“L-edukazzjoni nisranija tfittex li l-insara jitgħallmu jaduraw ‘l Alla Missier fl-ispirtu u l-verità (cf. Ġw 4,23), l-aktar fl-azzjoni liturġika, u jitħejjew biex ifasslu ħajjiethom skont il-bniedem il-ġdid fil-ġustizzja u l-qdusija li ġejja mill-verità (cf. Ef 4, 22-24).” – Gravissimum Educationis Paragrafu 1.

d04dabb0a1f4f981b3c7aae7af46ff09SANTA ROŻA VENERINI
1656 – 1728

Tagħrif: Twieldet f’Viterbo fejn missierha kien tabib. Meta kienet għadha tifla għamlet wegħda li ssir reliġjuża, iżda meta tfarfret bdiet tagħti l-lala għal ħafna ġibdiet kuntrarji u anki bdiet tipprepara biex tiżżewweġ. Iddeċidiet li twettaq il-wegħda ta’ tfulitha meta l-għarus tagħha miet għall-għarrieda.

Daħlet mas-sorijiet Dumnikani tal-istess belt meta kellha 17-il sena. Hi kellha tmur lura darha ftit xhur wara minħabba l-mewt ta’ missierha biex tieħu ħsieb lil ommha li kienet marida ħafna.

Filgħaxija kienet tiġbor xi nisa biex jgħidu r-rużarju u bdiet ukoll tgħallimhom it-tagħlim Nisrani. Taħt id-direzzjoni ta’ saċerdot Ġiżwita, fl-1685 Roża fetħet l-ewwel skola tagħha f’Viterbo, bla ħlas. Bid-don li kellha biex tħarreġ oħrajn biex jgħallmu, hi fetħet skejjel bnadi oħra.

L-isqof ta’ Montefiascone sejħilha fid-djoċesi tiegħu fejn iltaqgħet ma’ Santa Luċija Filippini u għenitha twaqqaf l-ewwel skola tagħha f’dik il-belt. It-tnejn saru ħbieb kbar ta’ xulxin. Sentejn wara, fl-1687, reġgħet lura lejn Viterbo fejn hi u sħabha ffurmaw kongregazzjoni reliġjuża ta’ sorijiet. Roża waqqfet djar oħra, fosthom waħda f’Ruma, fejn mar iżurha l-Papa Klement XI u anki bierek u approva l-kongregazzjoni u l-ħidma tagħha.

Wara aktar minn 40 sena ta’ xogħol iebes u vjaġġi diffiċli, Roża Venerini mietet f’Ruma fid-dar ta’ San Mark fis-7 ta’ Mejju, 1728 fl-għomor ta’ 72 sena. Meta mietet kellha erbgħin dar tal-istitut tagħha miftuħin fi 17-il djoċesi. Santa Roża Venerini kienet iddikjarata beata minn Piju XII fl-4 ta’ Mejju, 1952. Iddikjaraha qaddisa l-Papa Benedittu XVI fil-15 ta’ Ottubru, 2006. Is-sorijiet tagħha, magħrufa bħala Maestre Pie Venerini, jgħoddu madwar 400, u jinsabu fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, kif ukoll f’xi artijiet tal-missjoni.

Ħsieb: Santa Roża Venerini, fehmet li l-edukazzjoni u t-tagħlim tal-katekiżmu kienu fost l-aktar importanti u neċessarji għas-soċjetà. Dan jgħodd għal kull żmien fl-istorja tal-bniedem.

Fid-Dikjarazzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar L-Edukazzjoni Nisranija Gravissimum Educationis (28 ta’ Ottubru, 1965) insibu dan li ġej:

“Il-jedd ta’ kull persuna għall-edukazzjoni – X’inhi l-edukazzjoni
1. Il-bnedmin kollha ta’ kull razza, kundizzjoni u età, għaliex huma mżejna bid-dinjità ta’ persuna, għandhom il-jedd inaljenabbli għal edukazzjoni li tkun twieġeb għall-iskop tagħhom, għax-xeħta tagħhom u għad-differenza fis-sess, li tkun addattata għall-kultura u għat-tradizzjonijiet li intirtu minn missier għal iben, u li tkun fl-istess ħin miftuħa għall-għajxien flimkien ma’ popli oħra u li ġġib ‘il quddiem l-għaqda u l-paċi fid-dinja. Edukazzjoni vera tfittex li tifforma l-persuna umana biex tilħaq l-ogħla skop tal-bniedem u fl-istess ħin tilħaq il-ġid tas-soċjetajiet li tagħhom il-bniedem huwa membru u fihom ikollu, meta jikber, xi dmirijiet x’jaqdi.

Għalhekk it-tfal u l-adolexxenti għandhom ikunu megħjuna biex, skont il-progress li sar fix-xjenzi tal-psikoloġija, tal-pedagoġija u tal-metodi tat-tagħlim, jiżviluppaw b’mod armoniku d-doni fiżiċi, morali u intellettwali tagħhom. B’hekk huma jiksbu bil-mod il-mod sens ta’ responsabbiltà aktar matura waqt li bi sforz kontinwu jfittxu li jgħollu kif jixraq il-ħajja tagħhom u bil-kuraġġ u bil-kostanza jiksbu l-vera libertà. Waqt li qed jikbru huma għandhom jingħataw bil-prudenza kollha edukazzjoni sesswali pożittiva. Barra minn hekk għandhom jitħarrġu biex jieħdu sehem fil-ħajja soċjali b’mod illi jkollhom il-mezzi meħtieġa u xierqa biex jieħdu posthom attivament fl-isferi differenti tal-komunità umana, ikunu miftuħa għad-djalogu mal-oħrajn u jagħtu bil-qalb il-kontribut tagħhom biex iġibu ‘l quddiem il-ġid komuni.

Hekk ukoll il-Konċilju Mqaddes jiddikjara li t-tfal u l-adolexxenti għandhom il-jedd li jkunu megħjuna biex jagħrfu b’kuxjenza retta l-valuri morali, iħaddmuhom b’għażla tagħhom personali u jagħrfu u jħobbu ‘l Alla b’perfezzjoni akbar. Għalhekk il-Konċilju jitlob bil-ħerqa lil dawk kollha li għandhom f’idejhom il-gvern tal-popli jew li huma responsabbli għall-edukazzjoni illi jieħdu ħsieb illi ż-żgħażagħ ma jkunu mċaħħda qatt minn dan il-jedd imqaddes. Il-Konċilju jħeġġeġ ‘l-ulied kollha tal-Knisja biex jaħdmu b’ġenerożità fil-qasam edukattiv kollu l-aktar bl-iskop illi mill-aktar fis il-ġid kbir tal-edukazzjoni u tat-tagħlim jilħaq lill-bnedmin kollha f’kull rokna tad-dinja.

L-edukazzjoni nisranija
2. L-insara kollha li permezz ta’ twelid mill-ġdid bl-ilma u bl-Ispirtu s-Santu saru ħlejqa ġdida u jissejħu, u fil-fatt saru, ulied Alla, għandhom il-jedd li jirċievu edukazzjoni nisranija. Din l-edukazzjoni mhux biss tfittex li tagħti lill-persuna umana dik il-maturità li għadna kif semmejna, iżda tfittex l-aktar li l-imgħammdin jitwasslu bil-mod il-mod biex jagħrfu l-misteru tas-salvazzjoni u jiksbu dejjem iżjed kuxjenza tad-don tal-fidi li huma rċevew. L-edukazzjoni nisranija tfittex li l-insara jitgħallmu jaduraw ‘l Alla Missier fl-ispirtu u l-verità (cf. Ġw 4,23), l-aktar fl-azzjoni liturġika, u jithejjew biex ifasslu ħajjiethom skont il-bniedem il-ġdid fil-ġustizzja u l-qdusija ġejja mill-verità (cf. Ef 4, 22-24); b’hekk huma jsiru raġel magħmul, fl-aħjar ta’ żmienu, fihom isseħħ il-milja ta’ Kristu (cf. Ef 4,13) u jagħtu sehemhom biex jikber il-Ġisem mistiku. Barra minn dan, b’din l-edukazzjoni nisranija, meta l-insara jagħrfu iżjed is-sejħa tagħhom, huma jitħarrġu li jkunu xhieda tat-tama li hemm fihom (cf. 1 Piet 3,15) u wkoll li jgħinu fit-trasformazzjoni nisranija tad-dinja li biha l-valuri naturali, meħudin fil-perspettiva sħiħa tal-bniedem mifdi minn Kristu, jiswew għall-ġid tas-soċjetà kollha. Għalhekk dan il-Konċilju Mqaddes ifakkar lir-rgħajja tal-erwieħ id-dmir l-aktar gravi li għandhom li jagħmlu minn kollox biex l-insara kollha, l-aktar iż-żgħażagħ, li huma t-tama tal-Knisja, jirċievu din l-edukazzjoni nisranija.

Dawk li huma responsabbli għall-edukazzjoni
3. Il-ġenituri li taw il-ħajja ‘l uliedhom, għandhom id-dmir l-iżjed gravi li jedukawhom u għalhekk għandhom jitqiesu bħala l-ewwel u l-aqwa edukaturi tagħhom. Dan id-dmir ta’ edukazzjoni tal-ġenituri huwa hekk importanti illi fejn jonqos mhux lakemm timla l-vojt li jħalli. Għaliex il-ġenituri għandhom joħolqu atmosfera fil-familja mimlija mill-imħabba u t-tjieba lejn Alla u lejn il-bnedmin li twassal għal edukazzjoni sħiħa ta’ wliedhom kemm fis-sens personali kemm fis-sens soċjali. Għalhekk il-familja hija l-ewwel skola tal-virtujiet soċjali li s-soċjetajiet kollha jeħtieġu. Iżda huwa l-iżjed fil-familja nisranija, li hi mogħnija bil-grazzja u bil-missjoni taż-żwieġ sagrament, illi l-ulied għandhom ikunu mgħallma, sa minn ċkunithom, li jagħrfu u jqimu ‘l Alla u jħobbu ‘l-proxxmu tagħhom skont il-fidi li rċevew fil-Magħmudija; fil-familja nisranija huma jsibu l-ewwel esperjenza ta’ soċjetà b’saħħitha u tal-Knisja; permezz tagħha, fl-aħħarnett huma jiddaħħlu ftit ftit fil-ħajja ta’ flimkien tal-bnedmin u f’dik tal-poplu ta’ Alla. Jeħtieġ għalhekk li l-ġenituri jħossu għal kollox kemm tiswa l-familja nisranija għall-ħajja u l-progress tal-poplu t’Alla nnifsu.

Id-dmir tal-edukazzjoni, li jmiss qabel xejn lill-familja, jeħtieġ l-għajnuna tas-soċjetà kollha. Għalhekk, barra mill-jeddijiet tal-ġenituri u ta’ dawk li lilhom huma jafdaw xi sehem mid-dmirijiet tagħhom, hemm ukoll xi drittijiet u dmirijiet li jmissu lis-soċjetà ċivili għaliex imiss lilha li taħseb f’dak kollu li jeħtieġ għall-ġid temporali. Fost id-dmirijiet tagħha hemm dak li ġġib ‘il quddiem b’ħafna modi l-edukazzjoni taż-żgħażagħ, jiġifieri tħares id-drittijiet u d-dmirijiet tal-ġenituri u ta’ dawk kollha li għandhom xi sehem fl-edukazzjoni, u tagħtihom l-għajnuna; fuq il-bażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, fejn tonqos l-inizjattiva tal-ġenituri jew ta’ soċjetajiet oħra, tissupplementa, fir-rispett tax-xewqat tal-ġenituri, il-ħidma edukattiva; safejn il-ġid komuni hekk jitlob, twaqqaf skejjel u istituti ta’ edukazzjoni tagħha.

Fl-aħħar nett id-dmir tal-edukazzjoni jmiss, għal raġuni speċjali, lill-Knisja mhux biss għaliex hija għandha tkun magħrufa, imqar bħala soċjetà umana, bħala kapaċi li teduka, iżda fuq kollox għaliex hija għandha d-dmir li xxandar it-triq tas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha u lil dawk li jemmnu tikkomunikalhom il-ħajja ta’ Kristu u tgħinhom, b’ħerqa li ma tiqafx, biex jaslu għall-milja tal-ħajja tiegħu. Għalhekk lil dawn uliedha l-Knisja, bħala omm għandha d-dmir li tagħtihom dik l-edukazzjoni li biha ħajjithom kollha timtela bl-ispirtu ta’ Kristu. Fl-istess ħin hija toffri l-kontribut tagħha biex il-popli kollha jilħqu l-perfezzjoni integrali tal-persuna umana, jiksbu l-ġid tas-soċjetà temporali u jibnu dinja aktar umana.”

Għad-Dokument sħiħ ara: http://www.laikos.org/vat2_gravissimum_educationis_ver2017.htm

Talba: O Santa Roża Venerini, li kont ta’ ispirazzjoni għal ħafna li mxew fuq il-passi tiegħek u taw l-edukazzjoni u l-kura meħtieġa lil bosta tfal foqra u fil-bżonn, għat-talb tiegħek, agħmel li aħna nitħeġġu bl-istess spirtu ta’ servizz li kellek int u li nagħrfu nedukaw u ngħallmu l-valuri nsara fil-ġenerazzjonijiet ta’ għada. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/st-rose-venerini.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-rosa-venerini-720

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Venerini

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

27 ta’ April: Beatu Nikol Roland

Verżjoni Vidjo: Beatu Nikol Roland

“Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom.” – Ġesù f’Mark 10:14-16

065-Nicolas-ROLANDBEATU NIKOL ROLAND
Reliġjuż
1642 – 1678

Tagħrif: Twieled f’Reims – l-istess belt li fiha twieled San Ġwann Battista de la Salle, fl-1642. Ordna saċerdot fl-1665.

Il-predikazzjoni, il-formazzjoni Nisranija taż-żgħażagħ, u b’mod speċjali tal-kleru, kienu wisq għal qalbu. Intebaħ bil-miżerja kemm temporali kif ukoll spiritwali taż-żgħażagħ u għalhekk waqqaf il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Bambin Ġesù, iddedikati għall-edukazzjoni Nisranija tal-bniet fqar ta’ Reims.

Nikol kien kanonku, flimkien ma’ San Ġwann Battista de la Salle (ara San Ġwann Battista de la Salle), tal-Katedral ta’ Reims, u kien ukoll id-direttur spiritwali ta’ Ġwanni de la Salle. Kien hu li ggwidah u ħeġġu biex jirċievi d-djakonat u jkompli biex jilħaq saċerdot. Bejn Roland u Ġwanni kien hemm differenza ta’ 11-il sena.

Meta Roland beda jħoss l-għejja, talab lil Ġwanni de la Salle biex ikun l-eżekutur tat-testment tiegħu, u fdalu r-responsabbiltà li jieħu ħsieb u jiggwida l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet li kien waqqaf. Roland miet ta’ 35 sena fis-27 ta’ April, 1678.

Kien sena wara li Adrien Nyel, ma’ żagħżugħ ieħor Christof, mar jiltaqa’ ma’ San Ġwann Battista de la Salle biex jitolbu jgħinu ħalli jwaqqaf skola għas-subien. Kien hawn li Alla wrieh ix-xewqa li jieħu ħsieb l-edukazzjoni tas-subien fqar. Ġwann Battista De La Salle kellu allura 27 sena.

Ħsieb: Il-Malti jgħid: ‘Kappell ma jmejjilx lill-ieħor’ u nistgħu ngħidu li fl-istejjer tal-qaddisin, spiss ninnutaw li l-Mulej ilaqqa’ l-qaddisin flimkien tul il-vjaġġ tagħhom fid-dinja biex dawn ikunu ta’ għajnuna, sapport, gwida, kuraġġ u appoġġ lil xulxin fil-missjonijiet fdati lilhom mis-Sema. L-eżempju li għandna llum huwa tal-Beatu Nikol Roland u San Ġwann Battista de la Salle.

Il-Mulej dejjem jibagħtilna persuna jew persuni f’ħajjitna li xi kultant ipattu għan-nuqqasijiet ta’ persuni oħra li sippost kellhom ikunu ta’ għajnuna u għal xi raġuni jew oħra, ma kienux. U għal dawk li forsi ma kellhomx lanqas persuna waħda li setgħet tgħaddilhom kelma tajba, parir qaddis, tgħallimhom dwar l-imħabba t’Alla għalihom u ddewwaqhom xi ftit minn din l-imħabba, il-Mulej tana bosta tagħlim fil-kitbiet u l-ħajjiet tal-qaddisin. Għal min jinteressah u jfittex li jsir jaf dwar Alla u kif nistgħu ngħixu fil-prattika t-tagħlim tiegħu u tal-Knisja Kattolika li waqqaf Hu, jista’ jiddedika ħin apposta u jaqra dwar il-ħajjiet tal-qaddisin.

Infatti diversi qaddisin sabu l-ispirazzjoni tagħhom fil-qari tal-ħajjiet ta’ qaddisin oħra. Huma sabu fl-eżempju tagħhom mudell għal ħajjithom u tqanqlu bil-bosta biex jimitawhom. Nistgħu nibqgħu fi xtutna u nagħtu l-eżempju ta’ San Ġorg Preca li kellu mħabba speċjali lejn il-qaddisin li kien iħares lejhom bħala veri ħbieb ta’ Alla. Kien iħobb jirrakomanda l-qari tal-ħajja tagħhom għax minnhom wieħed jikseb ġid spiritwali kbir. Ħalla miktub: “Aqraw ħajjiet il-qaddisin, u f’qasir żmien jitnissel fikom l-ispirtu ta’ Kristu. Dal-qari jqawwikom fil-fidi, iħeġġiġkom għat-taħriġ tal-virtù u jqanqalkom biex f’kollox tirrikorru lejhom, tant huma setgħana quddiem Alla.” (Is-Sinagoga l-Ġdida, n. 9).

Lejn xi wħud minnhom Dun Ġorġ Preca wera wkoll imħabba speċjali, u ried li l-ħajja tagħhom tkun magħrufa sewwa mill-membri tal-għaqda tiegħu għall-imitazzjoni. Fost dawn hemm San Franġisk ta’ Assisi, li mhux biss daħħlu fil-Litanija tal-Qaddisin fil-ktieb ta’ l-Arloġġ Museumin, imma wkoll għażlu bħala l-Qaddis Protettur tal-virtù tal-Faqar.

 • U int, kemm tħalli l-ħajjiet u t-tagħlim tal-qaddisin ikunu ta’ ispirazzjoni u mudell għal ħajtek?
 • Liema hu/hi l-qaddis/a preferit/a tiegħek li tixtieq timita u żżomm bħala l-patrun/a tiegħek jew il-kumpann/a tal-vjaġġ ta’ ruħek?
 • Kemm titlob l-interċessjoni tal-qaddisin, b’mod speċjali meta tkun fi żmien tal-akbar bżonn?

Talba: O Alla, inti żejjint lis-saċerdot Beatu Nikol Roland, b’żelu pastorali għat-taħriġ tal-kleru u b’edukazzjoni taż-żgħażagħ fqar. Bl-eżempju u bl-interċessjoni tiegħu, agħtina l-istess spirtu ta’ karità, sabiex naqduk billi ngħinu lil dawk li inti tħobb. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://catholicsaints.info/blessed-nicolas-roland/

Alternative Reading: http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2011/07/27-April-B.-NICOLAS-ROLAND.pdf

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Roland

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

7 ta’ April: San Ġwann Battista De La Salle

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Battista De La Salle

“Il-bniedem li jħenn, jgħallem u jħarreġ kif jagħmel ragħaj mal-merħla tiegħu.   Ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi: għax ta’ min hu bħalhom hija s-saltna tas-smewwiet.” ~ Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Ġwann Battista De La Salle.

juan_bautista_de_la_salleSAN ĠWANN BATTISTA DE LA SALLE
Saċerdot
1651 – 1719

Tagħrif: Il-Fundatur tal-“Freres” twieled f’Rheims, Franza, fit-30 ta’ April, 1651, f’familja nobbli u sinjura ħafna. Fl-1670, daħal is-Seminarju ta’ Pariġi, u ġie ordnat saċerdot fl-1678, meta kellu 28 sena.

Sentejn wara ltaqa’ ma Adrian Nyel, u miegħu beda jaħdem għall-edukazzjoni tat-tfal foqra. Baqa’ sakemm intefa’ b’ruħu u b’ġismu f’dan ix-xogħol. Ħalla d-dar u l-kanonikat, flusu beda jonfoqhom fit-tfal, u beda jgħix fl-istess livell tal-foqra li għalihom iddedika l-kumplament ta’ ħajtu.

Beda jiftaħ skola waħda wara l-oħra, u minn żmien għal żmien kien iżurhom. Kien jinkoraġġixxi l-għalliema, jagħtihom pariri, u jissuġġerilhom metodi ġodda biex jgħallmu aħjar. Ġieli stedinhom id-dar tiegħu biex jieklu, u joqogħdu miegħu. B’hekk bdiet ir-rabta ma’ wħud minnhom, li wara, permezz tagħhom waqqaf il-Kongregazzjoni tal-Aħwa (Freres), fit-28 ta’ Mejju, 1684.

Fl-1684, l-ewwel tnax-il dixxiplu għamlu l-professjoni temporanja u poġġew il-kongregazzjoni taħt il-ħarsien speċjali tal-Madonna. Iżda fl-1700, qamu l-ewwel diffikultajiet minħabba l-metodi ġodda fit-tagħlim introdotti mill-fundatur. Hekk, pereżempju dawk li kienu jiċċarġjaw għat-tagħlim fl-iskejjel kienu kontra t-tagħlim b’xejn kif kien jingħata fl-iskejjel ta’ San Ġwann Battista de la Salle. Barra minn dan, anki s-Sulpizjani rreaġixxew kontra tiegħu għax il-qaddis warrab il-metodi tradizzjonali li kien spiċċa żmienhom u kien jinsisti għall-użu tal-Franċiż aktar milli tal-Latin. Għalkemm għall-ewwel l-intenzjoni tiegħu kienet li jmexxi biss skejjel b’xejn għall-foqra, fl-1698, fuq talba tas-Sultan James (Ġakbu) II tal-Ingilterra, hu fetaħ l-ewwel skola għat-tfal subien tal-klassi aristokratika.

Il-metodi pedagoġiċi tiegħu wasslu għat-twaqqif ta’ stituti ta’ studju għall-gradwati, l-organizzazzjoni tal-klassijiet ta’ nhar ta’ Ħadd, kif ukoll skejjel tas-snajja għal studenti bejn is-7 u l-20 sena. San Ġwann Battista de la Salle sab ruħu umiljat minn xi dixxipli tiegħu li kienu jikkritikawh għax kien iddedikat iżżejjed għall-istudenti mill-klassijiet tal-baxxi, u wkoll ikkritikat mill-aristokrazija, li kienu jakkużawh għax kien qed jiddiżunura l-istatus tiegħu tal-klassi nobbli li kien.

Barra mill-iskejjel primarji u sekondarji li waqqaf, ħa ħsieb ukoll jiftaħ Kulleġġi tal-Għalliema (Colleges of Education). L-ewwel wieħed li fetaħ kien f’Rheims, fl-1687, imbagħad f’Pariġi, fl-1699, u ieħor f’Saint Denis fl-1709. L-iskejjel tiegħu xterdu ma’ Franza kollha, u mad-dinja. Il-metodi tiegħu biddlu s-sistema edukattiva ta’ żmienu. Dan swielu ħafna diżappuntamenti, ostakli u oppożizzjoni minn niesu, mill-awtoritajiet, u speċjalment mill-Ġensinisti li kienu qawwija ħafna.

Fl-1695, ifformula sett ta’ Regoli għall-Komunita’ tiegħu. Kiteb ukoll ttrattat fuq l-edukazzjoni, “It-Tmexxija tal-Iskejjel Insara”. San Ġwann Battista de la Salle rriżenja minn superjur fl-1717, sentejn qabel ma miet, u ddedika lilu nnifsu għall-istruzzjoni tan-novizzi u l-pubblikazzjoni ta’ xi kotba, fosthom ‘Metodu ta’ Talb Mentali’ (meditazzjonijet).

Mifluġ mill-ażma u r-rewmatiżmu, miet nhar il-Ġimgħa l-Kbira, fis-7 t’April 1719, meta kellu 68 sena, f’Rouen, Franza. Minkejja l-ħafna provi li għadda minnhom, kliem dan il-qaddis edukatur fuq is-sodda tal-mewt kienu: “jien nadura l-mod kif Alla mexa miegħi fil-ħwejjeġ kollha li jirrigwardaw lili.” Kien iddikjarat qaddis flimkien ma’ Santa Rita fl-1900 minn Ljun XIII. Il-papa Piju XII fl-1950 iddikjarah qaddis patrun tal-għalliema.

Ħsieb: Kemm xogħol! Kemm dedikazzjoni! Kemm enerġija kkunsmata għall-avvanz tat-tfal u ż-żgħażagħ! Kemm importanza mogħtija lill-edukazzjoni u l-aħjar metodi kif din tiġi mwasslha! San Ġwann Battista De La Salle, il-qaddis patrun tal-għalliema. Imma l-istudenti tagħna llum, b’mod speċjali dawk li huma prodott tal-iskejjel tal-Knisja, u tal-iskola li ġġib isem ta’ dan il-qaddis dedikat, qed jirriflettu valuri nsara għall-kumplament ta’ ħajjithom? Fuq kollox mhux din l-aktar ħaġa importanti?

Dan hu parti mid-diskors li għamel (fl-4 ta’ Lulju 2016) l-Arċisqof Charles J. Scicluna fil-quddiesa tal‑gradwazzjoni tal‑istudenti tas‑6th Form tal‑Kulleġġ De La Salle, il‑Birgu:

“Jiena d-domanda li nixtieq nagħmel lilkom iż-żgħażagħ hija domanda sempliċi. Għaddejtu minn esperjenza fi skola Kattolika. Intom illum se tħallu l-fidi tagħkom hawn u titilqu minn hawn atei prattiċi? Din l-aħħar quddiesa li se tisma’ qabel tiżżewweġ, jekk tiżżewweġ bil-Knisja? Din l-aħħar Ewkaristija li ddeċidejt li tattendi għaliha għax hija parti minn serata, għax inti, bħal meta tmur cruise u kollox ikun ipprogrammat? Id-domanda nagħmilhielek mhux għax nixtieq nimponi xi stil ta’ ħajja fuqek, nagħmilhielek għaliex tinteressani r-risposta libera tiegħek u qed nagħmilhielek quddiem il-ġenituri, għax il-ġenituri ormaj nispera li għajjew jippruvaw jipperswadukom.

Intom adulti biżżejjed biex tieħdu d-deċiżjonijiet tagħkom, imma xi kwalita’ ta’ deċiżjoni se tieħu wara li għamilt snin jew almenu fl-istess grupp ta’ esperjenza ta’ edukazzjoni fi skola tal-Knisja? Sirtu iżjed anti-klerikali milli kontu qabel għax kieku ngħid allura li hija falliment. Bil-fidi tiegħek fejn qiegħed? Tgħid li ma jinterassanix, allura nifhem li l-istilla tal-fidi ta’ De la Salle għalik ormaj ma tfisser xejn ħlief badge tal-iskola u li se tkun fuq iċ-ċertifikat li se jagħtuk illum. Tista’ tgħidli: ‘imma ifhimni, Father, il-kwistjoni li jiena għaddejt minn skola tal-Knisja ma jfisser xejn ħlief li nispera li jiena persuna aħjar’. Jiena nawgura li inti persuna aħjar għax kien hemm fl-aħħar tal-Evanġelju: “għalik intqal mhumiex kategorija ta’ nies li tiddisprezzahom imma li tgħinhom”.

Intom tistgħu tqisukom bħala grupp ta’ nies pivileġġati u din il-kelma tweġġagħni għax l-iskejjel tal-Knisja m’għandhomx ikunu għall-privileġġjati. Huwa privileġġ tal-komunità li toffri l-edukazzjoni, imma aħna m’aħniex hawn biex noħolqu elite li jkasbar il-fqir. Allura kieku jiena nagħlaq l-iskejjel, għax minflok ma nkun qed neduka l-qalb, jkun biss li kkrejajt mostri bla qalb. Dan il-kliem qed ngħidu biex ngħabbikom bir-responsabbiltà. L-edukazzjoni Kattolika trid tkun edukazzjoni mhux biss biex titgħallem tisma’ l-quddiesa u tapprezzaha, imma qabel xejn tirrispetta lilek inifsek u l-proxxmu. Jekk student li għadda minn De la Salle huwa razzist u jiddisprezza lil min mhux bħalu, De La Salle ma sewa xejn għalih. Jekk inti m’intix kapaċi tgħid li l-vokazzjoni tiegħek trid tkun ta’ servizz, De la Salle kien ħela ta’ ħin u flus li taw il-ġenituri tiegħek li sostnew din l-iskola, ma kienx investiment tajjeb.

Qed ngħid hekk mhux biex inkun negattiv, imma biex ngħabbikom bir-responsabbiltà. Fl-istess ħin jiena nifraħ magħkom ta’ dak kollu li qegħdin toħolmu bih u tippjanaw għall-futur. Nimmaġina li diġa’ qed tistennew b’ħerqa r-riżultati tal-eżamijiet, nawguralkom li tiddevertu ftit u tistrieħu sakemm jaslu r-riżultati, u li ma taqgħux f’depression meta tiftħu r-riżultati li tirċievu, nittamaw li kollox imur sew. Inutli tixgħel ix-xemgħat lil Sant Antnin ta’ Padova u li San Giovanni Battista De La Salle għax issa li hemm hemm. Imma nawguralkom li, ir-riżultati jkunu tajbin u d-deċiżjonijiet li tagħmlu għall-futur tagħkom tagħmluhom b’responsabbiltà kbira, mhux biss li tuża t-talenti tiegħek tajjeb, imma li tagħżel li tkun ta’ servizz għas-soċjetà. Huwa dan il-privileġġ li tkun Nisrani: li tkun ta’ servizz għas-soċjetà, imbagħad il-Mulej ibierkek bl-għana, bil-ġid ħa tgawdi int u l-familja tiegħek u għamel minn kollox biex tgħin lil min hu inqas privileġġat.

Jien nixtieq nirringrazzja lill-Brothers ta’ De La Salle tad-dedikazzjoni tagħkom, intom ormaj an endangered species, anke għaliex vokazzjonijiet għal De La Salle ma tantx qed nara jien fuq ix-xefaq, biex ma ngħidtx fuq l-orizzont, imma fuq ix-xefaq. Imma jiena nawgura li jkollkom gruppi ta’ lajċi bħall-Brothers mill-Colombia li hawn magħna. Jiena nawgura li gruppi ta’ lajċi jiġu entużjażmati bl-eżempju u anke bix-xogħol li qegħdin tagħmlu, nawgura biex din l-opra tkompli”.

Ejjew nitolbu għall-istudenti kollha, għall-Brothers u l-għalliema kollha, biex jibqgħu jimxu fuq il-passi ta’ San Ġwann Battista de La Salle bla tidwir ‘l hawn jew ‘l hemm.

Talba: O wisq qaddisa u safja xebba Marija, omm tal-ħniena, sultana tiegħi, protetriċi tiegħi, ħajti, l-għaxqa u t-tama tiegħi, fit-tjieba tiegħek agħmel li jkolli qalb ta’ Iben veru tiegħek; qalb li malajr tobdi u twieġeb lill-iben divin tiegħek, is-Salvatur tiegħek u tiegħi; ikolli fiduċja ta’ iben fit-tjubija tiegħek ta’ omm u fil-kwalitajiet kollha li għandu jkollu kull iben tiegħek.

Indenja ruħek ukoll li jkollok l-aktar għal qalbek il-ħidma kbira tas-salvazzjoni tiegħi u kull ma jgħin biex din tinkiseb matul ħajti u fil-waqt ta’ mewti; u meta jasal dak il-mument tal-aħħar, omm fidila u ħanina, nitolbok b’ħerqa li ma tabbandunanix.

Għinni inti, biex negħleb l-għedewwa kollha tas-salvazzjoni tiegħi u ħu f’idejk qaddisa lil ruħi, biex hekk tikseb ġudizzju tajjeb bl-interċessjoni tiegħek u nkun nista’ nidħol fis-Saltna tas-Sema u hemm nitgħaxxaq b’hena li ma titfissirx, li nara u nħobb lil Alla u lilek l-iżjed imbierka għal dejjem ta’ dejjem. Ammen.

(Talba ta’ San Ġwann Battista de La Salle li kien jgħid ta’ spiss lill-Imqaddsa Verġni Marija)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-john-baptist-de-la-salle.html

Alternative Reading: https://www.lasallian.info/about/history/saint-john-baptist-de-la-salle/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_de_La_Salle

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

30 ta’ Jannar: San Mutien-Marie Wiaux

Verżjoni Vidjo: San Mutien-Marie Wiaux

“L-għalliema l-oħra ta’ suġġetti speċjalizzati ma kellhomx kontroll u ordni, filwaqt li kif jasal Brother Mutien fix-xena, kienet taqa’ kalma kbira. Kien jogħġobna ħafna għall-ħlewwa u d-devozzjoni tiegħu, u għall-qdusija li kienet tidher tiddi fil-persuna tiegħu”. ~ Impressjoni tal-istudenti fuq San Mutien-Marie Wiaux

mutien_marie1SAN MUTIEN-MARIE WIAUX
Reliġjuż
1841 – 1917

Tagħrif: Lwiġi Ġużeppi Wiaux twieled f’Millet, qrib Gosselies fil-Belġju. Il-ġenituri tiegħu, li kienu ħaddiema foqra, tawh edukazzjoni reliġjuża profonda. Ta’ 15-il sena ddeċieda li jingħaqad mal-kongregazzjoni ta’ San Ġwann Battista de la Salle li ftit qabel kienu fetħu skola qrib id-dar tagħhom. Fl-1 ta’ Lulju 1871 beda n-novizzjat u biddel ismu f’ Mutien-Marie.

Meta temm in-novizzjat kien destinat biex jibda karriera ta’ għalliem, u kien mibgħut f’Chimay u fi Brussels, imbagħad fil-kulleġġ ta’ Malonne. Meta ġie biex iġedded il-voti temporanji, il-kunsill tal-komunità deherlu li ma kienx adattat biex ikompli fil-vokazzjoni, billi ma tantx kien jinqala’ biex jgħallem, imma mbagħad aċċettawh wara li ddefendieh brother sieħbu. Sadattant Mutien-Marie speċjalizza fil-mużika; għalhekk qabbduh biex jgħallem lil dawk li kienu se jibdew dan is-suġġett. Imma l-vera vokazzjoni ta’ Mutien-Marie kienet li jgħallem il-Katekiżmu. Talab u ngħata l-permess li jibda korsijiet kateketiċi fost l-istudenti tal-kulleġġ. Kien jagħti għalhekk dawn il-lezzjonijiet għal ħafna snin kull nhar ta’ Sibt.

Il-ħajja tiegħu ta’ talb u komunikazzjoni ma’ Alla kienet il-bażi tal-qdusija ta’ Br. Mutien-Marie: kien bniedem jitlob bla waqfien. Mill-Ewkaristija u mid-devozzjoni lejn il-Madonna kiseb il-qawwa u d-determinazzjoni li kellu bżonn biex jegħleb id-diffikultajiet iebsin li ltaqa’ magħhom u biex jimxi ’l quddiem fil-ħajja ta’ qdusija. Kellu mħabba mħeġġa lejn il-Madonna u qiegħed lilu nnifsu taħt il-ħarsien matern tagħha.

F’Novembru 1916, fl-eqqel tal-ewwel gwerra dinjija, kien ordnat mit-tabib biex jieħu perjodu ta’ mistrieħ; saħħtu kienet marret lura ħafna. Mutien-Marie Wiaux ħejja ruħu għall-mewt bl-aħħar sagramenti, u miet nhar it-30 ta’ Jannar 1917 ta’ ftit aktar minn 77 sena.

Il-Qaddis Papa Pawlu VI ddikjarah Beatu f’Ottubru 1977; kien iddikjarat Qaddis mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fl-1989.

Ħsieb: Dan huwa diskors mill-omelija fil-jum tal-kanonizzazzjoni ta’ Brother Mutien-Marie Wiaux:

“Illum il-Knisja tunura bniedem reliġjuż sempliċi ħafna. Matul ħajtu, huwa wettaq ir-rieda tal-Mulej fil-pront. Fidil lejn id-domanda u s-sagrifiċċji personali li titlob ir-Regola, San Mutien-Marie Wiaux kellu l-kobor ta’ min hu umli.

Matul is-60 sena ta’ ħajja reliġjuża li hu għex fl-isfond, huwa pprattika r-Regola tal-Brothers tal-Iskejjel Insara b’ġenerożità kbira. Għalih xejn ma kien iktar importanti mill-ubbidjenza, xejn ma kien jagħmlu ferħan daqs il-faqar, xejn ma kien daqshekk urġenti daqs l-obbligi tal-ħajja komuni, li jilqa’ l-istudenti jew xi ħadd ieħor li javviċinah. Huwa kien leali lejn il-kompiti kollha li ġew fdati lilu u jum wara jum ta ħajtu lill-Mulej mingħajr riservi li kienet saret naturali għalih.

Għalliem tal-mużika u tal-arti, Brother Mutien iddedika ruħu għall-bosta servizzi li kienu meħtieġa f’istituzzjoni ta’ skola kbira u f’kull waħda minnhom, il-preżenza ta’ Alla kienet iddawwlu b’mod kostanti. Is-sens tiegħu ta’ talb, impressjona lill-Brothers u lill-istudenti tiegħu sal-punt fejn ġie msejjaħ “il-Brother li jitlob dejjem”.

Bir-rużarju f’idejh, huwa dejjem kien jinvoka lill-Verġni Mbierka kif juruna kliemu stess: “Biex tikseb unjoni intima mal-Mulej tagħna, ħu l-mogħdija ta’ Marija fejn m’hemm l-ebda tebgħa jew dell li jistgħu jżommuk fi triqtek lejn Ġesù”.

Il-messaġġ tiegħu ma ġiex espress f’termini ta’ għerf f’għajnejn id-dinja. Huwa wera lill-brothers, lill-għalliema u liż-żgħażagħ, il-veru sinifikat ta’ ħajja umilment offruta. Huwa ħares lejh innifsu bħala dgħajjef u fqir, u dan għamlu karitattiv lejn kull min kien jafdah bl-uġigħ tiegħu. 

Ejjew nirringrazzjaw lil Alla u nitolbu lil San Mutien-Marie Wiaux biex juri lill-għalliema ta’ żminijietna biex jitgħallmu kif għandhom jakkumpanjaw liż-żgħażagħ fil-vjaġġ tagħhom tal-fidi, sabiex huma jiftħu għalihom is-sbuħija tal-Messaġġ tal-Vanġelju u jistiednuhom iġġeddu bla waqfien il-konverżjoni tagħhom mitluba minn Kristu s-Salvatur u biex jieħdu sehem attiv fil-ħajja tal-Knisja”.

Dan parti mid-diskors tal-Papa Franġisku waqt laqgħa mad-dinja tal-iskola Taljana (10 ta’ Mejju 2014). Jgħid hekk:

“Għaliex inħobb l-iskola? Se nipprova ngħidilkom. Għandi xbieha. Hawnhekk smajt li wieħed ma jikbirx waħdu, li dejjem hemm xi ħarsa li tgħinek tikber. U jien għandi x-xbieha tal-ewwel għalliema tiegħi, dik il-mara, dik it-teacher, li ħaditni taħt ġwenħajha meta kelli sitt snin, fl-ewwel livell tal-iskola. Imbagħad mort inżurha tul ħajjitha kollha sa meta ħallietna fl-età ta’ 98 sena. U din il-fakra tagħmilli tajjeb! Inħobb l-iskola għax dik il-mara għallmitni nħobbha. Din hi l-ewwel raġuni għaliex jien inħobb l-iskola.

Imbagħad, inħobb l-iskola għax dik teduka għas-sewwa, għat-tajjeb u għas-sabiħ. Dawn it-tlieta jmorru f’daqqa. L-edukazzjoni ma tistax tkun newtra: jew hi pożittiva jew negattiva: jew tagħni jew tfaqqar; jew tgħin lill-persuna tikber jew addirittura tista’ tikkorrompiha. Jekk ħaġa hi vera, hi wkoll tajba u sabiħa; jekk hi sabiħa, hi tajba u vera; jekk hi tajba, hi vera u sabiħa. U flimkien, dawn l-elementi jgħinuna nikbru u jgħinuna nsiru nħobbu l-ħajja anki meta ma nkunux f’sikitna, anki f’nofs il-problemi. L-edukazzjoni vera tgħinna nsiru nħobbu l-ħajja, tiftħilna quddiemna l-milja tal-ħajja!

U fl-aħħar irrid ngħid li fl-iskola ma niksbux biss għarfien, kontenut, imma nitgħallmu wkoll drawwiet u valuri. L-edukazzjoni tingħata biex isiru magħrufin tant affarijiet, jiġifieri tant kontenuti importanti, biex nidraw ċerti drawwiet u anki biex inħaddnu l-valuri. U dan hu importanti ħafna”.

Ejjew nitolbu bl-interċessjoni ta’ San Mutien-Marie Wiaux għall-ġenituri, għalliema, kull min jaħdem fi skola u għall-istudenti kollha, filwaqt li nirringrazzjaw lil Alla ta’ tant għalliema li verament iħobbu lill-istudenti tagħhom u jaqdu dmirijiethom sew u mill-qalb.

Sit b’Riżorsi għall-Katekisti u l-Għalliema tar-Reliġjon Kattolika:  http://frankbalzan.wixsite.com/katekisti/about

Talba: Mulej Alla, agħmel li l-ħajja u x-xhieda ta’ Brother Mutien tnebbaħna biex ngħixu aktar fidili lejn is-sejħa tiegħek biex nimxu fil-Preżenza Tiegħek u nikbru fil-qdusija. Wassalna biex niskopru s-sempliċità tal-Vanġelu u ngħixu ħajja ta’ apprezzament u ta’ ringrazzjament ma’ Ġesù l-Iben tiegħek. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq  jew  biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://www.lasalle.org/en/who-are-we/lasallian-holiness/saint-mutien-marie-wiaux/

Alternative Reading: http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2011/07/30-January-Saint-MUTIEN-MARIE.pdf

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Mutien-Marie_Wiaux

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

4 ta’ Jannar: Santa Eliżabetta Anna Seton

Verżjoni Vidjo: Santa Eliżabetta Anna Seton

“Nafu fiċ-ċert li Alla tagħna jsejjħilna għal ħajja qaddisa. Aħna nafu li hu jagħtina kull grazzja, kull grazzja abbundanti; u għalkemm aħna erwieħ tant dgħajfa, din il-grazzja għandha l-qawwa li tgħenna negħelbu kull ostaklu u diffikultà”. ~ Santa Eliżabetta Anna Seton

setonSANTA ELIŻABETTA ANNA SETON
Omm, Edukatura u Fundatriċi
1774 – 1821

Tagħrif: Din il-qaddisa twieldet fi New York City u kienet bint Richard Bayley, li kien professur tal-anatomija f’dik li llum tissejjaħ Columbia University. Ħuha minn omm oħra kien l-arċisqof James Roosevelt Bayley ta’ Baltimore. Kienet edukata u mtellgħa fir-reliġjon protestanta minn missierha li kien Episcopalian.

Ta’ 20 sena (1794) żżewġet lin-negozjant William Magee Seton u nvolviet ruħha f’ħidma soċjali billi għenet, fl-1797, fit-twaqqif tas-Soċjetà għall-għajnuna tan-nisa romol fqar bi tfal żgħar.

Ta’ 29 sena (1803) sabet ruħha armla b’ħamest itfal meta żewġha miet f’Pisa, l-Italja, fejn kien mar biex jieħu saħħtu. L-għajnuna u l-eżempji sbieħ tal-familja kattolika Filicchi li laqgħetha għandha meta kienet fl-Italja impressjonawha ħafna u nisslu fiha interess fir-reliġjon Kattolika.

Wara sitt xhur fl-Italja, Eliżabetta Seton marret lura fl-Istati Uniti u, fl-1805, il-fidi tagħha fl-Ewkaristija mexxietha flimkien mal-ħames uliedha biex saret Kattolika. Minħabba f’hekk niesha u ħbiebha ħaduha kontriha u abbandunawha.

Dr. Dubourg, superjur tas-Sulpizjani f’Baltimore, stedinha tibda skola għall-bniet f’din il-belt. Għemejjel ta’ ħniena kienu dejjem parti minn ħajjitha u għalhekk malajr fetħet skola għat-tfal foqra f’Baltimore bl-għajnuna ta’ erbat iħbieb tagħha. L-iskola mxiet ‘il quddiem u aktar tard is-superjur tas-Sulpizjani, bl-approvazzjoni tal-Arċisqof Carroll, ta lil Eliżabetta u ‘l sħabha regola ta’ ħajja. Kellhom ukoll il-permess li jagħmlu l-professjoni reliġjuża u jilbsu l-abitu reliġjuż.

Fl-1809, Eliżabetta ħadet il-komunità żagħżugħa tagħha f’Emmitsburg, fil-Maryland, fejn hi addottat ir-regola tal-Ulied tal-Karità ta’ San Vinċenz de Paul. Din il-komunità reliġjuża ġdida bdiet tissejjaħ s-Sorijiet (tal-Karità) ta’ San Ġużepp.

Fid-19 ta’ Lulju tal-1813 Madre Seton u sbatax minn sħabha għamlu l-voti u taw bidu għas-sistema ta’ skejjel parrokkjali fl-Istati Uniti, bla ma ttraskuraw il-qadi tal-foqra u speċjalment tan-nies ta’ kulur. Hi kienet tħarreġ lill-għalliema u hi stess ħejjiet text-books għall-użu fl-iskejjel.

Waqqfet ukoll orfanatrofji f’Filadelfja u fi New York. Is-sorijiet tagħha malajr xterdu mal-Istati Uniti u meta hi mietet, fl-4 ta’ Jannar 1821, ta’ 47 sena, kellhom diġà 20 dar. Is-sorijiet tagħha llum huma l-aktar numerużi fl-Istati Uniti u l-kontribut tagħhom fl-edukazzjoni tat-tfal u ż-żgħażagħ huwa tassew kbir. Santa Eliżabetta Anna Seton kienet iddikjarata qaddisa mill-Papa Pawlu VI fl-1975.

Ħsieb: Tassew li fost diversi opri li wetqet, kienet Santa Eliżabetta Anna Seton li waqqfet l-ewwel skola Kattolika b’xejn għat-tfajliet fl-Amerika. Imma l-aktar li xtaqt nenfasizza r-riflessjoni tal-lum hu fuq il-fatt li kienet “omm” u kemm nissottovalutaw dan ir-rwol tant meħtieġ fil-Knisja u fis-soċjeta’.

Papa Franġisku fl-Udjenza Ġenerali tas-7 ta’ Jannar 2015, jgħid hekk dwar il-valur tal-ommijiet:

“Kull bniedem jaf ħajtu lil omm, u kważi dejjem jaf lilha wkoll ħafna mill-bqija ta’ ħajtu, mill-formazzjoni umana u spiritwali tiegħu. Imma l-omm, anki jekk hi eżaltata ħafna mil-lat simboliku, – tant poeżiji, tant affarijiet sbieħ li jingħadu poetikament fuq l-omm – ftit hi mismugħa u ftit issib għajnuna fil-ħajja ta’ kuljum, ftit hi meqjusa fir-rwol ċentrali tagħha fis-soċjetà. 

L-ommijiet huma l-aqwa antidotu kontra t-tixrid tal-individwaliżmu egoistiku. “Individwu” jfisser “li ma tistax taqsmu”. Imma l-ommijiet “jinqasmu”, ibda minn meta jilqgħu iben fi ħdanhom biex jagħtuh lid-dinja u jrabbuh. Huma l-ommijiet l-aktar li jobogħdu l-gwerra, li toqtlilhom lil uliedhom.  

L-Arċisqof Oscar Arnulfo Romero kien jgħid li l-ommijiet iġarrbu “martirju matern”. Fl-omelija għall-funeral ta’ saċerdot maqtul mill-iskwadri tal-qtil, hu tenna dak li qal il-Konċilju Vatikan II:

“Kollha kemm aħna rridu nkunu lesti mmutu għall-fidi tagħna, anki jekk il-Mulej ma jagħtiniex dan l-unur… Li nagħtu ħajjitna ma jfissirx biss niġu maqtula; nagħtu ħajjitna, ikollna spirtu ta’ martirju, ifisser li ningħataw fid-doveri tagħna, fis-silenzju, fit-talb, fit-twettiq onest ta’ dmirijietna; f’dak is-silenzju tal-ħajja ta’ kuljum; nagħtu ħajjitna ftit ftit! Iva, kif tagħtiha omm, li bla biża’, bis-sempliċità tal-martirju matern, tnissel f’ġufha iben, tagħtih id-dawl, treddgħu, trabbih u tieħu ħsiebu bi mħabba. Dan ifisser tagħti ħajtek. Dan hu martirju”.

Soċjetà mingħajr ommijiet kienet tkun soċjetà diżumana, għax l-ommijiet jafu jagħtu xhieda dejjem, anki fl-agħar mumenti, bil-ħlewwa tagħhom, bid-dedikazzjoni tagħhom, bil-fibra morali li għandhom. L-ommijiet spiss jittrasmettu wkoll is-sens l-aktar profond tal-prattika reliġjuża: fl-ewwel talbiet, fl-ewwel ġesti ta’ devozzjoni li tfajjel jitgħallem, hemm minqux il-valur tal-fidi fil-ħajja ta’ bniedem. Hu messaġġ li l-ommijiet li jemmnu jafu jgħadduh mingħajr ħafna spjegazzjonijiet: dawn jiġu wara, imma ż-żerriegħa tal-fidi qiegħda f’dawk l-ewwel waqtiet mill-aktar prezzjużi. Mingħajr l-ommijiet, mhux biss ma kienx ikun hemm fidili ġodda, imma l-fidi kienet titlef parti sewwa mis-sħana sempliċi u qawwija tagħha”.

Talba: O Alla, Int qaddist lil Eliżabetta Anna Seton b’don u grazzji; bħala mara u omm, edukatura u fundatriċi, sabiex setgħet tgħaddi ħajjitha f’servizz lejn il-poplu tiegħek. Agħtina li permezz tal-eżempju u t-talb tagħha, aħna wkoll naslu biex nitgħallmu nesprimu l-imħabba tagħna lejk fl-imħabba u l-qadi tagħna lejn il-bnedmin kollha li fihom għandna naraw lilek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-elizabeth-ann-seton.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-elizabeth-ann-seton-105 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Ann_Seton

Film on the life of Elizabeth Ann Seton:

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

23 ta’ Diċembru: San Ġwann ta’ Kety

Verżjoni Vidjo: San Ġwann ta’ Kety

“Iġġieled kontra l-iżbalji, imma agħmilha b’mod tajjeb, bil-paċenzja, bil-ġentilezza u bl-imħabba. Il-ħruxija tagħmel ħsara lil ruħek u tħassar l-aħjar kawża”. ~ San Ġwann ta’ Kety  

30450SAN ĠWANN TA’ KETY
Saċerdot
1390 – 1473

Tagħrif: San Ġwann twieled fir-raħal ta’ Kety, Djoċesi ta’ Krakow, il-Polonja, fit-23 ta’ Ġunju 1390. Hu studja fl-Universita’ ta’ Krakow minn fejn ordna saċerdot, u wara sar professur tat-teoloġija.

Għallem għal bosta snin fl-Universita’ ta’ Krakow; imbagħad l-għira ta’ xi wħud minn sħabu pperswadiet lis-superjuri tiegħu biex jibagħtuh bħala kappillan tal-parroċċa ta’ Ilkusi. Iżda wara xi tmien snin raġa mar Krakow jgħallem l-Iskrittura fl-Universita’ fejn baqa’ sakemm miet.

San Ġwann kien qaddis tipiku: kien bniedem ta’ fidi safja, twajjeb, umli, ġeneruż, dejjem ferħan iżda serju, u mimli mħabba lejn għajru tant li wasal li ta’ ġidu kollu lill-foqra.

B’xewqa li jmut martri, għamel pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa biex jippriedka fost il-Musulmani. F’ħajtu għamel erba’ pellegrinaġġi għal Ruma bil-mixi, iġorr ħwejġu fuq dahru.

San Ġwann miet fi Krakow lejliet il-Milied tal-1473. Ikkanonizzah il-Papa Klement XIII fl-1767.

Ħsieb: Dan hu dak li qal il-Papa Klement XIII dwar San Ġwann ta’ Kety:

“San Ġwann kien ta’ eżempju mill-isbaħ għall-professuri tal-Universita’, kien ispirazzjoni ta’ dedikazzjoni kompleta fid-doveri tiegħu u fit-tagħlim. … Barra mill-umilta’ kbira li kellu, kien sempliċi qisu tifel. Kuljum wara li jkun għallem kien jibqa’ sejjer dritt il-knisja u jqatta’ sigħat sħaħ jitlob quddiem Ġesù fl-Ewkaristija”.

Il-kelma “universitas” għandha l-idea ta’ ġabra fimkien ta’ kollox, jiġifieri tas-suġġetti u d-dixxiplini kollha, u l-idea tal-komunità. Ma tistax tgħix tassew mingħajr ma tgħolli r-ruħ u l-moħħ lejn l-għerf u t-tagħlim, mingħajr ix-xewqa li wieħed jgħolli ‘l fuq il-ħsieb u l-konoxxenza tiegħu. Ir-riċerka trid issir flimkien, waqt li tistimola interessi tajbin komuni, li wieħed jaqsam ukoll mal-oħrajn. Din hi l-karatteristika universali tal-università, karatteristika li qatt ma tieqaf milli tinkludi fiha lil kulħadd u lil kull suġġett possibbli.

Ir-riċerka tat-tajjeb, infatti, hija ċ-ċavetta biex wieħed jirnexxi fl-istudji tiegħu, l-imħabba hija l-ingredjent li jagħti t-togħma lit-teżori kollha tal-għerf u tat-tagħlim u b’mod partikulari lid-drittijiet tal-bniedem u tal-popli.

Il-Papa Franġisku, fid-diskors tiegħu tas-7 ta’ Lulju 2015, fil-Laqgħa mad-Dinija tal-Iskola u l-Universita’, qal dan:

“Hemm riflessjoni li tolqot lilna lkoll: familji, skejjel, għalliema: kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ tagħna biex ma jħarsux lejn id-diploma tal-università bħala ċertifikat li jagħmilhom xi ħaġa aktar minn ħaddieħor, bħala xi ħaġa li tfisser “aktar flus”, prestiġju soċjali. Le, dawn ma jfissrux hekk. Kif nistgħu ngħinuhom biex jagħrfu li din it-tħejjija hi sinjal ta’ responsabbiltà akbar quddiem il-problemi tal-lum, quddiem il-ħtieġa tal-għajnuna lill-aktar foqra, quddiem il-ħtieġa tal-ħarsien tal-ambjent?

Lilkom illum, lili, lil kulħadd, aħna mitlubin biex b’urġenza nfittxu naħsbu, nfittxu niddiskutu dwar is-sitwazzjoni attwali tagħna – u ngħid urġenti -; li nsibu l-kuraġġ naħsbu dwar liema tip ta’ kultura rridu jew nippretendu li jkollna, mhux biss għalina imma wkoll għal uliedna u għan-neputijiet tagħna. Din l-art irċevejniha b’wirt, bħala don, bħala rigal. Nagħmlu tajjeb nistaqsu lilna nfusna:

 • Kif irridu nħalluha?
 • Liema toroq irridu nimmarkaw bihom l-eżistenza tagħna?
 • Għal liema raġuni aħna ġejna f’did-dinja?
 • Għal liema għan ġejna f’dil-ħajja?
 • Għal liema għan naħdmu u nissieltu?
 • Għalfejn qed nistudjaw?

L-Ispirtu s-Santu jispirana u jakkumpanjana għax Hu kien li sejħilna, stedinna, tana l-opportunità u fl-istess waqt, tana r-responsabbiltà li nagħtu l-aħjar tagħna. Jalla jtina l-qawwa u d-dawl li għandna bżonn. Hu l-istess Spirtu li fl-ewwel jum tal-ħolqien kien jittajjar fuq l-ilmijiet biex jittrasformahom, mehdi li jagħti l-ħajja. Hu l-istess Spirtu li lid-dixxipli tahom il-qawwa fil-Pentekoste. Hu l-istess Spirtu li ma jabbandunana qatt u jitwaħħad magħna biex insibu modi ta’ ħajja ġdida. Jalla jkun Hu l-kumpann tagħna u l-gwida tagħna tul il-vjaġġ”.

Talba: San Ġwann ta’ Kety, inti kont il-professur li għamilt il-ħajja tiegħek studju fil-qdusija, nitolbuk tinterċedi għall-professuri, l-għalliema u dawk kollha li għandhom x’jaqsmu mal-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet ta’ għada. Ħa jkollhom l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu biex iwasslu dak id-Dawl u l-Għerf vera lill-istudenti. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-john-cantius.html

Alternative Reading: http://www.cantius.org/go/about_us/category/st_john_cantius_saints_story/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cantius

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.