19 ta’ Lulju: Santa Makrina

Verżjoni Vidjo: Santa Makrina

“Iżda int, meta titlob, idħol fil-kamra tiegħek ta’ ġewwa, agħlaq il-bieb warajk, u itlob lil Missierek li hu fil-moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu.” – Ġesù f’Mattew 6:6.

st-macrina-iconSANTA MAKRINA
Verġni
330 – 379

Tagħrif: Kienet minn familja tassew qaddisa minn Ċesarea fil-Kappadoċja.

Missierha kien San Bażilju x-Xiħ, ommha Santa Emelja, ħutha t-tliet isqfijiet qaddisin San Bażilju ta’ Ċesarea (ara San Bażilju), San Girgor ta’ Nissa u San Pietru ta’ Sebaste (ara San Pietru ta’ Sebaste).

Imwielda madwar is-sena 330, kienet tgħarrset, imma meta miet l-għarus li kellha ddeċidiet li tikkonsagra ħajjitha lil Alla fil-verġinità.

U wara l-mewt ta’ missierha, irtirat ma’ ommha f’Ponto, fejn flimkien ma’ komunità ta’ reliġjużi għexu fit-talb, il-meditazzjoni u l-penitenza. Makrina saret il-badessa ta’ dawn s-sorijiet, naturalment ta’ Ordni Brażiljana.

Kienet magħrufa bħala mara qaddisa u kull fejn kienet tkun kienet ta’ eżempju għal dawk ta’ madwarha. Ħuha, Girgor ta’ Nissa, kiteb dwar il-ħajja ta’ qdusija ta’ oħtu Makrina, fit-tul. Huwa jgħid li hija rrifjutat l-edukazzjoni klassika u minflok għażlet li tiddedika ruħha għall-istudju tal-Iskrittura u l-kitbiet Sagri.

Hija mietet fis-sena 379, fil-propjetà tal-familja, f’Ponto, li hi kienet bidlet f’monasteru, bil-għajnuna ta’ ħuha ż-żgħir, Pietru.

Hemm Santa Makrina oħra, in-nanna ta’ Santa Makrina Verġni, u naturalment ukoll ta’ ħutha, li kienet li ħeġġet lil San Bażilju u lil ħuh San Girgor ta’ Nissa bl-imħabba lejn ir-reliġjon u lejn il-Knisja. Din mietet fl-14 ta’ Jannar tas-sena 340.

Ħsieb: Minkejja li Santa Makrina għenet lill-membri tal-familja tagħha kemm b’mod prattiku, kif ukoll b’pariri spiritwali, mill-istorja ta’ ħajjitha nafu kemm kienet tfittex is-solitudni biex tkun tista’ tkabbar il-komunikazzjoni tagħha ma’ Alla. Imma din is-solitudni biex wieħed ikun jista’ jitlob għadha moda f’dinja fejn it-teknoloġija donnha trid iżżommna l-ħin kollu f’kuntatt bejnietna l-bnedmin? Imma x’valur għandu s-skiet tas-solitudni?

Papa Franġisku spjega dan dwar is-skiet fl-Udjenza tal-Erbgħa 10 ta’ Jannar, 2018:

“Is-skiet mhux il-vojt mill-kliem, imma qiegħed hemm biex niddisponu ruħna ħalli nisimgħu ilħna oħra: dak tal-qalb tagħna u, fuq kollox, il-leħen tal-Ispirtu s-Santu. Fil-Liturġija, in-natura tas-skiet imqaddes tiddipendi mill-mument li fih iseħħ. Jgħid għall-ġabra; eżempju wara l-qari mill-Iskrittura, isejħilna biex nimmeditaw fil-qosor dak li smajna u anki jgħin fit-talb ġewwieni ta’ tifħir u ta’ supplika.”

Is-skiet (li ġġib magħha s-solitudni), jgħinna nidħlu fina nfusna u naħsbu għaliex qegħdin hawn. Għalhekk mela hu importanti li nisimgħu lill-qalb tagħna biex imbagħad niftħuha għall-Mulej. Forsi

 • għaddejjin minn jiem ta’ taħbit, ta’ ferħ, ta’ wġigħ, u nixtiequ ngħidu b’dan lill-Mulej,
 • nitolbu l-għajnuna tiegħu;
 • nitolbuh ikun qrib tagħna;
 • għandna familjari u ħbieb morda jew għaddejjin minn provi iebsin;
 • nixtiequ nafdaw lill-Mulej ix-xorti tal-Knisja u tad-dinja.

Mingħajr dan is-skiet, nirriskjaw li nittraskuraw il-ġabra tar-ruħ.”

Jekk verament irridu nikkomunikaw ma’ Alla fit-talb, huwa importanti li nkunu attenti għas-skiet li fih tgħammar il-Preżenza, bħala spazju meħtieġ ta’ smigħ u fejn wieħed jixtarr il-Kelma, u kundizzjoni għal ħarsa ta’ fidi li tagħraf il-preżenza ta’ Alla fl-istorja personali, f’dik tal-aħwa li l-Mulej jagħtina fil-ġrajjiet tad-dinja ta’ żmienna.

Is-skiet ifisser li nitbattlu minna nfusna biex nagħmlu wisa’ ħalli nilqgħu fina; fl-istorbju ta’ ġo fina ma nistgħu nilqgħu lil ħadd u xejn. Ħajjitna kollha kemm hi kontemplattiva trid iż-“żmien u l-ħila li żżomm is-silenzju biex tisma’ lil Alla u l-karba tal-bniedem. Mela ħa jiskot l-ilsien tal-laħam u jitkellem dak tal-Ispirtu, imqanqal mill-imħabba li kull waħda minna għandna għal Sidna.

F’dan hu ta’ eżempju għalina is-skiet ta’ Marija Santissma, li setgħet tilqa’ fiha l-Kelma għax kienet mara tas-skiet: mhux skiet sterili, vojt; għall-kuntrarju, skiet mimli, għani. Dak tal-Omm Verġni hu wkoll skiet għani bl-imħabba, li lest jilqa’ lill-ieħor u lill-oħrajn.

U issa se ngħid xi ħaġa dwar il-mezzi ta’ komunikazzjoni. Fis-soċjetà tagħna l-kultura diġitali qed tħalli effett kbir u deċiżiv fuq il-formazzjoni tal-ħsieb u fil-mod kif inġibu ruħna mad-dinja u, partikularment, man-nies. Din il-klima kulturali tħalli effett ukoll fuq dawk l-insara li qed jippruvaw jgħixu ħajja ta’ talb. Bla dubju dawn il-mezzi jistgħu jkunu għodda siewja għall-formazzjoni u l-komunikazzjoni, imma ejjew nagħmlu dixxerniment prudenti biex dawn ma jispiċċawx ikunu okkażjoni ta’ ħela ta’ ħin jew ta’ ħarba mill-ħajja mal-aħwa fil-komunità, lanqas ta’ ħsara għas-sejħa tagħna nisranija, jew xkiel għall-ħajja tat-talb tagħna.

Talba: O Mulej, Santa Makrina  għażlet li din il-ħajja tgħixha f’għaqda kontinwa miegħek ħalli bit-talb u l-ħidma tagħha, hija tagħti l-frott kotran ta’ ħajja mibnija fuq il-grazzja tiegħek; agħti lilna wkoll li nagħtu importanza kbira lill-ħajja tat-talb tagħna fis-solitudni miegħek biex inkunu nistgħu nikbru dejjem iżjed fil-virtù u b’hekk inkunu ta’ għajnuna u ta’ dawl veru għal ħutna l-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://ww1.antiochian.org/node/19002

Alternative Reading: https://www.loyolapress.com/our-catholic-faith/saints/saints-stories-for-all-ages/saint-macrina?p=1

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Macrina_the_Younger

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

19 ta’ Ġunju: San Romwaldu

Verżjoni Vidjo: San Romwaldu

“Jekk il-poplu tiegħi, li fuqu jissejjaħ ismi, jumilja ruħu u jitlob u jfittex lil wiċċi, u jerġgħu lura mit-triq il-ħażina, jien nismagħhom mis-sema, u naħfrilhom dnubiethom u nfejjqilhom ‘l arthom.” – Il-Mulej f’2Kronaki 7:14.

Guercino_san_Romualdo_big.jpgSAN ROMWALDU
Abbati
950 – 1027

Tagħrif: San Romwaldu twieled f’Ravenna, l-Italja, fis-sena 950, għand familja nobbli.

Meta kellu għoxrin sena ra lil missieru joqtol fi dwell lil wieħed raġel li kien jiġi minnu fuq kwistjoni ta’ propjetà. Dan id-delitt daħħlu f’qoxortu, u baqa’ sakemm telaq mid-dar u daħal fil-monasteru “San Appollinare” tal-Benedittini fi Classe, qrib Ravenna.

Tliet snin wara ħalla dan il-monasteru u mar jgħix ħajja iktar iebsa, u sar eremita.

Madwar għaxar snin wara, ġie maħtur Abbati tal-monasteru “San Appollinare.”

Sadanittant, missieru kien sar patri, u issa San Romwaldu kien jiggwidah fil-ħajja spiritwali.

Fis-sena 990, San Romwaldu mar l-Ungerija bħala missjunarju, iżda billi marad kellu jirritorna f’qasir żmien.

Għadda l-kumplament ta’ ħajtu jiġri minn post għal ieħor isaħħaħ il-monasteri u l-eremitaġġi u jwaqqaf oħrajn ġodda.

Fl-1012, kien f’Toskana meta ddobba biċċa art minn għand ċertu wieħed jismu Maldolu. Fuq din il-biċċa art, li semmewha Camaldoli (Camp Maldoli – l-Għalqa ta’ Maldoli), San Romwaldu bena monasteru u fih beda l-Ordni tiegħu li ġie msejjaħ l-Ordni tal-Kamaldoleżi.

Fl-1027, mar jgħix fil-monsateru ta’ Val di Castro, fejn fid-19 ta’ Ġunju miet waħdu fiċ-ċella kif kien ħabbar snin qabel meta kien qed iżur dak il-monasteru.

Ħsieb: Romwaldu kien ġej minn familja dukali ta’ Ravenna. Minkejja li kien iħoss ġo fih xewqa għal ħajja qaddisa, iż-żgħożija tiegħu kienet moħlija fis-servizz tad-dinja u l-pjaċiri tagħha. Romwaldu, biex ipatti għad-delitt ta’ missieru, qatagħha li jidħol fl-abbazija ta’ “Sant’Apollinare” in Classe, f’Ravenna. Kellu dik il-ħabta 20 sena.

Wara biss tliet snin qala’ l-permess biex jgħix ħajja aktar solitarja, u malajr beda l-karriera tiegħu bħala riformatur tal-eremiti, iwaqqaf eremitaġġi u monasteri fl-Italja. Kullimkien kien iħeġġeġ għat-talb kontemplattiv bil-formula:

 • solitudni
 • silenzju
 • sawm.

Kien jagħti ħafna pariri sodi, ikkompona Kummentarju fuq is-Salmi u kien iħabbar ukoll il-ġejjieni. Imxennaq li jipprietka u jieħu l-martirju kiseb ukoll il-permess tal-papa li jmur ixandar il-vanġelu fl-Ungerija, imma kellu jirritorna minħabba saħħtu.

Erba’ snin qabel mewtu waqqaf l-eremitaġġi ta’ Camaldoli qrib Arezzo, fuq il-muntanji tat-Toskana, għoljin 3,200 pied. Magħqud ma’ dawn, għalkemm imbiegħed xi żewġ mili u elf pied inqas għoli, kien hemm monasteru taċ-ċenobiti, li kien iħarreġ in-novizzi, jieħu ħsieb il-morda, ix-xjuħ u l-mistednin u jmexxi l-affarijiet finanzjarji u legali. Ir-regola tal-Kamaldoliżi hi mibnija fuq dik ta’ San Benedittu modifikata, tgħaqqad fiha l-ħajja ċenobitika u eremitika.

U aħna kemm nagħtu importanza lis-silenzju fil-ħajja storbjuża tagħna? Papa Franġisku (21, ta’ Ottubru, 2016) jgħid li: “Bi sfortuna, illum l-għaġla u l-ħeffa li tiġi mill-bumbardament tal-istimoli li jdawruna, mhux dejjem iħallu lok għas-silenzju interjuri li fih tidwi s-sejħa tal-Mulej. Kultant jista’ jiġri li ngħaddu minn dar-riskju anki fil-komunitajiet tagħna: rgħajja u operaturi pastorali mgħaġġlin, ippreokkupati żżejjed b’dak li għandhom x’jagħmlu, li jirriskjaw li jaqgħu fl-attiviżmu organizzattiv vojt.”

Illum in-nies għandhom bżonn min jiggwidahom u jgħinhom isibu dak li qegħdin ifittxu – li ħafna drabi lanqas huma stess ma jafu eżatt x’ikunu qed ifittxu. Għandhom bżonn minn jgħinhom joħolqu u jsibu spazju għas-silenzju interjuri. Huwa f’dan is-silenzju, kif ġara fil-ħajja ta’ San Romwaldu li fittex silenzju dejjem akbar, li jistgħu jisimgħu l-vuċi ħelwa tal-Mulej.

Jekk tassew noħolqu dan l-ispazju u dan is-silenzju nistgħu nisimgħu aħna wkoll il-vuċi ġentili tal-Mulej, li hi l-vuċi tal-Verità. Nafu li l-Verità m’għandhiex bżonn tkun storbjuża għax fiha nnifisha hi qawwija biżżejjed hekk li ħadd ma jista’ jmeriha jew jibdilha. Jekk tassew nagħrfu din il-vuċi u din il-Verità u ngħixu skont ma’ din tgħallem, inkunu mbagħad f’sinkronija ma’ Alla, allura aħna wkoll insiru irġiel u nisa ta’ Paċi bħal ma kienu San Romwaldu u l-qaddisin kollha.

Ħafna drabi, iżda, jiġri li aħna wisq b’moħħna mifrux, stressati, nervużi, għejjiena u bla saħħa, jonqsuna mhux biss il-paċi, is-serenità u l-armonija, imma wkoll il-ħeġġa u l-ħajra li nkomplu ngħixu. Id-dwejjaq u l-malinkonija jsiru qishom l-kumpanji ta’ ħajjitna. Mill-ħajja tagħna donnhom jisparixxu l-kuluri u kollox jibda jidher griż jew iswed! Dan jiġri għax ma nkunux f’sinkronija mar-rieda tal-Mulej. U jekk inhu hekk, bilfors li nħossuna għajjiena! Bir-raġun kollu li nħossuna bla saħħa!

Hawn is-sigriet. Jekk irridu li jkollna l-paċi f’qalbna rridu bħal San Romwaldu nissinkronizzaw ma’ dak li jixtieqna nagħmlu l-Mulej, irridu nagħmlu dak li Hu jrid minna. Irridu niskopru r-rieda tiegħu personalizzata u biex niskopru dan, jeħtieġilna naħdmu għas-silenzju tal-qalb.

Talba: O Alla, int xettilt mill-ġdid fil-Knisja tiegħek il-ħajja tal-eremiti permezz ta’ San Romwaldu, abbati; agħmel li aħna niċħdu lilna nfusna u nimxu wara Kristu, biex naslu fil-hena ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-romuald-510

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-romuald/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Romuald

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

18 ta’ April: Beata Marija tal-Inkarnazzjoni

Verżjoni Vidjo: Beata Marija tal-Inkarnazzjoni

“Min jibqa’ jżomm sħiħ sa l-aħħar, dan isalva.” – Ġesù  f’Mattew 10:22

mary-of-the-incarnation-e1541020484770.jpgBEATA MARIJA TAL-INKARNAZZJONI
Reliġjuża
1566 – 1618

Tagħrif: Twieldet f’Pariġi fl-1 ta’ Frar 1566, minn familja Nisranija ħafna. Kienet bint Nicholas Avrillot li kien Ministru tal-Finanzi u wara laħaq il-Kanċillier tar-Reġina Margarita ta’ Valois, li aktar tard iżżewġet lill-futur Re Neriku IV. Isimha kien Barbe.

Barbe rċeviet l-edukazzjoni tagħha għand is-sorijiet Franġiskani ta’ Long Champs, fejn zijitha kienet is-superjura. Barbe kienet iddeterminata li tkompli tgħix il-ħajja reliġjuża, imma ommha daqstant ieħor kienet iddeterminata li Barbe tiżżewweġ skont il-moda tal-klassi għolja ta’ dak iż-żmien.

Kellha 11-il sena meta għamlet l-Ewwel Tqarbina u minn dakinhar bdiet tħoss il-ġibda għall-ħajja reliġjuża. Ta’ 14-il sena ħaditha ma’ ommha u ma riditx taf bi żwieġ. Ommha ġagħlitha tgħix f’kamra għal sentejn, kamra li ma kinitx imsaħħna, biex forsi Barbe ċċedi.

Ta’ 16-il sena Barbe aċċettat li tiżżewweġ lil Pierre Acarie, Viskonti ta’ Villemore, żagħżugħ intelliġenti, avukat sinjurun u kattoliku ferventi. Ma setgħetx ikollha raġel aħjar. Pierre kien jgħin lir-rifuġjati Kattoliċi Ingliżi mill-persekuzzjoni tar-Reġina Eliżabetta.

Barbe fl-aħħar ċediet li tibda tilbes ħwejjeġ tal-moda skont il-pożizzjoni tagħha. Tant kienet tidher sabiħa li qalgħuhielha “La Belle Acarie.” Il-koppja kellha sitt itfal. Barbe kienet tgħaddi wisq ħin fuq kif ser tgħix skont il-klassi ta’ dak iż-żmien. Pierre nduna b’dan, li kienet qiegħda tgħaddi ħafna ħin taqra r-rumanzi. Din il-ħajja ta’ tgawdija u xalar ma damitx sejra, u bidlilha l-kotba ma’ dawk aktar spiritwali.

Bil-mod il-mod Pierre ntebaħ li Barbe kienet bdiet tgħix ħajja spiritwali intima, li xi drabi wassluha għal estasi. Kien patri kapuċċin Ingliż, Fr Benet Canfield li assiguraha li l-esperjenzi li kienet tgħaddi minnhom kienu ġejjin minn Alla.

Nerik IV attakka lil Pariġi, Pierre ġie eżiljat u peress li kien nefaq somom kbar biex jiddefendi lill-Kattoliċi, Barbe sabet ruħha f’sitwazzjoni kerha ferm. It-tfal bagħatithom għand is-sorijiet. Marret tgħix mal-kuġin tagħha, ħadet f’idejha d-difiża tar-raġel. Kienet tmur tarah regolarment, Soissons, fejn kien 60 km ’il bogħod. Waqgħet darbtejn minn fuq iż-żiemel u kisret saqajha. Ħadulha kull ma kellha u ġiet umiljata sal-aħħar.

Fl-1593, ir-Re Neriku IV reġa’ sar Nisrani u Pierre ġie meħlus u sab ruħu bla flus, bla xogħol u sab li d-dar tbiddlet f’post ta’ spiritwalità. Barbe rsistiet biex tagħmel xogħol ta’ ħajja Nisranija għal Franza u waqqfet il-“Karmelitani ta’ Franza”. Għenet biex twaqqaf is-Soċjetà tal-Oratorjani.

Fl-1613, Pierre miet wara li daret bih sal-aħħar. Wara l-mewt tiegħu, iddisponiet mill-propjetà u l-ġid kollu tagħha u daħlet mas-Sorijiet Karmelitani ta’ Amiens.

(Nota: Fl-1792, 16-il soru minn dan il-monasteru mietu martri fir-Rivoluzzjoni Franċiża – Il-Beati Karmelitani).

Tawha l-isem ta’ Marija tal-Inkarnazzjoni. Kienet tagħmel il-faċendi, tgħin fil-kċina u l-aħħar erba’ snin ta’ ħajjitha għaddiethom mingħajr ma ħadd jagħti kas tagħha, sħabha jikkonfrontawha, jgħajjruha u ma jikkalkulawhiex.

Minħabba l-marda kerha li kellha, ħaduha f’kunvent ieħor f’Pontoise. Mietet fit-18 ta’ April 1618, kien l-Għid, kellha 52 sena. Il-Papa Piju VI bbeatifikaha fl-1791.

ĦsiebUkoll jekk mara tal-familja, il-Beata Marija tal-Inkarnazzjoni kienet ta’ għajnuna kbira lil bosta persuni fil-bżonn waqt l-assedju ta’ Pariġi tal-1590, u ħadmet ħafna biex ir-Riforma Protestanta ma tinxteridx ġewwa Franza. Hi kellha bosta grazzji mistiċi, imma wkoll provi kbar, bħal meta żewġha ġie eżiljat minn Franza għal xi żmien mir-Re Enriku IV minħabba li l-Lega li tagħha kien membru, ġiet mirbuħa. Wara li fl-1601 ġew f’idejha l-kitbiet ta’ Santa Tereża, hi xtaqet ħafna li dawn l-ulied tar-Riformatriċi Spanjola jaslu f’pajjiżha.

Wara li ġabet il-permessi kollha meħtieġa mir-Re, li tant kellu ammirazzjoni lejha, u mill-Papa Klement VIII, nhar is-17 ta’ Ottubru tal-1604, infetaħ l-ewwel monasteru ġewwa Franza (Pariġi) bil-miġja ta’ sitt sorijiet Spanjoli, fosthom il-Beata Anna ta’ San Bartilmew, sieħba u infermiera ta’ Santa Tereża nnifisha u l-qaddejja ta’ Alla, Anna ta’ Ġesù. Fi ftit snin u fi żmien l-istess Beata Marija tal-Inkarnazzjoni nfetħu l-monasteri ta’ Pontoise, Dijon u Amiens. It-tliet uliedha bniet li għexulha, daħlu sorijiet, kif għamlet hi wkoll wara l-mewt ta’ żewġha fl-1614 ġewwa l-monasteru ta’ Amiens bħala soru-konversa bl-isem ta’ Marija tal-Inkarnazzjoni. Xogħolha l-aktar li kien jikkonsisti kien bħala koka u infermiera. Fl-1616, ġiet trasferita fil-monasteru ta’ Pontoise, fejn issa jinsabu r-relikwi tagħha.

X’xorti kbira għandu l-bniedem meta l-Mulej jixħet għajnejH fuq iċ-ċokon tagħna u jużana bħala strumenti fqajra għall-opra tiegħU. Alla jerfa’ lill-umli, imma jistkerraħ lil l-kburin. Dak hu dak li jagħmel Alla mal-bniedem umli, id-deżert ibiddlu f’oasi, id-dlam f’dawl, il-bniedem midneb f’Mistiku. BASTA L-BNIEDEM JKUN UMLI. Iva Alla jbiddel id-deżert f’oasi, kif għamel ma’ Abraham, li ukoll jekk imdaħħal fiż-żmien, isir il-missier ta’ ġens kbir.

Dak li Alla jista’ jkompli jagħmel miegħek u permezz tiegħek, huwa tal-għaġeb … jekk biss tħalliH! L-għażla f’idejk ħabib/a!

Talba: Missier tagħna tas-Sema, Inti tajt lill-Beata Marija tal-Inkarnazzjoni l-qawwa erojka biex setgħet taffaċċja kull tip ta’ kuntrarju tul it-triq ta’ ħajjitha, u l-ħeġġa biex hija testendi l-familja Karmelitana fid-dinja. Għat-talb tagħha, agħti lilna wkoll, uliedek, biex b’kuraġġ ngħaddu minn kull prova u nipperservaw sal-aħħar fl-imħabba tagħna lejk. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://ocarm.org/en/content/liturgy/bl-mary-incarnation-ocd-reigious-m

Alternative Reading: http://carmelitesisters.ie/blessed-mary-of-the-incarnation/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_of_the_Incarnation_(Carmelite)

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb huwa meħud minn omelija ta’ Patri Juan Debono (7 ta’ Ġunju 2018) ġewwa s-Santwarju Santa Tereża, B’Kara.

11 ta’ Jannar: San Tumas Placidi minn Cori

Verżjoni Vidjo: San Tumas Placidi minn Cori

“Arawni, hekk jien se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom.” – Alla f’Eżekjel 34:12

san-tommaso-da-coriSAN TUMAS PLACIDI TA’ CORI
Presbiteru
1655 – 1729

Tagħrif: Francesco Antonio Placidi twieled fil-belt ta’ Cori. Missieru u ommu kienu bdiewa u mietu qabel għalaq l-14-il sena u billi kien l-uniku tifel fost ħutu, kellu jmur jaħdem biex jgħajjex liż-żewġ ħutu bniet. Dam imur jirgħa n-ngħaġ għal 8 snin, sakemm ħutu żżewġu, imbagħad seta’ jwettaq ix-xewqa tiegħu li jsir Franġiskan.

Fis-7 ta’ Frar 1677, daħal fil-kunvent ta’ Orrieto u sar Fra Tumas. Għalhekk fl-1683, ordna saċerdot. Intefa’ b’ruħu u ġismu għall-appostolat: prietki u qrar. Kien jgħaddi sigħat twal fil-konfessjonarju – iżur il-morda u jassisti lill-moribondi. Ma kienx jaċċetta flus
għall-quddies.

Żewġ virtujiet predominanti li kellu kienu l-paċenzja u l-umiltà – kien jirċievi ħafna umiljazzjonijiet minn sħabu. Talab biex ikun membru tal-ermitaġġ imwaqqaf mill-ordni. Tumas bena ermitaġġ f’Civitelle u ieħor f’Palombara. Ħafna Franġiskani kienu jgħaddu ġranet f’dan l-ermitaġġ.

Bata ħafna: ħafna kienu dawk minn sħabu li abbandunawh, għax sabu li kien strett fir-regoli li kiteb. Kien jipprietka ħafna u kien jippreferi jżur postijiet li mhumiex popolari.

Miet fil-11 ta’ Jannar 1729, meta kellu 74 sena. Ġie kkanonizzat mill-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, fil-21 ta’ Novembru, 1999.

Ħsieb: Dan li ġej huwa diskors mill-omelija tal-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Kanonizzazzjoni ta’ San Tumas ta’ Cori:

“Se nfittex in-nagħaġ tiegħi u nieħu ħsiebhom” (Eżekjel 34:12). Tumas minn Cori, qassis tal-Ordni tal-Franġiskani Minuri, kien l-immaġni ħajja tar-Ragħaj it-Tajjeb. Bħala gwida mimli mħabba, hu wassal lill-aħwa fdati f’idejn il-kura tiegħu, fil-mergħat tal-fidi, dejjem animat mill-ideal Franġiskan. Fil-monasteru fejn kien, huwa wera spirtu ta’ karità u disponibbilta’ għal kulma kien jintalab mingħandu, anke dawk l-aktar umli. Huwa għex fis-saltna tal-imħabba u s-servizz, skont il-loġika ta’ Kristu, ‘issagrifika lilu nnifsu, bħala vittma safja tal-paċi fuq l-altar tas-salib, u b’hekk kompla l-misteru tal-fidwa umana’ (Prefazju ta’ Kristu Re).

Bħala dixxiplu awtentiku tal-Fqir ta’ Assisi, San Tumas minn Cori kien ubbidjenti lejn Kristu, Re tal-Univers. Huwa mmedita u fassal ħajtu fuq il-mudell tal-faqar evanġeliku u għamel minnha don lil Alla u lill-proxxmu tiegħu. Il-ħajja kollha tiegħu tidher bħala sinjal tal-Evanġelju, xhieda tal-imħabba tal-Missier tas-sema murija fi Kristu u fl-azzjoni tal-Ispirtu s-Santu, għas-salvazzjoni tal-bniedem.”

Huwa privileġġ għalina li aħna msejħin mill-Knisja biex nitolbu. Imma hi l-Kelma t’Alla li tkellimna l-ewwel dwar il-ħtieġa li d-dixxipli jitolbu bla ma jieqfu. Ġesù jagħtina parabbola biex jgħallimna dwar din il-ħtieġa. Jekk aħna ma nitolbux, se nintilfu aħna u ta’ madwarna. Bit-talb, aħna nwasslu lill-poplu t’Alla għas-salvazzjoni, għas-Salvatur, li hu Persuna: Ġesù.

Iva, it-talb tibbenifika int u l-għeżież tiegħek bih. Li titlob hu li tiftaħ qalbek ma min taf li jħobbok b’mod etern u jixtieqlek il-ġid aktar milli tixtiequ int għalik innifsek jew għall-għeżież tiegħek. Titlob ifisser li tagħraf li Alla hu Missier ħanin li jagħder, jaħfer u jifhem iċ-ċirkustanzi ta’ ħajjitna u lest li jgħinna u jerfa’ t-toqol tagħna. Hu dejjem magħna u jekk nafdawh, jieħu ħsieb ta’ dawk il-problemi li f’ħajjitna jidhru kbar u bla soluzzjoni. Mingħajru m’aħna xejn u ma nistgħu nagħmlu xejn.

 • U int, tfittex li jkollok esperjenza tal-imħabba ta’ Ġesù f’talb ta’ spiss, fis-solitudni tal-qalb tiegħek?
 • Tagħraf li mingħajr it-talb, li huwa l-mod kif tikkomunika ma’ Alla u kif tħalli lil Alla jikkomunika l-grazzji tiegħu lilek, ma tistax tirċievi dik l-għajnuna u l-qawwa li għandek bżonn biex tgħix ta’ Nisrani veru u b’hekk issalva ruħek?
 • Tifhem li t-talb huwa l-privileġġ u l-arma qawwija tan-Nisrani li biha wieħed jakkwista erwieħ għal Alla, li jekk ma jsibux min jitlob għalihom, x’aktarx jintilfu fin-nirien ta’ dejjem?

Iva, dan huwa l-privileġġ u l-qawwa tagħna l-Insara: IT-TALB. Min jipprattikah b’attitudni tajba, ibiddel id-dinja billi jbiddel il-qlub tan-nies u jagħmilhom reċipjenti tajba tal-grazzja ta’ Alla li ssalva. Dan, San Tumas Placidi minn Cori fehmu sewwa u kien għalhekk li ta ħajtu għal dan il-għan.

Talba: O Alla, li ispirajt lil San Tumas ta’ Cori biex isibek fis-solitudni, u biex irawwem fih imħabba vera lejn il-proxxmu, agħtina li fuq l-eżempju tiegħu, aħna wkoll nikkontemplaw is-sema, filwaqt li nibqgħu dejjem attenti għall-ħtiġijiet ta’ ħutna f’din l-art. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://catholic.net/plugins/convertpdf/docs/articulos.php?id=1846

Alternative Reading: http://365rosaries.blogspot.com/2013/01/january-19-2013-saint-tommaso-da-cori.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Tommaso_da_Cori

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

6 ta’ Ottubru: San Bruno

Verżjoni Vidjo: San Bruno

Dawk biss li esperjenzaw is-solitudni u s-silenzju jafu l-benefiċċju u l-ferħ divin li jġibu lil dawk li jħobbuhom.” – San Bruno

saint-bruno-philippe-de-champaigneSAN BRUNO
Fundatur tal-Kartużjani
ċ1030 – 1101

Tagħrif: Twieled f’Kolonja, fil-Ġermanja. Meta kien għadu żgħir mar jistudja fl-iskola tal-Katidral ta’ Reims, waħda mill-aħjar fl-Ewropa. Għamel passi kbar fl-istudji klassiċi u sagri.

Lura Kolonja tawh kanonikat u sar saċerdot. Fl-1056, mar lura Reims bħala professur u s-sena ta’ wara, meta l-magħruf Herimanus, rettur tal-iskola, irtira u sar reliġjuż, Ġervasju, isqof ta’ Reims, ħatru rettur. Għal kważi għoxrin sena (1057-1075) żamm għoli l-isem tal-iskola, li kienet saret hekk magħrufa taħt Gerbert u Heriman, predeċessuri tiegħu.

Imbagħad Bruno, flimkien ma’ sitta oħra, ħalla warajh kulma kellu u nġabar fis-solitudni. Għall-ewwel marru taħt it-treġija ta’ San Robertu, abbati ta’ Molesmes; iżda fl-aħħar qatgħuha li jmorru jitolbu l-parir ta’ Sant’Ugo, isqof ta’ Grenoble. L-isqof ħadhom f’post deżert, imsejjaħ Chartreuse, fuq l-Alpi tad-Delfinat, xi erba’ mili ’l bogħod minn Grenoble, f’nofs preċipizzji u muntanji.

San Bruno, ma’ sitta minn sħabu, bnew monasteru (1084), fejn għexu fis-solitudni u l-faqar, jitolbu, jistudjaw, jaħdmu, jikkupjaw opri prezzjużi, u josservaw fejn jistgħu r-regola ta’ San Benedittu. Infatti San Bruno ma kellu l-ebda ħsieb jistitwixxi ordni ġdid. Dan twettaq meta l-Providenza sejħitlu barra mid-Delfinat sitt snin wara. Il-Papa Urbanu II, dixxiplu tiegħu, sejjaħlu Ruma (1098) biex jgħinu bil-pariri tiegħu fit-tmexxija tal-Knisja.

Il-qaddis talab li jerġa’ lura biex jgħix fis-solitudni. Sa fl-aħħar il-Papa semgħu, iżda bil-patt li ma jirritornax Chartreuse. Il-Konti Ruġġieru tah il-wied ta’ La Torre, fid-djoċesi ta’ Skwillace, fejn mar jgħammar ma’ xi dixxipli li kien ġabar miegħu Ruma. Bit-twaqqif tat-tieni Certosa (S. Stiefnu) fil-Kalabrija (1095), u bil-ġenerożità tal-Konti Ruġġieru, il-ħajja Kartużjana ħarġet mill-muntanji tad-Delfinat.

F’Settembru tal-1101 ħass li s-siegħa tiegħu kienet waslet. Qabel ma miet ġabar ’l uliedu madwaru u għamel quddiemhom professjoni tal-Fidi Kattolika fuq il-misteri tat-Trinità u tal-Ewkaristija li kienu attakkati dik il-ħabta minn Roxxellinu (tri-teiżmu) u minn Berengarju. Miet fil-5 jew fis-6 ta’ Ottubru, 1101. Il-mewt tiegħu ġiet imħabbra fil-knejjes u l-monasteri prinċipali tal-Ewropa tal-Punent.

Ħsieb: San Bruno li tiegħu qegħdin niċċelebraw il-festa llum, kien il-fundatur tal-Kartużjani – ordni reliġjuża li għandha l-unur li qatt ma għaddiet minn perjodu ta’ riforma. Papa Piju XI qal dan dwar din l-Ordni:

“Il-Kartużjani tant żammew l-ispirtu tal-fundatur, missierhom u dak li tahom ir-Regola, li b’differenza minn Ordnijiet reliġjużi oħra, l-Ordni tagħhom qatt ma kellha bżonn xi emenda, jew, kif jgħidu, “riforma.” Fil-fatt qatt ma kienet meħtieġa, għax minkejja li hija kkunsidrata bħala l-Ordni reliġjuża l-aktar stretta fil-Knisja, baqgħet fidila lejn l-ideal ewlieni ta’ Bruno, ta’ talb u penitenza fis-silenzju u s-solitudni.”

Forsi wħud minnkom iltaqgħu mal-film: Into Great Silence (Film provdut aktar ‘l isfel f’din il-paġna) fejn filmatur segwa r-rutina ta’ monasteru tal-Kartużjani u ra l-ħajja tagħhom ta’ silenzju, talb, xogħol u penitenza. Ovvjament, ma kienx xi triller b’ritmu mgħaġġel u eċitanti, imma fl-istess ħin kien ta’ tribut għal dak li wieħed jiddefinixxi bħala l-veru eċċitament il-kbir għal kulħadd – li tkun taf li int maħbub minn Alla u li tagħti lilek innifsek totalment biex tħobb lil Alla.

F’Ottubru tas-sena 2011, il-Papa Benedittu XVI żar monasteru tal-Kartużjani fl-Italja u tkellem dwar il-ħtieġa tas-silenzju f’dinja mimlija ħsejjes. Dan ma jfissirx li inti msejjaħ/a li tkun patri jew soru tal-klawsura, iżda jfisser li int u jiena għandna bżonn insibu ħin kwiet kuljum għat-talb. Dan huwa dak li qal il-Papa:

“Il-progress tekniku, b’mod partikolari fil-qasam tat-trasport u tal-komunikazzjoni, għamel il-ħajja tal-bniedem aktar komda, iżda wkoll inqas kwieta u xi drabi anke b’żieda ta’ ansjetà. L-ibliet kważi dejjem storbjużi u l-ħsejjes fl-isfond, f’ċerti żoni, jibqa’ sejjer anke matul il-lejl.

Fl-aħħar deċennji, barra minn hekk, l-iżvilupp tal-midja inbidel u estenda fenomenu li diġà ġie spjegat fis-sittinijiet: dak li hu virtwali jirriskja li jirbaħ fuq dak li hu reali. In-nies qed isiru aktar immersi f’dimensjoni virtwali minħabba l-messaġġi awdjoviżivi li jakkumpanjaw il-ħajja tagħhom minn filgħodu sa filgħaxija.

Iż-żgħar tagħna, li diġà twieldu f’dawn il-kundizzjonijiet, jidhru li jixtiequ jimlew kull mument vojt bil-mużika u l-istampi, għax jibżgħu li jħossu vojt akbar jekk ma jagħmlux dan. Xi nies m’għadhomx kapaċi jibqgħu għal perjodi twal fis-silenzju u s-solitudni.

Meta l-bnedmin jirtiraw fis-silenzju u s-solitudni, ikunu qed “jesponu,” biex ngħidu hekk, lilhom infushom għar-realtà għarwiena tagħhom, għal dak “il-vojt” apparenti, sabiex minfloku jibdew jesperjenzaw sens ta’ milja fil-preżenza ta’ Alla – ir-Realtà l-aktar reali li teżisti u li tinsab lil hinn mid-dimensjoni tanġibbli.”

 • U int qed tagħmel ħiltek biex telimina dak l-istorbju żejjed li hemm f’ħajtek biex fis-skiet tidħol fil-preżenza t’Alla u quddiemu tagħraf x’jeħtieġ li tagħmel biex ħajtek tinbidel għall-aħjar?
 • Qed toħloq spazju u ħin ta’ kwalità tajjeb għat-talb, u talb fis-silenzju, biex tkun tista’ tħalli lil Alla jkellmek, forsi b’xi passaġġ mill-Iskrittura?

Talba: Missier, Int sejjaħt lil San Bruno biex iservik fil-solitudni. Bi tweġiba għat-talb tiegħu għalina, għinna nibqgħu fidili lejk f’nofs il-bidliet storbjużi ta’ din id-dinja. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/saint-bruno.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-bruno/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_of_Cologne

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

1 ta’ Settembru: San Ġillus

Verżjoni Vidjo: San Ġillus

“Issa O Sid tista’ tħalli l-qaddej tiegħek imur fis-sliem.” – L-aħħar kelmiet ta’ San Ġillus

1-San Gil o Egidio-Abad-1SAN ĠILLUS
Eremita u Abbati
650 – 710

Tagħrif: Ġillus twieled f’Ateni, il-Greċja fis-sena 650. Meta mietu l-ġenituri tiegħu, huwa qassam il-wirt abbundanti li ħallewlu, lill-foqra. Għal din ir-raġuni, u anki għax wettaq diversi mirakli, dan iż-żagħżugħ kiseb bosta ammiraturi. Imma hu, għall-kuntrarju, la ried it-tifħir u lanqas kien ifittex li jkun famuż. Għalhekk, biex ikun jista’ jservi lil Alla f’ħajja moħbija, huwa telaq mill-Greċja u baħħar lejn Franza.

Hemm mar jgħix waħdu f’foresta mudlama. Għażel għar fis-selvaġġ bħala d-dar tiegħu. Dan l-għar kellu siġra b’xewk kbir quddiemu. Ġillus kien kuntent li beda jgħix f’dan il-post u ħassu għall-kenn, ‘il bogħod mit-tifħir tan-nies li setgħu wassluh biex jintefaħ bih innifsu.

Imma darba waħda, kien hemm re ma’ xi nies minn tiegħu, iduru fil-foresta bħala kaċċaturi. Dawn ġrew wara ċerva li kienet spiss tmur fil-għar ta’ Ġillus u takkumpanjah. Irnexxielha taħrab minnhom billi marret tistaħba ġewwa l-għar ta’ Ġillus. Madanakollu, wieħed mill-irġiel tefa’ vleġġa lejn id-direzzjoni tax-xewk li kien jgħatti l-għar, bit-tama li jirnexxielu jolqot liċ-ċerva. Wara li tħabtu biex daħlu fil-għar, sabu lil Ġillus ferut bil-vleġġa.

“Min int u x’inti tagħmel hawn?” staqsa b’vuċi awtorevoli r-re. San Ġillus irrakkuntalhom l-istorja ta’ ħajtu. Meta semgħuha, talbuh maħfra. Ir-re bagħat għat-tobba tiegħu biex jieħdu ħsieb il-ferita tal-qaddis. Għalkemm Ġillus talabhom biex iħalluh waħdu, ir-re tant ħass rispett lejh, li baqa’ jmur jarah spiss. Ġillus qatt ma kien se jaċċetta rigali mingħand ir-re. Fl-aħħar imma, hu aċċetta li jħalli lir-re jibni monasteru kbir f’dak il-post. Ġillus sar l-ewwel abbati tiegħu.

Dan il-monasteru, tant sar famuż, li nħolqot belt sħiħa fl-inħawi tiegħu. Meta l-qaddis miet, il-qabar tiegħu ġewwa l-monasteru, sar post ta’ qima kbira u ċentru ta’ pellegrinaġġi.

San Ġillus huwa wieħed mill-qaddisin l-aktar popolari taż-żmien medjevali u huwa l-Patrun ta’ diversi, fosthom ta’ dawn li għandhom diffikultà ta’ mobbiltà.

Ħsieb: L-Arċisqof Fulton Sheen jgħid xi ħaġa hekk: “Il-Mulej ma jkejjilx il-ġenerożità tagħna b’kemm jirnexxielna nagħtu, imma b’kemm jifdlilna wara li nkunu tajna.” Veru għandha x’togħmod din ir-riflessjoni li hi l-eku tal-kumment li għamel Ġesù fuq dik l-armla li l-offerta tagħha kienet tikkonsisti f’dak kollu li kien fadlilha biex tgħix. (Mark 12: 41-44).

U hekk għamel il-ħabib qaddis tagħna tal-lum Ġillus. Imma dan m’għamlux biex in-nies tfaħħru u jsir famuż. L-attenzjoni tan-nies tant ma ridhiex, għax dak li għamel għamlu biss għall-glorja t’Alla u l-ġid tal-proxxmu, li ddeċieda li jitlaq minn pajjiżu u jfittex kenn xi mkien solitarju u jgħix ta’ fqir.

 • X’inhuma l-intenzjonijiet tiegħi meta nagħti karità jew meta b’xi mod inkun ta’ ġid għall-proxxmu tiegħi?
 • Jien infittex it-tifħir, l-isem tajjeb jew fama ta’ qaddis/a, jew nagħraf lit-tajjeb kollu tiegħi hu wkoll don ta’ Alla?
 • Kemm ninħeba min-nies kif nista’, biex dak li nkun għamilt ikun biss għall-glorja t’Alla, li ħabbni u ta kollox għalija?

L-unika ħaġa li Ġillus xtaq għalih innifsu, kien post għall-kwiet qalb in-natura, fejn ‘il bogħod mill-istorbju tan-nies, seta’ jitlob u jissaħħaħ fil-ħajja tar-ruħ. Il-ħajja tat-talb u l-kontemplazzjoni, wasslitu jagħżel għalih mhux ir-rikkezzi ta’ din id-dinja, imma r-rikkezzi interjuri ta’ min għaraf li jekk ikollok ‘l Alla, għandek kollox. U hawn niftakru f’dak li qalet Santa Tereża ta’ Avila: “Minn għandu ‘l Alla, ma jonqsu xejn. Alla waħdu biżżejjed.” 

U tassew li biex wieħed jasal joħroġ bi stqarrija bħal din, wieħed irid ikun daħal f’intimità kbira ma’ Alla fit-talb. U hija din il-familjarità mimlija rispett u qima lejn Alla, li twassalna nagħrfu li, ladarba kull ħaġa tajba ħarġet minnU, mela Hu huwa il-Kollox f’kollox tagħna. Frott it-talb, hija fiduċja dejjem akbar f’Alla-Imħabba. U l-fiduċja li kiseb Ġillus mill-konverżazzjonijiet li kien ifittex li jkollu mal-Ħabib Divin, wassluh biex jintelaq f’idejn Alla għal kollox f’dak li kellu x’jaqsam mal-għejxien tiegħu.

F’dak il-post imneżża minn kull kumdità li soltu jfittex il-bniedem, kumdità li titqies bħala s-sigurtà essenzjali tiegħu, ma setax ma jintelaqx għal kollox f’idejn il-Ħabib-Ħallieq. It-tradizzjoni tgħidilna li Alla mhux biss urieh bil-għar fejn kellu jsib kenn, imma wkoll ipprovdielu ċerva li sqietu mill-ħalib tagħha.

Tassew li din l-istorja tista’ tkun frott it-tradizzjoni, imma l-istorja ta’ Elija tinsab fl-Iskrittura u hija aċċessibli għal kull min iridha jaqraha. Dan il-profeta, meqjus bħala wieħed mill-eqdem eremiti, Alla kien mantnieh bi providenza diretta tiegħu meta talbu jmur jgħix ġo wied. Din il-ġrajja nsibuha fl-1 Slaten 17: 2-6:

Il-Mulej kellem lil Elija u qallu: “Itlaq minn hawn, iġbed lejn il-lvant, u mur inħeba fil-wied ta’ Kerit, biswit il-Ġordan. Inti tixrob mill-wied, u jien ikkmandajt liċ-ċawl jitimgħek hemmhekk.” Elija telaq u għamel kif qallu l-Mulej, u qagħad ħdejn il-wied ta’ Kerit biswit il-Ġordan. U ċ-ċawl kienu jġibulu ħobż u laħam mas-sebħ u ħobż u laħam fil-għaxija. U kien jixrob mill-wied. 

 • U jien u int kemm qed infittxu postijiet solitarji jew addattati biex fihom ningħaqdu mal-Ħabib Divin tagħna permezz tat-talb?
 • Kemm qed infittxu li nsibu ħin ta’ kwalità waħedna jew mal-għeżież tagħna biex nirriservawh għall-ġid ta’ ruħna f’dinja mimlija storbju u distrazzjonijiet?
 • Kemm qed inħallu l-vuċi t’Alla, bil-meditazzjoni tal-Kelma tiegħu, tippenetra u tinfed il-qalb tagħna hekk li tibdlilna l-mod kif nirraġunaw u l-istil ta’ ħajja li ngħixu?
 • F’liema livell waslet il-fiduċja tagħna f’Alla, hekk li nagħrfu ngħixu fil-kwiet u fil-paċi, bla ebda lussu żejjed u grati għal kull ma ngħatalna?

It-telqa u l-fiduċja tagħna f’Alla għandhom ikunu l-qawwa tagħna l-insara.

Talba: Induru lejk, għażiż ħuna eremita qaddis, u nitolbuk tgħinna b’talbek ħalli bl-impenn fil-ħajja tagħna tat-talb, nikbru fil-fiduċja tagħna f’Alla li waħdu jimla’ l-qalb tagħna u jissodisfa b’mod, li l-ebda ħaġa li qatt jista’ jkollna f’din id-dinja, ma tista’ tagħmilna verament hienja. Grazzi talli int dan urejtulna bl-eżempju ta’ ħajtek. Ammen.

English Version: https://anastpaul.wordpress.com/2017/09/01/saint-of-the-day-1-september-st-giles/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-giles/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Giles