Qaddej ta’ Alla Mons. Isidor Formosa

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Mons. Isidor Formosa

28058565_1675362005852751_1555601226908236914_nMONS. ISIDOR FORMOSA
Fundatur
1851 – 1931

Tagħrif: Monsinjur Isidoro dei Conti Formosa, li huwa l-Fundatur tas-Sorijiet Ursulini ta’ Malta, twieled fil-Belt Valletta, minn familja nobbli. Minn età bikrija ħafna, il-ġenituri tiegħu wissewh li ma kellux jidher fil-kumpanija ta’ tfal imħassra u iktar ma kien jintqal lilu dan id-diskors, iktar kien iħoss attrazzjoni lejhom, u sar anzjuż ħafna biex jgħinhom.

Minn mindu l-ġenituri tiegħu rrealizzaw kemm kien għaref u intelliġenti, kienu qed jittamaw li binhom jilħaq tabib jew avukat, jiżżewweġ familja ta’ benesseri u jkun imdawwar minn neputijiet. Madankollu kienu litteralment ixxukkjati meta, fl-età ta’ tnax-il sena ddikjara li kien deċiż li jsir saċerdot.

Minkejja l-oppożizzjoni kbira li kellu jiffaċċja, huwa kien determinat u qatt ma mar lura mid-deċiżjoni tiegħu. Meta baqgħu jaraw id-determinazzjoni qawwija li kellu, il-ġenituri tiegħu fl-aħħar aċċettaw u bdew jgħinuh jilħaq l-għanijiet li kien fassal. Huwa ġie ordnat saċerdot fit-18 ta’ Diċembru 1875, fil-KonKatidral ta’ San Ġwann mill-Isqof Carmelo Scicluna.

Ispirat mill-ħajja ta’ Sant’Angela Merici, Formosa waqqaf is-Sorijiet Ursulini Maltin ta’ Sant’Angela Merici fl-4 ta’ Mejju, 1887. Is-Sorijiet ġew mogħtija istruzzjonijiet biex jgħallmu l-katekiżmu, jgħinu lill-morda u jfittxu lil dawk li tbiegħdu minn Alla. Permezz tal-ġenerożità tal-fundatur, l-Ursulini fetħu djar fil-Belt Valletta, f’Tas-Sliema, fi Gwardamangia u f’Ħaż-Żabbar. Ħafna nies ikkritikaw lil-Mons. Formosa talli fetaħ djar mhux biss għar-romol, l-anzjani, nies bla xogħol u l-orfni bil-ġuħ, imma wkoll għall-prostituti. L-akbar prova li kellu jaffaċċja madankollu ġiet meta tilef il-vista t’għajnejh. Billi kien qed ibati minn kanċer tal-fwied, Formosa irrifjuta li jaċċetta mediċini li kienu jqumu ħafna flus sabiex jagħti l-flus kollha lill-foqra. Wara mewtu, kellhom jiġu provduti ħwejjeġ għad-difna tiegħu għax xejn ma nstab f’kamartu.

Huwa ġie midfun oriġinarjament fil-kripta tal-familja fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal-Għaxaq. Snin wara l-fdalijiet tiegħu ġew trasferiti għall-Crèche tal-Ursulini Tas-Sliema. Wara mewtu, l-Ursulini fetħu djar oħra f’Malta kif ukoll fl-Ingilterra u fl-Italja.

Aktar dwar l-Ursolini
Il-Kongregazzjoni Ursulina (ara Santa Ursula) ġiet imwaqqfa bl-iskop li s-sorijiet jieħdu ħsieb it-tfal tan-nisa li joħorġu jaħdmu matul il-jum u l-edukazzjoni tat-tfal foqra, u l-mod li bih intlaqgħu dawn is-sorijiet, wera kemm din il-forma ta’ ħidma ġiet apprezzata. Fl-istat ta’ faqar u miżerja tal-epoka dan tqies bħalha rimedju għaliex b’hekk dawn in-nisa setgħu jaqilgħu l-għixien għall-familja tagħhom, fi żmien qabel ma Malta saret ‘welfare state.’

Il-Fundatur saħaq fuq il-fatt li s-sorijiet kellhom jgħixu l-ħajja ta’ Marta u Marija, jiġifieri dik ta’ kontemplazzjoni u azzjoni, u li bl-opri tal-karità kellhom jitqaddsu u jixhdu għall-imħabba ta’ Alla għall-bnedmin. Il-glorja t’Alla u l-ġid tal-erwieħ huma l-għan li għalih jiddedikaw ħajjithom.

L-istess konsagrazzjoni tagħhom qawwiethom biex jieħdu fuqhom din il-forma ta’ appostolat li tat il-frott mixtieq matul is-snin. Is-sorijiet jgħixu r-regola Agostinjana u l-Kostituzzjonijiet propji. Sant’ Angela Merici (ara Sant’ Angela Merci), l-ewwel mara li għallmet lit-tfal foqra, tqiegħdet bħalha ispirazzjoni ta’ din il-Kongregazzjoni.

Is-Sorijiet Ursulini fetħu dar ġewwa Bormla fis-sena 1954. L-ewwel superjura, Madre Roża Mifsud u l-komunità bdew skola fil-faqar t’Ottubru, 1955. Din l-iskola ħadnet il-preżenza ta’ 200 tifel u tifla u kellha ħames klassijiet. Il-Knisja annessa mall-Kunvent u l-iskola hi ddedikata lill-Madonna ta’ Fatima u kull sena f’Mejju ssir il-festa. L-Ursulini sabu kamp fertitli għall-ħidma tagħhom, li hi parti integrali mill-għixien tas-sejħa tagħhom.

Il-Fundatur enfasizza l-edukazzjoni Nisranija tat-tfal u l-importanza tagħha fil-formazzjoni tal-karattru. L-edukazzjoni tat frott abbundanti matul is-snin. L-Ursulini għandhom tmint idjar f’Malta, tlieta f’Noto, u oħra f’Katanja. Maż-żmien, l-apostolat kompla nfirex fi skejjel tat-tfal iż-żgħar, fit-tagħlim tal-katekiżmu, u f’oqsma oħra sew f’Malta kif ukoll barra.

Għal aktar tagħrif, mur: (The Ursuline Sisters of Saint Angela Merici)

Links about Mons Isidor Formosa:  

 1. https://www.findagrave.com/memorial/101111712/isidoro-formosa
 2. http://www.cospicuaparish.org.mt/2011_articles_SorijietOrsolini.asp
 3. https://www.facebook.com/sidorformosa/
 4. http://stangelakindergarten.com/wp-content/uploads/2018/09/PR-St.-Angela-Nursery-School-Policies-Angela-amended-parents-1.pdf
 5. http://thechurchinmalta.org/en/posts/7615/the-archbishop-unveils-msgr-isidor-formosa-monumentl-arcisqof-jikxef-il-monument-ta-mons-isidor-formosa

Nota: It-Tagħrif dwar l-Ursolini hija kitba ta’ Swor Frances Buttiġieġ.

Venerabbli Margerita De Brincat

Verżjoni Vidjo: Venerabbli Margerita De Brincat

mmargeritaMARGERITA MARIJA DE BRINCAT
Konfundatriċi
1862 – 1952

Tagħrif: Madre Margerita De Brincat twieldet fit-28 ta’ Novembru, 1862 fir-raħal Għawdxi ta’ Kerċem. Fl-1877 daħlet f’assoċjazzjoni li kienet tissejjaħ it-Tnax-il Stilla tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù u fl-1880 din l-assoċjazzjoni nbidlet f’kongregazzjoni.

Hija laħqet is-Segretarja Ġenerali tal-kongregazzjoni li ntant kienet ngħatat l-approvazzjoni tad-Djoċesi Maltija biex tibdel isimha għal dik ta’ Sorijiet Franġiskani tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù.

Hija damet madwar 50 sena taħdem mas-Sorjiet Franġiskani li fihom fetħet skejjel u djar għaż-żgħażagħ. Kien bis-saħħa tagħha li ħidma simili saret f’Corfu, Sqallija, Ruma u l-Etijopja.

Mietet fit-22 ta’ Jannar 1952 fid-dar tas-Sorijiet Franġiskani fir-Rabat, Għawdex. Illum il-kongregazzjoni li waqqfet taħdem f’diversi pajjiżi fosthom fl-Afrika, il-Brażil u l-Pakistan.

Kuruna ta’ tnax-il kewkba
II-Kongregazzjoni kellha l-bidu tagħha fir-Rabat Għawdex fl-4 ta’ Jannar 1874 meta lis-Sinjorina Karmela Xerri, mir-Rabat, ġieha f’idejha ktieb ta’ Don Olmi li hi stess tat lil sħabha biex jaqrawh, Dan il-ktieb jismu: “Kuruna ta’ tnax-il kewkba” ad unur tat-tnax-il kewkba li jdawwru l-Qalb Santissma ta’ Ġesù. Dan il-ktieb jistieden lill-verġni biex jagħtu ruħhom b’riparazzjcni għall-offiżi li jsiru lil din il-Qalb.

Il-qari ta’ dan il-ktieb kellu effett kbir fuq xi xebbiet li bdew jinġabru fid-dar tal-imsemmija Sinjorina Xerri, biex jagħtu bidu għal dan x-xogħol ta’ riparazzjoni. Billi ma setgħux ikomplu dawn il laqgħat weħidhom talbu lil Arċipriet ta’ San Ġorġ, Dun Feliċ Refalo, biex jaħseb jinforma Assoċjazzjoni. Bil-permess tal-Isqof Pietru Pace ġie mogħti lilhom bħala Direttur tat-“Tnax-il kewkba,” il-Viċi Parroku Dun Ġużepp Diacono, magħruf għat-tjubija u għaż-żelu mhux komuni tiegħu. Dan it-twajjeb Saċerdot twieled ix-Xagħra, Għawdex, fit-15 ta’ Awwissu, 1866 u miet fit-22 ta’ Ġunju, 1924. Il-laqgħat ta’ kull xahar baqgħu jsiru fid-dar tas-Sinjorina Xerri, sakemm inkriet dar fi Strada “Għajn Qatet” u ġie mogħti l-isem “Dar tal-Karità.”

Il-Għan Qaddis
Il-fini tal-Assoċjazzjoni f’din id-dar kien li jagħmlu ġid liż-żgħażagħ speċjalment lit-tfal l-iżjed fqar. Għaldaqstant l-Assoċjati taw bidu għall-programm tal-ħajja tagħhom. Wara li kienu jispiċċaw il-prattiki tagħhom ta’ pietà, kienu jiġbru t-tfal, bi preferenza l-iktar fqar, u kienu jagħtuhom lezzjonijiet ta’ Katekiżmu, ta’ skola u ta’ xogħol tad-dar. Filgħaxija, kienu jieħdu t-tfal fil-knisja ta’ San Franġisk biex jagħmlu vista lil Ġesù Sagramentat u wara kienu jwassluhom sad-dar tagħhom.

Fit-18 ta’ Ottubru 1880, dawn il-Kongregati ħadu l-abitu tat-Terz Ordni ta’ San Franġisk minn idejn il-Fundatur tagħhom Dun Ġużepp Diacono.

L-Isqof Pietru Pace, fit-13 ta’ Ottubru 1883 aċċetta l-Kongregazzjoni l-ġdida bħala Istitut Djoċesan u ta lill-Ewwel Sorijiet ir-Regola tat-Terz Ordni ta’ San Franġisk biex josservawha.

Dawn l-ewwel Terzjarji Franġiskani kienu jgħixu fl-ikbar faqar. Biex ikollhom in-neċessarju għall-ħajja kienu jaħdmu minn filgħodu sa filgħaxija, jgħallmu l-bizzilla, u jżommu skola ta’ tfal żgħar subien u bniet. Hekk kienu utli għall-proxxmu, mhux biss bl-eżempju ta’ ħajja qaddisa u fervoruża li kienu jgħaddu, iżda anki bl-opri, għall-vantaġġ tax-xbejbiet speċjalment fqar. Meta xi waħda minn dawn kienet tmut jew toħroġ, il-post tagħha kien jiġi okkupat biex in-numru ta’ din l-Assoċjazzjoni jibqa’ dejjem tnax.

Madre Margerita: Konfundatriċi
Hawn l-istorja hija mżejna bid-dehra tax-xbejba Virginja Debrincat li twieldet f’Kerċem fit-28 ta’ Novembru, 1862. Din ix-xebba kienet mogħtija għat-tjieba u għall-ħajja moħbija u kienet għamlet vot tal-verġinità ta’ 14-il sena. Ġiet aċċettata bħala postulanta fil-5 ta’ Frar 1881. Fil-20 ta’ Frar, 1881 libset il-libsa ta’ San Franġisk minn idejn il-Fundatur, Dun Ġużepp Diacono u ħadet l-isem ta’ Maestra Virġinja: ‘il quddiem Swor Marija Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù.

Sentejn wara l-fundazzjoni, il-Fundatur Diacono ħalla t-tmexxija tal-Kongregazzjoni li kienet għadha fil-bidu tagħha minħabba xogħol gravi ieħor li afdalu l-Isqof, u Madre Margerita b’ispirazzjoni divina, ħadet f’idejha t-tmexxija tal-Kongregazzjoni. L-Isqof Pietru Pace għenha ħafna u ta lill-Istitut l-ewwel Kostituzzjoni skont ir-Regola tas-Sorijiet Terzjarji Regolari ta’ San Franġisk.

Din il-Madre, membru tal-Komunità li qegħdin insemmu, bħala soru professa, bħala Superjura Lokali, bħala Madre Ġenerali, u bħala Konfundatriċi mexxiet għal snin twal il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet Franġiskani ta’ Malta. Illum dan l-isem tas-Sorijiet Franġiskani ta’ Malta, b’lndult tas-Sagra Kongregazzjoni tar-Reliġjużi, ġie mibdul f’dak tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù.

L-iskop tal-Kongregazzjoni hu l-qdusija tal-membri permezz tal-osservanza fidila tal-voti tal-Ubbidjenza, Kastità u Povertà skont ir-Regola tat-Terz Ordni ta’ San Franġisk u tal-Kostituzzjonijiet Propri.

L-iskop speċjali ta’ din il-Kongregazzjoni hu l-qdusija tal-proxxmu permezz tat-tagħlim u tal-edukazzjoni Nisranija u ċivili tat-tfal bniet u subien u tax-xebbiet speċjalment fqar, kif ukoll l-eżerċizzju tal-karità lejn il-morda. Għalhekk, is-Sorijiet jeżerċitaw l-attività tagħhom fi skejjel primarji, sekondarji, u f’oħrajn għat-tfal żgħar, f’orfanatrofji, ospizji, sptarijiet, ambulatorji u f’opri oħra bħal dawn. Kull fejn ikunu, jagħtu importanza kbira lill-Katekiżmu.

Il-Konfundatriċi waqqfet l-ispirtu tal-Istitut fuq il-faqar, fuq l-umiltà, u fuq is-sempliċità Franġiskana. L-abitu ta’ kulur qastni, il-kurdun tas-suf abjad, u l-velu li jilbsu s-Sorijiet ifissru s-sempliċità Franġiskana. Il-ferħ Franġiskan hu d-distintiv tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb ta’ Ġesù.

Jinfirxu mad-dinja
Ta’ min isemmi l-ewwel fondazzjoni li Madre Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù, għat-talb tal-Isqof Pietru Pace, li waqqfet f’Korfù fl-1907. L-iskop kien li jassistu kolonja Maltija ta’ emigranti li kienu marru hemm minn żmien qabel. Il-missjoni tas-Sorijiet kienet li jieħdu kura tat-tagħlim tal-Katekiżmu, jiġbru l-Maltin għall-Quddiesa tal-Ħadd, għall-Qrar u għat-Tqarbin billi javżawhom ġurnata qabel. Barra dan, l-unika skola kattolika f’Korfù hija f’idejn l-istess Sorijiet. Għandhom ukoll ospizju għax-xjuħ nisa, li hu wkoll l-uniku ospizju kattoliku.

Hi ta’ importanza kbira d-dar li nfetfiet f’Ruma fl-10 ta’ Mejju, 1927. F’din id-dar, imkabbra u miżjuda, hemm skola materna, skola elementari, orfanatrofju tal-bniet u subien, ospizju għax-xjuħ nisa, tagħlim tal-Katekiżmu tal-Parroċċa kollha.

L-attività tas-Sorijiet Franġiskani titnissel u tissaħħaħ mill-imħabba dedikata. Mis-sigħat ta’ talb fil-Kappella, is-soru ġġorr lil Kristu magħha fix-xogħol u fl-appostolat tagħha.

Fl-aħħar 40 sena, il-Kongregazzjoni ħadet żvilupp kbir u barra djar f’Għawdex u f’Malta għandha wkoll djar fl-Italja, fil-Greċja, fl-Ingilterra, fl-Etjopja, fil-Pakistan, fil-Brażil, fl-Awstralja, fl-Amerka u f’Ġerusalemm.

Iż-żerriegħa ċkejkna mixħuta mill-Fundatur Dun Ġużepp Diacono u kkultivata mill-Konfundatriċi qaddisa Madre Margerita tal-Qalb ta’ Ġesù, kibret u tat frott viżibbli u ta’ ġid kbir lill-Knisja. Kollox ikun għall-ikbar glorja t’Alla.

Venerabbli
Nhar it-Tlieta 21 ta’ Jannar, 2014, kummissjoni ta’ Kardinali u Isqfijiet fi ħdan il-Kongregazzjoni tal-Kawżi tal-Qaddisin iltaqgħet f’sessjoni ordinarja biex tat ġudizzju dwar jekk il-Papa għandux jiddikjara lill-Qaddejja ta’ Alla Madre Margerita De Brincat, bint id-Djoċesi ta’ Għawdex, bħala Venerabbli. Din is-sessjoni tmexxiet mill-Kardinal James M. Harvey u għaliha kien preżenti l-Postulatur tal-Kawża, Patri Gianni Califano OFM.

Il-vot tal-lum dwar il-virtujiet erojċi ta’ Madre Margerita sar fuq il-proposti mogħtija minn kummissjoni ta’ disa’ konsulturi teologi f’April li għadda. L-eżitu tal-vot kien wieħed pożittiv, u għalhekk il-pass li jmiss issa hu li l-Kongregazzjoni tressaq ir-riżultat tal-vot tagħha quddiem il-Papa Franġisku biex, fuq parir tal-istess Kongregazzjoni, jiffirma d-Digriet uffiċjali li bih jiddikjara lil Madre Margerita De Brincat bħala Venerabbli. F’dak l-istadju, ikun jonqos biss l-approvazzjoni ta’ miraklu bl-interċessjoni tal-Venerabbli De Brincat biex hi tiġi ddikjarata Beata.

F’Velja ta’ Talb li nżammet fil-21 ta’ Jannar, 2014 fil-Knisja tas-Sorijiet fi Triq Palma, il-Belt Victoria, fejn hemm il-Casa Madre li fiha għexet għal tant snin u mietet Madre Margerita, u fejn tinsab midfuna, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech sejħilha “vulkan li jarmi enerġija umana u evanġelika.”  Hu żied jgħid li dan hu “jum storiku għall-Knisja f’Għawdex” għaliex għall-ewwel darba fl-istorja, bint id-Djoċesi ta’ Għawdex tinsab daqshekk qrib il-glorja tal-altari.

Links about Margerita De Brincat:

 1. https://www.findagrave.com/memorial/29612709/margherita-de_brincat
 2. https://mt.wikipedia.org/wiki/Madre_Maria_Debrincat
 3. http://www.sanfrangisk.com/09Ordni/of-17-M.Margerita.htm
 4. http://gozodiocese.org/2013/08/28/madre-margherita-de-brincat-taghrif-mill-kongregazzjoni-tal-kawzi-tal-qaddisin/
 5. http://fcjmalta.org/?page_id=61
 6. https://www.timesofmalta.com/articles/view/20120129/life-features/Mother-Margherita-Debrincat-in-love-with-love-as-a-way-of-life.404592
 7. http://gozonews.com/43437/madre-margerita-de-brincat-to-be-proclaimed-venerable/
 8. https://medjugorjemalta.blogspot.com/2014/01/papa-frangisku-jagraf-il-virtujiet.html
 9. http://www.franccj.com/franccj/en/2016/07/16/la-nostra-storia/
 10. http://www.franccj.com/franccj/blog/2016/05/14/malta-4-luglio-2014-madre-margherita-de-brincat-e-venerabile/
 11. https://www.velar.it/libro/madre-margherita-de-brincat/

Nota: It-Tagħrif dwar il-Venerabbli Margerita De Brincat huwa meħud mis-sit tal-MUSEUM ta’ San Ġiljan u mis-sit tal-Arċidjoċesi ta’ Malta.

11 ta’ Awwissu: Santa Klara

Verżjoni Vidjo: Santa Klara

“Qegħdin jinfnew ġismi u qalbi: Alla l-qawwa ta’ qalbi u sehmi għal dejjem. Jiena ngħodd kollox bħala telf, biex nirbaħ lil Kristu, u nkun ninsab fih.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ Santa Klara (Salm 72(73):26; Filippin 3:8b).

sveta_klara1SANTA KLARA
Verġni
1193 – 1253

Tagħrif: Santa Klara twieldet f’Assisi, l-Italja, fl-1193. Meta kellha 18-il sena, semgħet lil San Franġisk jagħmel l-eżerċizzi tar-Randan. Il-prietki tiegħu ħassithom jolqtuha u jispirawha, u xtaqet tgħix ħajjitha skont il-Vanġelu, bħalu.

San Franġisk approva r-riżoluzzjoni tagħha. F’Ħadd il-Palm tal-1212, Klara flimkien ma’ waħda ħabiba tagħha telqet mid-dar bil-moħbi għax niesha ma kinux jaqblu magħha, u marret il-Porzjunkola, kilometru u nofs bogħod mill-belt, fejn San Franġisk kien jgħix ma’ sħabu.

San Franġisk laqagħha fil-kappella żgħira tal-Madonna u għamel ċerimonja qasira li fiha hu qatgħalha xagħarha u taha libsa griża, b’sinjal li hi kienet qed tħalli l-ħajja lussuża li kienet trabbiet fiha, u kienet ser tħaddan ħajja ta’ faqar u talb, maqtugħa mid-dinja. Minn dak il-waqt hi marret tgħix f’monasteru tas-Sorijiet Benedittini, f’Bastia, post żgħir fil-qrib. Wara ftit ġranet, marret f’monasteru ieħor tal-istess sorijiet.

Il-ġenituri tagħha mhux biss ma rnexxilhomx jibdlulha fehmitha, imma talli oħtha Anjeże ngħaqdet magħha.

Fl-1215, Klara marret tgħix f’dar qrib il-knisja ta’ San Damjan li San Franġisk kien irrestawra. Magħha marru oħrajn. San Franġisk għażilha biex tkun il-Badessa ta’ din il-Kongregazzjoni. Baqgħet f’din id-dar (monasteru) sakemm mietet. Ommha, wara l-mewt ta’ żewġha, u oħtha Beatrice, ingħaqdu magħha wkoll. Dan huwa kkunsidrat bħala l-bidu tal-Klarissi. F’qasir żmien, din il-Kongregazzjoni xterdet f’bosta monasteri oħra fl-Italja, fi Franza, u fil-Ġermanja.

Il-Klarissi addottaw ħajja iebsa ta’ povertà , silenzju u awsterità. Ma kinux jippossiedu propjetà. Kienu jgħixu bil-kontribuzzjonijiet. Fl-1228, il-Papa Girgor IX tahom il-Privilegium Paupertatis, li ma jkunu jippossiedu l-ebda propjetà. Mhux biss l-individwi iżda lanqas il-komunitajiet.

Santa Klara baqgħet Superjura għal erbgħin sena. Mietet fil-monasteru ta’ San Damjan fil-11 ta’ Awwissu, 1253. Il-Papa Alessandru IV, fl-1255, sentejn biss wara mewtha, iddikjaraha Qaddisa. Il-ġisem tagħha jinsab meqjum fil-bażilika ddedikata lilha, fil-belt t’Assisi, fejn qabel kien hemm il-knisja ta’ San Ġorġ. Il-Papa Piju XII ħatar lil Santa Klara patruna tat-televiżjoni fl-14 ta’ Frar, 1958.

Anke oħtha Anjeże (ara Santa Anjeże ta’ Assisi) hija meqjuma bħala Qaddisa. Interessanti l-ittri li Santa Klara kitbet lil Santa Anjeże ta’ Praga (ara Santa Anjeże ta’ Praga) dwar l-osservanza tal-vot tal-faqar.

Ħsieb: Qari minn Ittra ta’ Santa Kjara, verġni, lil Santa Anjeże ta’ Praga bit-titlu ‘Ħares lejn il-faqar, l-umiltà u l-imħabba ta’ Kristu’:

“Hieni tassew il-bniedem li jingħatalu sehem mill-mejda mqaddsa, sabiex jingħaqad b’qalbu kollha ma’ Kristu, ma’ dak li bi ġmielu jgħaġġeb bla heda lill-qtajja kollha tal-qaddisin fis-sema, dak li jqanqal il-qlub bi mħabbtu u jġedded lil min iżomm ħarstu fuqu, jimla ‘l kulħadd bit-tjubija u l-ħlewwa tiegħu, u jsawwab dawl ħelu fuq min jiftakar fih, dak li bil-fwieħa ħelwa tiegħu l-mejtin jerġgħu jqumu għall-ħajja u bid-dehra glorjuża tiegħu jhenni l-ulied kollha ta’ Ġerusalemm tas-sema. Għax din id-dehra hi dija tas-sebħ ta’ dejjem, raġġ mid-dawl ta’ dejjem u mera bla nikta.

Ħares kuljum lejn din il-mera, o Sultana, għarusa ta’ Ġesù Kristu, ara dejjem wiċċek fiha, biex tiżżejjen kollok kemm int minn ġewwa u minn barra, kollok mogħnija bil-ġmiel li jsebbħek bil-ward u l-ilbiesi ta’ kull virtù, kif jixraq lil bint u għarusa l-iżjed safja tas-Sultan il-kbir. Din il-mera għandha turik ix-xbieha tal-faqar imbierek, tal-umiltà mqaddsa u tal-imħabba tal-għaġeb; u hekk, bl-għajnuna tal-grazzja ta’ Alla, tkun tista’ tħares lejk innifsek fil-mera kollha.

Ħares lejn in-naħa ta’ fuq ta’ din il-mera, u ara l-faqar ta’ dak li kien imfisqi u mqiegħed fuq maxtura. X’umiltà, x’faqar tal-għaġeb! Is-sultan tal-anġli u Sid is-sema u l-art, mimdud fuq maxtura!

Ħares lejn in-naħa tan-nofs, u ara l-umiltà, jew għallinqas il-faqar imqaddes, it-taħbit bla qjies u t-tbatijiet li Kristu ġarrab biex jifdi l-bnedmin.

Ħares imbagħad lejn in-naħa t’isfel ta’ din il-mera, u ara l-imħabba bla tarf li biha Kristu għoġbu jilqa’ s-salib u jieħu mewt l-aktar mistkerrha.

Din il-mera, jiġifieri Kristu, minn fuq is-salib fejn kien imdendel kellem lil dawk li kienu għaddejjin minn quddiemu, u wissiehom biex jaħsbu fuq dawn il-ħwejjeġ kollha. Hu qalilhom: Intom ilkoll li għaddejjin mit-triq, ħarsu u araw jekk hemmx niket bħan-niket tiegħi. Inwieġbu b’leħen wieħed u ruħ waħda għall-għaJjat u t-tnehid tiegħu, u ngħidu: ‘Taħseb u tiftakar ruħi, u tinfena ġewwa fija. Mela tħeġġeġ dejjem iżjed bin-nar tal-imħabba, o Sultana tas-Sultan tas-sema.’

Ġib ukoll quddiem għajnejk b’liema għaxqa tal-għaġeb, b’liema għana u ġieħ jista’ jimliEk għal dejjem, u x-xewqat u l-imħabba kbira ta’ qalbek iġġagħlek titniehed u tgħid: ‘Iġbidni warajk, ejja niġru wara r-riħa tgħaxxaq tal-fwieħat tiegħek, Għarus tiegħi tas-sema. Ma negħjiex niġri, sa ma ddaħħalni għax-xorb ħelu tiegħek, inserraħ rasi fuq driegħek tax-xellug, tgħannaqni bil-leminija tiegħek, u l-bewsa ta’ fommok timlieni bil-hena.’ Int u taħseb f’dan kollu, ftakar ukoll fl-omm imsejkna tiegħek, għax taf li jiena nqaxt għal dejjem it-tifkira ħelwa tiegħek f’qalbi, għax lilek ngħożżok fuq kulħadd.”

L-erba’ ittri li Santa Klara ta’ Assisi kitbet lil Santa Anjeże ta’ Praga huma dawn:

1. L-Ewwel Ittra.
2. It-Tieni Ittra.
3. It-Tielet Ittra.
4. Ir-Raba’ Ittra.

U hawn ma nistgħux ma nagħmlux aċċenn għall-preżenza tal-Klarissi fil-gżejjer tagħna, f’San Ġiljan: https://www.facebook.com/sorijietklarissi/ u f’Victoria, Għawdex: https://www.facebook.com/klarissi.gozo

Din playlist ta’ vidjows dwar il-Klarissi fi gżiritna: https://www.youtube.com/watch?v=nbJKqIBiA3A&list=PLPAbF-_bN4rgrthXAFi36sA4BqjreMNCh&index=2&t=0s

“Aħna nsiru f’dak li nħobbu, u dak li nħobbu isawwarna f’dak li ser insiru. Jekk inħobbu l-oġġetti, insiru oġġett. Jekk ma nħobbu xejn, ma nsiru xejn. L-imitazzjoni m’għandhiex tkun li litteralment tagħmel bħal Kristu, pjuttost tfisser li ssir fi xbieha ta’ dak il-maħbub, xbieha li tingħaraf mill-bidla. Dan ifisser li aħna nsiru ġarar tal-imħabba ħanina ta’ Alla għall-oħrajn.” ~ Santa Klara

 • Qatt ħsibt kemm irid ikollok flus biex tgħix ħajja kuntenta?
 • Qatt xtaqt li jkollok flus iktar milli għandek?

Santa Klara (u San Franġisk ta’ Assisi u ruxxmata Qaddisin oħra) ħalliet kollox, lanqas ċenteżmu wieħed biss ma żammet għaliha, u qatt ma ħabblet rasha biex ikollha. Safrattant ma setgħetx tkun iktar kuntenta milli kienet. Qalbha kienet mimlija b’Alla.

 • Qalbek kemm hi mimlija b’Alla?

Talba: Fil-ħniena tiegħek, o Alla, inti mlejt lil Santa Kjara bl-imħabba għall-faqar; bit-talb tagħha, agħtina li nimxu wara Kristu fl-ispirtu tal-faqar, biex narawk wiċċ imb’ wiċċ fis-saltna tas-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2018/08/saint-clare-of-assisi.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-clare-of-assisi/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_of_Assisi

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

17 ta’ Lulju: Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha

Verżjoni Vidjo: Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha

“Aħna vittmi ta’ żminijietna u jeħtieġ li nissaggrifikaw lilna nfusna biex dan iż-żmien jerġa’ jirritorna lejn Alla.” ~ Il-Beata Julia Louise (waħda mill-martri)

7_17_Blessed_Martyrs_Compiegne-e1531805914678BEATA TEREŻA TA’ SANTU WISTIN U SĦABHA
Verġni u Martri
†1794

Tagħrif: Hekk kif ir-Rivoluzzjoni Franċiża bdiet tidher ixxaqleb għall-agħar, is-16-il Karmelitana Tereżjana tal-monasteru tal-Inkarnazzjoni ta’ Compiegne offrew lilhom infushom bħala vittma tas-sagrifiċċju lil Alla, biex iberrdu l-ġustizzja divina u jaqilgħu l-paċi għall-Knisja.

Fl-24 ta’ Ġunju, 1794 ġew maqbuda u mkaxkrin il-ħabs, fejn għaġġbu lill-oħrajn bil-ferħ tal-ispirtu u t-telqa sħiħa tagħhom f’idejn Alla, waqt li bdew iħeġġu lill-ħabsin kollha jimtlew bil-qawwa billi jemmnu fl-imħabba ta’ Alla.

Ġew ikkundannati għall-mewt minħabba l-fedeltà sħiħa tagħhom lejn il-Knisja u lejn il-ħajja reliġjuża, kif ukoll minħabba d-devozzjoni kbira li kellhom lejn il-Qalb ta’ Ġesù u ta’ Marija.

Fis-17 ta’ Lulju 1794, wara li ġeddu l-wegħdiet tal-Professjoni Reliġjuża fi jdejn Tereża ta’ Santu Wistin, flimkien magħha ġew maqtula f’Pariġi waqt li bdew ikantaw innijiet lil Alla u lill-Madonna.

Ħsieb: Ir-Rivoluzzjoni Franċiża bdiet fl-1789. Is-sorjijiet ta’ Compiegne, ġew iddikjarati lajċi: ma jistgħux jilbsu ta’ sorijiet, il-proprjetà tagħhom ġiet sekwestrata u ġew mkeċċijin mill-kunvent. Inqasmu f’erba’ gruppi u alloġġjati f’dar għal kull grupp, qrib il-Knisja ta’ Sant’Antnin. Għexu kif setgħu r-regola u l-ħajja flimkien.

Fl-1794, is-sorijiet ġew arrestati u meħudin f’Pariġi u ttrattati b’mod brutali u oxxen, neżżgħuhom mill-ilbies tagħhom u libbsuhom biċċa xkora. Ħaduhom quddiem tliet imħallfin u l-prosekutur kien Fouquier Thinvile. Ma tħallewx li jkollhom min jiddefendihom.

Ġew akkużati li kienu fanatiċi. L-akkużi kienu kollha bla provi u infantili. Swor Marie-Henrietta staqsietu x’ried jgħid biha l-kelma “fanatiċi”. Fouquier Thinville wieġeb: “Moħħkom ta’ tfal temmnu fil-ħmerijiet u għandkom użanzi redikoli.” Daħlet ħdejn sħabha u qaltilhom: “Qed tisimgħuh, għax qed ngħixu r-Reliġjon Nisranija, għandna x-xorti li ser immutu għal Alla.”

Rikkbuhom fuq karrettun għal post fejn kellhom jirċievu l-giljottina, fost it-tgħajjir u ż-żuffjett tan-nies. Matul il-vjaġġ li ħa aktar minn siegħa, is-sorijiet kantaw is-Salm 51 (Miserere), is-Salve Reġina, it-Te Deum u talb tal-agonizzanti.

L-imġiba tagħhom għaġġbet kemm lin-nies u l-uffiċjali li kienu miġburin hemmhekk jarawhom telgħin waħda wara l-oħra, jitolbu għal fuq il-ġatiblu tal-forka. Telgħu u bdew miż-żgħira l-ewwel u s-superjura l-aħħar. Kienu 16-il soru. Il-ġisem tagħhom ġie mitfugħ mill-ewwel ġo fossa flimkien mal-1282 martri oħra, kollha vittmi tat-terrur.

Dawn in-nisa kienu:

 • Il-prijura, Swor M. Tereża Madaleine Ladoine li kellha 42 sena, karattru ħelu, fuq tagħha, edukata ħafna u mara mżejna b’kull virtù.
 • Is-sotto prijura, Swor Sanit-Louis (Mary Anne Brideau), mara ta’ fommha sieket u kienet metikuluża ħafna fil-qadi ta’ dmirijietha u r-regola.
 • Il-Beata Charlotte (Mary Anne Thouret) li meta kienet tifla qatt ma kellha l-idea li tidħol soru. Ta’ 20 sena sabet ruħha f’inċident li ma nafux x’kien, li kien kaġun li daħlet soru. Batiet ħafna waqt in-novizzjat.
 • Il-Beata Euphrasia (Mary Claude Brard), mara li ma kellhiex kwiet f’ġisimha, fuq tagħha, kellha temperament eċċessiv, li minn naħa kienet eċċessiva fil-penitenzi li kienet tagħmel u min-naħa l-oħra biċ-ċajt li kienet tgħid man-nies tal-familji rjali li kienu jiġu jżurha. Kienet tinqala’ ħafna biex tikteb l-ittri.
 • Il-Beata Henrietta (Gabrielle de Croissy), kienet in-neputija tal-ministru tar-Re Colbert.
 • Il-Beata Julia Louise li kienet romlot, ir-raġel tagħha miet wara ftit żmien taż-żwieġ. Damet ħafna biex taddatta ruħha għall-ħajja tal-kunvent. Waħda mis-sentenzi li kitbet tista’ tiġi applikata għall-oħrajn li jiġu jew ġew quddiem it-tbatijiet u l-persekuzzjoni: “Aħna vittmi ta’ żminijietna u jeħtieġ li nissaggrifikaw lilna nfusna biex dan iż-żmien jerġa’ jirritorna lejn Alla.”
 • Il-Beata Mary Henrietta (Annette Pelras) li għall-mistoqsija li għamlet lil Fouquier Thinville, x’ried ifisser bil-kelma “fanatiċi” ġabet fuqha u fuq sħabha l-kundanna tal-mewt.
 • Iż-żewġ Beati Catherine u Tereża Soiron, li kienu sorijiet li jagħmlu l-qadi kollu. Tereża kienet mara sabiħa u rrifjutat post mal-Prinċipessa de Lamballe.

Waħda minn dawn is-16 kienet taħt it-30 sena, l-akbar waħda kellha 78 sena.

 • U int, x’lesta ssofri bi mħabba għal Kristu?

Talba: O Mulej, il-Beata Tereża ta’ Santu Wistin u sħabha, laqgħu bil-qalb is-sejħa tiegħek biex jaqdu l-missjoni tagħhom bħala Karmelitani Tereżjani umbagħad mietu martri b’kant ta’ tifħir lejk fuq fommhom, agħtina li għat-talb tagħhom, aħna naqdu r-rwol tagħna fil-Knisja llum b’ġenerożità, b’impenn nisrani u b’kuraġġ quddiem kull ostaklu li naffaċċjaw. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://carmelitesisters.ie/blessed-teresa-of-st-augustine-and-her-companions/

Alternative Reading: https://ocarm.org/en/content/liturgy/bl-teresa-st-augustine-and-companions-ocd-virgins-and-martyrs-m

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Compi%C3%A8gne

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

7 ta’ Ġunju: Beata Anna ta’ San Bartilmew

Verżjoni Vidjo: Beata Anna ta’ San Bartilmew

“Tħażżmu, ilkoll kemm intom, bl-umiltà lejn xulxin, għax Alla jiqfilhom lill-kburin, imma jagħti l-grazzja tiegħu lill-umli. Kunu mela umli taħt l-id setgħana ta’ Alla, biex hu jerfagħkom meta jasal il-waqt.” – 1 Pietru 5:5.

img-Saint-Anne-of-Saint-BartholomewBEATA ANNA TA’ SAN BARTILMEW
Reliġjuża
1549 – 1626

Tagħrif: Kien jisimha Anna Garcia u twieldet f’Almendral (Avila, Spanja), u għaddiet iż-żgħożija tagħha taħdem fl-għelieqi.

Ta’ 21 sena daħlet fil-monasteru tal-Karmelitani Skalzi ta’ San Ġużepp f’Avila bħala l-ewwel soru konversa fi ħdan ir-riforma tal-ordni mibdi ftit qabel minn Santa Tereża (ara Santa Tereża ta’ Avila) kumpajżana tagħha.

Malajr Anna saret l-assistenta tal-qaddisa fundatriċi, u l-kumpanja tagħha fid-diversi vjaġġi li ħteġilha tagħmel. Il-qaddisa ordnatilha li titgħallem taqra u tikteb, u tassew irnexxilha nistgħu ngħidu, b’mod meraviljuż.

Anna kellha l-konsolazzjoni li tassisti lill-qaddisa meta din kienet waslet fi tmiem ħajjitha, u mietet f’dirgħajha nhar l-4 ta’ Ottubru, 1582.

Hija kompliet il-ħajja tagħha konventwali f’Avila, f’Madrid (1591), f’Ocana (1505), u, fl-1604 marret fi Franza ma’ Swor Anna ta’ Ġesù u erba’ sorijiet Karmelitani oħra biex jibdew ir-riforma tereżjana f’dak il-pajjiż.

Fi Franza hija nħatret prijura tal-monasteri f’Pontoise (1605) u ta’ Tours (1608). Hija marret ukoll il-Belġju, b’waqfa ta’ sena f’Mons u mbagħad f’Anversa fejn waqqfet monasteru fejn għaddiet l-aħħar erbatax-il sena ta’ ħajjitha u fejn ukoll mietet fis-7 ta’ Ġunju, 1621 ta’ 76 sena.

Seħħew bosta mirakli bl-interċessjoni tal-Beata Anna ta’ San Bartilmew. Kienet dikjarata beata fl-1917 mill-Papa Benedittu XV.

Ħsieb: Abraham hu l-bniedem li biex jgħid ‘Iva’ lil Alla spiċċa ħalla pajjiżu u spiċċa ma ntrabat ma xejn li toffri din id-dinja, u Alla li jħallas bil-mitt darba, għamlu missier ta’ poplu bla għadd. Warajh segwew sensiela ta’ personalitajiet li wieġbu lil Alla u għas-sejħat personali li Hu għamlilhom. Fit-Testment il-Ġdid imbagħad, insibu fost l-oħrajn lil Marija, li bl-Iva tagħha, l-Iben ta’ Alla sar bniedem; Verbum Dei caro factum est.

F’din il-lista twila ta’ personalitajiet li wieġbu bla kundizzjonijiet lil Alla li kien qiegħed isejħilhom, insibu l-Qaddisin Tereżjani, fosthom lil Ġwanni tas-Salib, lil Tereża ta’ Ġesù, lil Tereża tal-Bambin Ġesù, lil Tereża Benedetta tas-Salib (Edith Stein), lil Eliżabetta tat-Trinità, lil Anna ta’ San Bartilmew, lil Marija tal-Inkarnazzjoni u bosta bosta oħrajn.

Meta ċerta Barbara Avrillot (mara miżżewġa u omm ta’ sebat itfal) fl-1601 ġew f’idejha l-kitbiet ta’ Santa Tereża, xtaqet ħafna li dawn l-ulied tar-Riformatriċi Spanjola jaslu f’pajjiżha. Wara li ġabet il-permessi kollha meħtieġa mir-Re, li tant kellu ammirazzjoni lejha, u mill-Papa Klement VIII, nhar is-17 ta’ Ottubru tal-1604, infetaħ l-ewwel monasteru ġewwa Franza (Pariġi) bil-miġja ta’ sitt sorijiet Spanjoli, fosthom il-Beata Anna ta’ San Bartilmew, sieħba u infermiera ta’ Santa Tereża nnifisha u l-qaddejja ta’ Alla Anna ta’ Ġesù.

X’xorti kbira għandu l-bniedem meta l-Mulej jixħet għajnejh fuq iċ-ċokon tiegħu u jużah bħala strument fqajjar għall-opra tiegħU. Alla jerfa’ lill-umli, imma jistkerraħ lil kburin. L-istess Tereża ta’ Ġesù li tant tenfasizza dwar il-ħtieġa tal-virtù tal-umiltà fil-kitbiet tagħha, mhux biss laqgħet fost l-ewwel sorijiet tagħha lil Anna Garcia (il-Beata Anna), imma meta rat kemm kienet persuna umli, għażlitha bħala s-sieħba tagħha fil-Fondazzjonijiet li wettqet ġewwa Spanja, għażlitha bħala l-infermiera tagħha, u saħansitra bħala ‘s-segretarja’ tagħha, ukoll jekk Anna kinitx taf taqra u tikteb. Dak hu dak li jagħmel Alla mal-bniedem umli, id-deżert ibiddlu f’oasi, id-dlam f’dawl, il-bniedem midneb f’Mistiku. BASTA L-BNIEDEM IKUN UMLI.

Kienet Marija tal-Inkarnazzjoni li stiednet lill-istess Anna, biex tiġi tiftaħ monasteri ġodda ġewwa Franza, u tnejn flimkien imbagħad fetħu l-ewwel erba’ Monasteri ġewwa l-istess Franza, fosthom dak ta’ Dijon, li pproduċa Qaddisin bħal Eliżabetta tat-Trinità, Madre Ġermana ta’ Ġesù  u min jaf kemm oħrajn li ma nafux bihom. Il-Karmelu Franċiż ipproduċa wkoll Qaddisin bħal Tereża tal-Bambin Ġesù  .

Ara daqsxejn x’jagħmel Alla bi bniedma ma tafx taqra u tikteb bħal Anna, u x’jagħmel Alla b’Marija tal-Inkarnazjoni, mara miżżewġa, imma li kienu umli. Iva Alla jbiddel id-deżert f’oasi, kif għamel ma’ Abraham, li ukoll jekk imdaħħal fiż-żmien, isir il-missier ta’ ġens kbir.

 • U int, tfittex li sservi lil Alla b’umiltà?

Talba: O Alla, int tajt lill-Beata Anna ta’ San Bartilmew l-grazzja li ċċekken lilna nnifisha filwaqt li Inti stess unurajtha billi tajtha li sserviK fl-Ordni tal-Karmelu flimkien ma’ Santa Tereża ta’ Avila. Minbarra li kienet assistenta tajba tal-qaddisa, hi ħabirket ukoll fil-ftuħ ta’ monasteri ġodda: bit-talb tagħha, Agħmel li nħobbu l-ħajja b’mod sempliċi bla ma nfittxu l-unuri tad-dinja, li nservu u nassistu lill-oħrajn b’umiltà u li ngħixu f’għaqda dejjem akbar miegħeK. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-anne-of-st-bartholomew.html

Alternative Reading: http://carmelitesisters.ie/blessed-anne-of-st-bartholomew/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_of_Saint_Bartholomew

June(7th) Blessed Anne of Saint Bartholomew on Gloria TV:
https://gloria.tv/language/9BdNWVy6pork2kF3LU6fXvgRh/video/2q9pyCmCQNNU3mPAoaMpHBayA

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb meħud minn Omelija tal-Provincjal Patri Juan Debono fil-Vestizzjoni ta’ Fra Manwel (12 ta’ Ġunju 2018)

23 ta’ Mejju: Santa Ġovanna Antida Thouret

Verżjoni Vidjo: Santa Ġovanna Antida Thouret

“Alla huwa kullimkien, il-foqra huma kullimkien. Dan huwa biżżejjed għalina.” – Santa Ġovanna Antida Thouret

image062SANTA ĠOVANNA ANTIDA THOURET
Reliġjuża
1765 – 1826

Tagħrif: Dil-qaddisa twieldet qrib Besancon, fi Franza, minn familja ta’ bdiewa. Wara l-mewt ta’ ommha kellha tieħu ħsieb seba’ ħutha iżgħar minnha. Ta’ 22 sena daħlet mas-Sorijiet tal-Karità ta’ San Vinċenz de Paul f’Pariġi.

Meta r-Rivoluzzjoni Franċiża xoljiet u xerrdet ir-reliġjużi kollha, fosthom is-Sorijiet tal-Karità, Antida reġgħet sabet ruħha Besancon weħedha, bla ħadd minn sħabha u bla gwida.

Imma l-foqra u l-morda ssibhom dejjem u kullimkien. Il-voti tagħha ma setgħux jiġu kkanċellati mir-rivoluzzjoni u l-qaddisa baqgħet soru bil-moħbi. Kienet tikkura l-morda u tmexxi t-talb f’postijiet moħbija, u kienet ukoll tissogra ħajjitha tgħin lis-saċerdoti fil-ħabs. Imħallta fil-folla, kienet takkompanja sal-giljottina l-ikkundannati għall-mewt, u ssegwihom b’ħarsitha sal-aħħar mument biex tagħmlilhom kuraġġ.

Aktar tard il-vigarju tad-djoċesi ried iwaqqaf Istitut ġdid ta’ sorijiet fuq il-mudell ta’ San Vinċenz de Paul f’Besancon. Ġovanna meddet idejha għal din il-ħidma fil-11 ta’ April, 1797 billi waqqfet is-Sorijiet tal-Karità biex tifforma għalliema, infermieri u katekisti. Għall-ewwel kien hemm ħafna kontra tagħhom (osteġġjati), imbagħad bdew jiġu ttollerati, u fl-aħħar meta tela’ fil-poter Napuljun Bonaparte, is-sorijiet kienu msejħin biex jaħdmu fl-isptarijiet u fl-iskejjel.

Billi l-klima nbidlet, l-istitut żviluppa u fl-1810, il-Marixxal Ġwakkin Murat talab lis-sorijiet biex imorru fir-renju ta’ Napli. Ġovanna Antida marret hemm ma’ tmien sorijiet oħra, waqqfet il-monasteru ta’ Regina Coeli u minn hemm bdiet biex twaqqfu disat idjar oħra.

F’daqqa waħda faqqgħet kriżi fuq il-fondazzjoni min-naħa tal-isqof ta’ Besancon, u fl-1821 marret f’dik il-belt bit-tama li żżomm il-kongregazzjoni magħquda, imma l-isqof ma laqagħhiex, anzi rrifjuta li hija tidħol fl-istitut tagħha stess.

F’dawn iċ-ċirkustanzi dolorużi, Ġovanna Antida Thouret tat lezzjoni mill-aqwa u eżempju kollu dawl għal kulħadd: tbus fis-silenzju l-bieb li kien żbarrat għaliha, u titlaq minn hemm. Taċċetta kollox biex tibqa’ fidila għall-Knisja.

Santa Ġovanna Antida Thouret mietet f’Napli, ħames snin wara din il-ġrajja doloruża, meta kellha ftit inqas minn 61 sena. Kien l-24 ta’ Awwissu, 1826 u difnuha fil-knisja tar-Regina Coeli. Ġiet iddikjarata qaddisa mill-Papa Piju XI fl-1934 wara fejqan mirakoluż li kien seħħ f’Malta ftit snin qabel.

Ħsieb: Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna fl-Omelija tiegħu fid-Dar tal-Providenza nhar l-1 ta’ Jannar, 2018 qal li “50 sena ilu, is-Sorijiet tal-Karità bdew din l-avventura ta’ mħabba propju biex jgħixu l-kariżma tagħhom li jkunu s-sorijiet tal-karità, is-sorijiet li jwasslu l-imħabba ta’ Ġesù, l-imħabba ta’ Alla f’tant ambjenti differenti, kif għadhom jagħmlu sal-lum.”

Is-Sorijiet tal-Karità jew aħjar is-sorijiet ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret ġew f’Malta fl-1868, u minnufih il-Gvern fdalhom f’idejhom l-orfanatrofji tiegħu, li dak iż-żmien kienu l-Belt Valletta. Biż-żmien il-Gvern fdalhom tliet skejjel żgħar, il-Baħrija, l-Imtaħleb u Birżebbuġa. Is-sorijiet bdew jieħdu ħsieb ukoll il-Konservatorju Vincenzo Bugeja f’Santa Venera u l-Konservatorju tal-Isqof fir-Rabat Għawdex. Fetħu wkoll skejjel f’Ħal Tarxien, San Ġiljan u l-Gudja. L-akbar ħidma tagħhom kienet fl-isptarijiet fejn fetħu skola għall-infermiera.

Fl-1965, meta Dun Mikiel Azzopardi beda l-ħidma biex jibni fis-Siġġiewi l-ewwel dar f’Malta għall-persuni b’diżabilità ħass li ma setax imexxi din id-Dar mingħajr l-esperjenza ta’ xi kongregazzjoni reliġjuża. Wara diversi tentattivi biex ikollu l-għajnuna li kien jeħtieġ, irrikorra għas-Sorijiet ta’ Karità li issa kienu stabbilew sew fil-ħidma karittatevoli tagħhom f’Malta. Fl-1967, Dun Mikiel kiteb lill-Madre Ġenerali f’Ruma Swor Maria Candida Torchino, jitlobha li tagħti l-barka tagħha lill-Provinċja Maltija biex tiftaħ komunità tal-Kongregazzjoni tagħha fid-Dar tal-Providenza. Il-Madre Ġenerali aċċettat din it-talba u tat il-kunsens tagħha lill-Provinċjali ta’ Malta, Swor Angela Maria Corbella.

Fil-bidu tas-sena 1968, il-bini tal-ewwel dar li Dun Mikiel semma Villa Monsinjur Gonzi bħala rikonoxximent lill-Arċisqof ta’ dak iż-żmien Sir Mikiel Gonzi li kien ta donazzjoni sostanzjali għal din l-opra kienet għoddha lesta biex tilqa’ l-ewwel residenti. Fit-12 ta’ Jannar 1968, xahar qabel daħlu l-ewwel residenti f’Villa Mons. Gonzi, il-Madre Provinċjali bagħtet komunità żgħira ta’ sorijiet li bdew jgħixu u jippreparaw għal din il-ħidma ġdida fid-Dar tal-Providenza. L-ewwel superjura ta’ din il-komunità kienet Swor Maria Assunta Mallia. Magħha kien hemm Swor Alexandra Delazzaio u Swor Agostina Cutajar. Bħala kunvent is-sorijiet ingħataw binja li sal-1962 kienet tintuża mill-fizzjali Ingliżi billi l-post fejn Dun Mikiel beda jibni Villa Monsinjur Gonzi kien Rest Camp tan-Navy Ingliża.

Nhar il-Ħadd 11 ta’ Frar, 1968, il-festa ta’ l-ewwel dehra tal-Madonna liċ-ċkejkna Bernardette ġewwa l-grotta ta’ Massabielle ġewwa Lourdes, Dun Mikiel u s-sorijiet laqgħu l-ewwel tlett residenti f’Villa Monsinjur Gonzi. Fl-24 ta’ Frar ta’ dik is-sena mbagħad, ġie iffirmat ftehim uffiċċjali bl-approvazzjoni tal-Arċisqof bejn l-Azzjoni Kattolika u l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret biex il-Provinċja Maltija tagħti s-servizzi tagħha lid-Dar. Minn dak iż-żmien sal-lum, din il-komunità baqgħet tissapportja lir-residenti b’dedikazzjoni u imħabba kbira. 42 soru taw is-servizz tagħhom lir-residenti tul il-ħamsin sena tal-ħidma tagħhom f’din id-Dar. Tul dan iż-żmien is-superjuri ta’ din il-komunità kienu Swor Maria Assunta Mallia, Swor Annunziata Cortis, Swor Cecilia Frendo, Swor Maria Ersilia Mifsud, Swor Madalena Fava, Swor Maria Antida Mifsud, Swor Lorenza Borg.

Fl-2003, is-sorijiet tewmin Swor Madalena Fava u Swor Fortunata Fava li servew lid-Dar bejn l-1982 sal-1994 ingħataw il-Premju Dun Mikiel Azzopardi bħala rikonoxximent għall-ħidma tagħhom f’din id-Dar. Dan il-premju beda jingħata kull sena mill-1995 bħala rikonoxximent pubbliku lil dawk il-persuni li jkunu taw kontribut fil-qasam tal-persuni b’diżabiltà jew fid-Dar tal-Providenza. Fl-1 ta’ Diċembru, 2017 waqt Kunċert annwali mtella’ mill-Banda tal-Forzi Armati ta’ Malta fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann b’risq id-Dar tal-Providenza dan il-Premju ingħata wkoll lill-Kongregazzjoni tas-Sorijiet ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret bħal rikonoxximent għall-50 sena ta’ ħidma fid-Dar tal-Providenza.

Nhar il-Ġimgħa 12 ta’ Jannar, 2018 Monsinjur Joe Galea Curmi Vigarju Ġenerali qaddes quddiesa ta’ ringrazzjament fid-Dar tal-Providenza fl-okkażjoni tal-50 anniversarju minn meta s-Sorijiet tal-Karità ta’ Santa Ġovanna Antida Thouret bdew il-ħidma tagħhom fid-Dar tal-Providenza, is-Siġġiewi, Malta.

Fl-omelija tiegħu Monsinjur Galea Curmi kkwota lill-Papa Franġisku li f’Evangelii gaudium, jgħid: “Jekk jirnexxieli ngħin imqar persuna waħda tgħix aħjar, dan hu diġà biżżejjed biex jiġġustifika d-don ta’ ħajti.” Huwa rringrazzja lis-Sorijiet tal-Karità li 50 sena ilu aċċettaw l-istedina ta’ Monsinjur Mikiel Azzopardi u għarfu s-servizz fid-Dar tal-Providenza bħala mod mill-isbaħ kif jgħixu l-vokazzjoni tagħhom fuq l-eżempju tal-fundatriċi tagħhom Santa Ġovanna Antida Thouret. Huwa rringrazzja wkoll lit-42 soru li taw is-servizz tagħhom hawn tul dawn il-ħamsin sena u qal li “kull soru hi ġrajja għaliha, ġrajja ta’ ġenerożità, u ta’ dan nuru gratitudni kbira.”

Għal din l-okkażjoni kienet preżenti l-Provinċjali tas-Sorijiet tal-Karità għal Malta u l-Italja Swor Mary Stephanos li ġiet tirrapreżenta s-Superjura Ġeneral Swor Nunzia De Gori. Fid-diskors tagħha hija fost oħrajn qalet li tista’ biss timmaġina kemm għas-sorijiet fil-bidu din il-missjoni dehret diffiċli għalihom, imma Santa Ġovanna Antida kienet tgħidilhom: “Alla huwa kullimkien, il-foqra huma kullimkien. Dan huwa biżżejjed għalina.” Il-kliem ta’ Santa Ġovanna Antida qawwielhom qalbhom u saħħaħhom fl-għan tagħhom li jkomplu jservu lil Alla fil-persuna ta’ dawk li huma fil-bżonn bl-istess spirtu u imħabba li San Vinċenz De Paule u Santa Ġovanna Antida wrew matul ħajjithom kollha. Illum qegħdin hawn biex fuq kollox infakkru l-fedeltà u l-ħniena li Alla wera magħhom u ma’ kull min daħal f’dan il-post sagru fejn raw biss imħabba u dedikazzjoni bla qies. Hija biss l-imħabba infinita tiegħu li tagħtina l-kapaċità li ningħataw kompletament għall-oħrajn u nuruhom id-dinjità u r-rispett, li kull persuna maħluqa xbieha t’Alla jistħoqqilha.

Fr Martin Direttur tad-Dar tal-Providenza qal li żgur li r-residenti tad-Dar tal-Providenza u jistgħu jgħidu lis-Sorijiet tal-Karità l-kliem sabiħ li bih San Luqa fl-Atti tal-Appostli ddeskriva l-akkoljenza tal-Maltin wara n-nawfraġju tagħhom f’Malta: “Ġiebu ruħhom magħna bi ħlewwa li ma bħalha.” (Atti 28:2). F’isem ir-residenti huwa rringrazzja lis-sorijiet għad-dedikazzjoni tagħhom f’għotja sħiħa u disinteressata jiġifieri bla ebda interessi, biex il-persuni b’diżabilità li jgħixu fid-Dar isibu ambjent li jirrispetta d-dinjità u d-drittijiet tagħhom.

Agħfas hawn għal aktar informazzjoni dwar is-Sorijiet tal-Karità f’Malta.

Talba: Mulej, fuq l-eżempju tal-Fundatriċi tagħhom Santa Ġovanna Antida li kellha fiduċja għamja Fik, is-sorijiet tagħha daħlu b’ruħhom u ġisimhom għall-qadi tal-proxxmu fil-bżonn, konvinti li Inti, li sejaħtilhom, ma kont ser tabbandunahom qatt. Agħtina li aħna wkoll ma naqtgħux qalbna aħna u nagħmlu mill-aħjar biex inservuk f’ħutna l-bnedmin. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.suoredellacarita.org/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=139&lang=en

Alternative Reading: http://www.suoredellacarita.org/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=140&lang=en

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Jeanne-Antide_Thouret

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb hu meħud mis-sit tad-Dar tal-Providenza.

7 ta’ Mejju: Santa Roża Venerini

Verżjoni Vidjo: Santa Roża Venerini

“L-edukazzjoni nisranija tfittex li l-insara jitgħallmu jaduraw ‘l Alla Missier fl-ispirtu u l-verità (cf. Ġw 4,23), l-aktar fl-azzjoni liturġika, u jitħejjew biex ifasslu ħajjiethom skont il-bniedem il-ġdid fil-ġustizzja u l-qdusija li ġejja mill-verità (cf. Ef 4, 22-24).” – Gravissimum Educationis Paragrafu 1.

d04dabb0a1f4f981b3c7aae7af46ff09SANTA ROŻA VENERINI
1656 – 1728

Tagħrif: Twieldet f’Viterbo fejn missierha kien tabib. Meta kienet għadha tifla għamlet wegħda li ssir reliġjuża, iżda meta tfarfret bdiet tagħti l-lala għal ħafna ġibdiet kuntrarji u anki bdiet tipprepara biex tiżżewweġ. Iddeċidiet li twettaq il-wegħda ta’ tfulitha meta l-għarus tagħha miet għall-għarrieda.

Daħlet mas-sorijiet Dumnikani tal-istess belt meta kellha 17-il sena. Hi kellha tmur lura darha ftit xhur wara minħabba l-mewt ta’ missierha biex tieħu ħsieb lil ommha li kienet marida ħafna.

Filgħaxija kienet tiġbor xi nisa biex jgħidu r-rużarju u bdiet ukoll tgħallimhom it-tagħlim Nisrani. Taħt id-direzzjoni ta’ saċerdot Ġiżwita, fl-1685 Roża fetħet l-ewwel skola tagħha f’Viterbo, bla ħlas. Bid-don li kellha biex tħarreġ oħrajn biex jgħallmu, hi fetħet skejjel bnadi oħra.

L-isqof ta’ Montefiascone sejħilha fid-djoċesi tiegħu fejn iltaqgħet ma’ Santa Luċija Filippini u għenitha twaqqaf l-ewwel skola tagħha f’dik il-belt. It-tnejn saru ħbieb kbar ta’ xulxin. Sentejn wara, fl-1687, reġgħet lura lejn Viterbo fejn hi u sħabha ffurmaw kongregazzjoni reliġjuża ta’ sorijiet. Roża waqqfet djar oħra, fosthom waħda f’Ruma, fejn mar iżurha l-Papa Klement XI u anki bierek u approva l-kongregazzjoni u l-ħidma tagħha.

Wara aktar minn 40 sena ta’ xogħol iebes u vjaġġi diffiċli, Roża Venerini mietet f’Ruma fid-dar ta’ San Mark fis-7 ta’ Mejju, 1728 fl-għomor ta’ 72 sena. Meta mietet kellha erbgħin dar tal-istitut tagħha miftuħin fi 17-il djoċesi. Santa Roża Venerini kienet iddikjarata beata minn Piju XII fl-4 ta’ Mejju, 1952. Iddikjaraha qaddisa l-Papa Benedittu XVI fil-15 ta’ Ottubru, 2006. Is-sorijiet tagħha, magħrufa bħala Maestre Pie Venerini, jgħoddu madwar 400, u jinsabu fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, kif ukoll f’xi artijiet tal-missjoni.

Ħsieb: Santa Roża Venerini, fehmet li l-edukazzjoni u t-tagħlim tal-katekiżmu kienu fost l-aktar importanti u neċessarji għas-soċjetà. Dan jgħodd għal kull żmien fl-istorja tal-bniedem.

Fid-Dikjarazzjoni tal-Konċilju Vatikan II dwar L-Edukazzjoni Nisranija Gravissimum Educationis (28 ta’ Ottubru, 1965) insibu dan li ġej:

“Il-jedd ta’ kull persuna għall-edukazzjoni – X’inhi l-edukazzjoni
1. Il-bnedmin kollha ta’ kull razza, kundizzjoni u età, għaliex huma mżejna bid-dinjità ta’ persuna, għandhom il-jedd inaljenabbli għal edukazzjoni li tkun twieġeb għall-iskop tagħhom, għax-xeħta tagħhom u għad-differenza fis-sess, li tkun addattata għall-kultura u għat-tradizzjonijiet li intirtu minn missier għal iben, u li tkun fl-istess ħin miftuħa għall-għajxien flimkien ma’ popli oħra u li ġġib ‘il quddiem l-għaqda u l-paċi fid-dinja. Edukazzjoni vera tfittex li tifforma l-persuna umana biex tilħaq l-ogħla skop tal-bniedem u fl-istess ħin tilħaq il-ġid tas-soċjetajiet li tagħhom il-bniedem huwa membru u fihom ikollu, meta jikber, xi dmirijiet x’jaqdi.

Għalhekk it-tfal u l-adolexxenti għandhom ikunu megħjuna biex, skont il-progress li sar fix-xjenzi tal-psikoloġija, tal-pedagoġija u tal-metodi tat-tagħlim, jiżviluppaw b’mod armoniku d-doni fiżiċi, morali u intellettwali tagħhom. B’hekk huma jiksbu bil-mod il-mod sens ta’ responsabbiltà aktar matura waqt li bi sforz kontinwu jfittxu li jgħollu kif jixraq il-ħajja tagħhom u bil-kuraġġ u bil-kostanza jiksbu l-vera libertà. Waqt li qed jikbru huma għandhom jingħataw bil-prudenza kollha edukazzjoni sesswali pożittiva. Barra minn hekk għandhom jitħarrġu biex jieħdu sehem fil-ħajja soċjali b’mod illi jkollhom il-mezzi meħtieġa u xierqa biex jieħdu posthom attivament fl-isferi differenti tal-komunità umana, ikunu miftuħa għad-djalogu mal-oħrajn u jagħtu bil-qalb il-kontribut tagħhom biex iġibu ‘l quddiem il-ġid komuni.

Hekk ukoll il-Konċilju Mqaddes jiddikjara li t-tfal u l-adolexxenti għandhom il-jedd li jkunu megħjuna biex jagħrfu b’kuxjenza retta l-valuri morali, iħaddmuhom b’għażla tagħhom personali u jagħrfu u jħobbu ‘l Alla b’perfezzjoni akbar. Għalhekk il-Konċilju jitlob bil-ħerqa lil dawk kollha li għandhom f’idejhom il-gvern tal-popli jew li huma responsabbli għall-edukazzjoni illi jieħdu ħsieb illi ż-żgħażagħ ma jkunu mċaħħda qatt minn dan il-jedd imqaddes. Il-Konċilju jħeġġeġ ‘l-ulied kollha tal-Knisja biex jaħdmu b’ġenerożità fil-qasam edukattiv kollu l-aktar bl-iskop illi mill-aktar fis il-ġid kbir tal-edukazzjoni u tat-tagħlim jilħaq lill-bnedmin kollha f’kull rokna tad-dinja.

L-edukazzjoni nisranija
2. L-insara kollha li permezz ta’ twelid mill-ġdid bl-ilma u bl-Ispirtu s-Santu saru ħlejqa ġdida u jissejħu, u fil-fatt saru, ulied Alla, għandhom il-jedd li jirċievu edukazzjoni nisranija. Din l-edukazzjoni mhux biss tfittex li tagħti lill-persuna umana dik il-maturità li għadna kif semmejna, iżda tfittex l-aktar li l-imgħammdin jitwasslu bil-mod il-mod biex jagħrfu l-misteru tas-salvazzjoni u jiksbu dejjem iżjed kuxjenza tad-don tal-fidi li huma rċevew. L-edukazzjoni nisranija tfittex li l-insara jitgħallmu jaduraw ‘l Alla Missier fl-ispirtu u l-verità (cf. Ġw 4,23), l-aktar fl-azzjoni liturġika, u jithejjew biex ifasslu ħajjiethom skont il-bniedem il-ġdid fil-ġustizzja u l-qdusija ġejja mill-verità (cf. Ef 4, 22-24); b’hekk huma jsiru raġel magħmul, fl-aħjar ta’ żmienu, fihom isseħħ il-milja ta’ Kristu (cf. Ef 4,13) u jagħtu sehemhom biex jikber il-Ġisem mistiku. Barra minn dan, b’din l-edukazzjoni nisranija, meta l-insara jagħrfu iżjed is-sejħa tagħhom, huma jitħarrġu li jkunu xhieda tat-tama li hemm fihom (cf. 1 Piet 3,15) u wkoll li jgħinu fit-trasformazzjoni nisranija tad-dinja li biha l-valuri naturali, meħudin fil-perspettiva sħiħa tal-bniedem mifdi minn Kristu, jiswew għall-ġid tas-soċjetà kollha. Għalhekk dan il-Konċilju Mqaddes ifakkar lir-rgħajja tal-erwieħ id-dmir l-aktar gravi li għandhom li jagħmlu minn kollox biex l-insara kollha, l-aktar iż-żgħażagħ, li huma t-tama tal-Knisja, jirċievu din l-edukazzjoni nisranija.

Dawk li huma responsabbli għall-edukazzjoni
3. Il-ġenituri li taw il-ħajja ‘l uliedhom, għandhom id-dmir l-iżjed gravi li jedukawhom u għalhekk għandhom jitqiesu bħala l-ewwel u l-aqwa edukaturi tagħhom. Dan id-dmir ta’ edukazzjoni tal-ġenituri huwa hekk importanti illi fejn jonqos mhux lakemm timla l-vojt li jħalli. Għaliex il-ġenituri għandhom joħolqu atmosfera fil-familja mimlija mill-imħabba u t-tjieba lejn Alla u lejn il-bnedmin li twassal għal edukazzjoni sħiħa ta’ wliedhom kemm fis-sens personali kemm fis-sens soċjali. Għalhekk il-familja hija l-ewwel skola tal-virtujiet soċjali li s-soċjetajiet kollha jeħtieġu. Iżda huwa l-iżjed fil-familja nisranija, li hi mogħnija bil-grazzja u bil-missjoni taż-żwieġ sagrament, illi l-ulied għandhom ikunu mgħallma, sa minn ċkunithom, li jagħrfu u jqimu ‘l Alla u jħobbu ‘l-proxxmu tagħhom skont il-fidi li rċevew fil-Magħmudija; fil-familja nisranija huma jsibu l-ewwel esperjenza ta’ soċjetà b’saħħitha u tal-Knisja; permezz tagħha, fl-aħħarnett huma jiddaħħlu ftit ftit fil-ħajja ta’ flimkien tal-bnedmin u f’dik tal-poplu ta’ Alla. Jeħtieġ għalhekk li l-ġenituri jħossu għal kollox kemm tiswa l-familja nisranija għall-ħajja u l-progress tal-poplu t’Alla nnifsu.

Id-dmir tal-edukazzjoni, li jmiss qabel xejn lill-familja, jeħtieġ l-għajnuna tas-soċjetà kollha. Għalhekk, barra mill-jeddijiet tal-ġenituri u ta’ dawk li lilhom huma jafdaw xi sehem mid-dmirijiet tagħhom, hemm ukoll xi drittijiet u dmirijiet li jmissu lis-soċjetà ċivili għaliex imiss lilha li taħseb f’dak kollu li jeħtieġ għall-ġid temporali. Fost id-dmirijiet tagħha hemm dak li ġġib ‘il quddiem b’ħafna modi l-edukazzjoni taż-żgħażagħ, jiġifieri tħares id-drittijiet u d-dmirijiet tal-ġenituri u ta’ dawk kollha li għandhom xi sehem fl-edukazzjoni, u tagħtihom l-għajnuna; fuq il-bażi tal-prinċipju tas-sussidjarjetà, fejn tonqos l-inizjattiva tal-ġenituri jew ta’ soċjetajiet oħra, tissupplementa, fir-rispett tax-xewqat tal-ġenituri, il-ħidma edukattiva; safejn il-ġid komuni hekk jitlob, twaqqaf skejjel u istituti ta’ edukazzjoni tagħha.

Fl-aħħar nett id-dmir tal-edukazzjoni jmiss, għal raġuni speċjali, lill-Knisja mhux biss għaliex hija għandha tkun magħrufa, imqar bħala soċjetà umana, bħala kapaċi li teduka, iżda fuq kollox għaliex hija għandha d-dmir li xxandar it-triq tas-salvazzjoni lill-bnedmin kollha u lil dawk li jemmnu tikkomunikalhom il-ħajja ta’ Kristu u tgħinhom, b’ħerqa li ma tiqafx, biex jaslu għall-milja tal-ħajja tiegħu. Għalhekk lil dawn uliedha l-Knisja, bħala omm għandha d-dmir li tagħtihom dik l-edukazzjoni li biha ħajjithom kollha timtela bl-ispirtu ta’ Kristu. Fl-istess ħin hija toffri l-kontribut tagħha biex il-popli kollha jilħqu l-perfezzjoni integrali tal-persuna umana, jiksbu l-ġid tas-soċjetà temporali u jibnu dinja aktar umana.”

Għad-Dokument sħiħ ara: http://www.laikos.org/vat2_gravissimum_educationis_ver2017.htm

Talba: O Santa Roża Venerini, li kont ta’ ispirazzjoni għal ħafna li mxew fuq il-passi tiegħek u taw l-edukazzjoni u l-kura meħtieġa lil bosta tfal foqra u fil-bżonn, għat-talb tiegħek, agħmel li aħna nitħeġġu bl-istess spirtu ta’ servizz li kellek int u li nagħrfu nedukaw u ngħallmu l-valuri nsara fil-ġenerazzjonijiet ta’ għada. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/st-rose-venerini.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-rosa-venerini-720

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_Venerini

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

6 ta’ Mejju: Beata Katerina Trojani

Verżjoni Vidjo: Beata Katerina Trojani

“Ejjew immorru band’oħra, fl-irħula tal-qrib, ħalli nipprietka hemmhekk ukoll, għax għalhekk ħriġt.” – Ġesù  f’Mark 1:38

Beata_Caterina_Troiani_BBEATA KATERINA TROJANI
Reliġjuża
1813 – 1887

Tagħrif: Il-Beata Madre Marija Katerina Trojani ta’ Santa Roża ta’ Viterbo, twieldet f’Giuliano ta’ Ruma, provinċja ta’ Frosinone fid-19 ta’ Jannar, 1813 minn Tumas Trojani u Tereża Panici Cantone, ġenituri tassew għonja. Il-pajjiż dak iż-żmien kien jifforma parti mill-istati tal-Papa.

It-tifla ġiet mgħammda fl-istess jum tat-twelid fil-parroċċa ta’ Santa Maria Maggiore u ġiet mogħtija l-ismijiet ta’ Kostanza Duminka u Antonja.

Il-livell għoli tal-familja ta’ Kostanza, kien jippermetti ħajja komda u ferrieħa għal binthom. Iżda dan il-ferħ ma kellux għomor twil. Kellu jseħħ biss għal ftit snin għaliex in-niket u s-sofferenzi kellhom ikunu l-ħobża ta’ kuljum biex jifformaw sa miċ-ċokon il-karattru sod ta’ dik li kellha tkun Missjunarja.

Meta Kostanza kellha sitt snin, tilfet ‘l ommha fi traġedja. Telfa kbira bħal din swiet biex skolpiet ruħha fil-fond tal-qalb ta’ Kostanza u stampat fiha dak id-distakk komplet mid-dinja, li ma għandhiex u li qatt ma tista’ toffri l-veru hena tal-qalb.

Iz-zija, oħt ommha, bi ftehim mal-isqof, ġabret it-tifla abbandunata u fdatha lis-Sorijiet Għalliema tal-Monasteru ta’ Santa Kjara tal-Karità ta’ Ferentino li kienu ddedikati għat-tagħlim u l-edukazzjoni tal-bniet. Dawn is-Sorijiet rabbew b’tant ħeġġa u għożża lit-tifla fdata lilhom, u b’hekk Kostanza kibret twajba, mingħajr dwejjaq u kienet tħoss ġibda qawwija u gratitudni lejn dawk is-Sorijiet. Tassew ta’ min jinnota illi dawn is-Sorijiet edukaw il-qalb ta’ Kostanza. It-talenti li bihom Alla, għoġbu jżejjen lil din it-tfajla ġew maħduma b’tali mod li t-tifla wriet sa mill-bidunett l-intelliġenza formidabbli u t-tjubija speċjali li kienu jżejnu l-moħħ u l-qalb tagħha.

Din t-tifla, li sa miċ-ċokon ġiet ippruvata bin-niket, kienet ta’ sikwit issib is-serħan tal-qalb tagħha f’riġlejn l-Altar. Hemmhekk kienet titkellem ma’ Ġesù bħala l-uniku ħabib li kien jifhem il-ħtiġijiet u l-ħsibijiet tagħha. Hekk sa mill-bidu hija wriet spirtu ta’ ċaħda li kienet turih saħansitra waqt il-logħob mat-tfal sħabha. Kienet tkun dejjem pronta u minn tal-ewwel għas-sagrifiċċju u fix-xogħol. Don­nha kienet qiegħda tħejji ruħha minn dak il-ħin għax-xogħol kbir ta’ l-erwieħ li għalih kienet tħossha tant miġbuda u li kien qed jistennie­ha.

Il-Vokazzjoni Reliġjuża
It-tamiet sbieħ li l-Għalliema ta’ Ferentino kellhom f’Kostanza ma naqsux. Meta Kostanza kibret, ta’ sikwit, niesha kienu jgħidulha biex tħalli l-Monasteru u tieħu l-post tagħha fil-ħajja tad-dinja. Malli kellha ħmistax-il sena hija ddeċidiet li ssir soru fil-Kunvent fejn kienet trabbiet sa minn ċkunitha.

Fit-8 ta’ Diċembru, 1829, festa tal-Immakulata, l-isqof ta’ Feren­tino taha l-libsa Reliġjuża u l-isem ta’ Swor Marija Katarina ta’ Santa Roża.

Għaddiet is-sena tan-Novizzjat b’fervur kbir u malajr waslet għall-Professjoni u fit-18 ta’ Diċembru, 1830 Marija Katerina li kienet għadha ma għalqitx it-18 -il sena, wiegħdet ‘l Alla d-dedikazzjoni tal­-ħajja tagħha permezz tal-wegħdiet tas-Safa, Ubbidjenza u Faqar, għall-ġid ta’ l-erwieħ.

L-Isqof ta’ Ferentino, Monsinjur Ġużeppi Lais, kien għażilha għalliema tat-tfal u ta’ 18-il sena ġiet maħtura konsultatriċi, segretarja, arkivista, ekonoma tal-kunvent, kif ukoll Direttriċi ta’ dawk li kienu fil-formazzjoni. Hawnhekk għexet ta’ Soru Klarissa f’ambjent tassew fqir. Kienet titlob ta’ kuljum quddiem it-Tabernaklu u minn hemm hija kienet tieħu l-forza u l-għajnuna għax-xogħol li Alla kien irid minnha. Ta’ kuljum kienet tixgħel ġewwa qalbha dik il-fjamma tax-xogħol appostoliku f’dawk l-inħawi fejn il-kelma ta’ Kristu ma kenitx magħrufa.

Swor Marija Katerina għexet fil-Kunvent ta’ Santa Kjara sakemm kellha 46 sena. Għalkemm kienet ferħana ġewwa dan il-Kunvent, hija kienet sabet ruħha f’ambjent ta’ attività ristretta. Fil-qalb tagħha kienet tgħammar ix-xewqa ta’ xogħol missjunarju f’pajjiżi mbiegħda, qalb il-pagani biex tgħarraf id-dawl tal-Vanġelu.

Biex iżżid max-xewqa tal-ideal tagħha ta’ sikwit kienu jaslu l-ittri tal-kuġin tagħha Monsinjur Ġużeppi Bavieri li kien internunzju fl-Isvizzera. Kien huwa li introduċieha ma’ dik ir-ruħ kbira ta’ Pawlina dei Marchesi Nicolai, li darba minnhom marret iżżur lil Swor Katerina fil-Kunvent ta’ Ferentino u qaltilha dawn il-kelmiet: “Se nsiefer Ġerusalemm. Sejra nlestilek it-triq. Ftakar li l-post tas-Soru Franġiskana huwa ħdejn il-Kalvarju. Qabel ma tmut inti tara dar tagħkom f’Ġerusalemm.” U maż-żmien din il-profezija seħħet.

Il-Beata Katerina kellha tara dik il-profezija sseħħ meta fl-1885 il-Patrijiet Minuri fdaw f’idejn is-Sorijiet ta’ l-Eġittu l-orfanatrofju tal-bniet ta’ l-Art Imqaddsa.

FI-1851, il-Konfessur tas-Sorijiet ta’ Santa Kjara tal-Karità ta’ Ferentino, Patri Ġużepp Modena minn Sanremo, oratur famuż, tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, mar jipprietka f’Lixandra ġewwa l-Eġittu. Waqt il-prietki tiegħu kellu okkażjoni li jiltaqa’ iktar minn darba mad-Delegat Appostoliku, Monsinjur Perpetuo Guasco. Dan kien ilmenta fuq in-nuqqas ta’ Sorijiet f’Lixandra u fil-Kajr, li kellhom ikunu mogħtija għall-edukazzjoni taż-żgħażagħ, speċjalment dawk tal-Kolonja Taljana. Patri Ġużepp tkellem fuq is-Sorijiet ta’ Ferentino, dwar ix-xogħol bnin tagħhom mat-tfajliet u ssuġġerixxa lid-Delegat biex jibgħat għal grupp minnhom.

Ir-rebħa fuq id-diffikultajiet
L-lsqof malajr laqa’ l-proposta; imma dlonk ippreżenta d-diffikultajiet bla għadd li magħhom kellhom jiltaqgħu biex jirnexxu skont il-ħsibijiet tiegħu. “Jeħtieġ it-talb. Nitolbu nitolbu,” żied jgħid id-Delegat. Hekk Patri Ġużepp, meta reġa’ lura lejn Ferentino, kien bil-ħsieb li jkellem lis-Sorijiet. Wasal fl-1852, kellem is-Sorijiet kollha iżda l-proposta ma ġietx milqugħa b’entużjażmu mis-Sorijiet kollha. lżda Swor Katerina laqgħet l-istedina mingħajr kundizzjonijiet u minnufih. Il-ħolma ta’ ħafna snin fil-ħajja Missjunarja kienet se tiġi realizzata. Il-Missjunarja l-ġdida riedet titlaq lejn l-Eġittu mill-aktar fis; iżda d-Delegat Appostoliku xtaq li l-ideal Missjunarju jiġi milqugħ mill­-biċċa l-kbira tas-Sorijiet. Għalhekk kien iżomm korrispondenza mal-­kunvent u jħajjar lis-Sorijiet biex jilqgħu l-istedina, billi jippreparaw ruħhom għal din is-sejħa waqt li jżommu sħiħ u bla mittiefes l-Ispirtu Franġiskan.

Madre Katerina kellha Fidi straordinarja li mlietha b’kull għajnuna meħtieġa; iżda, is-siegħa ta’ Alla kienet għadha ma waslitx u kellhom jgħaddu seba’ snin twal ta’ preparazzjoni qabel ma setgħet taqta’ x-xewqa tagħha.

Malli qalgħet il-permessi meħtieġa mill-Isqof ta’ Ferentino, mid­-Delegat Appostoliku ta’ l-Eġittu, mill-Ordni tal-Patrijiet Minuri, u mill-Kustodja tal-Art Imqaddsa, flimkien ma’ l-awtorizzazzjoni tat-Tixrid tal-Fidi, Swor Marija Katerina ta’ Santa Roża organizzat il-vjaġġ u flimkien ma’ erba’ Sorijiet oħra, fil-25 ta’ Awwissu, 1859, ħallew Ferentino. Huma marru Ruma u minn hemm telqu għal Citavecchia biex siefru lejn l-Eġittu għall-Missjoni tant mixtieqa.

Id-distakk mill-belt tagħha, mill-Kunvent li kien raha tifla ċkejkna fejn ħalliet tant tifkiriet u tant erwieħ maħbuba, kien tassew okkażjoni ta’ sofferenza għaliha. B’dana kollu hija kellha kuraġġ kbir u bi kliemha ħelu u persważiv irnexxielha tnissel fil-qalb tal-ġeni­turi tas-Sorijiet sħabha, tama u ferħ.

Clot Bey: L-ewwel Dar
Il-vjaġġ lejn l-Eġittu kien tajjeb u kalm sa meta waslu Malta. U hawnhekk bħal sajjetta fil-bnazzi kienet waslet l-aħbar tal-mewt ta’ Monsinjur Guasco: dak li kien bagħat għas-Sorijiet biex imorru l-Missjoni fl-Eġittu; hu miet fl-istess jum li s-Sorijiet kienu ħallew il-kunvent tagħhom ta’ Ferentino.

Kienet din l-okkażjoni li xeħtet fidi kbira fil-qalb ta’ Madre Katerina. Soda fil-prinċipji tagħha, emmnet li aktar ma tonqos l-għajnuna tal-bniedem, iktar qrib hemm Alla. Għalhekk flimkien ma’ Patri Ġużepp bdiet timla bil-kuraġġ lis-Sorijiet l-oħra u hekk il-vjaġġ intemm bl-istess fervur u entużjażmu kif kien inbeda. Hija żiedet tgħid: “Alla sejħilna permezz tal-Monsinjur li mis-sema sejjer jieħu ħsiebna u hemm ikollu qawwa iktar kbira milli seta’ kellu fuq l-art.”

Madre Katerina flimkien mas-Sorijiet l-oħra niżlu f’Lixandra tal-Eġittu fil-11 ta’ Settembru, 1859 u fl-14 ta’ l-istess xahar daħlu l-Kajr. Ġew milqugħin bħala strumenti mibgħuta mill-Providenza. Il-Patrijiet Franġiskani wassluhom sal-Knisja. Wara talb ta’ Ringrazzjament lil Alla, huma ħadu lis-Sorijiet fil-kwartier fqir ta’ Clot Bey u mbagħad tawhom id-dar li kienet mixtrija għalihom minn Patri Ġużepp Modena.

Opra Kbira mat-Tfal
Malli xterdet l-aħbar li kien sejjer jinfetaħ pensjonat u skola b’xejn għall-bniet ta’ kull ġens, is-Sinjura Govannina Walmassi u ħuha Feliċ marru għand is-Sorijiet ta’ Clot Bey u qalulhom: “Se nġibu tifla żgħira li adottajna. Hija musulmana, iżda nixtiequ nafdawha lilkom biex tedukawha fit-twemmin Kattoliku.”

Minn xi żmien Giovanni Battista Olivieri u Biagio Verri, saċerdoti żelanti ħafna kienu ddedikaw ruħhom għar-riskatt tat-tfal ilsiera. Imbagħad, huma kienu jedukawhom fir-Reliġjon Kattolika u jgħammduhom. Biex iżidu man-numru ta’ dawn l-erwieħ ta’ sikwit dawn is-saċerdoti kienu jmorru fl-Ewropa biex jiġbru flus għar-riskatt tagħhom.

Dan Biagio Verri offra dan ix-xogħol lil Madre Katerina illi flimkien mal-Badessa u s-Sorijiet l-oħra laqgħu bil-ferħ dan ix-xogħol ta’ Appostolat.

Id-dar ta’ Clot Bey malajr saret iċ-ċentru ta’ l-opra tat-tfal Madre Katarina u s-Sorijiet urew tant imħabba u delikatezza lejn dawn it-tfal abbandunati. Kienu ta’ sikwit imorru huma stess ifittxu t-trabi mormijin mill-ġenituri tagħhom. Kienu jgħammduhom malajr meta ma kienux jistgħu jsalvawhom. L-oħrajn kienu jgħallmuhom u meta ma kienx ikun possibbli li jsibulhom xogħol diċenti fil-pajjiż, huma kienu jeħduhom fl-Ewropa f’Istituti differenti.

Madre Katerina kellha mħabba tenera lejn dawn it-tfal żgħar abbandunati. Kienet isservihom hija stess. Kellha ssofri ħafna għall-manteniment tagħhom. Ta’ sikwit kienet toħroġ fit-toroq għalihom. U meta l-għaks beda jinħass fil-Komunità hija kienet dejjem issib soluzzjoni għal din il-problema. Kienet tgħid sikwit: “San Ġużepp jipprovdi.” B’din it-tama f’qalbha kienet tgħid: “San Ġużepp, hu ħsieb: M’għandi xejn x’nagħti lis-Sorijiet u lit-tfal.” U l-affarijiet meħtieġa kienu jaslulhom bil-bosta aktar milli kellhom bżonn. Wara ħafna talb lis-Sagra Familja Madre Katerina ddeċidiet li tmur quddiem il-Viċi re tal-Eġittu u titolbu biex jagħtiha l-ħobż għal dawk it-tfal. Hekk, fit-3 ta’ Lulju 1863, kellha udjenza mal-Kedive Ismail Pascià. Dan, wara li ħa d-dettalji tax-xogħol tas-Sorijiet fl-Eġittu staqsiehom: “X’titolbuni?” “Eċċellenza,” wieġbet Madre Katerina, “Aħna neħtieġu saqaf u ħobż.” “Dan tridu intom?” issokta jsaqsi l-Pascià. “Iva Eċċellenza,” wieġbet.

U l-Kedive qal: “Mil-lum ‘il quddiem jien inkun il-missier tagħkom.”

U wara xahrejn il-Kedive ta biċċa art kbira lil Madre Katerina u kwantità ta’ qamħ kull sena.

Ħarsien ta’ San Ġużepp
U San Ġużepp kien u għadu l-Protettur tal-Kongregazzjoni. Jingħad li meta Madre Katerina irnexxielha tibni Knisja fil-Kunvent Clot Bey, it-titular ma setax ikun ieħor jekk mhux San Ġużepp. U hawnhekk ikollna nirrakkontaw fatt li huwa tassew misterjuż. Madre Katerina kienet tixtieq ħafna kwadru ta’ San Ġużepp, biex tkun tista’ tqiegħdu fuq l-altar, biex tnissel devozzjoni kbira. Iżda d-distanza mill-Eġittu għall-Italja, u l-finanzi ma kienu qatt jipper­mettu. Bħas-soltu, bit-talb tagħha, hi għelbet kull ostaklu. Talbet u qalgħet. Fejn il-bieb tal-Kunvent, is-Sorijiet sabu kaxxa kbira tal-mer­kanzija; fuqha kien hemm miktub: “Is-Sorijiet ta’ Clot Bey.” Ħadd ma kien għamel l-ordni, u ħadd ma kien kiteb lis-Sorijiet fuq dan kwadru. X’se jagħmlu? Indirizz żbaljat? Wara ħafna tfittix, is-Sorijiet fetħu l-kaxxa u dak li kien hemm ġewwa fiha, kien għalihom ta’ sorpriża tal-għaġeb. Kien hemm kwadru sabiħ ta’ San Ġużepp, fuq it­-tila, li kien juri il-mewt ta’ San Ġużepp. Għadda ż-żmien, u ħadd ma mar jirreklama dan l-inkwatru meraviljuż. Hekk qegħduh fuq l-altar fejn sal-lum huwa oġġett ta’ venerazzjoni u devozzjoni.

Twelid tal-Franġiskani tal-Eġittu
U t-tama ta’ Madre Katerina ma tiqafx hawn, il-fidi tagħha fil-­Patroċinju ta’ San Ġużepp kienet rabbiet għeruq profondi u x-xogħol tagħha kompla jikber. Fi Clot Bey in-numru tat-tfal issokta jiżdied; u żdiedet ukoll in-neċessità li wieħed jipprovdi għall-iltiema ta’ bnadi oħra u li tieħu l-inizjattiva li tgħin fix-xogħol tal-Appostolat. Beda jiġri illi dawk is-Sorijiet li kienu nqatgħu mill-Klawsura Taljana saru mdaħħla fiż-żmien, u ma kienux iktar biżżejjed biex ilaħħqu max-xogħol li kien sejjer jitkattar u jinfirex ma’ ħafna bnadi. Minn din is-sitwazzjoni, inħoloq il-ħsieb li jitwaqqaf Istitut ġdid b’fisjonomija u skopijiet propri. Inġabru tfajliet mill-Italja, mill-Eġittu u mill-Palestina. Il-Vokazzjonijiet kotru minnufih; hekk f’qasir żmien twaq­qfet il-Kongregazzjoni ġdida bl-awtonomija tagħha; b’regola u Kos­tituzzjonijiet aktar adatti għax-xogħol li kien inħoloq. Biex tħaffef il-permessi u d-dokumenti, Madre Katerina marret Ruma fl-1868; u rnexxielha f’qasir żmien. Fl-istess sena l-Istitut ġie mwaqqaf kanoni­kament taħt i-isem tas-Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Eġittu.

B’hekk Madre Katerina setgħet tilqa’ kull inizjattiva għall-ġid għaliex kienet konvinta li l-firxa kienet tiżgura xogħol għal żmien twil. U hekk, b’kuraġġ u fidi soda, bdiet tiftaħ orfanatrofji, skejjel, postijiet ta’ tagħlim tal-Katekiżmu u kull għajnuna missju­narja: u mhux biss fil-Kajr u fl-Eġittu. Illum is-Sorijiet Franġiskani jin­stabu fl-Afrika, fl-Asja, fl-Ewropa, fl-Amerika ta’ fuq u t’Isfel, fl-Art Imqaddsa u f’Malta.

Hija talbet u qalgħet udjenza mingħand il-Papa Piju IX. Mixtieqa li jkollha dar f’Ruma hija kellmet il-Papa dwar ix-xogħol tagħha fl-Eġittu u tat relazzjoni dettaljata dwar l-attività ġewwa l-Kajr. Fit-tmiem tad-diskors il-Papa li kien sema’ kollox b’tant attenzjoni ma tax lill-Istitut dar f’Ruma iżda minn dak il-ħin huwa wegħedha għaxar skudi fix-xahar biex tħallas il-kera. Ma nistgħux niddeskrivu l-ferħ tas-Serva ta’ Alla. Wieħed jista’ jgħid li x-xogħol ta’ Madre Katerina kien espressjoni tal-fjamma ta’ mħabba li kienet tixgħel fil-qalb tagħha u li kienet timla b’tant kuraġġ kull azzjoni tal-jiem tagħha.

Sa mill-ewwel snin tal-ħajja reliġjuża, hi kienet tħobb ħafna l-ħajja interjuri, f’talb kontinwu u unjoni intima ma’ Alla, riedet u xtaqet li wliedha wkoll jidraw jagħmlu teżor minn kull sekonda li jkollhom għad-disposizzjoni tagħhom, u jibqgħu dejjem fidili lejn Alla.

Il-Mewt ta’ Omm il-Fqar
Madre Katerina issa kienet xjieħet u daħlet fiż-żmien; għalhekk kienet tħoss ħafna n-nuqqas ta’ forzi.

FI-24 ta’ Marzu, 1887, lejliet il-Lunzjata, Madre Katerina kienet gravi ħafna. FI-10 ta’ April tal-istess sena hi rat kif għamlet biex tmur għall-Quddiesa mas-sorijiet, iżda filgħaxija irtirat għal dejjem. Għalxejn ma swew ir-rimedji ta’ tobba bravi; il-mard kien daħal ‘il ġewwa u s-siegħa tal-firda u l-premju kienu tassew waslu.

Fis-6 ta’ Mejju, 1887, Madre Katerina rċeviet b’ħerqa u devozzjoni l-aħħar Vjatku. Damet miġbura ħafna fit-talb u fil-ħdax ta’ filgħodu, wara li kienet tat daqqa t’għajn fuq kull soru li kien hemm preżenti, ir-ruħ tagħha taret lejn Alla.

“Mietet Omm il-fqar;” ingħad fuq il-gazzetta tal-Eġittu waqt li funeral twil wassal lil Madre Katerina mill-Kunvent għaċ-Ċimiterju. Fil-korteo kien hemm ir-rappreżentanti tal-Gvern Eġizzjan u l-Konsli ta’ ħafna nazzjonijet. Ix-Xiżmatiċi wkoll tħalltu mal-folla li dehret li kienet tħossha mbuttata minn forza misterjuża biex tqim soru tant ħelwa u twajba li kienet għexet biex tagħmel il-ġid ma’ kulħadd. “Qatt ma nibku biżżejjed lill-Madre Katerina. L-Omm tal-fqar mhux hawn iżjed.” Hekk temmet il-gazzetta.

lżda ħaġa iktar intima turina wkoll il-mewt ta’ Madre Katerina. Għal jum sħiħ kienet esposta għall-poplu li kien jimbotta u jross biex imur ibusha għall-aħħar darba. It-tfal tal-iskejjel u t-tfal iltiema kienu kemm. Kulħadd kien bid-dmugħ f’għajnejh.

F’qabar sempliċi, niżel il-ġisem ta’ Madre Katerina. Dawn huma il-kelmiet li ġew miktuba: “Hawn jistrieħ l-għadam ta’ Swor Marija Katerina ta’ Santa Roża ta’ Viterbo. Twieldet f’Giuliano ta’ Ruma fl-1813. Mietet fil-Kajr fis-6 ta’ Mejju fl-1887. Superjura Ġenerali u Fundatriċi tas-Sorijiet Franġiskani Missjunarji tal-Eġittu.” Kliem sempliċi li jfakkar isem u dati. Iżda jgħidu kollox: is-sbuħija bla tebgħa ta’ ruħ umli li għarfet tgħix biss għal Ġesù u għat-tixrid tar-renju Tiegħu. Nhar l-14 ta’ April, 1985 il-Papa San Ġwann Pawlu II niżżel l-isem ta’ Madre Katerina fil-lista tal-Beati.

Ħsieb: Inkwantu Malta, id-dar tal-Birgu kienet l-aħħar dar li waqqfet Madre Katerina. Is-Sorijiet tal-Eġittu kienu ilhom magħrufa f’Malta, Swor Ludovika, Swor Carmela, u Swor Ewġenja kienu ħallew lix-xtut Maltin biex jingħaqdu mas-Sorijiet l-oħra fi Clot Bey. Sadattant, is-Sorijiet l-oħrajn kienu ta’ sikwit jinżlu hawn biex jitolbu għajnuna għall-Opra b’risq it-tfal orfni. Hekk inħolqot l-atmosfera adatta biex tinfetaħ dar f’dan il-­post. L-Arċisqof bagħat telegramm lill-Madre Katerina u talabha biex tiftaħ dar f’Malta. Xewqa bħal din dehret wisq popolari qalb il-Maltin ta’ dak iż-żmien.

L-ewwel dar li nfetħet kienet f’Ħaż-Żabbar u mbagħad infetħet dik tal-Birgu. Fit-23 ta’ Ottubru, 1931, is-sorijiet bdew l-opra tagħhom fi Triq Maitland, il-Ħamrun. Fid-19 ta’ Marzu, 1935, festa ta’ San Ġużepp daħlu fil-kunvent il-ġdid fejn jinsabu llum.

L-iskola tal-Ħamrun inbniet wara talba mill-ministeru Taljan tal-affarijiet barranin li kien wiegħed sussidju kull sena b’risq dan l-impenn u t-tagħlim li kien meħtieġ. Meta waslu biex jiftħu l-iskola, il-gvern Ingliż ma tax il-permess li tinfetaħ. Dan ġara minħabba s-sitwazzjoni politika, anki għaliex mal-lingwa Ingliża u Franċiża, ħjata, rakkmu, mużika u pittura kienu sa jgħallmu wkoll il-lingwa Taljana. Wara ħafna talb u noveni u bil-għajnuna ta’ xi ħbieb, fl-aħħar il-permess ingħata u l-iskola nfetħet.

Naqraw fil-kronaka li f’dan iż-żmien is-sorijiet kellhom jissellfu xi flus biex jgħixu. L-istorja tas-Sorijiet Franġiskani tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija, hija tifkira mimlija kuraġġ u sfidi. Tifkira ta’ dak l-ispirtu missjunarju tal-istess Beata Katerina Trojani li għadu ħaj kull fejn is-sorijiet taw il-ħidma tagħhom. Tifkira ta’ dak l-ispirtu Franġiskan fis-sempliċità tiegħu, spirtu ta’ sagrifiċċju u dedikazzjoni.

Fis-sena 1950, is-Sorijiet Franġiskani tal-Eġittu ħadu isem ġdid li hu iżjed universali, u bla ebda rabta partikulari ma’ pajjiż wieħed. Huma bdew jissejħu “Franġiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija.”

Dawn id-djar tal-Birgu u tal-Ħamrun kienu ċentri ta’ vokazzjoni­jiet Franġiskani. U llum dawk li, sa ftit żmien ilu, kienu studenti fil-klassijiet saru huma Missjunarji qalbiena u qed jaħdmu iebes u fis-sod fil-Qasam tal-Mulej imxerrdin u mifruxin fl-erbat irjieħ tad-dinja. F’dawn l-aħħar snin id-dar tal-Birgu ngħalqet iżda s-sorijiet fetħu oħra f’Baħar iċ-Ċagħaq.

Attwalment is-sorijiet għandhom żewġ kunventi qrib il-patrijiet, jiġifieri l-Ħamrun u issa dik reċenti f’Baħar iċ-Ċagħaq. Fil-Ħamrun huma jmexxu skola li tilqa’ fiha aktar minn 600 studenta.

Barra il-ħidma tagħhom f’Malta, il-Franġiskani Missjunarji tal-Qalb bla Tebgħa ta’ Marija għandhom għadd ta’ sorijiet li qed jagħti is-servizz missjunarju tagħhom barra minn Malta: fl-Eġittu, fil-Għana, fil-Ġordanja, fl-Iraq, f’Iżrael, fl-Italja u fl-Amerika.

Sal-ġurnata tal-lum, ħafna sorijiet, patrijiet u lajċi, b’serjetà kbira ddedikaw u qed jiddedikaw ħajjithom għall-edukazzjoni kemm nisranija u akkademika ta’ ħafna żgħażagħ biex bħala ċittadini Maltin isibu posthom fis-soċjetà ta’ żmienhom u jagħmlu unur lil Malta.

 • U int, għaraft kif tista’ u kif qed isejjaħlek il-Mulej biex tkun ta’ ġid għal ħaddieħor?
 • X’inhi l-ħidma jew il-missjoni li qed twettaq fil-Knisja llum: fil-familja, fil-komunità parrokkjali jew f’xi lok ieħor?

Talba: O Mulej, fil-providenza tiegħek, int sejjaħt lill-Beata Katerina Trojani biex tieħu ħsieb tat-tfal u ż-żgħażagħ foqra u f’diffikultà fl-Eġittu, għat-talb tagħha, agħtina sensittività akbar lejn il-bżonnijiet tat-tfal u ż-żgħażagħ tal-lum, hekk li naslu biex ngħaddulhom dak kollu li hu ta’ ġid għalihom biex nagħtuhom futur ta’ nsara tassew. Bi Kristu Sidna. Ammen.  

English Version: https://catholicsaints.info/blessed-maria-catalina-troiani/

Alternative Reading: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=7113

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Maria_Caterina_Troiani

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa ta. Swor M. Alfonsina Rapa.

18 ta’ April: Beata Marija tal-Inkarnazzjoni

Verżjoni Vidjo: Beata Marija tal-Inkarnazzjoni

“Min jibqa’ jżomm sħiħ sa l-aħħar, dan isalva.” – Ġesù  f’Mattew 10:22

mary-of-the-incarnation-e1541020484770.jpgBEATA MARIJA TAL-INKARNAZZJONI
Reliġjuża
1566 – 1618

Tagħrif: Twieldet f’Pariġi fl-1 ta’ Frar 1566, minn familja Nisranija ħafna. Kienet bint Nicholas Avrillot li kien Ministru tal-Finanzi u wara laħaq il-Kanċillier tar-Reġina Margarita ta’ Valois, li aktar tard iżżewġet lill-futur Re Neriku IV. Isimha kien Barbe.

Barbe rċeviet l-edukazzjoni tagħha għand is-sorijiet Franġiskani ta’ Long Champs, fejn zijitha kienet is-superjura. Barbe kienet iddeterminata li tkompli tgħix il-ħajja reliġjuża, imma ommha daqstant ieħor kienet iddeterminata li Barbe tiżżewweġ skont il-moda tal-klassi għolja ta’ dak iż-żmien.

Kellha 11-il sena meta għamlet l-Ewwel Tqarbina u minn dakinhar bdiet tħoss il-ġibda għall-ħajja reliġjuża. Ta’ 14-il sena ħaditha ma’ ommha u ma riditx taf bi żwieġ. Ommha ġagħlitha tgħix f’kamra għal sentejn, kamra li ma kinitx imsaħħna, biex forsi Barbe ċċedi.

Ta’ 16-il sena Barbe aċċettat li tiżżewweġ lil Pierre Acarie, Viskonti ta’ Villemore, żagħżugħ intelliġenti, avukat sinjurun u kattoliku ferventi. Ma setgħetx ikollha raġel aħjar. Pierre kien jgħin lir-rifuġjati Kattoliċi Ingliżi mill-persekuzzjoni tar-Reġina Eliżabetta.

Barbe fl-aħħar ċediet li tibda tilbes ħwejjeġ tal-moda skont il-pożizzjoni tagħha. Tant kienet tidher sabiħa li qalgħuhielha “La Belle Acarie.” Il-koppja kellha sitt itfal. Barbe kienet tgħaddi wisq ħin fuq kif ser tgħix skont il-klassi ta’ dak iż-żmien. Pierre nduna b’dan, li kienet qiegħda tgħaddi ħafna ħin taqra r-rumanzi. Din il-ħajja ta’ tgawdija u xalar ma damitx sejra, u bidlilha l-kotba ma’ dawk aktar spiritwali.

Bil-mod il-mod Pierre ntebaħ li Barbe kienet bdiet tgħix ħajja spiritwali intima, li xi drabi wassluha għal estasi. Kien patri kapuċċin Ingliż, Fr Benet Canfield li assiguraha li l-esperjenzi li kienet tgħaddi minnhom kienu ġejjin minn Alla.

Nerik IV attakka lil Pariġi, Pierre ġie eżiljat u peress li kien nefaq somom kbar biex jiddefendi lill-Kattoliċi, Barbe sabet ruħha f’sitwazzjoni kerha ferm. It-tfal bagħatithom għand is-sorijiet. Marret tgħix mal-kuġin tagħha, ħadet f’idejha d-difiża tar-raġel. Kienet tmur tarah regolarment, Soissons, fejn kien 60 km ’il bogħod. Waqgħet darbtejn minn fuq iż-żiemel u kisret saqajha. Ħadulha kull ma kellha u ġiet umiljata sal-aħħar.

Fl-1593, ir-Re Neriku IV reġa’ sar Nisrani u Pierre ġie meħlus u sab ruħu bla flus, bla xogħol u sab li d-dar tbiddlet f’post ta’ spiritwalità. Barbe rsistiet biex tagħmel xogħol ta’ ħajja Nisranija għal Franza u waqqfet il-“Karmelitani ta’ Franza”. Għenet biex twaqqaf is-Soċjetà tal-Oratorjani.

Fl-1613, Pierre miet wara li daret bih sal-aħħar. Wara l-mewt tiegħu, iddisponiet mill-propjetà u l-ġid kollu tagħha u daħlet mas-Sorijiet Karmelitani ta’ Amiens.

(Nota: Fl-1792, 16-il soru minn dan il-monasteru mietu martri fir-Rivoluzzjoni Franċiża – Il-Beati Karmelitani).

Tawha l-isem ta’ Marija tal-Inkarnazzjoni. Kienet tagħmel il-faċendi, tgħin fil-kċina u l-aħħar erba’ snin ta’ ħajjitha għaddiethom mingħajr ma ħadd jagħti kas tagħha, sħabha jikkonfrontawha, jgħajjruha u ma jikkalkulawhiex.

Minħabba l-marda kerha li kellha, ħaduha f’kunvent ieħor f’Pontoise. Mietet fit-18 ta’ April 1618, kien l-Għid, kellha 52 sena. Il-Papa Piju VI bbeatifikaha fl-1791.

ĦsiebUkoll jekk mara tal-familja, il-Beata Marija tal-Inkarnazzjoni kienet ta’ għajnuna kbira lil bosta persuni fil-bżonn waqt l-assedju ta’ Pariġi tal-1590, u ħadmet ħafna biex ir-Riforma Protestanta ma tinxteridx ġewwa Franza. Hi kellha bosta grazzji mistiċi, imma wkoll provi kbar, bħal meta żewġha ġie eżiljat minn Franza għal xi żmien mir-Re Enriku IV minħabba li l-Lega li tagħha kien membru, ġiet mirbuħa. Wara li fl-1601 ġew f’idejha l-kitbiet ta’ Santa Tereża, hi xtaqet ħafna li dawn l-ulied tar-Riformatriċi Spanjola jaslu f’pajjiżha.

Wara li ġabet il-permessi kollha meħtieġa mir-Re, li tant kellu ammirazzjoni lejha, u mill-Papa Klement VIII, nhar is-17 ta’ Ottubru tal-1604, infetaħ l-ewwel monasteru ġewwa Franza (Pariġi) bil-miġja ta’ sitt sorijiet Spanjoli, fosthom il-Beata Anna ta’ San Bartilmew, sieħba u infermiera ta’ Santa Tereża nnifisha u l-qaddejja ta’ Alla, Anna ta’ Ġesù. Fi ftit snin u fi żmien l-istess Beata Marija tal-Inkarnazzjoni nfetħu l-monasteri ta’ Pontoise, Dijon u Amiens. It-tliet uliedha bniet li għexulha, daħlu sorijiet, kif għamlet hi wkoll wara l-mewt ta’ żewġha fl-1614 ġewwa l-monasteru ta’ Amiens bħala soru-konversa bl-isem ta’ Marija tal-Inkarnazzjoni. Xogħolha l-aktar li kien jikkonsisti kien bħala koka u infermiera. Fl-1616, ġiet trasferita fil-monasteru ta’ Pontoise, fejn issa jinsabu r-relikwi tagħha.

X’xorti kbira għandu l-bniedem meta l-Mulej jixħet għajnejH fuq iċ-ċokon tagħna u jużana bħala strumenti fqajra għall-opra tiegħU. Alla jerfa’ lill-umli, imma jistkerraħ lil l-kburin. Dak hu dak li jagħmel Alla mal-bniedem umli, id-deżert ibiddlu f’oasi, id-dlam f’dawl, il-bniedem midneb f’Mistiku. BASTA L-BNIEDEM JKUN UMLI. Iva Alla jbiddel id-deżert f’oasi, kif għamel ma’ Abraham, li ukoll jekk imdaħħal fiż-żmien, isir il-missier ta’ ġens kbir.

Dak li Alla jista’ jkompli jagħmel miegħek u permezz tiegħek, huwa tal-għaġeb … jekk biss tħalliH! L-għażla f’idejk ħabib/a!

Talba: Missier tagħna tas-Sema, Inti tajt lill-Beata Marija tal-Inkarnazzjoni l-qawwa erojka biex setgħet taffaċċja kull tip ta’ kuntrarju tul it-triq ta’ ħajjitha, u l-ħeġġa biex hija testendi l-familja Karmelitana fid-dinja. Għat-talb tagħha, agħti lilna wkoll, uliedek, biex b’kuraġġ ngħaddu minn kull prova u nipperservaw sal-aħħar fl-imħabba tagħna lejk. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://ocarm.org/en/content/liturgy/bl-mary-incarnation-ocd-reigious-m

Alternative Reading: http://carmelitesisters.ie/blessed-mary-of-the-incarnation/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Marie_of_the_Incarnation_(Carmelite)

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb huwa meħud minn omelija ta’ Patri Juan Debono (7 ta’ Ġunju 2018) ġewwa s-Santwarju Santa Tereża, B’Kara.

12 ta’ April: Santa Tereża de los Andes

Verżjoni Vidjo: Santa Tereża de los Andes

Għal soru Karmelitana l-mewt mhix tal-biża’. Mhijiex ħlief il-bidu tal-ħajja vera. Mhix ħlief tgħanniqa ma’ Alla li hu mħabba bla tmiem.” – Kliem Santa Tereża de los Andes ftit qabel ma mietet.

47b6a9a0-6e06-4ac8-921f-6ad7db3478ca.jpgSANTA TEREŻA DE LOS ANDES
Reliġjuża Tereżjana
1900 – 1920

Tagħrif: Din hija l-ewwel beata u l-ewwel qaddisa miċ-Ċilì, pajjiż fl-Amerika Latina. Kien jisimha Juanita Fernàndez Solar u twieldet Santiago, il-belt kapitali taċ-Ċilì fit-13 ta’ Lulju, 1900. Ta’ 7 snin daħlet fil-Kulleġġ tal-Qalb ta’ Ġesù f’Santiago, fejn damet sakemm kellha 18-il sena. Ta’ 10 snin għamlet l-ewwel tqarbina. Ta’ 16-il sena, fil-festa tal-Kunċizzjoni Immakulata, wegħdet ’l Alla li tiddedika ħajjitha lilu.

Kellha devozzjoni speċjali lejn l-Ewkaristija. Bdiet tgħin lill-foqra u ’l-morda, tgħallem il-katekiżmu lit-tfal u żżur lill-familji fil-bżonn. Kienet dejjem ferrieħa u anke ċajtiera. Kienet tħobb l-isport u tirkeb iż-żiemel. Kienet tħobb il-passiġġati twal fil-kampanja, speċjalment qrib il-baħar.

Meta darba żaret il-monasteru tal-Karmelitani Skalzi ta’ Los Andes, iddeċidiet li ssir Karmelitana tal-Klawsura bħal Santa Tereża tal-Bambin Ġesù, li dak iż-żmien kienet għadha ma ġietx iddikjarata qaddisa u lanqas beata. Fehmet li t-triq tal-Karmelu kienet it-triq tas-salib. Imma hi s-salib ħabbitu għax kien ta’ Ġesù.

Fis-7 ta’ Mejju tas-sena 1919, daħlet fil-monasteru u ħalliet lill-familja għal dejjem. Bħala reliġjuża tawha l-isem ta’ Swor Tereża ta’ Ġesù. Fil-Karmelu sabet ’l Alla, u sabet l-ogħla ferħ ta’ qalbha. Għażlet il-faqar, il-penitenza u s-silenzju biex tingħaqad unikament mal-Mulej, u ma damitx ma ngħaqdet għal kollox miegħu.

Matul ir-Randan tal-1920 sfat marida. Għall-ewwel deher li ma kien hemm xejn gravi, imma fil-fatt kien hemm. Kienet mardet bit-tifù u tifù tassew qawwi. Meta ndunat li t-tmiem ta’ ħajjitha kien qed joqrob, u rat li l-mewt kienet waslet, qalet: “Għal soru Karmelitana l-mewt mhix tal-biża’. Mhijiex ħlief il-bidu tal-ħajja vera. Mhix ħlief tgħannieqa ma’ Alla li hu mħabba bla tmiem.”

Mietet fit-12 ta’ April tas-sena 1920. Kellha biss 19-il sena u 9 xhur, u kienet ilha biss 11-il xahar fil-monasteru. Il-Papa San Ġwanni Pawlu II, fiż-żjara pastorali tiegħu fiċ-Ċilì fl-1987, ipproklamaha bħala l-ewwel Beata taċ-Ċilì, u fil-21 ta’ Marzu tas-sena 1993, l-istess Papa, ikkanonizzaha. Il-Karmelitani Skalzi jiċċelebraw it-tifkira tagħha fit-13 ta’ Lulju.

Ħsieb: Il-grazzji speċjali mogħtija lil Santa Tereża de los Andes jirriflettu l-għerf misterjuż ta’ Alla fejn tidħol il-ħidma tiegħu f’individwi kemm ta’ età żgħira kif ukoll dawk t’età akbar. Jidher li Alla għandu l-loġika unika tiegħu fir-rigward ta’ min, meta u kemm wieħed għandu jinkiseb fil-qasam tal-grazzja. Kull ma nistgħu ngħidu hu; “Ikun imfaħħar Alla.” Hu kollox jagħmel sew! Kollox! Anki meta ma nifhmux il-pjan misterjuż tiegħu, irridu nżommu dejjem quddiem l-għajnejn tal-fidi tagħna li Alla qed jara l-istampa kollha u aħna, bil-moħħ ċkejken tagħna, ma nistgħux nilmħu l-proġett sħiħ li Alla, fl-imħabba tiegħu għalina, ħejja. Għalhekk, it-tweġiba tagħna għal imħabbtu, għandha dejjem tkun il-fiduċja murija permezz tal-fidi, tat-tama, u b’mod speċjali tal-imħabba. Il-kontra ta’ dawn hija l-biża’, id-disperazzjoni u t-telfien!

Kemm-il darba aħna jiġrilna bħall-appostli meta Ġesù kien fl-istess dgħajsa magħhom f’nofs maltempata, imma aħna jidhrilna li mhux qiegħed jagħti kasna. Għalkemm nemmnu li qiegħed hemm aħna nimtlew bil-beżgħat tagħna. L-Appostli kienu jafuh ħafna imma xorta waħda ddubitaw mill-Messija, minn Ġesù. Ġesù imma, dar fuqhom u staqsiehom għaliex qegħdin jibżgħu.

Il-biżà hija ingredjent mill-ħajja tagħna, minn meta konna żgħar kellna ħafna beżgħat li biż-żmien inbidlu u mhux spiċċaw. Ilkoll kemm aħna ngħaddu minnhom u konxji wkoll li hemm il-Mulej lest biex jgħinna, però xorta waħda niddubitaw. Min-naħa l-oħra importanti li jkollna ftit riskju u sens ta’ avventura fil-ħajja tagħna. F’parti oħra tal-Evanġelju Ġesù jgħidilna: “Ejjew għandi intom li tinsabu mtaqqlin u mħabbtin u jiena nserraħkom.” X’inhi dik il-ħaġa li ttaqqalna u tħabbatna? Huma l-problemi tal-ħajja.

Kull ma nagħmlu fih il-problemi u r-riskju. F’dawn iċ-ċirkustanzi rridu nemmnu, nemmnu bħalma jemmnu t-tfal; mingħajr ma jistaqsu għaliex. Il-fidi tagħna hija misteru imma rrid nafda u nemmen li l-Mulej qiegħed hemm lest biex jgħinni. Hu jaf x’inhu jiġri imma qiegħed jistenniena biex nitolbuh l-għajnuna. San Tumas kien qal li ħajjitna qisha bħal meta aħna qegħdin tilgħajn ma’ muntanja imma Alla qiegħed fil-quċċata u minn hemm jista’ jara t-triq li aħna qegħdin naqbdu. Aħna ma nistgħux inkunu ċerti mit-triq tagħna għaliex m’aħniex naraw eżatt x’hemm wara l-kantuniera imma Alla qiegħed jara kollox minn fuq.

Il-Mulej qiegħed mimdud fid-dgħajsa tagħna imma huwa jimpurtah minna.

Ġesù qiegħed jgħidilna kif qal lid-dixxipli: “Jiena Hu, afdaw fija.” Ma jfissirx li l-problemi se nsolvuhom kollha jew b’mod sħiħ imma l-fatt li npoġġuhom f’riġlejn il-Mulej se jgħinna naffrontawhom. Int temmnu dan? Kemm qed tirsisti biex tkabbar il-fiduċja tiegħek fil-Mulej kif għamlet Santa Tereża de los Andes u b’hekk mietet fil-paċi b’moħħha mistrieħ li Alla se jsalvaha? 

Talba: O Alla ta’ min jafdak u jintelaq għal kollox f’idejk, int urejt il-valur tal-fiduċja sħiħa li tistenna minn għandna l-bnedmin lil Santa Tereża de los Andes u din kibret f’din il-virtù bi mħabba kbira lejk, agħtina li fuq l-eżempju tagħha, aħna ngħixu hienja u b’moħħna mistrieħ li Int għax tħobbna, ser tippermetti dak u dak biss li hu ta’ ġid għalina. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-teresa-of-los-andes.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-teresa-of-los-andes/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_of_the_Andes

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_19930321_teresa-de-jesus_en.html

Film on Gloria TV about the life of  Saint Teresa of the Andes (with English subtitles):
https://gloria.tv/video/3fuupKgcCyjo3RSneXfCJ9CFk

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Parti mill-Ħsieb huwa meħud mis-sit tal-Moviment Kerygma.