Qaddej ta’ Alla Mons. Isidor Formosa

Verżjoni Vidjo: Qaddej ta’ Alla Mons. Isidor Formosa

28058565_1675362005852751_1555601226908236914_nMONS. ISIDOR FORMOSA
Fundatur
1851 – 1931

Tagħrif: Monsinjur Isidoro dei Conti Formosa, li huwa l-Fundatur tas-Sorijiet Ursulini ta’ Malta, twieled fil-Belt Valletta, minn familja nobbli. Minn età bikrija ħafna, il-ġenituri tiegħu wissewh li ma kellux jidher fil-kumpanija ta’ tfal imħassra u iktar ma kien jintqal lilu dan id-diskors, iktar kien iħoss attrazzjoni lejhom, u sar anzjuż ħafna biex jgħinhom.

Minn mindu l-ġenituri tiegħu rrealizzaw kemm kien għaref u intelliġenti, kienu qed jittamaw li binhom jilħaq tabib jew avukat, jiżżewweġ familja ta’ benesseri u jkun imdawwar minn neputijiet. Madankollu kienu litteralment ixxukkjati meta, fl-età ta’ tnax-il sena ddikjara li kien deċiż li jsir saċerdot.

Minkejja l-oppożizzjoni kbira li kellu jiffaċċja, huwa kien determinat u qatt ma mar lura mid-deċiżjoni tiegħu. Meta baqgħu jaraw id-determinazzjoni qawwija li kellu, il-ġenituri tiegħu fl-aħħar aċċettaw u bdew jgħinuh jilħaq l-għanijiet li kien fassal. Huwa ġie ordnat saċerdot fit-18 ta’ Diċembru 1875, fil-KonKatidral ta’ San Ġwann mill-Isqof Carmelo Scicluna.

Ispirat mill-ħajja ta’ Sant’Angela Merici, Formosa waqqaf is-Sorijiet Ursulini Maltin ta’ Sant’Angela Merici fl-4 ta’ Mejju, 1887. Is-Sorijiet ġew mogħtija istruzzjonijiet biex jgħallmu l-katekiżmu, jgħinu lill-morda u jfittxu lil dawk li tbiegħdu minn Alla. Permezz tal-ġenerożità tal-fundatur, l-Ursulini fetħu djar fil-Belt Valletta, f’Tas-Sliema, fi Gwardamangia u f’Ħaż-Żabbar. Ħafna nies ikkritikaw lil-Mons. Formosa talli fetaħ djar mhux biss għar-romol, l-anzjani, nies bla xogħol u l-orfni bil-ġuħ, imma wkoll għall-prostituti. L-akbar prova li kellu jaffaċċja madankollu ġiet meta tilef il-vista t’għajnejh. Billi kien qed ibati minn kanċer tal-fwied, Formosa irrifjuta li jaċċetta mediċini li kienu jqumu ħafna flus sabiex jagħti l-flus kollha lill-foqra. Wara mewtu, kellhom jiġu provduti ħwejjeġ għad-difna tiegħu għax xejn ma nstab f’kamartu.

Huwa ġie midfun oriġinarjament fil-kripta tal-familja fil-Knisja Parrokkjali ta’ Ħal-Għaxaq. Snin wara l-fdalijiet tiegħu ġew trasferiti għall-Crèche tal-Ursulini Tas-Sliema. Wara mewtu, l-Ursulini fetħu djar oħra f’Malta kif ukoll fl-Ingilterra u fl-Italja.

Aktar dwar l-Ursolini
Il-Kongregazzjoni Ursulina (ara Santa Ursula) ġiet imwaqqfa bl-iskop li s-sorijiet jieħdu ħsieb it-tfal tan-nisa li joħorġu jaħdmu matul il-jum u l-edukazzjoni tat-tfal foqra, u l-mod li bih intlaqgħu dawn is-sorijiet, wera kemm din il-forma ta’ ħidma ġiet apprezzata. Fl-istat ta’ faqar u miżerja tal-epoka dan tqies bħalha rimedju għaliex b’hekk dawn in-nisa setgħu jaqilgħu l-għixien għall-familja tagħhom, fi żmien qabel ma Malta saret ‘welfare state.’

Il-Fundatur saħaq fuq il-fatt li s-sorijiet kellhom jgħixu l-ħajja ta’ Marta u Marija, jiġifieri dik ta’ kontemplazzjoni u azzjoni, u li bl-opri tal-karità kellhom jitqaddsu u jixhdu għall-imħabba ta’ Alla għall-bnedmin. Il-glorja t’Alla u l-ġid tal-erwieħ huma l-għan li għalih jiddedikaw ħajjithom.

L-istess konsagrazzjoni tagħhom qawwiethom biex jieħdu fuqhom din il-forma ta’ appostolat li tat il-frott mixtieq matul is-snin. Is-sorijiet jgħixu r-regola Agostinjana u l-Kostituzzjonijiet propji. Sant’ Angela Merici (ara Sant’ Angela Merci), l-ewwel mara li għallmet lit-tfal foqra, tqiegħdet bħalha ispirazzjoni ta’ din il-Kongregazzjoni.

Is-Sorijiet Ursulini fetħu dar ġewwa Bormla fis-sena 1954. L-ewwel superjura, Madre Roża Mifsud u l-komunità bdew skola fil-faqar t’Ottubru, 1955. Din l-iskola ħadnet il-preżenza ta’ 200 tifel u tifla u kellha ħames klassijiet. Il-Knisja annessa mall-Kunvent u l-iskola hi ddedikata lill-Madonna ta’ Fatima u kull sena f’Mejju ssir il-festa. L-Ursulini sabu kamp fertitli għall-ħidma tagħhom, li hi parti integrali mill-għixien tas-sejħa tagħhom.

Il-Fundatur enfasizza l-edukazzjoni Nisranija tat-tfal u l-importanza tagħha fil-formazzjoni tal-karattru. L-edukazzjoni tat frott abbundanti matul is-snin. L-Ursulini għandhom tmint idjar f’Malta, tlieta f’Noto, u oħra f’Katanja. Maż-żmien, l-apostolat kompla nfirex fi skejjel tat-tfal iż-żgħar, fit-tagħlim tal-katekiżmu, u f’oqsma oħra sew f’Malta kif ukoll barra.

Għal aktar tagħrif, mur: (The Ursuline Sisters of Saint Angela Merici)

Links about Mons Isidor Formosa:  

 1. https://www.findagrave.com/memorial/101111712/isidoro-formosa
 2. http://www.cospicuaparish.org.mt/2011_articles_SorijietOrsolini.asp
 3. https://www.facebook.com/sidorformosa/
 4. http://stangelakindergarten.com/wp-content/uploads/2018/09/PR-St.-Angela-Nursery-School-Policies-Angela-amended-parents-1.pdf
 5. http://thechurchinmalta.org/en/posts/7615/the-archbishop-unveils-msgr-isidor-formosa-monumentl-arcisqof-jikxef-il-monument-ta-mons-isidor-formosa

Nota: It-Tagħrif dwar l-Ursolini hija kitba ta’ Swor Frances Buttiġieġ.

Fra Diegu Bonanno

Verżjoni Vidjo: Fra Diegu Bonanno

FDB-Fra-Diegu-Bonanno-1831-1902FRA DIEGU BONANNO
Fundatur
1831 – 1902

Tagħrif: Fra Diegu kien jismu Ġakkinu u twieled il-Belt Valletta fil-21 ta’ Marzu 1831. Imma kienu jsejħulu Guliermu – li kien it-tielet isem tal-Magħmudija.

Kien devot tal-Madonna tal-Karmnu u ta’ San Franġisk u fil-1852 sar Terzjarju Franġiskan fil-Knisja ta’ Ġieżu tal-Belt. Sadanittant kien lavrant ma’ wieħed ħajjat fil-Belt, imma fl-1856 daħal ajk Franġiskan fl-istess knisja ta’ Ġieżu l-Belt.

Għall-ewwel ismu ma bidluhulux, imma wara semmewh Fra Diegu għall-qaddis ajk Franġiskan spanjol, San Diegu ta’ Alcala. Mibgħut mis-superjuri għall-ġbir, irnexxielu jagħmel kuntatt mal-poplu.

L-ewwel ma ħadem kien biex ireġġa’ lura għat triq it-tajba ċerti xebbiet li kienu qabdu ħajja ħażina. Għal dawn akkwista dar f’Bormla, imbagħad Raħal Ġdid u wara Ħal Balzan. Iktar tard kera dar kbira f’Birkirkara, u fl-aħħarnett il-Ħamrun. Għenitu ħafna oħtu Giovanna u żewġha Pawlu Marmara; dawn flimkien ma’ xi ltiema tal-istitut saru terzjarji Franġiskani fil-Kappella.

Fl-Istitut tiegħu, Fra Diegu kellu għadd kbir ta’ tfal foqra u ltiema minn kull rokna ta’ Malta. Imma anki din id-dar sfat ċkejkna għall-għadd tat-tfal. Kienet it-tjieba u l-ġenerożità kbira tal-Markiż Ġużepp Scicluna li bniet l-istitut kbir u sabiħ tal-lum. Ix-xogħol beda fil-1899, fuq pjanta tal-Perit Lupi u ntemm fl-1905 – wara il-mewt ta’ Fra Diegu.

Barra li kien bniedem ta’ ħidma kbira, Fra Diegu kien ukoll bniedem ta’ umiltà, ta’ ubbidjenza, ta’ ċaħda, ta’ skiet u fuq kollox ta’ talb. U kien verament il-maħbub t’Alla u tal-bniedem, imfaħħar mis-superjuri, mill-Ġeneral tal-Ordni, u mill-Papa Ljun XIII innifsu. Kien ukoll stmat ħafna mill-awtoritajiet ċivili, bħall-Gvernaturi Fremantle u Grenfell, u saħansitra mid-Duka ta’ Edinburgh u mill-Prinċep ta’ Wales, li wara sar Re tal-Ingilterra: ir-Re Ġorġ V.

Fra Diegu miet ta’ 71 sena fil-14 ta’ Mejju 1902, fl-istitut tal-Ħamrun, u wara li sarlu funeral mill-aqwa fil-Belt, ġie midfun fil-Knisja ta’ Ġieżu tar-Rabat. Il-monument tiegħu fil-Ħamrun sar fil-1932.

Links about Fra Diegu Bonanno:

 1. http://www.sanfrangisk.com/19Kotba/Ko-10Fra%20Diegu.htm
 2. http://ofm.org.mt/ofm/?p=168
 3. https://bdlbooks.com/product/fra-diegu-bonanno-1831-1902/
 4. http://fionavella.com/features/tag/dar-fra-diegu-hamrun/

 

Nota: It-Tagħrif dwar Fra Diegu huwa meħud mis-sit tal-MUSEUM ta’ San Ġiljan.

12 ta’ Ġunju: Santa Pawla Frassinetti

Verżjoni Vidjo: Santa Pawla Frassinetti

“Kunu fjakkoli u ħġejjeġ jaħarqu biex kull fejn tmissu taħarqu bin-nar tal-imħabba t’Alla.” – Santa Pawla Frassinetti

Paula Frassinetti 2781207816_0107fa361b.jpgSANTA PAWLA FRASSINETTI
Reliġjuża
1809 – 1882

Tagħrif: Din il-fundatriċi tas-sorijiet Dorotej twieldet f’Ġenova, tifla unika fost ħamest aħwa. L-erba’ ħutha subien kollha saru saċerdoti. Meta Pawla kellha 9 snin ommha mietet, u hi qiegħdet il-fiduċja tagħha f’Marija omm Ġesù, filwaqt li ddedikat lilha nfisha għal missierha u l-erba’ ħutha subien.

Missierha li kien ta’ karattru possessiv, ma riedx jibgħatha l-iskola, imma hu nnifsu għallimha taqra u tikteb. Pawla malajr xorbot ħafna tagħlim dwar ir-reliġjon u l-kultura mid-diskussjonijiet li kienu jagħmlu ħutha s-seminaristi ikbar minnha.

Pawla ntbagħtet għand ħuha l-kbir Dun Ġużepp, kappillan ta’ Quino għal xi żmien. Hawn ġiet f’kuntatt mal-attivitajiet parrokkjali u malajr saret konxja tal-vokazzjoni tagħha. Ma kinitx trid ħlief li tgħallem u tieħu ħsieb ta’ tfal bniet oħra, l-aktar dawk fqar u emarġinati.

Bil-parir ta’ ħuha u saċerdoti oħra, ta’ 25 sena tat bidu għall-istitut “Figlie de Santa Fede” (Ulied il-Fidi Mqaddsa), li wara, l-isem inbidel f’dak ta’ Sorijiet ta’ Santa Dorotea. Imma l-ewwel grupp tferrex, u baqa’ biss dawk li kienu l-aktar dedikati. Ma’ dawn, fit-12 ta’ Diċembru tas-sena 1834, kellu bidu l-istitut il-ġdid.

Santa Pawla Frassinetti mietet fil-11 ta’ Ġunju tas-sena 1882, fl-età ta’ 73 sena. Ġiet ibbeatifikata fit-8 ta’ Ġunju tas-sena 1930, u l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II fil-11 ta’ Marzu tas-sena 1984, iddikjaraha qaddisa.

Ħsieb: Bħal f’kull ħajja oħra tal-qaddisin u b’mod speċjali ta’ Fundaturi, id-diffikultajiet fil-ħajja ta’ Pawla ma naqsux; imma hi, b’kuraġġ, b’ġenerożità u b’fidi qawwija, baqgħet sejra ’l quddiem, tiftaħ diversi kunventi ta’ sorijiet tagħha ddedikati b’mod speċjali għat-tagħlim tal-bniet. Bagħtet l-ulied tagħha fil-Brażil u fil-Portugall, u llum tinsab imxerrda fi 15-il pajjiż. Hija kitbet ħafna ittri lis-sorijiet tagħha li juru kemm kienet tgħożżhom bħala wliedha, u li fihom kienet tagħtihom ħafna pariri sbieħ. L-ittri jikxfu wkoll kemm il-qaddisa kienet bniedma ta’ ħajja spiritwali għolja. F’ittra minnhom kitbet:

“Qawwi qalbek kemm tista’, u meta tħoss id-diffikultajiet tal-ħajja, dur spiss bit-talb lejn Alla. Kemm aħna xortina tajba aħna l-insara! M’hemm l-ebda sitwazzjoni fil-ħajja tagħna li fiha ma narawx lil Ġesù miexi quddiemna. Hu mhux biss jurina fejn għandna mmorru, imma Hu wkoll it-triq … Hu dejjem magħna biex itina l-kuraġġ.”

Waqt mumenti ta’ tiġrib, Pawla kienet tħeġġeġ lis-sorijiet tagħha b’dawn il-kelmiet: “Kunu fjakkoli u ħġejjeġ jaħarqu biex kull fejn tmissu taħarqu bin-nar tal-imħabba t’Alla.” Meta fis-sena 1878 miet il-Papa Piju IX li ma kellux ħlief stima u kliem ta’ kuraġġ għall-opra appostolika tagħha. Il-qaddisa mietet bil-kliem fuq fommha: “Madonna tiegħi qatt tinsa li jiena bintek.”

Is-sorijiet Dorotej, fosthom f’Malta, jagħtu s-sehem tagħhom fix-xandir tal-evanġelju permezz tal-edukazzjoni fl-iskejjel, it-tagħlim reliġjuż u l-formazzjoni tal-mexxejja, irtiri, ħidma missjunarja u ħafna forom oħra ta’ ħidma soċjali, b’mod speċjali fost it-tfal, il-foqra, l-emigranti, iż-żgħażagħ u n-nisa.

Is-Sorijiet ta’ Santa Pawla Frassinetti waslu f’Malta fl-1911 wara li ġew imkeċċija mill-Portugall fi żmien ta’ persekuzzjoni. Huma stabbilixxew ruħhom f’dar fl-Imdina u fl-1921 ittrasferew il-kunvent u l-iskola tagħhom għad-dar li ngħatat lilhom minn Mons. Alfredo Mifsud, li ħutu l-bniet ħadu l-edukazzjoni tagħhom mid-Dorotej f’Ruma, u waħda minnhom, Elena, ingħaqdet mal-istess sorijiet. Minbarra l-Iskola Sekondarja li ġiet trasferita mill-Imdina għall-kumpless il-ġdid f’Ħaż-Żebbuġ f’Settembru 1998, is-sorijiet għandhom ukoll skola f’Tas-Sliema li nfetħet fl-1958. L-iskola tal-Imdina ġiet trasferita għal tal-Virtù għal dsatax-il sena, u issa tinsab fil-kumpless il-ġdid f’Ħaż-Żebbuġ mill-1997.

Għal aktar informazzjoni, mur f’din il-link: http://thechurchinmalta.org/en/posts/1683/the-sisters-of-st-dorothy

Talba: Mulej, Int sejjaħt lil Santa Pawla Frassinetti biex taqdik fost iċ-ċkejknin tiegħek, l-aktar dawk foqra u li kienu jeħtieġu l-għajnuna; agħti lilna lkoll il-grazzja li nsibuk fl-oħrajn madwarna u li nservuk b’qalb imħeġġa bin-nar ta’ mħabbtek f’dawk l-aktar fil-bżonn. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-paula-frassinetti.html

Alternative Reading: http://saintsresource.com/paula-frassinetti

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Paula_Frassinetti

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

27 ta’ April: Beatu Nikol Roland

Verżjoni Vidjo: Beatu Nikol Roland

“Ġesù, meta ra hekk, inkorla u qalilhom: “Ħalluhom it-tfal żgħar jiġu għandi; iżżommuhomx, għax ta’ min hu bħalhom hija s-Saltna ta’ Alla. Tassew ngħidilkom, li min is-Saltna ta’ Alla ma jilqagħhiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom.” – Ġesù f’Mark 10:14-16

065-Nicolas-ROLANDBEATU NIKOL ROLAND
Reliġjuż
1642 – 1678

Tagħrif: Twieled f’Reims – l-istess belt li fiha twieled San Ġwann Battista de la Salle, fl-1642. Ordna saċerdot fl-1665.

Il-predikazzjoni, il-formazzjoni Nisranija taż-żgħażagħ, u b’mod speċjali tal-kleru, kienu wisq għal qalbu. Intebaħ bil-miżerja kemm temporali kif ukoll spiritwali taż-żgħażagħ u għalhekk waqqaf il-Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Bambin Ġesù, iddedikati għall-edukazzjoni Nisranija tal-bniet fqar ta’ Reims.

Nikol kien kanonku, flimkien ma’ San Ġwann Battista de la Salle (ara San Ġwann Battista de la Salle), tal-Katedral ta’ Reims, u kien ukoll id-direttur spiritwali ta’ Ġwanni de la Salle. Kien hu li ggwidah u ħeġġu biex jirċievi d-djakonat u jkompli biex jilħaq saċerdot. Bejn Roland u Ġwanni kien hemm differenza ta’ 11-il sena.

Meta Roland beda jħoss l-għejja, talab lil Ġwanni de la Salle biex ikun l-eżekutur tat-testment tiegħu, u fdalu r-responsabbiltà li jieħu ħsieb u jiggwida l-Kongregazzjoni tas-Sorijiet li kien waqqaf. Roland miet ta’ 35 sena fis-27 ta’ April, 1678.

Kien sena wara li Adrien Nyel, ma’ żagħżugħ ieħor Christof, mar jiltaqa’ ma’ San Ġwann Battista de la Salle biex jitolbu jgħinu ħalli jwaqqaf skola għas-subien. Kien hawn li Alla wrieh ix-xewqa li jieħu ħsieb l-edukazzjoni tas-subien fqar. Ġwann Battista De La Salle kellu allura 27 sena.

Ħsieb: Il-Malti jgħid: ‘Kappell ma jmejjilx lill-ieħor’ u nistgħu ngħidu li fl-istejjer tal-qaddisin, spiss ninnutaw li l-Mulej ilaqqa’ l-qaddisin flimkien tul il-vjaġġ tagħhom fid-dinja biex dawn ikunu ta’ għajnuna, sapport, gwida, kuraġġ u appoġġ lil xulxin fil-missjonijiet fdati lilhom mis-Sema. L-eżempju li għandna llum huwa tal-Beatu Nikol Roland u San Ġwann Battista de la Salle.

Il-Mulej dejjem jibagħtilna persuna jew persuni f’ħajjitna li xi kultant ipattu għan-nuqqasijiet ta’ persuni oħra li sippost kellhom ikunu ta’ għajnuna u għal xi raġuni jew oħra, ma kienux. U għal dawk li forsi ma kellhomx lanqas persuna waħda li setgħet tgħaddilhom kelma tajba, parir qaddis, tgħallimhom dwar l-imħabba t’Alla għalihom u ddewwaqhom xi ftit minn din l-imħabba, il-Mulej tana bosta tagħlim fil-kitbiet u l-ħajjiet tal-qaddisin. Għal min jinteressah u jfittex li jsir jaf dwar Alla u kif nistgħu ngħixu fil-prattika t-tagħlim tiegħu u tal-Knisja Kattolika li waqqaf Hu, jista’ jiddedika ħin apposta u jaqra dwar il-ħajjiet tal-qaddisin.

Infatti diversi qaddisin sabu l-ispirazzjoni tagħhom fil-qari tal-ħajjiet ta’ qaddisin oħra. Huma sabu fl-eżempju tagħhom mudell għal ħajjithom u tqanqlu bil-bosta biex jimitawhom. Nistgħu nibqgħu fi xtutna u nagħtu l-eżempju ta’ San Ġorg Preca li kellu mħabba speċjali lejn il-qaddisin li kien iħares lejhom bħala veri ħbieb ta’ Alla. Kien iħobb jirrakomanda l-qari tal-ħajja tagħhom għax minnhom wieħed jikseb ġid spiritwali kbir. Ħalla miktub: “Aqraw ħajjiet il-qaddisin, u f’qasir żmien jitnissel fikom l-ispirtu ta’ Kristu. Dal-qari jqawwikom fil-fidi, iħeġġiġkom għat-taħriġ tal-virtù u jqanqalkom biex f’kollox tirrikorru lejhom, tant huma setgħana quddiem Alla.” (Is-Sinagoga l-Ġdida, n. 9).

Lejn xi wħud minnhom Dun Ġorġ Preca wera wkoll imħabba speċjali, u ried li l-ħajja tagħhom tkun magħrufa sewwa mill-membri tal-għaqda tiegħu għall-imitazzjoni. Fost dawn hemm San Franġisk ta’ Assisi, li mhux biss daħħlu fil-Litanija tal-Qaddisin fil-ktieb ta’ l-Arloġġ Museumin, imma wkoll għażlu bħala l-Qaddis Protettur tal-virtù tal-Faqar.

 • U int, kemm tħalli l-ħajjiet u t-tagħlim tal-qaddisin ikunu ta’ ispirazzjoni u mudell għal ħajtek?
 • Liema hu/hi l-qaddis/a preferit/a tiegħek li tixtieq timita u żżomm bħala l-patrun/a tiegħek jew il-kumpann/a tal-vjaġġ ta’ ruħek?
 • Kemm titlob l-interċessjoni tal-qaddisin, b’mod speċjali meta tkun fi żmien tal-akbar bżonn?

Talba: O Alla, inti żejjint lis-saċerdot Beatu Nikol Roland, b’żelu pastorali għat-taħriġ tal-kleru u b’edukazzjoni taż-żgħażagħ fqar. Bl-eżempju u bl-interċessjoni tiegħu, agħtina l-istess spirtu ta’ karità, sabiex naqduk billi ngħinu lil dawk li inti tħobb. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://catholicsaints.info/blessed-nicolas-roland/

Alternative Reading: http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2011/07/27-April-B.-NICOLAS-ROLAND.pdf

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Roland

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

9 ta’ April: Beata Katerina Ċelestina Faron

Verżjoni Vidjo: Beata Katerina Ċelestina Faron

“Wieħed għandu dejjem jintelaq għar-rieda ta’ Alla.” – Beata Katerina Ċelestina Faron

kat cel falBEATA KATERINA ĊELESTINA FARON –
Reliġjuża u Martri
1913 – 1944

Tagħrif: Katerina Ċelestina Faron twieldet ġewwa Zabrzez, il-Polonja. Ommha mietet meta kienet għadha żgħira ħafna u għalhekk familja ġeneruża u ta’ valuri reliġjużi, rabbitha hi.

Minn meta kienet ta’ età żgħira, Katerina wriet devozzjoni kbira lejn l-Imqaddsa Verġni Marija u bdiet tgħid li tixtieq tingħata kompletament lil Alla, u tkun ta’ servizz għalih biss.

Fiż-żgħożija tagħha, ingħaqdet mal-kongregazzjoni tas-sorijiet serviti tal-Immakulata Kunċizzjoni ta’ Stara Wies, fil-Polonja ta’ Isfel. Hija ngħatat ix-xogħol li tgħallem lit-tfal tal-Kindergarten u fl-1938 saret id-direttriċi tal-iskola ta’ Brzozow.

Kellha natural ħelu u ġentili ħafna u kienet tmur tajjeb ħafna mat-tfal. Dejjem bi tbissima u ferrieħija tant li kienu jgħidu li kienet timla qalb kull wieħed bit-tama.

Fis-19 ta’ Frar tal-1942, ġiet arrestata mill-Gestapo u mitfugħa fil-ħabs ta’ Jaslo u ta’ Tarnow. Fis-6 ta’ Jannar, 1943, ġiet trasferita għall-kamp tal-konċentrament ta’ Auschwich-Birkenau. Hawnhekk sofriet il-ġuħ u torturi ħorox, iżda ntelqet kompletament fir-rieda t’Alla u bdiet tqawwi l-qalb ta’ oħrajn

Mardet bit-tifojde u bit-tuberkolożi tas-sider. Kien ikollha ħafna episodji meta kienet tneħħi ħafna demm. Din it-tbatija kienet qed toffriha għall-bżonnijiet ta’ saċerdot li kien ħalla r-reliġjon. Il-Mulej taha risposta għaliex dan is-saċerdot ikkonverta.

Kellha l-fama ta’ qaddisa, kienet taqsam mal-oħrajn ir-razzjon tal-ikel tagħha, inkuraġġiment, ċajtiet ħelwin u anke talb. Fi 15-il xahar qatt ma rċeviet l-Ewkaristija, iżda ftit taż-żmien qabel ħalliet din id-dinja, saċerdot irnexxielu jdaħħal ftit ostji moħbija fil-keffa tal-kapott u b’hekk Swor Katerina Ċelestina rnexxielha titqarben u tmut ferħana.

Hija mietet Auschwich-Birkenau, fl-ewwel siegħa tal-Għid il-Kbir, tad-9 ta’ April, 1944. Kellha biss 31 sena. Ġiet ibbeatifikata mill-Beatu Papa Ġwann Pawlu II, fit-13 ta’ Ġunju 1999, ġewwa Warsaw il-Polonja, flimkien ma’ martri oħra tal-Polonja. Katerina Ċelestina Faron kienet dejjem tirrepeti: “Wieħed għandu dejjem jintelaq għar-rieda ta’ Alla.”

Ħsieb: Bħal San Massimiljanu Marija Kolbe (ara San Massimiljanu Marija Kolbe), il-Beata Katerina Ċelestina Faron sofriet il-ġuħ u torturi ħorox fil-kamp tal-konċentrament u hemm ħalliet ħajjitha li kienet għadha fil-fjur tagħha. M’hemmx kliem quddiem tant kefrija! Kif jista’ bniedem ikun kawża ta’ tbatijiet hekk kbar għal bniedem ieħor bħalu? Possibli li l-bniedem jista’ jsir bla kuxjenza, bla sentimenti, bla ħniena, bħax-xitan? U llum? Għad għandna kefrija, tortura u abbużi ta’ nies fuq nies oħra?

Fid-29 ta’ Lulju, 2016, waqt li l-Papa Franġisku kien fil-Vjaġġ Appostoliku tiegħu fil-Polonja, qal hekk:

“Mort Auschwitz u Birkenau biex niftakar fit-tbatijiet ta’ sebgħin sena ilu… Kemm tbatija u wġigħ ta’ qalb, x’kefrija! Imma possibbli li aħna l-bnedmin, maħluqa xbieha ta’ Alla, kapaċi nagħmlu dawn l-affarijiet? Dawn l-affarijiet saru. Ma rridx insewdilkom qalbkom, imma jeħtieġ ngħid il-verità. Il-kefrija ma ntemmitx ma’ Auschwitz, ma’ Birkenau: anki llum, illum qed jiġu ttorturati n-nies; tant ħabsin qed jisfaw ittorturati, mill-ewwel, biex iġagħluhom jitkellmu… Terribbli! Illum għandna rġiel u nisa fil-ħabsijiet mimlija sa ruħ ommhom; qed jgħixu – skużawni l-kelma – bħal bhejjem. Din hi l-kefrija ta’ żmienna. Aħna ngħidu: Iva, rajna x’kefrija sebgħin sena ilu, kif kienu joqtluhom billi jisparawlhom, jew jgħallquhom, jew bil-gass. Imma llum f’tant postijiet fid-dinja, fejn hemm il-gwerra, l-istess qed jiġri. F’din ir-realtà ġie Ġesù biex jerfagħna fuq spallejh. U qed jitlobna biex nitolbu.

 • Nitolbu għal tant persuni bħal Ġesù li għandna fid-dinja tal-lum: dawk bil-ġuħ, bil-għatx, fid-dubju, morda, waħidhom, dawk li qed iħossu l-piż ta’ tant dubji u tant ħtijiet. Qed ibatu ħafna…
 • Nitolbu għal tant tfal morda, innoċenti, li sa minn ċkunithom ilhom iġorru s-salib.
 • U nitolbu għal tant irġiel u nisa li llum qed jiġu ttorturati f’tant pajjiżi tad-dinja; għall-ħabsin imdeffsin kollha hemm, qishom kienu annimali.

Tad-dwejjaq dan li qed ngħidilkom, imma din hi r-realtà. Imma hu realtà wkoll il-fatt li Ġesù refa’ fuqu dawn il-ħwejjeġ kollha. Anki d-dnub tagħna. Ilkoll aħna midinbin, ilkoll mgħobbijin bil-piż ta’ dnubietna. Ma nafx hawnx xi ħadd li ma jħossux midneb… Jekk hawn xi ħadd li ma jħossux midneb, ħa jgħolli jdejh… Ilkoll aħna midinbin. Imma Hu jħobbna, iħobbna!

U bħala midinbin, imma bħala wlied Alla, ulied Missieru, ejjew nagħmlu lkoll flimkien talba għal dawn in-nies li qed ibatu llum fid-dinja minħabba tant ħwejjeġ koroh, tant ħruxijiet. U meta jċarċar id-dmugħ, it-tifel ifittex lil ommu; anki aħna, midinbin, aħna tfal, ħa nfittxu lil Ommna, u nitolbu lill-Madonna lkoll flimkien, kull wieħed u waħda bil-lingwa tiegħu.”

Talba: O Mulej, kif inti tajt lill-Beata Katerina Ċelestina Faron biex taqdik fil-kura u l-edukazzjoni tat-tfal iż-żgħar, imbagħad wara li tingħaqad miegħek Vittma safja, hekk agħti lilna lkoll il-grazzja li nintrabtu bis-sħiħ mar-rieda tiegħek u nibqgħu fidili lejk sal-aħħar, jiswielna x’jiswielna. Ammen.

English Version: https://catholicsaints.info/blessed-katarzyna-faron/

Alternative Reading: https://enddak.wordpress.com/2013/01/06/the-blessed-sister-celestine-katherine-faron/

Wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/Celestina_Catarina_Faron

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

8 ta’ April: Santa Ġulja Billiart

Verżjoni Vidjo: Santa Ġulja Billiart

“Għoddu kollox b’ferħ meta tħabbtu wiċċkom ma’ kull xorta ta’ tiġrib, għax għandkom tkunu tafu li t-tiġrib tal-fidi tagħkom inissel is-sabar. Ħallu li s-sabar ikollu l-milja tiegħu fikom, biex tkunu perfetti u sħaħ, bla ma jkun jonqoskom xejn.” – Ġakbu 1:2-4

billiart-2SANTA ĠULJA BILLIART
Reliġjuża
1751 – 1816

Tagħrif: Ġulja twieldet minn familja devota ta’ gabilotti minn Picardy (fil-Grigal ta’ Franza). Minn kmieni wriet ġibda profonda lejn il-ħwejjeġ spiritwali u ta’ 14-il sena għamlet wegħda ta’ kastità perpetwa.

Sentejn wara waqgħet diżgrazzja fuq missierha: tilef ir-razzett u l-għelieqi tiegħu, u minħabba f’hekk Ġulja kellha toħroġ mid-dar u tmur taħdem. Kienet żagħżugħa li l-imħabba tagħha lejn Alla kienet tinħass u tittieħed minn oħrajn, tixtieq li tkun ta’ għajnuna spiritwali liż-żgħażagħ ta’ madwarha.

Kellha l-permess, lejn is-sena 1770, meta kellha madwar 19-il sena, li titqarben kuljum – ħaġa ma tantx kienet komuni f’dawk iż-żminijiet minħabba l-ereżija Ġansenista. Imma mbagħad, meta kellha 23 sena, seħħet ġrajja li ħalliet effett ikrah fuqha. Sar attentat fuq il-ħajja ta’ missierha, u x-xokk kellu tant effett fuq il-mara żagħżugħa li hi, bil-biża’, baqgħet ipparalizzata, baqgħet inkapaċi, zoppa u fis-sodda għat-30 sena li ġew wara. Imma l-ispirtu tagħha ma tkissirx. Il-ħajja mistika fid-dar u l-għaqda intima tagħha ma’ Alla saru aktar profondi.

Matul is-sitt snin terribbli tar-Rivoluzzjoni Franċiża (1789-95), diversi drabi kienet fil-periklu tal-mewt mir-Repubblikani, u għalhekk malajr kellha tmur f’Compiègne, f’Amiens, f’Bethancourt u finalment terġa’ f’Amiens. Kien possibbli tisma’ quddiesa u titqarben biss darba kultant, meta xi saċerdot maħrub kien ikun fil-qrib. Minkejja dan kollu, Ġulja kompliet tmexxi l-ħidmiet tagħha ta’ karità mid-dar tagħha, ħerqana b’mod speċjali biex tpatti għat-tagħlim żbaljat ta’ żmienha billi tipprovdi, permezz ta’ ħbieb twajba, għall-edukazzjoni tat-tfal fqar orfni u aktar tard, għall-bniet inġenerali.

Bil-kooperazzjoni tal-Viskontessa Francoise Blin de Bourden, u ta’ Padre Varin, is-superjur tal-hekk imsejħin tal-Patrijiet tal-Fidi, Santa Ġulja fl-aħħar, f‘Awwissu tal-1803, meta kellha 52 sena, għamlet il-ħidma tagħha fuq bażi permanenti billi waqqfet l-“Istituti tas-Sorijiet ta’ Notre Dame.” Fis-sena ta’ wara, il-qaddisa li allura kienet għadha ma tistax timxi, kienet imħeġġa minn qassis biex tagħmel pass u timxi għall-imħabba tal-Qalb ta’ Ġesù, u hi sabet lilha nfisha mfejqa għal kollox mill-paraliżi tagħha. Hi issa setgħet tiddedika l-bqija ta’ 12-il sena ta’ ħajjitha biex ixxerred l-istitut tagħha.

Waqqfet xi għaxar kunventi fi Franza u fil-Belġju minkejja l-oppożizzjoni li sabet u li ma kinux jifhmuha. Kellha tivjaġġa ħafna, spiss fuq karettun jew bil-mixi. Is-saħħa u l-kuraġġ tagħha ma kellhomx limiti.

Mietet fit-8 ta’ April tas-sena, 1816 fl-età ta’ 65 sena u ġiet iddikjarata qaddisa fl-1969 mill-Papa Pawlu VI.

ĦsiebL-immobilità ta’ Santa Ġulja Billiart bl-ebda mod ma fixklet l-attivitajiet tagħha. Minkejja t-tbatija tagħha, hija rnexxielha tgħin fit-twaqqif ta’ Ordni ta’ tagħlim li kienet tipprovdi tagħlim kemm tal-foqra kif ukoll tas-sinjuri. Kull wieħed u waħda minna għandu limitazzjonijiet, iżda l-agħar marda li wieħed jista’ jkollu hija l-paraliżi spiritwali għax din iżżommna milli nservu lil Alla hawn fuq l-art u wara mmorru ngawduh fis-Sema. Minkejja li Santa Ġulja Billiart ma ħallitx il-limtazzjoni tagħha tillimitha minn dak li riedet tagħmel għal Alla, dik tagħha kienet prova li rrikjediet ħafna paċenzja minn naħa tagħha. Aħna kemm nipprattikawha l-paċenzja meta nkunu għaddejjin minn kull xorta ta’ provi?

It-Tnejn, 12 ta’ Frar, 2018, fl-omelija tiegħu fid-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku qal dan li ġej:

“Nitolbu lill-Mulej biex itina l-virtù tal-paċenzja meħtieġa minn min jinsab f’mixja u jġorr fuq spallejh diffikultajiet u provi. Ġakbu l-Appostlu jikteb li meta l-fidi tgħaddi mill-prova, tiġġenera l-paċenzja. Xi jfisser, li nieħdu paċenzja fil-ħajja meta ngħaddu mill-provi? Mhux faċli tifhimha din. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-paċenzja kristjana u r-rassenjazzjoni, bejn il-paċenzja kristjana u s-sens ta’ telfa. Il-paċenzja kristjana hi virtù ta’ min hu miexi mhux ta’ min hu wieqaf u magħluq.

Meta bniedem ikun miexi jiltaqa’ ma’ sitwazzjonijiet li mhux dejjem huma favorevoli. Għalija, il-virtù f’mixja turi l-veru paċenzja tagħha f’dawk il-ġenituri li titweldilhom tarbija marida jew diżabbli. Imma għall-grazzja t’Alla, li hu ħaj, dawn huma n-nies paċenzjużi. Dawn irabbu lill-wild tagħhom bi mħabba, sal-aħħar. U mhux faċli ġġorr piż bħal dan għal snin sħaħ. Madankollu, il-ferħ li għandhom wild itihom il-forza biex jieħdu paċenzja u din mhix rassenjazzjoni. Jiġifieri din hi l-virtù li tiġi meta bniedem ikun f’mixja. Il-paċenzja nisranija ma timxix fit-triq tat-telfa.

Mill-oriġini tal-kelma “paċenzja” għandna aktar x’nitgħallmu. Fit-tifsira tal-kelma jidħol ukoll is-sens ta’ responsabbiltà, għax min jieħu paċenzja ma jmilx taħt it-tbatija, imma din terfgħu ‘l fuq bil-ferħ. Il-paċenzja tfisser li wieħed jiffaċċja d-diffikultà mhux jgħaddiha fuq spallejn ħaddieħor. Il-paċenzja hi l-għerf li wieħed jagħraf jiddjaloga mal-limitazzjonijiet tiegħu. 

Jekk inħarsu lejn l-istorja tas-salvazzjoni, kompla jgħid, naraw il-paċenzja ta’ Alla, Missierna li mexxa lill-poplu rasu iebsa kull darba li dan kien jagħmel xi idolu u jibda jħares lejn naħa oħra. Hi paċenzja wkoll dik li l-Missier tagħna tas-Sema għandu ma’ kull wieħed u waħda minna meta jakkumpanjana u jistenniena. Dan hu Alla li bagħat lil Ibnu biex bil-paċenzja jerfa’ fuq spallejh il-missjoni tiegħu u b’rieda soda jaffronta l-passjoni.

B‘dan f’moħħna, illum nistgħu nitolbu għall-poplu ta’ Alla: “Mulej, agħti lill-poplu tiegħek il-paċenzja biex jagħraf jerfa’ l-provi”. U nitolbu wkoll għalina ta’ kemm-il darba ma konniex paċenzjużi. Meta l-affarijiet ma jmorrux kif irriduhom u jitlgħalna….. Imma ieqaf ftit, aħseb fil-paċenzja ta’ Alla l-Missier. Il-paċenzja hi virtù sabiħa, nitolbuhielu lill-Mulej.”

Talba: O Alla li tista’ kollox, Int sejjaħt lil Santa Ġulja Billiart biex twieġeb bil-ferħ għall-imħabba ta’ Ibnek Mislub, billi ddedikat ħajjitha għall-edukazzjoni tat-tfal, minkejja l-limitazzjonijiet li ġarrbet. Agħmel li t-talb u l-eżempju tagħha, jispirawna biex aħna wkoll inwieġbu b’paċenzja mimlija mħabba lejn Ġesù Msallab, u naqdu l-bżonnijiet ta’ ħaddieħor bi qdusija vera u mill-qalb. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-julie-billiart.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-julie-billiart/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Julie_Billiart

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

30 ta’ Marzu: Beatu Amedew tas-Savoja

Verżjoni Vidjo: Beatu Amedew tas-Savoja

“Kunu ġusti; ħobbu lill-fqar, u l-Mulej jagħtikom is-sliem fil-pajjiż tagħkom.” – L-aħħar kliem tal-Beatu Amedew tas-Savoja lil uliedu u n-nobbli li nġabru madwaru fl-aħħar mumenti tal-ħajja tiegħu.

220px-Antoine_de_Lohny_Amedeo_IXBEATU AMEDEW TAS-SAVOJA
Re u Raġel Miżżewweġ
1435 – 1472

Tagħrif: Amedew IX twieled f’Thonon (Franza) fl-1 ta’ Frar, 1435; nannuh kien Amedew VIII li kien elett antipapa fl-1438, imma li abdika b’mod virtuż ftit snin wara. Kien jibda l-ġurnata b’meditazzjoni personali u bis-smigħ tal-quddies. Kien jersaq għas-sagramenti ħafna aktar spiss milli kienet id-drawwa dak iż-żmien.

Minn twelidu għarrsuh lil Jolanda, oħt ir-re Lwiġi XI re ta’ Franza, li żżewwiġha fl-1451 meta kellu 17-il sena u minnha kellu seba’ ulied. Martu, bħalu, kienet mara reliġjuża ħafna, u għenitu anki fit-tmexxija ta’ pajjiżu.

Ta’ 30 sena (fl-1465) hu laħaq minflok missieru, Lwiġi I, fuq it-tron tal-Pjemonte u s-Savoja; imma, matul is-seba’ snin tas-saltna tiegħu, billi kien marid b’epilepsija, hu qasam it-tmexxija mad-dukessa martu. L-għaqda tagħhom kienet bla miksura, u huma ma kienu jaħsbu f’xejn ħlief il-ġid temporali u spiritwali tas-suditti tagħhom.

Għalkemm il-mod ta’ ħajja li għex kienet waħda li taqbel mal-grad tiegħu, u hu nnifsu kien lest li jmut f’kull mument, Amedew ma xtaq qatt li s-sudditi tiegħu jxerrdu demmhom għalxejn.

Kien aħrax biss mal-libertini, ma’ dawk li jaħqru lin-nies (‘extortioners’), u midgħajja. Fuq l-eżempju tiegħu d-duka ta’ Milan Francesco Sforza kien jimmulta lil dawk fost il-kortiġġjani tiegħu li jinstemgħu jidgħu, u bis-somma li ġabar min għandhom bena kappella li hu wkoll żejjen ħafna. Meta l-istess prinċep ra t-tjieba kbira u l-imħabba li Amedew kien juri lill-fqar, qal fuqu: “Fil-pajjiżi tiegħek wieħed jistħajlu jinsab n-naħa l-oħra tad-dinja! Kullimkien tista’ tgħid li aħjar tkun għani milli fqir, imma miegħek huma l-fqar li huma mweġġħin u l-għonja li huma mmaqdrin.”

Id-duka kien dejjem jitħarreġ fil-penitenza u fit-talb. Lil dawk li ppruvaw jipperswaduh ma jsumx daqshekk, hu kien iweġibhom li ebda ħaġa ma kienet daqstant tajba għal saħħtu. L-aħħar snin ta’ ħajtu l-marda kabritu ħafna. Martu u ħbiebu kienu jitnikktu ħafna jarawh hekk batut. “Għalfejn tinkwetaw?” qalilhom meta ġie f’tiegħu, “bl-umiljazzjonijiet niksbu s-saltna ta’ Alla’. L-aħħar kliem tiegħu lil uliedu u n-nobbli li nġabru madwaru kienu: “Kunu ġusti; ħobbu lill-fqar, u l-Mulej jagħtikom is-sliem fil-pajjiż tagħkom.”

Il-Beatu Amedew miet f’Vercelli (fil-Pjemonte) nhar it-Tnejn tal-Għid, 30 ta’ Marzu, 1472, ftit ġimgħat wara li għalaq it-38 sena. Kien ibbeatifikat fl-1677, bit-tħabrik ta’ San Franġisk de Sales u l-Kardinal Bona. Ħajtu nkitbet mill-kardinal ġiżwita San Robertu Bellarmino.

Ħsieb: Interessanti ninutaw il-parteċipazzjoni ta’ martu Jolanda fit-tmexxija tiegħu. Bħal donnu bejnu u bejn martu, kien hemm armonija u għaqda tant soda, li r-raġuni tagħha bla dubju, kienet l-għaqda tagħhom it-tnejn ma’ Kristu. Infatti, ma setax ma jkunx żwieġ b’saħħtu, ladarba nafu li martu kienet mara reliġjuża ħafna u hu kien dejjem jitħarreġ fil-penitenza u fit-talb. Alla kien jiġi l-ewwel u qabel kollox fil-ħajja ta’ din il-koppja rjali. U kien għalhekk li leħqu grad ta’ għaqda u unjoni li mhux kulħadd jasal għaliha. Imma x’qed jiġri mill-koppji nsara tal-lum? Għaliex daqshekk nuqqas ta’ qbil, infedeltajiet, qasmiet u firdiet? X’għandhom jagħtu każ biex jibqa’ jkollhom żwieġ b’saħħtu, dawk il-koppji li qed jitħajru jiżżewwġu bil-Knisja?

Dan hu d-diskors tat-8 ta’ Diċembru 2015, li l-Arċisqof Charles J. Scicluna qal waqt l-omelija tiegħu f’quddiesa għal dawk li kien għadhom kemm iżżewġu matul dik is-sena:

Għeżież koppji li żżewwiġtu din is-sena, l-ewwel awgurju tiegħi għalikom hu li intom tibqgħu ta’ kuljum tieħdu grazzja ma’ xulxin, u li jkollkom dik l-imħabba lejn xulxin li għandu Alla għalina.  

Il-Mulej għażilkom għal missjoni speċjali. L-ewwelnett li tħobbu lil xulxin u li bl-imħabba tagħkom lejn xulxin tkunu sinjal qawwi tal-imħabba ta’ Alla għad-dinja, għal kull bniedem. Intom u ssibu grazzja ma’ xulxin, tixhdu għall-grazzja li Alla ħa magħna. Aħna nistgħu ngħidu: Alla ħa grazzja magħna, uriena mħabba speċjali, ħabbna mhux għax konna gustużi, jew konna twajbin, jew konna qaddisin.

It-talba tiegħi llum hija li intom bħala miżżewġin tkunu, skont ir-rieda t’Alla u bil-koperazzjoni tagħkom, għajn ta’ ħajja għal xulxin, anke billi tnisslu wlied ġodda għall-familja tagħkom u għas-soċjetà.

Neżortakom, inħeġġiġkom, biex tikbru fil-qdusija u fl-imħabba. Kemm hi sabiħa l-espressjoni li nsibu fl-Ittra lill-Efesin 1:4: “għażilna Fih sa minn qabel il-ħolqien tad-dinja biex inkunu qaddisa u bla tebgħa quddiemu fl-imħabba.” Intom hekk se tkunu qaddisin, hekk se tkunu, bla tebgħa. Tgħiduli: ‘kultant niżloq fin-niexef taf!’ Kulħadd jgħaddi minn din l-esperjenza, ħafna drabi kuljum, imma nibqgħu xorta msejħin inkunu qaddisin billi kuljum inġeddu l-proponiment, l-impenn għall-imħabba. Intom din il-vokazzjoni tgħixuha billi tħobbu ħafna lil xulxin.

Infakkarkom fil-parir li San Ġorġ Preca ta lil Dr Spiteri. Meta qallu: ‘Sinjur, se niżżewweġ’, Dun Ġorġ qallu: ‘tajjeb, issa mur lura fid-dar fejn se tgħixu u fuq il-blata ta’ kull bieb ikteb tliet kelmiet: paċenzja, paċenzja, paċenzja.’ Bil-paċenzja li tieħdu b’xulxin, bis-saram ta’ din il-ħajja, biċ-ċirkustanzi li ssibu ruħkom fihom, intom tgħixu ħajja iżjed trankwilla, basta titgħallmu tieħdu paċenzja u ssiru tassew qaddisin.

Qabel xejn, uru ħniena bejnietkom. Meta tonqsu lil xulxin tqattgħux il-karti malajr, bl-għaġġla, għax dik faċli tagħmilha. Qisu li meta jberraq u jagħmel ir-ragħad, tagħmlu impenn bejnietkom – dan parir li jħobb jirrepeti l-Papa Franġisku – li tippruvaw tagħmlu paċi qabel torqdu. Tħallux ir-rankur, il-weġgħat, jibqgħu jikkankraw fikom. Kunu umli biżżejjed biex titkellmu fuq xi ħaġa li qed iddejaqkom. Ibżgħu għall-flus ta’ xulxin biex tgħixu fil-paċi. Timxix jew tmiddx il-pass ikbar milli l-Mulej tak, ħalli ma taqax fl-inkwiet u fid-dejn żejjed. Imma fuq kollox tittraskurawx dik is-siegħa fil-ġimgħa li tagħmlu fil-Knisja. Jiena nitlob li aħna l-qassisin ma ndejqukomx b’omeliji twal, imma li dik l-esperjenza ta’ darba fil-ġimgħa fit-tempju tal-Mulej tkun ħolqien ġdid, fejn terġgħu tibdew tieħdu r-ruħ mill-ġdid.

Ħaġa tajba ħafna wkoll hi li titolbu flimkien ta’ kuljum, imqar Sliema u Qaddisa, jew inkella talba spontanja b’idejkom f’xulxin bħalma għamiltu fil-mument qaddis tal-kunsens tagħkom meta ħadtu id il-leminija ta’ xulxin u wegħdtu fedeltà dejjiema lil xulxin”.

Tajjeb li nimxu fuq dawn il-pariri siewja u li NITOLBU ĦAFNA GĦALL-KOPPJI FIL-KNISJA. 

Talba: Mulej, il-Beatu Amedew tas-Savoja qdiek tajjeb kemm bħala raġel miżżewweġ kif ukoll bħala re qalbieni li, flimkien ma’ martu, ta kas tal-bżonnijiet tal-foqra fis-saltna tiegħu, agħti lilna lkoll, nitolbuk, il-grazzja li ngħixu bil-qdusija l-istat tal-ħajja tagħna u li naqdu d-doveri tagħna fuq il-post tax-xogħol u kull fejn nistgħu, ngħinu lill-foqra ta’ żmienna, bħala nsara tassew. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/blessed-amadeus-ix-of-savoy.html

Alternative Reading: https://catholicsaints.info/blessed-amadeus-of-savoy/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Amadeus_IX,_Duke_of_Savoy

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

27 ta’ Jannar: Santa Anġela Merici

Verżjoni Vidjo: Santa Anġela Merici

“Nitlobkom, agħmlu kemm tistgħu biex ittellgħuhom bl-imħabba, fil-għożża u bil-qalb, u mhux bis-suppervja u bil-herra. Kunu dejjem ta’ qalb tajba. Innutaw x’qalilna l-Mulej: ‘Tgħallmu minni, għax jien ta’ qalb ħelwa u umli.’ – Santa Anġela Merici lis-segwaċi tagħha.

36522SANTA ANĠELA MERICI
Verġni
1470 – 1540

Tagħrif: Santa Anġela twieldet fil-21 ta’ Marzu 1470, f’Desenzano, raħal fl-istat ta’ Venezja, l-Italja, minn familja ta’ bdiewa.

Ta’ għaxar snin tilfet il-ġenituri tagħha, u marret flimkien ma’ ħutha tgħix f’Saqlo ma’ zijuha li qiesha daqs bintu. Iżda meta kellha madwar 22 sena, zijuha miet, u reġgħet lura f’Desenzano.

X’ħin rat it-tfal tal-post telgħin bla ebda edukazzjoni Nisranija, iddispjaċiha ħafna, u ddeċidiet li tiddedika ruħha għall-edukazzjoni tat-tfal, speċjalment tat-tfajliet. Hekk fetħet skola f’Desenzano, u wara, fl-1516, fetħet oħra fi Brescia, fuq talba tan-nies t’hemm.

F’Novembru 1535 qiegħdet is-sisien tal-kongregazzjoni tagħha taħt il-patroċinju ta’ Santa Ursula verġni u martri (Ara Santa Ursula): minn hawn hu ġej li s-sorijiet tagħha huma magħrufin bħala Ursolini. Hi qiegħdet l-istituzzjonijiet tagħha taħt il-ħarsien ta’ Santa Ursula, verġni u martri.

Kellha xewqa kbira li tmur iżżur l-Art Imqaddsa, u negozjant kbir ta’ Brescia għenha bil-flus taqta’ xewqitha.

Meta kienet fi Kreta, tilfet id-dawl t’għajnejha. Iżda xorta waħda kompliet il-vjaġġ u żaret il-postijiet imqaddsa b’devozzjoni kbira. Imbagħad fi triqitha lura, meta kienet qed titlob quddiem il-kurċifiss fl-istess post fejn kienet għamiet, reġgħet ġiet tara.

Fl-1525, il-Papa Klement VII, li sama’ bix-xogħol tagħha, stedinha tieħu f’idejha kongregazzjoni ta’ sorijiet, f’Ruma, li kienu jaħdmu fl-isptarijiet. Meta qaltlu li hi xtaqet tibqa’ ddedikata għall-edukazzjoni tat-tfajliet, l-ommijiet ta’ għada, il-Papa berikha.

Nisa oħra bdew jingħaqdu magħha. Tul ħajjitha huma kienu għadhom lajċi, imma wara mewtha, fuq l-ispirazzjoni tagħha, bdew il-kongregazzjoni tal-Ursulini b’ħajja kkonsagrata bil-voti. Imma baqgħu jeżistu dejjem Ursulini lajċi li jgħixu f’darhom jew f’ħajja komunitarja bla voti. Imma l-iskop prinċipali tagħhom ilkoll hu t-tagħlim tat-tfal u għajnuniet lit-tfal, xebbiet u ommijiet fil-bżonn.

Dawn l-affarijiet nbidlu ftit snin wara l-mewt ta’ Santa Anġela speċjalment fl-influwenza ta’ San Karlu Borromeo u ġew modifikati matul is-sekli biex l-ideal ta’ servizz ta’ Santa Anġela jiġi adattat għall-ħtiġijiet li jitbiddlu tal-Knisja.

Santa Anġela Merici kienet tħobb tgħid: “Id-diżordni fis-soċjetà hija riżultat ta’ diżordni fid-dar” u l-iskop tagħha kien li terġa’ tagħmel Nisranija l-ħajja tal-familja – u l-ħajja tas-soċjetà – permezz tal-edukazzjoni ta’ nisa u ommijiet futuri.

Mietet fi Brescia fis-27 ta’ Jannar, 1540 meta kellha qrib is-70 sena. Kienet iddikjarata qaddisa minn Piju VII fl-1807.

Hi għandha żewġ distinzjonijiet: Kienet l-ewwel waħda li waqqfet kongregazzjoni għat-tagħlim; u l-ewwel waħda li waqqfet istitut sekulari fejn il-membri jibqgħu jgħixu d-dar bla ma jkollhom ilbies li jiddistingwihom, u ma jieħdu ebda voti formali.

Ħsieb: Nisa bħal Santa Tereża ta’ Avila u Santa Katerina ta’ Ġenova kkontribwew b’mod sinifikanti għar-Riforma Kattolika. Iżda fil-knisja tas-seklu 16, forsi l-ebda mara ma rrispondiet b’mod aktar kreattiv għall-ħtieġa ta’ riforma minn Santa Anġela Merici. Hi bniet komunitajiet li ħarrġu nisa mhux miżżewġa biex jgħixu ta’ Nsara u pprovditilhom post sikur ta’ unur fis-soċjetajiet lokali tagħhom.

Hi li kienet mara mhux miżżewġa hi stess, Anġela stabbiliet gruppi ta’ nisa mhux miżżewġa mill-klassijiet kollha soċjali fi Brescia u bliet oħra Taljani tat-Tramuntana. Hija riedet li n-nisa jkunu fid-dinja, iżda ma jkunux tad-dinja. Allura huma kkonsagraw ruħhom lil Alla u wiegħdu li jgħixu ċ-ċelibat. Iżda kienu jgħixu d-dar mal-familji tagħhom u fittxew modi biex iservu lill-ġirien tagħhom. Fl-1535, Anġela organizzat dawn il-gruppi fil-Kumpanija ta’ Santa Ursula, li aktar tard bdew jissejħu l-Ursolini. Xi ħaġa li kienet unika għal żmienha, l-assoċjazzjoni tagħha antiċipat l-istituti sekulari moderni u l-komunitajiet tal-lajċi kkonsagrati.

Anġela tat lill-Ursulini struttura militari, li tiddividi l-ibliet f’distretti rregolati ġerarkikament minn nisa Nsara maturi. Dan id-disinn ippermetta lill-komunità biex tappoġġja l-membri li setgħu jgħixu ta’ Nsara kuljum u b’hekk tipproteġihom minn influwenzi spiritwalment ħżiena u ta’ ħsara għar-ruħhom.

Ir-regola li Anġela kitbet għall-kumpanija teħtieġ li l-membri jibqgħu fidili għall-affarijiet bażiċi Nsara. Fis-silta li ġejja, hija tispjega l-importanza tat-talb vokali u mentali ta’ kuljum:

“Kull waħda mill-aħwa għandha tkun mehdija fit-talb, mentali kif ukoll vokali, u midħla tas-sawm. Għax l-Iskrittura tgħid li mat-talb meħtieġ is-sawm. U bis-sawm aħna nimmortifikaw l-aptiti tagħna tal-ġisem u tas-sensi, għalhekk b’talbna nitolbu lil Alla għall-grazzja ta’ ħajja spiritwali vera. Għalhekk, minħabba l-ħtieġa kbira li għandna għall-għajnuna divina, irridu nitolbu dejjem bil-moħħ u bil-qalb, kif inhu miktub, ‘Itolbu dejjem’ (1Tessalonikin 5:17). Għandna nissuġġerixxu t-talb vokali frekwenti lil kulħadd li jipprepara l-moħħ billi jeżerċita lis-sensi tal-ġisem. Allura kull waħda minnkom, kuljum għandha tgħid b’devozzjoni u attenzjoni mill-inqas l-Uffiċċju tal-Madonna (Ara Uffiċċju tal-Madonna) u s-seba’ Salmi Penitenzjali (Salm 6, 32, 38, 51, 102, 130, u 143) għaliex waqt li nitolbu l-Uffiċċju, aħna nkunu qed nitkellmu ma’ Alla.”

F’mewtha fl-1540, Angela Merici kienet bdiet 24 grupp. Matul is-snin l-Ursulini ffjorixxew bħala l-eqdem u waħda mill-aktar ordnijiet rispettati tat-Tagħlim tal-Knisja.

Tajjeb ngħidu li hawn Malta, is-Sorijiet Ursulini ġew imwaqqfa minn Mons. Isidoro dei Conti Formosa fl-1887 biex jieħdu ħsieb it-tfal u t-trabi fqar u abbandunati. Għandhom tmint idjar f’ Malta, tlieta f’Noto, u oħra f’Katanja. Maż-żmien, l-appostolat kompla nfirex fi skejjel tat-tfal iż-żgħar, fit-tagħlim tal-katekiżmu, u f’oqsma oħra sew f’Malta kif ukoll barra. Għal aktar tagħrif, mur: (The Ursuline Sisters of Saint Angela Merici)

 • U int, kemm tagħtiha importanza l-ħajja ta’ talb b’dixxiplina u b’impenn u t-tagħlim tal-Katekiżmu Kattoliku bħala mezzi biex iżommuna mbiegħda minn perikli li jistgħu jagħmlu ħsara lil ruħna?

Talba: Agħtina, Mulej, li l-verġni Santa Anġela Merici ma tieqaf qatt tirrikmandana lill-ħniena tiegħek, biex, fuq l-eżempju tal-imħabba u l-għaqal tagħha, iseħħilna nħarsu t-tagħlim tiegħek u nistqarruh bl-imġiba kollha tagħna. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://mycatholic.life/saints/saints-of-the-liturgical-year/january-27-saint-angela-merici-virgin/

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-angela-merici-129

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Angela_Merici

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

21 ta’ Diċembru: San Pietru Kanisju

Verżjoni Vidjo: San Pietru Kanisju

“Għandek kemm għandek x’tagħmel, bil-għajnuna ta’ Alla, tista’ tlaħħaq ma’ kollox.” ~ San Pietru Kanisju

prt.stpetercanisius_2048xSAN PIETRU KANISJU
Saċerdot u Duttur tal-Knisja
1521 – 1597

Tagħrif: San Pietru twieled f’Nijmegen, l-Olanda fl-1521. Missieru kien is-Sindku tal-Belt.

Meta kellu 15-il sena mar jistudja fl-Università ta’ Cologne fejn iggradwa fil-filosofija. Hawhekk iltaqa’ ma’ San Pietru Faber, kumpann ewlieni ta’ San Injazju ta’ Loyola.

Minn Cologne mar fl-Università ta’ Louvain biex jistudja l-liġi, iżda hawnhekk ġietu l-ħajra li jsir saċerdot. Mar sab lil Patri Faber li kien f’Mainz, u għamel l-eżerċizzi spiritwali taħt id-direzzjoni tiegħu u daħal Ġiżwita.

Qaddes fis-sena 1546, u sar l-ewwel Ġiżwita Ġermaniż. Fetaħ dar tal-Ġiżwiti f’Cologne u ntefa’ jikteb u jipprieTka waqt li kien jgħallem fl-Università.

Attenda għall-Konċilju ta’ Trentu u tkellem fih darbtejn. Wara, mar Ruma fejn San Injazju ma damx ma bagħtu jgħallem fl-ewwel skola li l-Ġiżwiti kienu għadhom kemm fetħu f’Messina.

Fl-1549, il-Papa Pawlu III talab lil San Injazju jibgħat xi Professuri Ġiżwiti fl-Università ta’ Ingolstadt. L-għażla ta’ San Injazju waqgħet fuq San Kanisju.

Fl-1552, fuq talba tar-Re Ferdinand, San Kanisju mar jgħallem fl-Università ta’ Vjenna. Riduh isir Isqof tal-belt iżda m’aċċettax, u meta l-Papa Ġulju III għamlu amministratur tad-Djoċesi, irnexxielu jeħles minn din il-kariga wara sena. Fl-1556, ġie maħtur minn San Injazju l-ewwel Provinċjal tal-Ġermanja ta’ Fuq. Sadanittant baqa’ jaħdem bla heda għar-riforma kattolika kontra l-Protestantiżmu. Ipprietka fil-biċċa l-kbira tal-ibliet u l-irħula kollha tal-Ġermanja.

Il-lista tal-kitbiet tiegħu hi twila ferm. L-ittri biss ilaħħqu mat-tmien volumi. Hawn msemmi ħafna għat-tliet kotba tal-Katekiżmu li kiteb għat-tfal, għaż-żgħażagħ u għall-kbar.

Fl-1580 mar fi Fribourg, l-Iżvizzera biex iwaqqaf kulleġġ li llum sar l-Università ta’ Fribourg. Baqa’ fl-Iżvizzera għall-aħħar 17-il sena ta’ ħajtu, u miet fl-istess kulleġġ, fil-21 ta’ Diċembru, 1597. Ħalla warajh legat kbir enormi ta’ xogħol appostoliku li wettaq għall-Knisja li hu tant ħabb.

Il-Papa Piju XI żied ismu fil-lista tal-Qaddisin u ddikjarah Duttur tal-Knisja. Hu magħruf bħala “t-Tieni Appostlu tal-Ġermanja,” wara San Bonifazju.

Ħsieb: L-isforzi bla jaqtgħu ta’ Pietru Kanisju huma eżempju tajjeb għal dawk involuti fit-tiġdid tal-Knisja jew fit-tkabbir tal-morali fin-negozju jew fil-gvern. Huwa meqjus bħala wieħed li ħoloq l-istampa Kattolika, u jista’ faċilment ikun mudell għall-awturi jew il-ġurnalisti Nsara ta’ żminijietna. L-għalliema jistgħu jaraw fil-ħajja tiegħu passjoni għat-trażmissjoni tal-verità.

L-istemma tal-Ġiżwiti hi monogramma, it-tlitt ittri ta’ “Iesus Hominum Salvator” (IHS). Forsi dan nafuh diġà. Imma din l-istemma tfakkarna l-ħin kollu f’realtà li aħna m’għandna ninsew qatt: iċ-ċentralità ta’ Kristu, li Sant’Injazju ried proprju jsejħilha “ta’ Ġesù” biex juri il-punt ta’ riferenza. Mhux biss, imma fil-bidu tal-Eżerċizzi Spiritwali wkoll, iqegħedna quddiem il-Mulej tagħna Ġesù Kristu, quddiem il-Ħallieq u s-Salvatur tagħna “biex noħorġu mill-imħabba tagħna nfusna, mix-xewqat u l-interessi tagħna.”

M’hijiex għalxejn il-mistoqsija għalina lkoll:

 • Kristu huwa ċ-ċentru ta’ ħajti?
 • Inqiegħed jien tassew lil Kristu fiċ-ċentru ta’ ħajti?

Għaliex dejjem hemm it-tentazzjoni li naħsbu li nkunu aħna fiċ-ċentru. U meta nqiegħdu lilna nfusna u mhux lil Kristu fiċ-ċentru, niżbaljaw.  Kristu huwa l-ħajja tagħna!

Għaċ-ċentralità ta’ Kristu tikkorispondi wkoll iċ-ċentralità tal-Knisja: huma żewġ nirien li ma jistgħux jiġu mifrudin: jien ma nistax nimxi wara Kristu jekk mhux fil-Knisja u mal-Knisja. U f’dan il-każ ukoll, aħna qegħdin għall-qadi ta’ Kristu u tal-Knisja, l-Għarusa ta’ Kristu l-Mulej tagħna, li hija l-Knisja Qaddisa Ommna Ġerarkika.

Irridu nħallu lilna nfusna niġu mirbuħa minn Kristu u dan ifisser inkunu dejjem b’ħarsitna lejn dak li hemm quddiemna, lejn l-għan tagħna, li hu Kristu (ara Filippin 3:14) u nsaqsi lili nnifsi bil-verità u bis-sinċerità:

 • X’għamilt jien għal Kristu?
 • X’qiegħed nagħmel jien għal Kristu?
 • X’għandi nagħmel jien għal Kristu?

Ejjew nitolbu li San Pietru Kanisju jgħinna nqiegħdu dejjem fiċ-ċentru ta’ ħajjitna u tal-qadi tagħna lil Kristu u l-Knisja tiegħu; nitolbuh jgħinna nħallu lilna nfusna niġu mirbuħa minn Kristu biex nimxu warajh u naqduh f’kull sitwazzjoni. Ħa nimxu fuq l-eżempji u t-tagħlim tiegħu, u nitolbu lilu u lill-qaddisin l-oħra, biex jimxu magħna fi triqtna, u jkomplu jgħallmuna biex nagħmlu kollox bl-umiltà, għall-akbar glorja t’Alla!

Jekk għandna ħafna x’nagħtu, kif għamel Pietru Kanisju, jew jekk għandna biss ftit x’nagħtu, kif għamlet l-armla fqira fl-Evanġelju ta’ Luqa (ara Luqa 21:1-4), l-importanti hu li lkoll nagħtu milli għandna. Huwa b’dan il-mod li Pietru tant baqa’ eżemplari għall-insara f’erà ta’ bidla mgħaġġla meta aħna msejħa li nkunu fid-dinja imma mhux tad-dinja.

Talba: Għażiż San Pietru Kanisju, Duttur u Difensur tal-Knisja, li fost affarijiet oħra, ikkomponejt kotba li għenu u ispiraw għadd kbir ta’ nies f’ħafna artijiet, għin lil dawk li għandhom f’idejhom il-ministeru tal-katekiżmu biex jikkomunikaw it-tagħlim vera ta’ Kristu b’modi li jistgħu jinftiehmu fiż-żminijiet tal-lum sabiex kulħadd jitqanqal biex jimxi wara Kristu. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-petrus-canisius.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-peter-canisius/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Canisius

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

27 ta’ Settembru: San Vinċenz De Paule

Verżjoni Vidjo: San Vinċenz De Paule

“Mur għand il-foqra u ssib lil Alla.” San Vinċenz De Paule

700c36_450379d7c938438f81163d14456d11bb_mv2SAN VINĊENZ DE PAULE
Saċerdot
1581 – 1660

Tagħrif: San Vinċenz twieled f’Pouy, qrib il-muntanji Pirinej, Franza, fl-24 ta’ April, 1581. Il-ġenituri tiegħu kellhom daqsxejn ta’ razzett żgħir li minnu kienu jaqilgħu l-għajxien tagħhom. Meta l-missier ra li ibnu Vinċenz kien inklinat ħafna lejn l-istudju, iddeċieda li jedukah, u bagħtu jistudja f’kulleġġ immexxi mill-Franġiskani.

Meta Vinċenz kien qed jistudja, laqa’ talba ta’ wieħed sinjur mid-distrett biex ikun l-għalliem privat ta’ wliedu. Hekk ma baqax iktar ta’ piż finanzjarju fuq missieru.

Fl-1596 daħal l-Università ta’ Toulouse biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. Fl-1600, sar saċerdot u baqa’ jistudja sal-1605, meta telaq lejn Marsilja biex jiġbor somma ġmielha ta’ flus li kienet imħollija lilu. Hu u ġej lura bil-baħar, il-pirati qabżu fuq il-ġifen tiegħu, u lilu ħaduh Tuneż. Hemm dam madwar sentejn u qeda tliet sidien bħala lsir, l-aħħar wieħed kien apostata, minn Nisrani sar Mawmettan. Bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu Vinċenz ħajru jerġa jsir Nisrani, u flimkien miegħu ħarab minn Tuneż. Wara mawra qasira f’Ruma rritorna Franza fl-1607.

Mar Pariġi u hemm iltaqa’ ma’ Monsinjur de Berulle li wara nħatar Kardinal, u fuq il-parir tiegħu sar Kapillan ta’ Clinchy, raħal żgħir qrib il-belt, fl-1611. Fl-istess waqt kien ukoll kappillan tar-Reġina Margerita ta’ Valois, u għalliem privat ta’ wlied il-Konti de Gondi li kien Ġeneral tax-xwieni kollha ta’ Franza.

Fl-1617, beda jipprietka l-missjonijiet. Darba meta kien f’raħal, sama’ l-aħħar qrara ta’ wieħed fqir qabel miet, u ntebaħ kemm il-fqar ta’ Franza kellhom bżonn min jieħu ħsiebhom. Minn dakinhar intefa’ b’ruħu u b’ġismu jaħdem għall-fqar, fil-ħabsijiet, fl-isptarijiet u fost l-ilsiera tax-xwieni. Fl-1619, inħatar uffiċjalment bħala Kappillan tal-ilsiera tax-xwieni.

Fl-1625, waqqaf il-“Kongregazzjoni tal-Missjoni” li l-membri tagħha saru magħrufa bħala “Lazzaristi” minħabba li l-kunvent li kien qed  sar bħala d-Dar Ċentrali u kien iġib l-isem ta’ San Lazzru “Saint Lazare”, f’Pariġi.

Bil-għajnuna ta’ Santa Louise de Marillac waqqaf il-“Kongregazzjoni tas-Sorijiet tal-Karità” li l-“Kappella tagħhom kienet il-knisja parrokkjali u l-kunvent tagħhom kien fil-‘wards’ tal-morda fl-isptarijiet u fit-toroq mal-fqar.”

Bil-għajnuna tal-membri ta’ dawn il-kongregazzjonijiet huwa waqqaf orfanatrofji għas-subien u għall-bniet, sptarijiet, djar għall-kura tal-mard tal-moħħ, u rnexxielu jifdi iktar minn 1,200 ilsir f’Tuneż u fl-Alġier.

Kien bniedem li jġib il-ferħ kull fejn jersaq. Kien sensittiv ħafna għall-bżonnijiet tal-oħrajn. Is-sabiħa hi li ma kienx hekk minn dejjem anzi kif jgħid hu stess kellu jissielet bis-sħiħ biex jirbaħ it-temperament supperv, żorr u aħrax li kellu.

San Vinċenz miet fis-27 ta’ Settembru, 1660. Il-Papa Klement XII niżżel ismu fil-lista tal-Qaddisin. Il-Papa Ljun XIII ħatru Patrun tal-Istituzzjonijiet tal-Karità tal-Knisja.

Ħsieb: “Stinka biex tkun kuntent ukoll meta ssib ruħek imdawwar b’ħafna affarijiet li jikkaġunaw l-iskuntentizza. Oqgħod attent li ma taħkmekx l-għira għax din teqred l-imħabba fraterna.” (Minn ittra ta’ San Vinċenz De Paule)

Id-don ta’ San Vinċenz De Paule li jintegra s-servizz ta’ karità tiegħu ma’ ħajja profonda ta’ talb huwa wieħed mill-akbar attrazzjonijiet tiegħu għall-Insara kontemporanji. It-taħlita ta’ talb u ta’ azzjoni ta’ Vinċenz appellat lil għexieren ta’ eluf ta’ fidili matul l-aħħar tliet sekli. Huwa għad għandu u jibqa’ jkollu valur spiritwali li jdawwal lin-nies li:

 • jiġġieldu biex jintegraw it-talb u l-meditazzjoni b’servizz għall-proxxmu fil-bżonn;
 • jiġu eżawriti mill-attività tagħhom minflok ma jiġu nutriti minnha;
 • raw lil Alla fil-foqra, fil-morda, fin-nies bla dar, u f’dawk b’diżabbiltà.

Vinċenz dejjem se jibqa’ jkun ħabib u kumpann tajjeb għal kull min ifittex bilanċ bejn l-azzjoni u l-kontemplazzjoni, jorganizza ħidmiet tajba ta’ karità, jiddependi fuq il-Providenza Divina, jorganizza attivitajiet intelliġenti u jintelaq b’fiduċja sħiħa f’Alla.

Il-Knisja hija għall-ulied kollha ta’ Alla, sinjuri u fqar, bdiewa u skulari, dawk sofistikati u sempliċi. Imma ovvjament l-ikbar tħassib tal-Knisja għandu jkun għal dawk li jeħtieġu l-iktar għajnuna: dawk li jkunu bla saħħa minħabba mard, faqar, injoranza jew krudeltà. Vinċenz De Paule huwa patrun partikolarment xieraq għall-Kristjani kollha llum, meta l-ġuħ tassew jagħmel tiegħu, u l-għajxien għoli tal-għonja jinsab dejjem aktar f’kuntrast qawwi mad-degradazzjoni fiżika u morali li fiha ħafna minn ulied Alla huma mġiegħla jgħixu.

Id-devozzjoni ta’ Vinċenz qatt ma ċċaqalqet u hu volontarjament ta ħajtu biex iservi lill-ifqar fost il-foqra. Bħal Santa Tereża ta’ Kalkutta, Vinċenz ra lil Kristu fl-uċuħ tal-foqra u fittex li jservih permezz tal-ħidma tiegħu. Ix-xhieda tiegħu llum tkompli tagħti l-frott mhux biss fil-kongregazzjonijiet reliġjużi diversi li jittraċċaw l-oriġini tagħhom għal San Vinċenz  De Paule, iżda wkoll fis-Soċjetà San Vinċenz De Paule, imwaqqfa fl-1833 mil-lajċi, Frederic Ozanam, u li hija organizzazzjoni internazzjonali li sservi lil dawk li jsofru minn diżastri naturali u gwerer.

 • Inti tara lil Alla fin-nies l-aktar fil-bżonn?
 • Qalbek sensittiva biżżejjed lejn il-ħtiġijiet tal-oħrajn madwarek?
 • Tfittex li tgħin mill-aħjar li tista’ lill-batuti?
 • Tmur iżżur lill-morda u l-anzjani fid-djar jew sptarijiet biex tkun ta’ kenn għalihom?
 • Twarrab xi ftit flus għall-karità?

TalbaAlla Ħanin, ġedded  fina l-ispirtu ta’ San Vinċenz De Paule,
– ħeġġeġ fina n-nar tal-imħabba tiegħek.
Alla Twajjeb, urina kif nibku ma’ dawk li jibku,
– imla l-qlub tagħna bil-kompassjoni u l-imħabba.
Alla Ħallieq, inti titlob lin-nisa u l-irġiel biex jimxu fuq l-eżempju ta’ San Vinċenz De Paule,
– agħtina għajnejn li jaraw lil Kristu fil-batuti u l-foqra. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-vincent-de-paul-607

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-vincent-de-paul/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_de_Paul

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.