26 ta’ Frar: Santa Anna Line

Verżjoni Vidjo: Santa Anna Line

“Min jilqa’ lilkom ikun jilqa’ Lili, … u kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax huwa dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu.” – Ġesù f’Mattew 10: 40,42

St_Anne_LineSANTA ANNA LINE
Martri
c. 1565 – † 1601

Tagħrif: Din hija waħda mill-40 martri Ngliżi li l-Qaddis Papa Pawlu VI kkanonizza flimkien fl-1970. Hi u żewġha huma eżempju erojku ta’ dedikazzjoni minn lajċi fi żmien ta’ persekuzzjoni.

Anna née Heigham kienet bint ġenituri Kalvinisti akkaniti; ikkonvertiet għar-reliġjon Kattolika flimkien ma’ ħuha meta kien għad ma kellhiex 20 sena. Minħabba f’hekk it-tnejn kienu maqtugħin mill-wirt.

Fl-1585, meta hi kellha dsatax-il sena, iżżewġet lil Roger Line, ikkonvertit tal-età tagħha li malajr ġie arrestat għax kien imur għall-quddies. Huwa wkoll kien ġie maqtugħ mill-wirt u miet fl-eżilju fi Fjandra fl-1594.

Anna sabet ruħha f’faqar kbir u bdiet tieħu ħsieb dar kbira f’Londra, li Fr. John Gerard, Ġiżwita, kien fetaħ biex jilqa’ fiha lill-qassisin fiż-żmien tal-persekuzzjoni Protestanta.

Minkejja s-saħħa dgħajfa tagħha, Anna kienet tagħmel kollox f’din id-dar, tant li kienu laqqmuha s-“Sinjura Marta.” Hi wriet li kienet mara ta’ kapaċità, diskreta, u ġentili. Fil-ħin liberu tagħha kienet tgħallem lit-tfal u taħdem ir-rakkmu.

Wara l-ħarba famuża ta’ Fr. Gerard mit-Torri ta’ Londra fl-1597, hi marret f’dar oħra. Biex id-dedikazzjoni tagħha tkun permanenti u aktar kompleta, Anna ħadet il-voti ta’ faqar, kastità u ubbidjenza u, minkejja l-periklu, nuqqas ta’ saħħa u uġigħ ta’ ras kważi kontinwu, kienet tgawdi paċi kbira.

Il-folla kbira li nġabret filgħodu kmieni nhar il-Kandlora tas-sena 1601 qanqlet suspett, u meta waslu l-pulizija, il-qassis kien diġà ħarab, imma sabu kamra mimlija nies u kollox lest għall-quddiesa. Anna ġiet arrestata u mitfugħa l-ħabs.

Fis-26 ta’ Frar hi kienet akkużata li laqgħet għandha saċerdot: il-prova prinċipali kien l-altar li nstab fid-dar. Instabet ħatja u kkundannata għall-mewt; qatluha l-għada.

Meta ġiet ikkundannatha għall-mewt, hi laqgħet is-sentenza tagħha bil-ferħ għax hi kienet spiss tgħid lil Fr. Gerard: “Jien nixtieq, aktar minn kollox, li mmut għal Kristu.”

Lill-folla li nġabret f’Tyburn hija qaltilhom:

“Jiena ġejt is-sentenzjata għall-mewt għax tajt kenn lil qassis Kattoliku, u tant m’għandix indiema li għamilt hekk li b’qalbi kollha nixtieq li flok wieħed nilqa’ elf.”

Imbagħad hija bieset il-forka, qagħdet għarkopptejha u bdiet titlob. Kellha biss xi 35 sena.

Hija ġiet iddikjarata Beata mill-Papa Piju XI fil-15 ta’ Diċembru, 1929, u kkanonizzata bħala martri fil-25 ta’ Ottubru 1970, mill-Papa Pawlu VI.

Santa Anna Line tista’ titqies bħala mudell u patruna tan-nisa li jieħdu ħsieb id-djar tas-saċerdoti.

Ħsieb: Il-Mulej Ġesù wiegħed premju lil kull min jagħti mqar “tazza ilma frisk” (Mattew 10:40,42) lill-missjunarji tiegħu. Anna Line tat aktar għan-nom tas-saċerdozju – tat il-ħajja tagħha stess. Forsi ma tantx għad hawn min għadu japprezza l-kobor tas-saċerdozju fiż-żminijiet tal-lum, għax ix-xitan qed jagħmel minn kollox biex minħabba xi ftit minnhom, jagħti reputazzjoni ħażina lil kollha kemm huma. Is-saċerdoti qieshom l-ajruplani, meta jaqa’ wieħed, id-dinja kollha ssir taf b’dan. Imma kemm iwasslu erwieħ fid-destinazzjoni tagħhom li hija s-Sema, dan ma jixxandarx?

Min hu s-Saċerdot? 

Ejjew naħsbu għal ftit mumenti fuq il-kobor tas-Saċerdozju fil-Knisja:

  • fuq il-qawwa tas-saċerdoti li jaħfru d-dnubiet f’isem Alla,
  • fuq is-setgħa li jikkonsagraw sempliċi ħobż fil-Ġisem, ir-Ruħ u d-Divinità ta’ Sidna Ġesù Kristu,
  • fuq ir-responsabbiltà tremenda tas-saċerdoti fejn jidħol id-destin etern tal-erwieħ immortali li huma fdati f’idejhom,
  • li huma għandhom jigwidaw lill-erwieħ billi jxandrulhom il-Verità Sħiħa u jwissuhom biex iżommu fit-triq id-dritta tal-Kmandamenti t’Alla.

Issa, is-Sagrament tal-Ordni Sagri huwa wieħed mit-tliet Sagramenti li bniedem jista’ jirċievi darba biss, għax dawn iħallu siġill dejjiemi fir-ruħ ta’ min jirċevihom.

Minħabba l-effett kbir u l-influenza sinifikanti fuq il-ħajja tal-bniedem, il-Knisja tpoġġi persuni bħala għajnuna, anki meta dawn is-sagramenti jirċevihom adult.

  • Fejn, mela, nistaqsi, huma l-isponsers għas-saċerdot?
  • Huwa din il-grazzja mhux tqila biżżejjed biex jistħoqqilha dan is-sapport?

Ċertament li l-Mulej fada lis-saċerdoti kollha tiegħu ma’ San Ġwann f’idejn il-merti tal-Omm Imbierka taħt is-salib! Imma hi ma tkunx ferħana li jkollha llum iben jew bint li jgħinuha f’din ir-responsabbiltà permezz ta’ interċessjoni, sagrifiċċji u kull xorta ta’ għajnuna lis-saċerdoti li huma l-ulied ta’ qalbha? Ċertament li ħadd m’għandu dubji dwar dan.

X’sejħa nobbli hi din li wieħed jilqa’ fuqu l-missjoni li jissapportja lil xi saċerdoti, billi jgħinhom fir-responsabbiltà immensa tagħhom fejn jidħlu l-affarijiet qaddisa t’Alla f’dinja dejjem iżjed sekularizzata. Tissapportjahom bit-talb speċjali tiegħek, biċ-ċaħdiet żgħar jew kbar li inti toffri lill-Mulej għalihom, b’offerta bi mħabba tad-diffikultajiet li ġġib magħha l-ħajja tiegħek ta’ kuljum u flimkien ma’ għajnuna prattika fil-parroċċi, knejjes, kappelli, djar, kunventi, skejjel, sptarijiet u postijiet oħra fejn is-saċerdoti jkunu qed iwettqu l-appostolat tagħhom. F’dan int tassew iben u bint is-Sinjura! F’dan int tassew għajnuna xierqa għas-saċerdoti.

Il-Mulej wiegħed: “Min jilqa’ lilkom ikun jilqa’ Lili, … u kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax huwa dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu.” (Mattew 10:40,42)

Jalla il-ħlas tal-Mulej ikun il-grazzja li int ikollok dejjem saċerdot li jagħtik kuljum lil Ġesù  fis-Sagrament Imqaddes u fl-aħħar ta’ ħajtek ferħ etern.

(ara Channel fuq Youtube b’Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti)
(ara Ktieb ta’ Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti)
(ara kif tista’ tkun Omm Spiritwali għas-Saċerdoti – Fr Hayden Williams OFM Cap)

Talba: Għinna Mulej, għat-talb ta’ Santa Anna Line, biex nerġgħu inqajmu fina u fl-oħrajn reverenza lejn is-Saċerdozju fil-Knisja, li Inti fil-ħniena tiegħek waqqaft biex minnu nirċievu l-grazzji tiegħek. Agħmel li naslu biex nagħtu s-sapport tagħna lis-saċerdoti tiegħek, bit-talb u bl-offerta tas-sagrifiċċji tagħna ta’ kuljum, b’għajnuna fil-prattika fil-parroċċi u fil-postijiet kollha fejn is-saċerdoti jkunu qed iwettqu l-appostolat tagħhom. Għinna ngħinuhom ikunu saċerdoti qaddisin! Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicireland.net/saintoftheday/st-anne-line-d-1601-2/

Alternative Reading: http://www.newadvent.org/cathen/09270b.htm

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Line

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

28 ta’ Ottubru: San Xmun u San Ġuda

Verżjoni Vidjo: San Xmun u San Ġuda

“Sejjaħ lejh it-tnax-il dixxiplu tiegħu, u tahom is-setgħa fuq l-ispirti ħżiena biex ikeċċuhom, u jfejqu kull xorta ta’ mard u ‘l kull min kien nieqes minn saħħtu. L-ismijiet tat-tnax -il appostlu huma dawn: l-ewwel Xmun, jgħidulu Pietru, u ħuh Indrì, u Ġakbu ta’ Żebedew, u ħuh Ġwanni, Filippu u Bartilmew, Tumas u Mattew il-pubblikan, Ġakbu ta’ Alfew, u Ġuda Taddew, Xmun il-Kanani, u Ġuda l-Iskarjota, li mbagħad ittradieh.” – Mattew 10:1-4

Simon+&+Jude.3SAN XMUN U SAN ĠUDA
Appostli
L-Ewwel Seklu

Tagħrif: San Xmun hu msejjaħ “il-Kananew” u “iż-Żelota”, bl-Aramajk u bil-Grieg, li t-tnejn ifissru l-istess ħaġa: “l-Imħeġġeġ.”

Fil-Vanġelu huwa msemmi l-ħdax-il wieħed fil-lista tal-Appostli, u flimkien magħhom irċieva l-Ispirtu s-Santu. Barra minn hekk ma nafu xejn iżjed fiż-żgur dwaru.

X’aktarx li wara li mar jipprietka fl-Eġittu ssieħeb ma’ San Ġuda li kien fil-Mesopotamja, marru flimkien il-Persja, u mietu martri fil-Belt ta’ Swanir.

San Ġuda msejjaħ Taddew, kien ħu San Ġakbu ż-Żgħir. Kienu wlied Alfew u Marija l-kuġina tal-Verġni Marija. Għalhekk kien jiġi mill-qrib minn Ġesù. Meta n-nies stagħġbu b’Ġesù u bdew jgħidu: “Dan mhux bin il-mastrudaxxa? Ommu ma jisimhiex Marija, u ħutu Ġakbu, u Ġużeppi u Xmun u Ġuda?” (Mattew 13:55)

Ma nafux meta jew kif sar Appostlu. Iżda ismu nsibuh fil-listi kollha tal-Appostli (Matew 10:2-3; Mark 3:16-19; Luqa 6:14-16). Fil-Vanġelu ta’ San Ġwann insibu li wara l-aħħar Ċena, meta Ġesù wiegħed lill-Appostli li kien ser jerġa’ jidhrilhom, San Ġuda staqsieh għala kien ser jidher lid-dixxipli tiegħu biss u mhux lid-dinja, u Ġesù wieġbu li kien ser iżur lil dawk kollha li jħobbuh. (Ġwanni 14:22)

Wara t-tlugħ ta’ Ġesù fis-sema, San Ġuda mar jipprietka l-Vanġelu f’bosta artijiet. Skont tradizzjoni sofra l-martirju flimkien ma’ San Xmun fil-Persja.

Fl-Armenja hemm devozzjoni kbira lejn dan il-Qaddis għax hu miżmum li flimkien ma’ San Bartilmew kien mar hemm u żera’ l-ewwel żerriegħa tal-Fidi.

Ħsieb: L-istess bħat-tnax-il dixxiplu li għażel Ġesù, Alla jagħżel lil kull wieħed minna għal skop speċjali. Ma jimpurtax jekk f’għajnejk jew f’għajnejn ħaddieħor ħajtek tista’ tidher bla tama – forsi għax m’għandekx xi livell ta’ edukazzjoni għolja, jew għax ġejt kemm-il darba rrifjutat/a, jew ittradut/a. Alla jixxennaq li joħloqna mill-ġdid billi jimliena bil-qawwa tiegħu. L-istess qawwa li ħarġet minn Ġesù meta kien fostna bid-deher f’din id-dinja għaddieha lid-dixxipli (Atti 10:38). Irrispettivament mill-maltempati tal-ħajja, l-imħabba ta’ Alla tibqa’ ankra soda. “U din it-tama ma tqarraqx bina, għax l-imħabba ta’ Alla ssawbet fi qlubna permezz tal-Ispirtu s-Santu li kien mogħti lilna.” (Rumani 5:5). L-istess Spirtu huwa disponibbli għalina. Jekk aħna nimxu wara Ġesù bla ma naqtgħu qalbna, b’lealtà u b’umiltà, il-ħajja ordinarja tagħna ssir straordinarja. Inti temmnu dan?

Il-Papa Franġisku f’waħda mill-Omeliji tiegħu waqt Quddiesa ta’ xi Ordinazzjonijiet Presbiteri (1 ta’ Diċembru, 2017) qal hekk:

“Il-Mulej Ġesù jagħżel xi wħud b’mod partikulari, biex huma u jħaddmu pubblikament fil-Knisja l-uffiċċju saċerdotali f’ismu għall-ġid tal-bnedmin kollha, jissoktaw il-missjoni personali tiegħu ta’ mgħallem, saċerdot u ragħaj. Kif fil-fatt għal dan ġie mibgħut mill-Missier, hekk hu min-naħa tiegħu bagħat fid-dinja l-ewwel lill-Appostli u mbagħad l-isqfijiet, suċċessuri tagħhom, li lilhom fl-aħħar ġew mogħtija bħala kollaboraturi l-presbiteri, li, magħquda magħhom fil-ministeru saċerdotali, huma msejħa għas-servizz tal-poplu ta’ Alla.

Għalhekk, qassmu lil kulħadd dik il-kelma ta’ Alla, li intom stess ilqajtu bil-ferħ. Aqraw u mmeditaw ta’ spiss il-Kelma tal-Mulej biex temmnu dak li qrajtu, tgħallmu dak li fhimtu fil-fidi, għixu dak li tkunu għallimtu. Ħa jkun mela ikel għall-poplu ta’ Alla t-tagħlim tagħkom, ferħ li jwieżen lill-fidili ta’ Kristu u l-fwieħa ta’ ħajjitkom, biex bil-kelma u l-eżempju tibnu d-dar ta’ Alla, li hi l-Knisja.

U llum nitlob lil kulħadd preżenti għal din iċ-ċerimonja: itolbu dejjem għas-saċerdoti tagħkom. Il-poplu ta’ Alla jwieżen is-saċerdoti bit-talb. Hi responsabbiltà tagħkom twieżnu lis-saċerdoti. Xi ħadd forsi jistaqsini: ‘Imma, Dun, kif nagħmlu biex inwieżnu lis-saċerdoti?’ Afdaw fil-ġenerożità tagħkom. Il-qalb ġeneruża li għandkom turikom hi kif twieżnu lis-saċerdoti. Imma l-ewwel għajnuna li tistgħu tagħtu lis-saċerdot hi t-talb. Il-poplu ta’ Alla – jiġifieri kulħadd, kulħadd – iwieżen lis-saċerdot bit-talb. Tegħjew qatt titolbu għas-saċerdoti tagħkom. Jien naf li hekk ħa tagħmlu. Grazzi ħafna!”

IMMA JIEN U INT QED NITOLBU VERAMENT B’IMPENN GĦAS-SAĊERDOTI TAGĦNA?

MINGĦAJR SAĊERDOTI, MA JKOLLNIEX L-EWKARISTIJA U S-SAGRAMENTI L-OĦRA, IL-KNEJJES JINGĦALQU, IL-KNISJA UNIVERSALI TINĦATT U L-MERĦLA TIXXERRED. HEMM BŻONN “KBIR” LI N-NIES TAGĦRAF TGĦOŻŻ LIS-SAĊERDOTI U MINFLOK TIĠĠUDIKOM, TITLOB GĦALIHOM B’IMPENN.

GĦALL-MEJTIN NITOLBU, GĦALL-MORDA WKOLL, GĦALL-PERSUNI BI PROBLEMI WKOLL… IMMA KEMM HAWN LI QED JITOLBU B’MOD KOSTANTI GĦALL-BŻONNIJIET SPIRITWALI TAS-SAĊERDOTI U GĦALL-VOKAZZJONIJIET ĠODDA?

Bħala Talb għall-Bżonnijiet tas-Saċerdoti, tista’ żżur il-youtube channel bl-isem ta’ ‘Saċerdoti 1’: https://www.youtube.com/user/SACERDOTI1/playlists

Talba: O Alla, int wassaltna biex nagħrfuk permezz ta’ l-Appostli qaddisa tiegħek; agħmel li, għat-talb ta’ San Xmun u San Ġuda, il-Knisja tiegħek tikber dejjem billi joktor l-għadd ta’ dawk li jemmnu fik. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-jude-thaddeus-and-st-simon-the-zealot-apostles-541

Alternative Reading: http://justus.anglican.org/resources/bio/277.html

Wikipedia for Simon (the Zealot): https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_the_Zealot

Wikipedia for Jude: https://en.wikipedia.org/wiki/Jude_the_Apostle

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.