8 ta’ Awwissu: San Duminku

Verżjoni Vidjo: San Duminku

“Qam bħal nar predikatur ġdid tas-salvazzjoni. Kelmtu kienet tħeġġeġ bħal torċa. Kellu f’fommu tagħlim is-sewwa, u ebda ħażen ma nstablu fuq xufftejh.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Duminku (Sirak 48:1; Malakija 2:6a).

89916952_o.jpgSAN DUMINKU
Saċerdot
1170 – 1221

Tagħrif: San Duminku twieled f’Calaruega, Spanja, fl-1170. Meta kellu erbatax-il sena daħal l-Università, ta’ Palencia, biex jistudja l-filosofija u t-teoloġija. Waqt li kien għadu student sar Kanonku tal-Katidral ta’ Osma. Wara l-Ordinazzjoni tiegħu fl-1195, mar jgħix mal-Kanonċi skont ir-Regola ta’ Santu Wistin. Fl-1201, sar il-Pirjol tal-Kapitlu.

Fl-1204, kien mal-Isqof tiegħu qed jivvjaġġa fi Franza, u ra l-ħsara li kienu qed jagħmlu l-Albiġiżi, (minn Alby, Franza, li fost tagħlim eretiku ieħor kienu jsostnu li l-ispiritwali huwa tajjeb, u l-materjali huwa ħażin, u li Ġesù ma twelidx tassew minn Marija). Flanguedoc iltaqa’ ma’ wieħed Albiġiż u għadda l-lejl kollu jiddiskuti miegħu sakemm ikkonvinċieh u rah jerġa’ jħaddan it-twemmin Kattoliku.

Minn din il-laqgħa, San Duminku ra ċar li l-missjoni tiegħu kienet li jipprietka l-Vanġelu u jikkumbatti l-ereżija ta’ l-Albiġiżi. Għalhekk ġabar madwaru grupp ta’ għalliema biex jgħinuh iwettaq il-ħsieb tiegħu, u b’xi nisa minnhom waqqaf il-kunvent ta’ Prouille fl-1206. Huwa baqa’ f’Languedoc għal kważi għaxar snin jipprietka bla serħan.

Fl-1212, mar Toulouse, u fl-1215, attenda r-Raba’ Konċilju Lateran, f’Ruma.

Lura f’Toulouse waqqaf l-Ordni tal-Predikaturi jew kif saru magħrufin “Id-Dumnikani,” fil-25 ta’ April, 1215. L-għan prinċipali tal-Ordni kien li l-membri tiegħu jgħaqqdu l-għerf mal-qdusija u s-sempliċità, tal-ħajja u jipprietkaw il-Vanġelu ħalli jikkumbattu l-ereżija ta’ l-Albiġiżi. Il-Papa Onorju III approva l-Ordni f’Diċembru, 1216.

F’qasir żmien id-Dumnikani xterdu fi Spanja, fi Franza, l-Ingilterra, l-Italja u f’pajjiżi oħra. Fl-1220, il-Papa Onorju III ħatar lil San Duminku bħala Superjur Ġenerali tal-Ordni. F’dik l-istess sena, San Duminku sejjaħ l-ewwel Kapitlu Ġenerali, f’Bologna.

San Duminku kien ikun spiss ħsiebu f’Alla, jekk ma kienx jitkellem fuq Alla bil-prietki tiegħu, kien jitkellem ma’ Alla fit-talb. Ma kienx jgħaddi mument li ma jaħsibx f’Alla.

F’Bologna marad u wara xi tliet ġimgħat miet, fis-6 ta’ Awwissu, 1221. Il-Papa Girgor IX ipproklamah Qaddis, fl-1234.

Huwa għamel ir-Rużarju devozzjoni mill-aktar popolari speċjalment biex jikkumbatti l-ereżija tal-Albiġiżi.

Il-fdal tiegħu jinsab meqjum Bologna, fil-Bażilika tal-Patrijiet Dumnikani. Dakinhar li miet il-Fundatur, kien hemm diġà fuq 60 kunvent tal-patrijiet, li kienu fl-Italja, fi Franza, fi Spanja, fl-Ingilterra, fil-Polonja, fil-pajjiżi Skandinavi, fil-Palestina, eċċ.

Illum id-Dumnikani jinsabu mxerrdin ma’ kullimkien. Kellhom tul 700 sena, iktar minn 40 qaddis, mijiet ta’ beati, fosthom ħafna martri, 4 Papiet, mal-100 kardinal u mijiet kbar ta’ Isqfijiet, barra minn tant għorrief ewlenin, fosthom San Tumas t’Aquino u San Albertu Manju.

Duminku, bniedem ta’ talb, ta’ penitenzi ħorox, imma wkoll ta’ ħlewwa u tjieba ma’ kulħadd, kien ċertament wieħed mill-ikbar ġganti ta’ għerf u ta’ qdusija, li qatt kellha l-Knisja Mqaddsa.

Ħsieb: Qari minn dokumenti fuq l-istorja tal-Ordni tal-Predikaturi bit-titlu ‘Kien jitkellem ma’ Alla jew fuq Alla’:

“Duminku kien bniedem ta’ virtù kbira, imħeġġeġ kollu kemm hu bl-imħabba ta’ Alla; bla dubju ta’ xejn, kien mimli bil-ġieħ u bil-grazzja. Kellu karattru tassew qawwi u dejjem l-istess, u ma kienx jinbidel ħlief meta jħoss u jħenn għall-oħrajn. U billi l-hena tal-qalb jidher f’wiċċ il-bniedem, it-tjieba u l-ferħ li kienu jidhru fuq il-wiċċ ta’ Duminku kienu jixhdu s-sliem u l-hena ta’ qalbu.

Kien iġib ruħu ta’ bniedem evanġeliku kullimkien, bil-kliem u bl-għemil. Matul il-ġurnata, ħadd daqsu ma kien ikun hekk twajjeb u ħlejju ma’ ħutu u sħabu. Fis-sigħat tal-lejl, ħadd daqsu ma kien idum jishar u jitlob b’ħafna modi. Ma kontx tarah wisq jitkellem jekk mhux ma’ Alla, jiġifieri fit-talb, jew fuq Alla; u kien iwissi lil ħutu r-reliġjużi biex jagħmlu hekk huma wkoll.

L-aktar ħaġa partikolari li sikwit kien jitlob lil Alla kienet dik li jimlieh bi mħabba tassew, u li jqawwih fil-ħidma u t-tħabrik għas-salvazzjoni tal-bnedmin; kien iqis li ma jistax ikun tassew membru ta’ Kristu qabel ma jingħata kollu kemm hu u b’ħiltu kollha biex jirbaħ l-erwieħ, bħalma Sidna Ġesù, is-Salvatur tal-bnedmin, ta lilu nnifsu kollu kemm hu għas-salvazzjoni tagħna. Għal din il-ħidma, wara li kien ilu żmien twil jaħseb, waqqaf l-Ordni tal-Predikaturi.

Bosta drabi, bil-kliem u bil-kitba, kien iwissi lil ħutu r-reliġjużi ta’ dan l-Ordni biex jitgħallmu fuq il-Kotba Mqaddsa tat-Testment il-Ġdid u l-Qadim. Hu nnifsu kien dejjem iġorr miegħu l-Evanġelju ta’ San Mattew u l-Ittri ta’ San Pawl u kien jistudjahom ħafna hekk li sar qisu jafhom bl-amment.

Darbtejn jew tliet darbiet għażluh biex isir Isqof, iżda hu qatt ma ried, għax aktar xtaq jibqa’ jgħix fil-faqar ma’ ħutu r-reliġjużi milli jsir Isqof xi mkien. Sa l-aħħar ta’ ħajtu baqa’ jħares bla mittiefes il-ġieħ tas-safa tiegħu. Kien jixtieq li jiġi msawwat u mqatta’ bċejjeċ u jmut għall-fidi ta’ Kristu. Il-Papa Girgor IX stqarr dan fuqu: ‘Jiena nafu b’raġel li mexa għalkollox fuq il-mudell tal-Appostli. Ma hemmx dubju li ssieħeb mal-istess Appostli fil-glorja tas-sema.’

Min jaf kemm ġid sar permezz tar-Rużarju! Kemm nies għamlu mewta tajba, kemm nies biddlu ħajjithom, kemm grazzji nqalgħu! Ejjew ma ninsewx li hu l-aktar talba li tagħti unur lill-Madonna u dik li hi tkun qed tistenniena nitolbu bil-ħerqa. Tassew li kulħadd jafu dan, imma kulħadd jitolbu? Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjows kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Il-Beatu Ġordan tas-Sassonja (ara Ġordan tas-Sassonja) kiteb hekk fuq San Duminku:
“Xejn ma kien ifixkel l-ekwanimità tiegħu, il-paċi u s-serenità tar-ruħ, jekk mhux is-simpatija lejn il-batuti. Wiċċu kien jirrifletti l-vera ferħ li kien iħoss. Duminku kien ħabib u ferrieħi. Kont tara fih dik il-paċi ġenwina tar-ruħ.”

 • U fik, taħseb lin-nies jistgħu jaraw dik il-paċi li l-Mulej wiegħed lil dawk li jimxu fit-triq tas-Sewwa?
 • Qiegħed/ Qiegħda xxandar lil Kristu bi kliemek u l-aktar b’għemilek?

Talba: Mulej, int għamilt lil San Duminku predikatur mill-aqwa tal-verità tiegħek: agħmel li huwa jgħin lill-Knisja tiegħek bil-merti u t-tagħlim tiegħu, u li jidħol għaliha quddiemek bit-talb qaddis tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.franciscanmedia.org/saint-dominic/

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-dominic-556

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Dominic

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

5 ta’ Awwissu: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma

Verżjoni Vidjo: Id-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Marija Maggiore f’Ruma

“Qaddisa Marija, Omm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-siegħa tal-mewt tagħna.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa tad-Dedikazzjoni tal-Bażilika ta’ Santa Maria Maggiore f’Ruma.

basilcamarymajor.jpgID-DEDIKAZZJONI TAL-BAŻILIKA TA’ SANTA MARIJA MAGGIORE F’RUMA

Fis-sena 355, fi żmien il-Papa San Liberju (352-366), kienet inbniet knisja fuq il-għolja Eskwilin, f’Ruma, iddedikata lill-Madonna, li biż-żmien kienet saret magħrufa bħala l-“Bażilika Liberjana.”

Fis-sena 431, ftit wara l-Konċilju ta’ Efesu kien stqarr li Omm Ġesù hi Omm Alla, il-Papa Sistu III kabbar din il-knisja u kkonsagraha f’ġieħ l-Omm qaddisa ta’ Alla.

Din il-Bażilika hija l-iktar waħda antika fost il-knejjes tal-Punent li huma ddedikati f’ġieħ il-Madonna, taħt it-titlu ta’ Omm Alla. Biż-żmien saret magħrufa bħala ”Santa Marija Maggiore.” Ġieli tissejjaħ ukoll “Santa Maria ad praesepe” għax fiha hemm miżmuma s-suppost relikwija tal-maxtura ta’ Betlem.

Hi wkoll waħda mit-tliet knejjes patrijarkali, li fihom il-Papa jmexxi l-funzjoni f’ċerti okkażjonijiet. Iż-żewġ knejjes patrijarkali l-oħra huma ta’ San Pietru u ta’ San Ġwann Lateran.

Fis-seklu disgħa xterdet leġġenda li wasslet biex din il-festa tibda tissejjaħ “Il-Festa tal-Madonna tas-Silġ.” Li skont il-leġġenda, għatta l-post fejn il-Madonna riedet li tinbnielha knisja. Permezz ta’ dehra tagħha, lil wieħed għani jismu Ġanni, talbitu li tinbena knisja ddedikata lilha fuq il-post li kellha turih. B’hekk inbniet il-knisja fil-pontifikat tal-Papa Liberju fuq il-post muri mill-Madonna fuq il-għolja Esquilino. Fl-iskrizzjoni tad-dedika tal-Papa Sistu dan il-fatt mhux imsemmi. Ebda tifkira ma nsibu ta’ dan il-miraklu qabel xi mijiet ta’ snin wara, u issa hu magħruf bħala leġġenda.

Kummissjoni għar-riforma tal-Brevjarju rrikkmandat lill-Papa Benedittu XIV, fl-1742, biex din il-festa terġa’ tissejjaħ “Id-Dedikazzjoni ta’ Santa Marija” bħal qabel. Dan it-tibdil għadu ma sarx ħlief fil-kalendarju l-ġdid tal-Benedittini (1915).

Din il-knisja hi waħda mill-aktar magħrufa fid-dinja għad-devozzjoni tal-fidili lejn il-Madonna. Ġewwa l-Knisja hemm pittura tal-Madonna bit-tfajjel ċkejken li jingħad li kien ix-xogħol ta’ San Luqa. Din hija magħrufa bħala “Salus Populi Romani” jiġifieri l-protettriċi tal-poplu Ruman. Il-Papa Franġisku, l-għada li kien elett, kmieni filgħodu għamel viżta privata quddiem dan il-kwadru, poġġa bukkett ward u qagħad jitlob lill-Madonna.

Ħsieb: Fl-Eżortazzjoni Appostolika “Marialis Cultus” il-Qaddis Papa Pawlu VI għat-tmexxija tajba u l-iżvilupp tad-devozzjoni lejn l-Imqaddsa Verġni Marija, insibu dan:

“Marija mhux biss hija mudell tal-Knisja kollha fit-taħriġ tal-qima divina, imma hija wkoll għalliema tal-ħajja spiritwali għal kull nisrani. Sa mill-bidu l-insara bdew iħarsu lejn Marija u bħalha jagħmlu ħajjithom qima ‘l Alla u jagħmlu l-qima bħala l-impenn ta’ ħajjithom. Sa mir-raba’ seklu, San Ambroġ meta kien ikellem lin-nies kien jgħidilhom li jittama li kull wieħed minnhom ikollu l-ispirtu ta’ Marija biex ifaħħar ‘l Alla: ‘Għandu jkun f’kull nisrani l-ispirtu tagħha biex jifraħ f’Alla.’

Fuq kollox Marija hija l-mudell ta’ dik il-qima li tagħmel mill-ħajja offerta lil Alla. Dan hu tagħlim antik, imma li jiswa għal dejjem u li kulħadd jista’ jisma’ billi jagħti każ tat-tagħlim tal-Knisja, u billi jisma’ l-leħen tal-Verġni meta minn qabel wettqet it-talba tal-għaġeb li għamel il-Mulej: ‘Ikun li trid int’ (Mattew 6:10), billi wieġbet għall-ħabbâr ta’ Alla: ‘Hawn jien il-qaddejja tal-Mulej: isir minni skont kelmtek’ (Luqa 1:38). L-‘iva’ ta’ Marija hija tagħlima u eżempju għall-insara kollha biex l-ubbidjenza għar-rieda tal-Missier tkun it-triq u l-mezz tal-qdusija tagħhom.

Min-naħa l-oħra huwa importanti li tara kif il-Knisja turi b’ħafna modi ta’ qima r-relazzjoni tagħha ma’ Marija:

 • b’qima kbira meta taħseb fuq il-kobor tal-Verġni li saret Omm il-Verb inkarnat permezz tal-Ispirtu;
 • bi mħabba li tħeġġeġ meta tara ‘l Marija, omm spiritwali tal-membri kollha tal-ġisem mistiku;
 • b’tama meta tħoss l-id tal-Avukata u l-Għajnuna tagħha;
 • b’servizz ta’ mħabba meta tara fil-qaddejja umli tal-Mulej is-Sultana tal-Ħniena u l-Omm tal-grazzja;
 • b’eżempju ħerqan meta taħseb fuq il-qdusija u l-virtujiet tal-‘Mimlija bil-Grazzja’ (Luqa 1:28);
 • bi stagħġib kbir meta tara fiha ‘ix-xbieha l-aktar safja li tixtieq u tittama li tkun;’
 • bi studju bir-reqqa meta tara fis-Sieħba tal-Feddej li ġa għandha sehem sħiħ mill-frott tal-misteru tal-Għid, minħabba l-milja tagħha tal-futur, sakemm jasal il-jum li fih, imnaddfa minn kull tikmixa u minn kull tebgħa (Efesin 5:27), issir bħal għarusa mżejjna għall-Għarus, Ġesù Kristu (Apokalissi 21:2).

Marija hija l-unika mara li stħaqqilha tissejjaħ ‘omm’ u ‘għarusa.’ Waqt li l-omm tan-nisel tagħna daħħlet il-piena fid-dinja, l-Omm tal-Mulej tagħna reġgħet wildet il-fidwa tagħha. Eva, meta qatlet, ħassret; Marija meta tat il-ħajja, ġabet ir-risq. Eva sawtet, Marija fejqet. Il-Verġni, b’mod tal-għaġeb u uniku, nisslet lis-Salvatur tagħha u ta’ kollox. Hija t-tempju ta’ Alla, l-għajn imħabbra, il-bieb fid-dar tal-Mulej! ~ Ambroġ Autperto, Seklu VIII

Jeħtieġ li nivveneraw b’qima kbira u nuru devozzjoni tenera lil Sidtna Marija għaliex hija l-akwadott li permezz tiegħu aħna nirċievu l-grazzji li ‘Alla jogħġbu jibagħtilna.’ – San Bernard

Talba: Sliem għalik, kewkba tal-baħar, Omm qaddisa u kbira t’Alla, dejjem Verġni bla mittiefsa, bieb il-hena u ferħ tas-sema. Uri li tassew int Ommna, wassal talbna quddiem Alla, li fi ħnientu twieled minnek biex isir għalina bniedem. (Mill-Innu tal-Għasar)

Warrab minn quddiem għajnejk, Mulej, il-ħtijiet tal-poplu tiegħek, biex aħna, li ma għandniex ħila nogħġbuk b’dak li nagħmlu aħna, insalvaw bit-talb ta’ Omm Ibnek, Ġesu’ Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://catholicexchange.com/dedication-of-the-basilica-of-st-mary-major

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/dedication-of-saint-mary-major-basilica/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Dedication_of_the_Basilica_of_St_Mary_Major

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

26 ta’ Lulju: San Ġwakkin u Sant’Anna

Verżjoni Vidjo: San Ġwakkin u Sant’Anna

“Lejl u nhar kienu jaqdu lill-Mulej fis-sawm u t-talb, u kienu jistennew il-fidwa ta’ Iżrael. Kienu jitolbu biex Alla jżur lill-poplu tiegħu.” – Responsorju mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Ġwakkin u Sant’Anna (Luqa 2:37, 38; 7:16).

SOW-Joachim-AnneSAN ĠWAKKIN U SANT’ANNA
Ġenituri tal-Verġni Mqaddsa Marija
L-ewwel Seklu qabel Kristu

Tagħrif: L-ismijiet ta’ missier u omm il-Verġni Mqaddsa Marija kienu Ġwakkin u Anna. (Anna tfisser grazzja). It-tnejn kienu mit-tribù ta’ Ġuda mid-dar tas-Sultan David. Fi xjuħithom marru joqogħdu f’Ġerusalemm mill-Galilija u hemm kellhom tarbija li semmewha Marija li probabbilment kienet l-unika tarbija tagħhom. Fir-raba’ seklu nbniet knisja, aktarx minn Santa Elena, fuq il-post fejn jingħad li kien hemm id-dar li fiha kienu jgħixu. Dan nafuh minn tradizzjoni antika, għax mill-Iskrittura ma nafu xejn dwarhom.

Fil-Vanġelu nsibu ’l waħda mara jisimha Marija u hi msejħa oħt Marija Omm Ġesù (Ġwanni 19:25). Din x’aktarx li kienet il-kuġina tagħha għax f’dak iż-żmien fil-lvant hekk kienet id-drawwa li jsejħu l-qraba ta’ xulxin.

San Ġwakkin u Sant’ Anna kienu n-nanniet ta’ Ġesù.

Aktar dettalji
It-tnejn kienu mdaħħlin fiż-żmien, imma ulied ma kellhomx. Għalhekk huma għamlu wegħda li jekk ikollhom tarbija joffruha lil Alla. Il-ġrajja ta’ ġenituri anzjani li kellhom ulied fi xjuħithom insibuhom diversi drabi fit-Testment il-Qadim, kif ukoll fit-Testment il-Ġdid fil-każ tat-twelid ta’ Ġwanni l-Battista. Dan ifisser l-indħil speċjali ta’ Alla fit-tnissil ta’ dik it-tarbija billi jkun irid minnha missjoni speċjali.

Fil-każ tal-Madonna, it-tnissil tagħha kien verament wieħed speċjali mhux biss għax kienet Immakulata, imma wkoll għax minnha kellu jitwieled il-mixtieq Messija.

Id-devozzjoni lejn Sant Anna hi qadima fil-knisja. Fis-seklu sitta Ġustinjanu ddedika knisja lil Sant’Anna f’Kostantinopli. Il-qima lejn San Ġwakkin bdiet fil-Lvant madwar żewġ sekli wara.

Il-fundatur tal-MUSEUM San Ġorġ Preca kien devot ħafna ta’ Sant Anna, li ġenjalment kien iħobb isejħilha n-nanna ta’ Ġesù. Kien bil-pariri tiegħu li l-knisja ġdida tagħha ta’ Wied il-Għajn, l-unika parroċċa fil-gżejjer tagħna tibqa’ ddedikata lil din il-qaddisa, omm il-Verġni Mbierka. Hu xerred id-devozzjoni lejha u kellu jmut proprju fil-festa tagħha, fis-26 ta’ Lulju, 1962.

Ġewwa l-gżira ta’ Għawdex insibu kappella ċkejkna fil-bajja tad-Dwejra li wkoll hi ddedikata lil Sant’Anna u ħafna jmorru jinvistaw din il-kappella, speċjalment dawk li jkunu ser isiru ommijiet jew l-koppja b’ringrazzjament għall-wild tagħhom.

Ħsieb: Qari mid-Diskorsi ta’ l-isqof San Ġwann Damaxxenu bit-titlu ‘Mill-frott tagħhom tagħrfuhom’:

“Anna kienet se ġġib fid-dinja lill-Verġni Omm Alla; għalhekk in-natura ma ssugratx tibda taħdem qabel il-grazzja, iżda ċċaħħdet mill-frott sa ma l-grazzja tkun tat il-frott tagħha. Għax kien meħtieġ li l-ewwel titwieled il-bint il-kbira, li minnha kien għad irid jitwieled il-kbir fost il-ħlejjaq kollha, li kollox fih qiegħed iżomm.

O Ġwakkin u Anna, bnedmin imbierka! Il-ħolqien kollu huwa obbligat lejkom, għax permezz tagħkom seta’ joffri l-aqwa don lill-Ħallieq tiegħu, jiġifieri l-omm safja li hi weħidha kienet tixraq lill-Ħallieq.

Ifraħ, Anna, mara bla tfal li ma wlidtx, infexx f’għajjat ta’ ferħ u għana, int li ma ġarrabtx l-uġigħ tal-ħlas. Imtela bl-hena, Ġwakkin, għax minn bintek twildilna tifel, ingħatalna iben, u jsemmuh Kunsillier tal-għaġeb li jħabbar is-salvazzjoni lid-dinja kollha, Alla setgħan. Dan it-tifel hu Alla.

O Ġwakkin u Anna, bnedmin imbierka u l-iżjed safja! Intom tingħarfu mill-frott tagħkom, kif jgħid il-Mulej: ‘Mill-frott tagħhom tagħrfuhom.’ Intom għextu kif jogħġob lil Alla u kif kien jixraq lil dik li twieldet minnkom. Għax bil-ħajja safja u qaddisa tagħkom tajtu ġawhra lid-dinja, dik li kienet verġni qabel it-twelid, verġni fit-twelid, u verġni wara t-twelid, dik li weħidha baqgħet dejjem verġni fir-ruħ, fil-qalb u fil-ġisem.

O Ġwakkin u Anna, bnedmin l-iżjed safja! Intom ħaristu s-safa skont ma titlob il-liġi naturali, u ksibtu mingħand Alla ħaġa li tisboq il-qawwa tan-natura, għax ġibtu fid-dinja lil omm Alla li ma għarfitx raġel. Bil-ħajja tagħkom ta’ bnedmin tajba u qaddisa, wlidtu bint aqwa mill-anġli u li issa hi sidt l-anġli. O tfajla ta’ ġmiel u ħlewwa tal-għaġeb, bint Adam u omm Alla! Hienja l-ġnub u l-ġuf li minnhom tnissilt! Hienja d-dirgħajn li ħaddnuk u x-xufftejn tal-ġenituri tiegħek li tawk kemm-il bewsa safja biex iħarsuk bi mħabbithom u tibqa’ dejjem u f’kollox verġni! Għajtu bil-ferħ lill-Mulej fl-art kollha, infexxu fl-hena, ifirħu u għannu! Għajtu bil-ferħ, għajtu, la tibżgħux!”

Ilum hija l-“festa tan-nanniet.” Din il-festa għandha tfakkar lin-nanniet dwar ir-responsabbiltà tagħhom li jistabbilixxu ton għall-ġenerazzjonijiet li ġejjin: Huma għandhom jagħtu ħajja lit-tradizzjonijiet qaddisa u jgħallmuhom lin-neputijiet tagħhom. Iżda l-festa għandha wkoll messaġġ għall-ġenerazzjoni żagħżugħa. Tfakkar liż-żgħażagħ fil-perspettiva ikbar tal-anzjani, fil-profondità tal-esperjenza tagħhom u fl-apprezzament tar-ritmi profondi tal-ħajja. Dawn huma kollha parti minn għerf li m’għandux jittieħed bħal donnu mhux importanti u jiġi injorat.

“Il-familja hija l-pedament tas-soċjetà. Fiha diversi ġenerazzjonijiet jiltaqgħu flimkien u jgħinu ’l xulxin biex jikbru fl-għerf u jarmonizzaw id-drittijiet personali mal-bżonnijiet tal-ħajja soċjali.” ~ Kostituzzjoni Pastorali fuq il-Knisja f’dinja Moderna: Nru. 52.

Talba: Mulej, Alla ta’ missirijietna, inti ħtart lil San Ġwakkin u ‘l Sant’Anna u tajthom il-grazzja li minnhom titwieled Omm Ibnek magħmul bniedem; bit-talb tagħhom, agħmel li aħna niksbu s-salvazzjoni li int wegħedt lill-poplu tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/sts-anne-and-joachim-313

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saints-joachim-and-anne/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

27 ta’ Ġunju: San Ċirillu ta’ Lixandra

Verżjoni Vidjo: San Ċirillu ta’ Lixandra

“Jista’ xi bniedem jgħanni t-tifħir li jixraq lid-dinjità ta’ Marija, li hija ‘l fuq minn kull tifħir? Hija Omm u Verġni fl-istess ħin, ħaġa tassew tal-għaġeb!” – San Ċirillu ta’ Lixandra.

st-cyril-of-alexandria-4.jpgSAN ĊIRILLU TA’ LIXANDRA
Isqof u Duttur tal-Knisja
370 – 444

Tagħrif: San Ċirillu twieled Lixandra, l-Eġittu, fis-sena 370. Għall-ewwel mar jgħix bħala eremita, imbagħad ordna saċerdot u mar ma’ zijuh, Teofilu, li kien il-Patrijarka ta’ Lixandra. Meta fis-sena 412 il-Patrijarka miet, Ċirillu laħaq floku.

Għall-bidu, Ċirillu kien awtoritarju u aħrax, u beda jagħlaq il-knejjes tal-eretiċi Novazjani, u kellu ħafna konfronti mal-Lhud tal-belt. Iżda wara ftit snin inbidel u beda juri l-kwalitajiet kbar tiegħu speċjalment fid-difiża tal-misteru tal-Inkarnazzjoni.

Fis-sena 428, Nestorju, Isqof ta’ Kostantinopli, ħareġ bl-ereżija li Ġesù kellu żewġ persuni, waħda umana u l-oħra divina, u għalhekk ċaħad li l-Madonna hi Omm Alla. Ċirillu ntefa’ b’ruħu u b’ġismu jgħallem bil-kelma tal-pinna u tal-fomm kontra din l-ereżija. Anke appella lill-Papa San Ċelestinu I.

Fis-sena 431, Ċirillu, bħala r-rappreżentant tal-Papa, mexxa u ppresieda t-Tielet Konċilju ta’ Efesu li għalih kienu attendew aktar minn mitejn isqof, u li fih Nestorju kien ġie kkundannat u skomunikat u eventwalment eżiljat fid-deżert tal-Eġittu.

Kiteb ħafna fuq it-Teoloġija u fuq l-Ispiritwalità biex b’għaqal kbir ifisser u jiddefendi l-fidi Nisranija, speċjalment fuq il-Madonna li hi Omm Alla; fuq l-unjoni taż-żewġ naturi, divina u umana ta’ Kristu, u li l-Persuna Divina sofriet fin-natura umana. It-tagħlim tiegħu għen il-Knisja għal sekli sħaħ wara mewtu.

Hu magħruf bħala d-Duttur tal-misteru tal-Inkarnazzjoni, bħalma Santu Wistin hu magħruf bħala d-Duttur tal-misteru tal-Grazzja.

Miet fis-27 ta’ Ġunju tas-sena 444. San Ċirillu ta’ Lixandra kien iddikjarat duttur tal-knisja mill-Papa Ljun XIII fl-1882.

Ħsieb: Il-qaddisin ma twildux bir-raġġiera ma’ rashom, u kien hemm żmien fil-ħajja ta’ dan il-qaddis li juri li kien ta’ karattru impulsiv, u kultant ukoll vjolenti. San Ċirillu ta’ Lixandra jibqa’ l-aktar magħruf bħala d-difensur qawwi tat-titlu tal-Madonna Theotokos, jiġifieri “Omm Alla.” Waslulna ħafna kitbiet importanti ta’ dan l-isqof għaref Lixandrin.

Fis-Sena 431, fit-Tielet Konċilju ta’ Efesu, taħt il-Presidenza ta’ San Ċirillu ta’ Lixandra, ġiet imfissra l-unità personali ta’ Kristu, Alla u Bniedem, u Marija ġiet idikkjarata Omm Alla (Theotokos) kontra dak li kien ixandar Nestorju, Isqof ta’ Kostantinopli. Fl-istess Konċilju ġiet imġedda l-kundanna ta’ Pelagius.

Din li ġejja hija kitba ta’ San Ċirillu, isqof ta’ Lixandra, bit-titlu ‘Jekk ma mmutx, id-Difensur ma jiġix għandkom: ‘

“Il-Mulej kien temm kull ma kellu jagħmel fid-dinja, iżda kien jeħtieġ li aħna jkollna sehem min natura tiegħu ta’ Alla, jiġifieri li aħna nintrefgħu mill-ħajja naturali tagħna u ninbidlu għalkollox biex ngħixu ħajja tassew ġdida u ta’ tjieba: dan seta’ jsir biss bl-għoti tal-Ispirtu s-Santu.

L-aħjar żmien għall-miġja tal-Ispirtu s-Santu u għat-tiswib tiegħu fina kien iż-żmien li fih is-Salvatur tagħna Ġesù Kristu kellu jħalli d-dinja.

Sakemm Kristu kien jgħix fost il-fidili tiegħu b’ġisem bħal tagħna, hu – naħseb jien – kien jidher fosthom bħala dak li jqassmilhom kull ġid; iżda meta wasal iż-żmien li fih kellu jerġa’ lura għand il-Missier kien jeħtieġ li b’xi mod jibqa’ qrib dawk li kienu jqimuh. Dan seħħ permezz tal-Ispirtu s-Santu, li jgħammar fi qlubna bil-fidi, biex hekk inkunu nistgħu ngħidu: “Abba! Missier!”, u bil-ħeffa kollha nkunu nistgħu nagħmlu kull xorta ta’ għemil tajjeb. Barra minn dan, aħna nidhru ukoll qawwija u mhux mirbuħa mit-theddid tax-xitan u mit-tiġrib tal-bnedmin, għax fina hemm l-Ispirtu s-Santu, li jista’ kollox.

Kulħadd jista’ jara malajr mill-Kotba Mqaddsa tal-Patt il-qadim u tal-Patt il-ġdid kif l-Ispirtu s-Santu jbiddel għalkollox ‘il dawk li fihom jinżel jgħammar ħa jagħtihom ħajja ġdida.

Samwel il-qaddis, meta kellem lil Sawl, qallu: Jissawwab fuqek l-Ispirtu tal-Mulej u int issir bniedem ieħor. U San Pawl jgħidilna: Aħna lkoll li, b’wiċċna mikxuf, nirriflettu l-glorja tal-Mulej, qegħdin ninbidlu fl-istess xbieha minn glorja għal glorja skont ma jagħtina l-Mulej li hu Spirtu.

Tara kif l-Ispirtu jbiddel f’sura oħra ‘l dawk li fihom jgħammar? Malajr ibiddel ix-xewqa għall-ħwejjeġ tad-dinja f’kontemplazzjoni tal-ħwejjeġ tas-sema, u minn nies beżżiegħa u bla ħila jagħmel nies kollhom qlubija u ħeġġa u qawwa. Bla dubju ta’ xejn dan narawh iseħħ fid-dixxipli tal-Mulej: tant twettqu bil-qawwa tal-Ispirtu s-Santu li qatt ma setgħu jintrebħu mill-qilla ta’ dawk li ppersegwitawhom, imma bil-qawwa kollha baqgħu sħaħ fl-imħabba ta’ Kristu.

Minnu għalhekk dak li qal is-Salvatur: Jeħtieġ nerġa’ lura lejn is-sema. Kien wasal iż-żmien tal-miġja tal-Ispirtu s-Santu”.

Talba: Is-sliem għalik, O Marija, Omm Alla, teżor għani tad-dinja, dawl li ma jintefa qatt, kuruna tax-xbubija, xettru tas-sewwa, tempju li ma jistax jaqa’, dar fejn jgħammar dak li mkien ma jista’ jesgħu, Omm u Verġni, li minnek hu Dak li ġej Imbierek f’isem il-Mulej. (San Ċirillu)

O Alla, aħna nemmnu li l-Verġni mqaddsa Marija hija Omm Alla, kif b’qawwa kbira għallem l-isqof San Ċirillu; agħmel li niksbu s-salvazzjoni ta’ dejjem bis-saħħa tal-inkarnazzjoni ta’ Kristu Ibnek, li hu Alla. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-cyril-of-alexandria-516

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-cyril-of-alexandria/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cyril_of_Alexandria

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

13 ta’ Mejju: Il-Madonna ta’ Fatima

Verżjoni Vidjo: Il-Madonna ta’ Fatima

“Henjin dawk li huma safja f’qalbhom, għax huma jaraw ‘l Alla.” – Ġesù  f’Mattew 5:8.

912p7r--seL._SX425_IL-MADONNA TA’ FATIMA
1917

Tagħrif: Fit-13 ta’ Mejju 1917, fir-raħal ċkejken ta’ Fatima, qrib Lisbona Portugall, tlitt itfal kienu jirgħu n-nagħaġ fil-Cova da Iria. Dawn kienu Luċija ta’ ħdax-il sena, Franġisku l-kuġin tagħha, ta’ disa’ snin, u Ġaċinta, oħtu, ta’ sebgħa. Luċija kienet imħassba dwar ħuha li kien suldat mibgħut għall-gwerra.

F’nofsinhar, hekk kif it-tfal temmew ir-Rużarju li kienu jgħidu ta’ kuljum, raw il-leħħa tal-beraq fis-sema u semgħu r-ragħad ikarwat. Dan beżżagħhom ħafna għax l-ajru kien tassew bnazzi! Huma ħaffu jniżżlu n-nagħaġ minn fuq il-għolja u saquhom lejn post għall-kenn.

Imbagħad, waqt li kienu jħarsu mistagħġba, lemħu sinjura sabiħa wieqfa fuq sħaba li kienet imwieżna fuq balluta tal-liċi. F’idha kellha kuruna tar-Rużarju u l-libsa bajda tagħha kienet tlellex b’dawl tas-sema. Luċija staqsiet lis-Sinjura mnejn kienet ġiet.  “Mis-sema,” weġbitha s-Sinjura. Il-Madonna dehritilhom taħt is-sura ta’ xebba żagħżugħa, ta’ xi 15-il sena.

Is-Sinjura talbet lit-tfal biex darba fix-xahar, għal sitt xhur wara xulxin, imorru f’dak l-istess post. Fuq mistoqsija ta’ Luċija s-Sinjura qaltilhom li hi u Ġaċinta kellhom imorru l-ġenna, u Franġisku wkoll, imma hu kien jeħtieġlu jgħid iżjed Rużarju.

Fit-tieni okkażjoni t-tfal kienu akkompanjati minn numru ta’ nies mir-raħal. F’din l-okkażjoni tad-dehra, il-Madonna tkellmet fuq il-ħtieġa li jingħad ir-rużarju. In-nies tar-raħal ma rawx id-dehra, imma qalu li raw xi dawl jiġri fis-sema.

Sa Lulju l-għadd ta’ nies li akkompanjaw lit-tfal tela’ għal 6,000. Għal darb’oħra reġgħu ma raw xejn partikulari, għalkemm il-mara tad-dehra (li kienet għadha ma qalitx min kienet), wegħdet li kienet se tagħmel miraklu biex tgħarraf il-preżenza tagħha. Hi għallmet lit-tfal anki talba biex jibdew jgħiduha.

Ftit qabel id-dehra li kellha ssir fit-13 ta’ Awwissu, is-sottoprefett anti-Kattoliku tad-distrett tefa’ lit-tfal il-ħabs biex ma jkunux jistgħu jżuru l-Cova da Iria fil-jum li kellha tidher. B’danakollu, 18,000 ruħ marru fuq il-post. Id-dehra seħħet sitt ijiem wara u wegħdet li kellu jsir miraklu fit-13 t’Ottubru.

It-tlitt itfal kellhom dehra oħra fit-13 ta’ Settembru – in-nies telgħu għal 30 elf ruħ; imma xahar wara, fit-13 t’Ottubru, l-għadd ta’ dawk preżenti kien ikkalkulat bejn is-70 u l-100 elf ruħ – bosta minnhom stqarrew li raw ix-xemx iddur ħafna fuqha nnfisha fis-sema fi sħab tax-xita.

Franġisku u Ġjaċinta mietu ftit wara d-dehriet. Wara l-mewt taż-żewġ aħwa, Luċija qalet li kellhom ukoll dehra ta’ anġlu s-sena ta’ qabel f’forma ta’ tfajjel tal-paċi li għallimhom kif jitolbu. Din id-dehra ġrat tliet darbiet, l-ewwel u l-aħħar darba f’Loca do Cabeco fejn it-tfal kienu qed jirgħu n-nagħaġ, u t-tieni darba fil-ġnien ta’ Luċija.

Luċija ta’ 15-il sena daħlet soru Karmelitana, u fl-1946 fl-Ordni Karmelitan iktar strett. Hi tgħid li l-Madonna talbitha xxerred id-devozzjoni tat-tqarbina tal-ewwel Sibt tax-xahar. Hija mietet fit-13 ta’ Frar 2005, ta’ 97 sena.

Id-devozzjoni lejn il-Madonna ta’ Fatima kienet approvata fl-1930, għalkemm il-pellegrinaġġi baqgħu sejrin bla ma jaqtgħu sa mill-1917, minkejja t-tfixkil uffiċjali tal-gvern ta’ żmien id-dehriet.

Biex taqra l-ġrajja kollha tad-dehriet tal-Madonna.

Ħsieb: Mill-ġrajjet ta’ Fatima fl-1917, joħorġu dawn il-messaġġi prinċipali:

 • Il-misteru tas-Santissima Trinità.
 • Il-providenza t’Alla li tmexxi d-dinja u l-ġrajjiet tal-istorja umana.
 • Il-preżenza reali ta’ Kristu fis-Santissimu Sagrament: turina l-valur tat-tqarbin imqaddes.
 • L-eżistenza tabilħaqq tal-ġenna, l-infern u l-purgatorju.
 • L-eżistenza verament tal-Anġli Kustodji, mhux biss dawk ta’ kull individwu, imma anke ta’ nazzjonijiet.
 • L-eżistenza verament tad-dnub bħala offiża kontra Alla (u l-Qalb Immakulata ta’ Marija ), b’konsegwenzi traġiċi għall-midinbin u għan-nazzjonijiet.
 • Il-ħarba mid-dnub u l-isforz biex nibdlu ħajjitna huma kundizzjoni indispensabbli biex nerġgħu nakkwistaw l-istat tal-grazzja t’Alla.
 • Is-solidarjetà nisranija fil-Ġisem Mistiku ta’ Kristu.
 • L-interċessjoni tal-Omm t’Alla bħala medjatriċi mill-aqwa u dispensatriċi tal-grazzja.
 • Il-bżonn ta’ talb u penitenza, li għandhom il-valur ta’ riparazzjoni u interċessjoni.
 • L-imħabba li hemm fil-Qalb ta’ Ġesù u fil-Qalb Immakulata ta’ Marija.
 • L-importanza tad-devozzjonijiet Marjani, speċjalment ir-rużarju, id-devozzjoni tal-ewwel Sibtijiet, u l-valur tal-Konsagrazzjoni lill-Qalb Immakulata ta’ Marija.
 • Il-qdusija tal-familja fuq ix-xebh tal-Familja Mqaddsa (fl-aħħar dehra.)
 • Ubbidjenza lejn il-Papa li hu verament il-Vigarju ta’ Kristu f’din l-art.
 • Il-bżonn tas-safa u l-modestja.
 • It-trijonf finali tal-Qalb Immakulata ta’ Marija.

Il-Mulej għażel tfal li kienu tant foqra u bla skola li n-nies kienu jwarrbuhom bħala li ma kienux kapaċi għall-missjoni bħal dik. Iżda t-triqat ta’ Alla mhumiex it-triqat tal-bniedem; Hu jagħżel li jinqeda b’dak li ma jiswa xejn, għax tiegħU huwa l-għerf, l-għarfien, il-qawwa u x-xewqa, li jikkomunika lil min jagħżel Hu. Dak li Hu jrid huma qlub safja, li fihom iwettaq dak li jogħġob lilU: “Imberkin ta’ qalbhom safja, għax huma jaraw lil Alla.” Hu lil dawn li l-Mulej jirrivela lilU nnifsu, juri biċ-ċar lilU nnifsu, kemm biex ibiddilhom skont il-pjanijiet tal-Ħniena tiegħU, u wkoll biex juri li mhux huma, iżda l-grazzja ta’ Alla li taħdem fihom.

B’dan il-mod, il-Mulej juri li l-ħidma hi tiegħU u mhux dik tal-istrumenti dgħajfa li hu jkun għażel; għal Alla hu biżżejjed li dawn l-istrumenti jħallu lilhom infushom ikunu ffurmati, mibdula u mmexxijin mill-grazzja li taħdem fihom, tnaqqax fi qlubhom safja u bla ħtija ix-xbihat tal-preżenza tiegħu, it-tqanqil tal-grazzja tiegħu, u l-istimolu tal-imħabba tiegħu.

Dan kliem San Ġwanni Pawlu II: “Dan il-messaġġ (jiġifieri, l-Messaġġ ta’ Fatima) hu indirizzat b’mod partikulari lill-irġiel u n-nisa tas-seklu tagħna, mmarkat kif inhu bi gwerer, b’mibgħeda, bi vjolazzjoni tad-drittijiet fundamentali tal-bnedmin u tan-nazzjonijiet, u fuq kollox il-battalja kontra Alla sal-punt taċ-ċaħda tal-eżistenza tiegħu.”

Id-dehriet u l-Appelli tal-Madonna ġewwa Fatima (86 sena ilu) huma eku, sinjal, u estensjoni tat-tħassib matern ta’ Dik li, fix-xewqa tagħha għall-fidwa sħiħa ta’ l-ulied fdati mill-Imsallab lill-qalb materna tagħha, iħeġġuna biex nisimgħu u nimxu wara Ġesù.

Is-sejħiet magħmula mill-Verġni, lil u permezz tar-Rgħajja Żgħar, għall-fidi, għat-talb, għall-penitenza, biex nisimgħu u nimxu wara, li nħobbu u li nagħmlu tpattija lil Alla l-Mulej tagħna, huma espressjonijiet tal-istess tħassib matern li hi wriet matul ħajjitha fuq l-art, f’Nazaret, f’Kana, fuq il-Kalvarju u fil-Kamra ta’ Fuq f’jum il-Pentekoste, meta Marija kienet hemm flimkien mal-Knisja fil-fidi u fit-talb. Il-Messaġġ ta’ Fatima fih sejħiet li bilkemm jistgħu jkunu iktar addattati għal żminijietna. Jien se niġbdilkom l-attenzjoni għal erbgħa minnhom: is-sejħa għall-fidi li hi mgħixa u li tingħata xhieda għaliha; is-sejħa għall-konverżjoni; is-sejħa għall-paċi, u s-sejħa għat-tama.

 • U int, kemm int devot tassew ta’ din l-Omm tiegħek tas-Sema?
 • Min jaf li kieku tikkonsagra lilek innifsek lilha u tħalliha ddawwallek it-triq li twasslek għal għand Binha fil-ġenna?
 • Min jaf li kieku tfittex li titgħallem dwar kif tista’ tgħix ta’ binha/bintha, hekk li jkun tassew jixraqlek Omm bħal din?

Jekk tixtieq tkun taf kif tista’ tħejji ruħek biex tgħix hekk tassew, nistiednek iżżur is-sit Malti, li fih it-Trattat ta’ San Alwiġi De Montfort fuq id-Devozzjoni vera lejn Marija u kif wieħed jista’ jagħmel l-att ta’ konsagrazzjoni u l-benefiċċji tagħha, Talb, l-Uffiċċju tal-Madonna, Vidjows u ħafna aktar … Tista’ tmur għalih billi tagħfas fuq din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/

Għar-Rużarju bl-għajnuna ta’ vidjos: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Għall-grupp fuq Facebook bl-isem: ‘Devozzjoni vera lejn il-Verġni Marija’

Talba: O Marija, Omm ħanina tal-bnedmin, ħallina nersqu lejk bħala wliedek, u miegħek u bit-talba tiegħek tar-Rużarju, ngħollu leħinna biex infaħħru ‘l Alla l-Missier li ħatrek bħala bintu, ‘l Alla Ibnek li għamlek Ommu, ‘l Alla l-Ispirtu s-Santu li ħabbek b’għarustu. Bid-dehriet u l-għeġubijiet ta’ Fatima, inti twettaq dak li int għidtilna kemm-il darba fuq ir-Rużarju f’dehriet oħra ta’ qabel. Kompli issa l-wegħdiet tiegħek, u aqlagħlna l-grazzja li qed nitolbok… Qed nitolbok din il-grazzja f’ġieħ il-misteri tal-ħajja, tbatija, mewt u qawmien ta’ Ibnek Kristu Sidna. Ammen. (Talba lill-Madonna ta’ Fatima)

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/05/our-lady-of-fatima.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/our-lady-of-fatima-485

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Our_Lady_of_F%C3%A1tima

Għal aktar dwar il-Verġni Marija mur f’din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din il-Festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut u mill-fuljett Signum Fidei.

5 ta’ Mejju: San Nunzio Sulprizio

Verżjoni Vidjo: San Nunzio Sulprizio

“Ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek,” u Ġesù wieġbu: “Illum tkun fil-Ġenna miegħi.” – Luqa 23: 42-43

1532011679474SAN NUNZIO SULPRIZIO
1817 – 1836

Tagħrif: Twieled f’dar fqira f’Pesco Sansonesco (Pescara) fl-Italja minn ġenituri ta’ ħajja verament Nisranija. Semmewh Nunzio f’ġieħ il-Lunzjata. Tilef lil missieru meta kellu tliet snin; tliet snin wara mietet ukoll ommu.

Minħabba f’hekk ta’ sitt snin ġabritu magħha nanntu Anna-Rosa, mara twajba ta’ ħajja reliġjuża li għaliha l-quddiesa u r-rużarju ta’ kuljum kienu l-ewwel u qabel kollox. Minn ħoġorha beda jixrob l-ispiritwalità sempliċi u soda li tant kellu bżonn fil-mixja ta’ ħajja li għalih kienet qed tħejjih il-providenza.

Nanntu mietet meta hu kien għadu m’għalaqx is-seba’ snin, u għalhekk Nunzio mar jgħix ma’ zijuh ħaddied, li kien iebes ħafna miegħu. Kien iħaddmu ħafna, isawwtu, kien ikollu joqgħod fil-kantina jiġbed il-minfaħ tal-forġa u xi drabi jdejh imtlew bid-demm. Imma fost dan kollu Nunzio kien isib faraġ fit-talb u wasal biex iġarrab l-hena fit-tbatija.

Bilkemm kien jiekol sa jixba’; saħħtu bdiet sejra lura, irkopptu bdiet tintefaħ sa waslet biex infetħitlu ferita u ma kienx jista’ jimxi, u kellu huwa stess jagħmel krozza. Nunzio kien jinġabar fit-talb u joffri t-tbatijiet għall-midinbin.

Meta ntbagħat l-isptar it-tobba qatgħuha li ma kienx hemm fejqan għalih u għalhekk reġa’ ntbagħat lura d-dar, fejn kellu jgħix taħt il-kefrija ta’ zijuh li kien bniedem ta’ qalb iebsa.

Imma zijuh ieħor li kien jinsab Napli talab lill-Kurunell Karl Wochinger li beda jinteressa ruħu miż-żagħżugħ, u dan ħaseb biex iġibu fil-belt ta’ Napli u bagħtu l-ewwel fi sptar imbagħad ġabru miegħu fid-dar tiegħu stess.

Nunzio kien ilu jixtieq li jsir saċerdot u li jidħol f’kunvent fejn seta’ jinġabar iżjed fit-talb u l-meditazzjoni. Imma xewqtu ma ġietx mitmuma għax il-mard qarreb il-mewt tiegħu.

Miet fil-5 ta’ Mejju, 1836 meta kellu 19-il sena u 22 ġurnata. San Pawlu VI ddikjara lil Nunzio Sulprizio Beatu fl-1 ta’ Diċembru, 1963 u l-Papa Franġisku kkanonizzah fl-14 ta’ Ottubru, 2018.

Ħsieb: San Nunzio Sulprizio kien iħobb spiss jitkellem fuq il-ġenna, u lil kull min kien jagħmillu xi pjaċir, il-grazzi tiegħu kienet tkun: “La nkun il-ġenna niftakar fik u nitlob għalik.” L-aħħar ħaġa li talab qabel miet kien li jagħtuh f’idejh il-kurċifiss u, wara li rċieva l-aħħar sagramenti, b’ħarstu msammra fuq ix-xbieha tal-Madonna tal-Grazzji, lissen l-aħħar kelmiet tiegħu: “Il-Madonna! Araw kemm hi sabiħa …!”

Il-maġġoranza tal-qaddisin, b’mod speċjali dawk li, bħala dan il-qaddis żagħżugħ tal-lum, id-dinja tathom fuq wiċċhom bl-aħrax, kien ħsiebhom fil-ġenna, kienu jgħixu bil-ħsieb tal-ġenna u dan kien jagħtihom il-kuraġġ, il-faraġ u l-qawwa biex jaffaċċjaw kull taħbit. Minħabba l-ħsieb tal-ġenna, kull jum bi tbatijietu kien iġib miegħu it-tama, tama ta’ ħajja oħra, tal-veru ħajja, fejn it-tbatija li nkunu sofrejna b’attitudni nisranija, tissaraf fi ħlas kbir.

Il-Papa Franġisku, fl-omelija tas-Solennità ta’ Kristu Sultan, (24 ta’ Novembru, 2013) qal hekk:

“Kristu huwa ċ-ċentru tal-istorja tal-umanità, u wkoll iċ-ċentru tal-istorja ta’ kull bniedem. Lilu nistgħu nirreferu l-ferħ u t-tamiet tagħna, in-niket u d-dwejjaq tagħna li bihom hija mgħaġuna ħajjitna. Meta Ġesù huwa ċ-ċentru tagħna, il-mumenti wkoll l-aktar imdalma tal-eżistenza jiġu mdawla, u jagħtina tama, kif seħħ għall-ħalliel it-tajjeb tal-Vanġelu tal-lum.

Waqt li l-oħrajn kollha Jduru lejn Ġesù b’disprezz – “jekk Inti l-Kristu, ir-Re Messija, salva lilek innifsek u inżel mis-salib” , dak il-bniedem li kien żbalja f’ħajtu, fl-aħħar jitgħannaq niedem ma’ Ġesù Mislub u jitolbu: “Ftakar fija meta tidħol fis-saltna tiegħek” (Luqa 23, 42). U Ġesù jwiegħdu: “Illum tkun fil-Ġenna miegħi” (v 43): is-Saltna tiegħu. Ġesù jlissen biss kelma ta’ maħfra, mhux waħda ta’ kundanna; u meta l-bniedem isib il-kuraġġ li jitlob maħfra, il-Mulej ma jħalli qatt tintilef talba bħal din.

Illum aħna lkoll nistgħu naħsbu fl-istorja tagħna, fil-mixja tagħna. Kull wieħed minna għandu l-istorja tiegħu; kull wieħed minna għandu wkoll l-iżbalji tiegħu, id-dnubiet tiegħu, il-mumenti hienja tiegħu u l-mumenti mdalma. Jagħmlilna tajjeb f’dan il-jum, naħsbu fl-istorja tagħna u nħarsu lejn Ġesù, u minn qalbna nirrepetu bosta drabi, imma minn qalbna, fis-skiet, kull wieħed minna: ‘Ftakar fija, Mulej, issa li qiegħed fis-Saltna tiegħek! Ġesù, ftakar fija għax jien irrid insir tajjeb, imma m’għandix qawwa, ma nistax: jiena midneb, jiena midneb. Imma ftakar fija, Ġesù! Inti tista’.’ Ejjew nagħmluh dan ilkoll, kulħadd f’qalbu, bosta drabi. ‘Ftakar fija, Mulej, Inti li int fiċ-ċentru, Inti li int fis-Saltna tiegħek!’

Il-wegħda ta’ Ġesù  lill-ħalliel it-tajjeb tagħtina tama kbira: tgħidilna li l-grazzja t’Alla hija dejjem aktar abbundanti mit-talba li tkun tennithielu. Il-Mulej jagħti dejjem aktar, huwa wisq ġeneruż, jagħti dejjem aktar minn dak li nitolbuh: itolbu jiftakar fik, u jwasslek fis-Saltna tiegħu! Ġesù huwa proprju ċ-ċentru tax-xewqat ta’ ferħ u ta’ salvazzjoni. Immorru lkoll flimkien f’din it-triq!”

 • U int, tgħix kull ġurnata bil-ħsieb tal-Ġenna li Alla wiegħed lil dawk li jduru lejH bi ndiema u li jgħixu dak li kkmandana?

Talba: Għażiż San Nunzio Sulprizio, inti wegħedt li meta tkun il-ġenna, titlob għal dawk li jkunu għadhom f’dan il-wied tad-dmugħ, nitolbuk għalhekk biex tiftakar fina lkoll biex b’talbek aħna wkoll ngħixu din il-ħajja bil-ħsieb tal-ġenna li jfarraġna. Ammen.  

English Version: https://dioceseoftrenton.org/news/blessed-nunzio-sulprizio-a-poor-kid-who

Alternative Reading: https://catholicsaintsguy.wordpress.com/2016/05/05/the-poor-kid-who-could-never-catch-a-break/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nunzio_Sulprizio

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

1 ta’ April: San Nonju Alvarez Pereira

Verżjoni Vidjo: San Nonju Alvarez Pereira

“Min iridni nitlef xi battalja, jbegħdni minn dan is-sagrament tal-imħabba. Fl-Ewkaristija jien nirċievi ‘l Alla, ikel tal-qawwija, li jagħti saħħa u għajnuna biex bil-kuraġġ nissielet għal pajjiżi.” – San Nonju Alvarez Pereira

downloadNONJU ALVAREZ PEREIRA
Reliġjuż Karmelitan
1360 – 1431

Tagħrif: Nonju (jew Nuño) twieled minn familja nobbli Portugiża fl-24 ta’ Lulju, 1360. Ta’ tlettax-il sena kien diġà qabad il-ħajja militari, u ma damx ma wera l-kuraġġ kbir tiegħu, u li kien kapaċi jkun mexxej tajjeb tal-armata. Ta’ sbatax-il sena żżewweġ lil Leonora de Alvim. Minnha kellu tliet ulied, li minnhom għexet waħda biss, Beatrice, li fl-1401 iżżewġet lil Alfonso, iben ir-re Ġwanni I.

Meta fl-1383 miet ir-re Fernando I tal-Portugall, u l-indipendenza tal-pajjiż kienet fraġli ħafna, Nonju kien minn ta’ quddiem li jkun favur li ħu Fernando, Ġwanni ta’ Aviz, ikun ir-re. Kien f’April 1385 li Ġwanni ta’ Aviz kien rikonoxxut u aċċettat bħala r-Re Ġwanni I.

Wara l-ewwel rebħa tiegħu fuq il-Kastilljani f’April 1384, Nonju kien maħtur dak li fil-prattika kien il-kmandant tal-armati tal-Portugall. Kien għad kellu biss 25 sena. Fil-karriera militari tiegħu, Nonju kien ukoll il-moħħ wara r-rebħa fil-Battalja ta’ Aljubarrota fl-1385. Qabel il-battalji, huwa kien iħeġġeġ lis-suldati tiegħu biex jafdaw f’Alla u jippreparahom biex jirċievu s-sagramenti.

Wara l-mewt ta’ martu, fost l-għaġeb ta’ kulħadd, fl-1423 Nonju ċaħad għal dak kollu li kellu, u ħaddan l-Ordni Karmelitan fil-kunvent ta’ Lisbona, imwaqqaf minnu stess minn butu, u ħa l-isem ta’ Fra Nonju ta’ Santa Marija.

Nonju għex sa mewtu, li ġrat fl-1 t’April tas-sena 1431, bħala sempliċi fra f’dan il-kunvent. Bħala Karmelitan kompla kiber fil-ħajja ta’ talb, ta’ penitenza, u ta’ devozzjoni lejn il-Verġni Marija li għalihom kien ġa magħruf.

Fis-sena ta’ qabel ma Fra Nonju miet, mar iżuru r-Re Ġwanni I u għannqu għall-aħħar darba. Hu kien jara fih ħabib kbir, li għenu biex jieħu s-saltna, u jsalva l-indipendenza tal-pajjiż.

Fit-23 ta’ April, 1918, il-Papa Benedittu XV iddikjarah Beatu. Il-Papa Benedittu XVI iddikjarah qaddis fis-26 ta’ April, 2009 fil-belt tal-Vatikan.

Ħsieb: Il-Kavallieri ta’ San Ġwann, magħrufin anke bħala l-kavallieri ta’ Malta kienu nies nobbli mill-Ewropa kollha li kienu jagħtu ruħhom lil Alla bil-wegħda tas-safa, iduru bil-morda u jiġġieldu għall-art Imqaddsa. Il-Kavallier Don Alvares Gonsales Pereira kien Portugiż kollu ħeġġa biex jaħdem għall-Ordni Ġerosolmitan. Ta’ 18-il sena kien diġà wiegħed ħajtu li jingħata kollu kemm hu għal Alla u għall-għan tal-Ordni ta’ San Ġwann.

Darba waqt battalja, bdew ifittxu lill-Ġeneral Nonju biex jagħtihom ordnijiet ġodda imma ħadd ma seta’ jsibu. Fittxewh. Fl-aħħar sabuh għarkupptejh wara blata jitlob. Meta spiċċa mit-talb, qam bil-kalma kollha. Qal lis-suldati x’għandhom jagħmlu u l-Portugall rebaħ battalja oħra. B’tifkira ta’ din il-battalja Nonju bena knisja lill-Madonna tar-Rużarju. Kien amar ukoll li fuq l-istandard tiegħu ikun hemm dejjem ix-xbieha tal-Madonna.

Il-Ġeneral Nonju li issa beda jiġi meqjus bħala eroj ta’ pajjiżu, qatt ma ried jieħu sehem fil-lussu u l-ħajja ta’ divertiment li kienu jgħaddu n-nobbli Portugiżi. Kellu qima kbira lejn Ġesù Ewkaristija u kien iħobb jgħid, “Min iridni nitlef xi battalja, jbegħdni minn dan is-sagrament tal-imħabba. Fl-Ewkaristija jien nirċievi ‘l Alla, ikel tal-qawwija, li jagħti saħħa u għajnuna biex bil-kuraġġ nissielet għal pajjiżi.”

Battalja oħra msemmija li rebaħ Nonju Alvarez saret fil-pjanura tal-Aljubarrota. Dakinhar kollox kien kontra tiegħu. Imma l-Madonna għenitu. Rebaħ bħas-soltu u b’ringrazzjament bena knisja lill-Madonna tal-Karmnu. Talab u qala’ min għand ir-Reġina tal-Portugall li l-Patrijiet Karmelitani jkollhom il-knisja u Kunvent f’Lisbona, għax kien iqis dawn il-Patrijiet bħala l-aħwa speċjali tal-Madonna.

B’kollox bena seba’ knejjes fil-Portugall lill-Madonna, b’sinjal tal-qima li kellu lejn din l-omm tas-sema. Meta wasal fil-quċċata tal-unuri meqjum minn kulħadd, San Nonju Alvarez Pereira billi ra lil pajjiżu ħieles minn kull biża’ tal-għedewwa tiegħu, ried jaħrab mid-dinja. Il-Portugall kien isejjaħlu l-Ġeneral il-Kbir, u Nonju ried jinħeba fil-kunvent tal-Karmelitani ta’ Lisbona. Kulħadd baqa’ mgħaġġeb bih. Il-Patrijiet laqgħuh bil-ferħ. Rieduh isir saċerdot, imma Nonju għażel u ried li jkun l-inqas fost kulħadd. Ried isir fra, u kif jgħid hu qatt ma ħass ruħu ferħan daqskemm meta libbsuh il-libsa tal-Karmnu fil-kunvent ta’ Lisbona.

Xtaq imur f’kunvent fejn ħadd ma jafu imma ma ħallewhx. Kien lest li jagħmel kulma jgħidulu għax kien jgħid, “Jien dħalt reliġjuż biex naqdi u nservi mhux biex jaqduni. Min iservi ‘l Alla jkun isaltan fuq l-art.” Kieku kien għalih kien joħroġ jiġbor iċ-ċirka liebes il-qorq u tonka fqira, bla ma jistħi mid-daħk u ż-żufjett ta’ ħadd. Meta beda jikber fiż-żmien u l-mard kien jgħakksu dejjem aktar, qatt ma nstema’ jilmenta. Kollox kien jieħu minn idejn Alla. Jaqra bla heda l-Iskrittura. Meta rċieva għall-aħħar darba l-Ewkaristija talab lill-Patri li kien maġenbu biex jaqralu l-Evanġelu ta’ San Ġwann. X’ħin wasal fil-kliem “Hawn hi Ommok” San Nonju Alvarez Pereira fetaħ għajnejh, ta tbissima tas-sema u mar jingħaqad ma’ dik l-omm li tant kien iħobb. Kien l-1 ta’April, 1431.

Il-Portugall għadu jagħti qima lil San Nonju Alvarez Pereira bħala l-eroj li ħeles lil pajjiżu mill-ħakma tal-għadu u bħala fundatur tal-qima lejn il-Madonna f’dan il-pajjiż. Għalhekk forsi f’Fatima – il-belt tar-Rużarju u tal-qima lejn il-Madonna tal-Karmnu – dan il-Qaddis għandu post kif jixraqlu.

 • U int, kemm ddur lejn il-Madonna, b’mod speċjali bit-talba tar-Rużarju li hi tant tħobb, biex hi tgħinek tirbaħ fuq l-għadu, b’mod speċjali dak ta’ ruħek li jipprova jbiegħdek milli tagħmel dak li jrid Alla minnek?

Bħala għajnuna biex wieħed jitlob ir-Rużarju, tistgħu tidħlu fil-Youtube Channel bl-isem ta’ Rużarji u Devozzjonijiet bil-Malti. Fih issibu ġabra ta’ vidjos kollha fuq ir-Rużarju. Ara din il-link: https://devozzjonilejnmarija.wordpress.com/youtube/

Talba: Fjur tal-Karmelu, dielja bil-frott mgħobbija, dija tas-sema, xebba li waħdanija, b’ġieħ t’omm tiftaħar. Omm l-aktar ħelwa, li ġmielek qatt ma ttabba’, lill-Karmelitani ħniena uri u mħabba, kewkba tal-baħar. Ammen. (Talba lill-Madonna bl-isem Latin ‘Flos Carmeli’)

English Version: https://ocarm.org/en/content/liturgy/st-nuno-alvares-pereira-religious-m

Alternative Reading: http://www.tfp.org/saint-nuno-alvares-pereira-a-warrior-and-a-man-of-faith/#respond

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nuno_%C3%81lvares_Pereira

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/2009/ns_lit_doc_20090426_nuno_en.html

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-Ħsieb huwa pprovdut mill-Parroċċa ta’ Fleur-de-lys.

17 ta’ Frar: Is-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija

Verżjoni Vidjo: Is-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija

“Kemm hi ħaġa sabiħa u ħelwa li l-aħwa jgħammru flimkien!” – Salm 133:1 u Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa tas-Seba’ Fundaturi tal-Ordni tas-Serviti ta’ Marija.

The Madonna with the Seven Founders of the Servite OrderIS-SEBA’ QADDISIN FUNDATURI TAS-SERVITI TA’ MARIJA
Seklu XII

Tagħrif: Dawn il-qaddisin kienu negozjanti tad-drapp f’Firenze li, għall-ħabta tas-sena 1233, waqt li belthom kienet għaddejja minn żmien ta’ ġlied imdemmi bejn l-aħwa, ħallew il-familji tagħhom u ġidhom u bdew jgħixu ħajja ta’ faqar fid-distrett ta’ Cafaggio.

Huma libsu l-abitu griż tal-Aħwa tal-Penitenza, konfraternità ta’ lajċi li tagħha kienu membri, u ddedikaw ruħhom għat-talb, penitenzi u għemejjel ta’ ħniena.

Wara ftit taż-żmien, xi wħud minnhom bdew jgħixu ħajja waħedhom fuq il-Muntanja Senario, xi dsatax-il kilometru ’l bogħod minn Firenze. Meta d-dumnikan qaddis Pietru ta’ Verona, ipprietka f’Firenze matul l-Avvent u r-Randan tas-snin 1244-45, is-seba’ sħab għenuh jorganizza s-Soċjetà ta’ Marija, għaqda ta’ lajċi, filwaqt li hu għen lill-aħwa biex jifformaw komunità reliġjuża, waħda li tinkludi kemm l-eremiti fuq il-muntanja Senario kif ukoll il-grupp ta’ appostolat f’Cafaggio.

Huma sejħu lilhom infushom “Servi ta’ Marija” għax kien hemm kappella tal-Madonna fiż-żewġ postijiet. Dawn is-serviti adottaw ir-regola ta’ Santu Wistin u ħadu l-abitu iswed b’devozzjoni lejn id-Duluri tal-Madonna.

Is-seba’ fundaturi kienu dawn:

 • Bonfiglio (gwida tal-grupp lajk u wara prijur tal-komunità ġdida);
 • Bonagiunta, (prijur bejn l-1256 u l-1257);
 • Manetto (li waqqaf l-ewwel fundazzjonijiet fi Franza);
 • Amadio (ir-ruħ tal-grupp);
 • Sostegno u Uguccione (ħbieb magħhom); u
 • Alessju (ziju ta’ Santa Ġuljana).

Ruma kienet għarfet il-kontribut tagħhom iżda kellhom jgħaddu mas-sittin sena, jiġifieri fis-sena 1304 li s-Santa Sede tathom l-għarfien uffiċjali. Dawn is-Seba’ Fundaturi tas-Servi ta’ Marija ġew ikkanonizzati flimkien fl-1888, mill-Papa Ljun XIII.

Jinsabu kollha midfunin flimkien f’Monte Senario, fuq l-altar li sar mill-Kardinal Alessio Enrico Maria Lepicier, tal-istess ordni, li kien żar Malta u Għawdex u nkuruna lill-Madonna ta’ Pinu bħala legat tal-Papa fl-1935.

Is-Serviti ta’ Marija għamlu ‘l fuq minn mitt sena fil-paroċċa ta’ Stella Maris, Sliema.

Ħsieb: Dawn is-seba’ Servi ta’ Marija ddedikaw ruħhom għat-talb, penitenzi u għemejjel ta’ ħniena. Ftit snin wara li waqqfu l-ordni, il-persuni li ngħaqdu magħha kienu jgħoddu 10,000. Dan kien attribut għall-ħidma li wettqu u ż-żelu li wrew. Il-mexxej tagħhom kien Buonfiglio Monaldo li kien l-akbar wieħed fiż-żmien. Il-kappillan tal-Laudesi, Giacomo Poggibonsi, bniedem ta’ qdusija, kien id-direttur spiritwali tagħhom.

Imma kif beda kollox? Kollox beda f’nhar l-Assunta, meta waqt li kienu miġburin jitolbu flimkien kellhom dehra tal-Madonna u qatgħuha li jirrinunzjaw għad-dinja u jinxteħtu taħt il-protezzjoni tagħha. Tlieta minnhom kienu ċelebi, tnejn romol u t-tnejn l-oħra miżżewġin. Ir-romol u l-miżżewġin riedu jaraw kif se jirranġaw mal-familji li kienu jiddependu minnhom. Minn hawn u minn hemm instab mezz kif id-dipendenti tagħhom jkunu sostnuti fil-bżonnijiet materjali tal-ħajja u bil-kunsens ta’ qrabathom setgħu jingħataw għas-sejħa l-ġdida li kienet ġiethom. L-isqof għenhom ħafna u tlieta u għoxrin jum wara li kienu ġew imsejħin daħlu fid-dar imsejħa La Carmarzia barra minn Firenze.

Din is-sejħa għal ħajja ta’ kontemplazzjoni u ċaħda b’kuntrast mal-ħajja libertina ta’ Firenze u l-madwar, ġibdet l-ammirazzjoni tal-poplu. Ta’ kuljum in-nies kienet tmur f’La Carmarzia biex tkellem lil dawn l-irġiel twajba. Għalhekk huma qatgħuha li jitbiegħdu mill-belt u jmorru fuq Monte Senario, ħdax-il mil ’il barra minn Firenze, fejn bnew knisja sempliċi u eremitaġġ u bdew jgħixu ħajja ta’ awsterità.

Nhar it-13 t’April, 1240, kellhom dehra tal-Verġni Mbierka li ridithom jilbsu l-abitu iswed b’għelm tad-Duluri tagħha f’riġlejn is-Salib ta’ binha. Talbithom ukoll jintrabtu bir-Regola ta’ Santu Wistin u li jissejħu s-‘Serviti ta’ Marija.’ Fuq ix-xewqa tal-isqof, kollha barra Fratell Alexis, aktar tard irċevew l-Ordni Sagri . L-Ordni ħadet il-bixra aktar ta’ Ordni Mendikanti u hija l-ħames waħda ta’ din ix-xorta fil-Knisja.

Tul ħajjithom, is-Serviti tal-bidu raw l-Ordni tiftaħ Djar f’diversi pajjiżi barranin. F’ħamsin sena l-għadd tal-imseħbin laħaq l-10,000 u sal-bidu tas-seklu 14 kellhom ’il fuq minn 100 monasteru b’missjonijiet ukoll fi Kreta u l-Indja. Aktar tard twaqqfet ukoll is-Sekond Ordni ta’ sorijiet klawstrali u Terz Ordni b’ħidma ta’ karità u edukazzjoni imwaqqfa minn Santa Ġuljana Falconieri.

L-aħħar wieħed li miet, u l-iktar wieħed li għex fosthom kien il-Fratell Alessju Falconieri, meta kellu 110 snin, fis-17 ta’ Frar, 1310. Il-fdalijiet tagħhom jinsabu meqjumin f’qabar wieħed fil-knisja tal-monasteru f’Monte Senario.

 • Min jaf li kieku inti, bħal dawn is-seba’ żgħażagħ issib ħin matul il-jum biex tinġabar f’post għall-kwiet biex tingħaqad f’aktar intimità ma’ Alla fit-talb?
 • Min jaf li kieku t-talb u l-penitenza tagħmilhom l-iskop tal-ħajja tiegħek hi ta’ liema stat hi?
 • Min jaf li kieku inti wkoll tkabbar id-devozzjoni tiegħek lejn il-Verġni Mbierka Marija u lejn is-seba’ duluri tagħha li kienet waħda mid-devozzjonijiet ta’ dawn l-aħwa qaddisa?

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Talba: Agħtina, Mulej, it-tjieba tar-ruħ tal-aħwa qaddisa li llum qegħdin infakkru, li kellhom devozzjoni tal-għaġeb lejn l-Omm qaddisa ta’ Alla, u ħabirku biex iressqu lejk il-poplu tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/seven-founders-of-servite-order.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/seven-founders-of-the-servite-order/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Servite_Order

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei. Il-maġġoranza tal-Ħsieb huwa kitba ta’ Joe Fenech li dehret fl-Leħen is-Sewwa.

9 ta’ Diċembru: San Ġwann Diego Cuauhtlatoatzin

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Diego Cuauhtlatoatzin

Ġesù qabad u qal: “Infaħħrek, Missier, Sid is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għandu l-għerf u d-dehen u wrejthom liċ-ċkejknin. Iva, Missier, għax lilek hekk għoġbok.” – Ġesù f’Mattew 11:26

151190226028SAN ĠWANN DIEGO CUAUHTLATOATZIN
1474 – 1548

Tagħrif: Ftit nafu dwar dan il-qaddis li San Ġwanni Pawlu II sejjaħlu bħala “l-Indjan sempliċi u umli.” Fil-bidu kien magħruf bħala Cuauhtlatoatzin, li tfisser ‘l-ajkla li titkellem.’ L-isem ta’ Ġwann Diego hu marbut mal-Madonna ta’ Guadalupe, fil-Messiku.

Il-Madonna kienet dehret l-ewwel darba lil Ġwann Diego, fid-9 ta’ Diċembru 1531, fuq l-għolja ta’ Tepeyac, fejn qaltlu biex jgħid lill-isqof li xtaqet li tinbena knisja għad unur tagħha. Fl-istorja, wisq magħrufa, ta’ dan il-qaddis, insibu li hu ġabar xi ward fil-mantar tiegħu, wara li l-Madonna talbitu jagħmel dan, u dawn inbidlu, fl-immaġini mirakuluża tal-Madonna ta’ Guadalupe.

Meta nbena s-Santwarju f’Tepeyac, Ġwann Diego, mar jgħix fil-qrib, fejn beda jgħallem il-katekeżi, waqt li kien ta’ xhieda bl-eżempju tajjeb tiegħu.

Huwa ġie kkanonizzat fil-31 ta’ Lulju 2000, mill-Papa San Ġwanni Pawlu II, fil-Bażilika ddedikata lill-Madonna ta’ Guadalupe. Il-Papa dakinhar qal li kien persuna sempliċi u umli, li aċċetta l-Kristjaneżmu mingħajr ma ċeda l-identità tiegħu bħala Indjan. San Ġwann Diego jfakkarna li “L-aħbar it-tajba ta’ Ġesù hi għal kulħadd.”

Id-Dehriet
Il-Verġni Marija dehret erba’ darbiet fl-1531 lil wieħed Indjos, Juan Diego (li kien dikjarat beatu fl-1990), fuq l-għolja Tepeyac, barra mill-belt tal-Messiku, u ordnatlu biex jgħid lill-isqof Zumarraga bix-xewqa tagħha li tinbena knisja għaliha hemmhekk. Wara xi sentejn, l-isqof għamel dak li kien mitlub, wara li kkonvinċa ruħu li d-dehriet kienu ġenwini meta ra x-xbiha ta’ daqs naturali tal-Verġni Marija stampat mirakolużament fuq il-fardal tal-Indjos.

Il-mantell li fih ix-xbieha tal-Madonna għadu ppreservat u hu merfugħ fil-bażilika ta’ Sidtna Marija ta’ Guadalupe, li għandu storja twila bħala ċentru ta’ devozzjoni u pellegrinaġġi fil-Messiku.

Il-Papa Benedittu XIV fl-1754 awtorizza quddiesa u talb għall-Uffiċċju Divin f’ġieħ il-Madonna taħt dan it-titlu biex tkun iċċelebrata fit-12 ta’ Diċembru. Ħatar ukoll lill-Madonna bħala Patruna ta’ Spanja l-Ġdida. Il-Madonna ta’ Guadalupe kienet iddikjarata Patruna tal-Amerika Latina minn Piju X fl-1910 u Patruna taż-żewġ Ameriki minn Piju XII fl-1945.

ĦsiebDan hu kliem Papa Franġisku meta kien fil-Belt tal-Messiku fis-Santwarju tal-Madonna f’Guadalupe nhar is-Sibt 13 ta’ Frar, 2016:

“Aħna jista’ jiġrilna dak li ġara lil Juan Diego, li nħarsu lejn l-Omm tagħna mil-lenti tat-tbatijiet tagħna, tal-biżgħat tagħna, id-disperazzjoni, in-niket, u ngħidulha: ‘X’nista’ nagħtik jien jekk m’iniex persuna mgħallma?.’ Inħarsu lejn l-Omm tagħna b’għajnejn li jgħidulha: ‘Huma ħafna s-sitwazzjonijiet li jixorbulek saħħtek kollha, li jġagħluna nħossu li m’hemmx lok għat-tama, għall-bidla, għat-trasformazzjoni.’

Għalhekk nemmen li l-lum jagħmlilna tajjeb xi ftit tas-silenzju, u noqogħdu nħarsu lejn ix-xbieha tal-Madonna ta’ Guadalupe, inħarsu ħafna lejha bil-kalma, u ntennulha l-kelmiet ta’ dak l-iben l-ieħor li kien iħobbha ħafna:

‘Sempliċement inħares lejk – ja Omm –,
inżomm biss ħarsti fuqek;
inħares lejk kollok kemm int bla ngħidlek xejn,
u ngħidlek kollox, bla kliem u bil-qima.

Iċċaqlaq xejn l-arja ta’ quddiemek;
bennen biss is-solitudni misruqa tiegħi
fl-għajnejn maħbuba tiegħek ta’ Omm
u fil-bejta ta’ l-art safja tiegħek.

Is-sigħat jiġru; imħarrka, u storbjużi
l-boloh bejn snienhom jomogħdu
ż-żibel tal-ħajja u tal-mewt.

Inħares lejk, ja Omm; u biżżejjed nikkontemplak,
b’qalb imsikkta mill-ħlewwa tiegħek,
fis-skiet tiegħek safi bħall-ġilji.’ (Innu liturġiku).

U fis-skiet, nibqgħu nikkontemplawha, u nħossuha għal darb’oħra ttennilna: ‘X’għandek, ibni, l-iċken fost kollha? X’qed inikket lil qalbek?’ (ara Nican Mopohua, 107, 118). ‘Forsi m’hawnx jien ħdejk, jien li għandi l-ġieħ li nkun ommok?’

Hi tgħidilna li għandha ‘il-ġieħ’ li tkun ommna. Dan jimliena biċ-ċertezza li d-dmugħ ta’ dawk li qed ibatu m’huwiex għalxejn. Hu talba siekta li titla’ sas-sema u li f’Marija dejjem sa ssib post taħt il-mant tagħha. Fiha u magħha, Alla jsir ħuna u sieħeb tagħna fit-triq, jerfa’ magħna s-slaleb biex ma jħalliniex nitgħattnu taħt l-uġigħ tagħna.

‘Forsi m’iniex ommok jien? M’iniex hawn ħdejk? Tħallix l-uġigħ tiegħek ikaxkrek miegħu, tħallix in-niket tiegħek jirbħek,’ tgħidilna. Il-lum terġa’ lura għandna mill-ġdid biex tibgħatna, bħal Juanito; il-lum mill-ġdid reġgħet hawn biex ittennilna: kun int il-messaġġier tiegħi, kun l-istedina tiegħi għall-bini ta’ tant santwarji ġodda, għat-tisħib ta’ tant ħajjiet, għall-ixxuttar ta’ tant dmugħ. Biżżejjed timxi fit-toroq ta’ fejn toqgħod, tal-komunità tiegħek, tal-parroċċa tiegħek bħala messaġġier tiegħi, messaġġiera tiegħi; ibni santwarji ġodda billi taqsam il-ferħ tiegħek għax taf li m’aħniex waħidna, li hi tinsab magħna. Kun il-messaġġier tiegħi – qed tgħidilna – billi tagħti x’jieklu lill-imġewħa, x’jixorbu lill-għatxana, kenn lil min hu fil-bżonn, ħwejjeġ lil min hu għarwien u żur lill-morda. Aqbeż għall-ħabsi, tħallihx waħdu, aħfer lil min għamillek id-deni, farraġ lill-imnikket, stabar bl-oħrajn u, fuq kollox, tkarrab u itlob lil Alla tagħna. U fis-skiet ngħidulha dak li nħossu tiela’ minn ġo qalbna.

‘Forsi m’iniex ommok jien? Jewwilla mhux hawn ninsab, miegħek?,’ qed tgħidilna mill-ġdid Marija. Mur ibni s-santwarju tiegħi, għinni ħa rrodd il-ħajja lil uliedi, ħutek.”

Talba: O Madonna ta’ Guadalupe, Warda Mistika, interċedi għall-Knisja Mqaddsa, ipproteġi lill-Papa, għin lil dawk kollha li jirrikorru għandek fi ħtiġijiethom, u itlob lil Ibnek għalina biex jagħtina li nibqgħu qawwija fil-fidi, mimlija bit-tama f’nofs il-qrusa tal-ħajja, imħeġġa fil-karità, u l-grazzja li nipperseveraw sal-aħħar f’ħajja qaddisa. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-juan-diego.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-juan-diego-409

Vatican Biography: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20020731_juan-diego_en.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Juan_Diego

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

22 ta’ Novembru: Santa Ċeċilja

Verżjoni Vidjo: Santa Ċeċilja

“Xħin beda jżernaq, Ċeċilja semmgħet leħinha u qalet: Ħaffu, suldati ta’ Kristu: warrbu għemil id-dlam u ilbsu l-armi tad-dawl!” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-festa tal-lum.

st-cecilia-stained-glass1.jpgSANTA ĊEĊILJA
Verġni u Martri
It-Tieni jew it-Tielet Seklu

Tagħrif: Skont leġġenda Rumana, Santa Ċeċilja kienet mill-belt ta’ Ruma. Sa minn ċkunitha bdiet tħobb lil Ġesù, u iktar ma kienet qed tikber, iktar kienet qed issir tħobbu. Kienet għadha daqsxejn ta’ tfajla meta offrietlu ħajjitha u l-verġinità tagħha. Iżda biex tobdi lill-ġenituri tagħha, iżżewġet lil żagħżugħ nobbli pagan, jismu Valerjanu.

Ftit wara ż-żwieġ, ikkonvertitu, u hu kkonverta wkoll lil ħuh, Tiburzju. It-tnejn inqabdu li kienu Nsara, u ġew ikkundannati għall-mewt flimkien ma’ uffiċjal jismu Maximus. Santa Ċeċilja ddispjaċiha ħafna li kellhom imutu fil-fjur ta’ ħajjithom, iżda fl-istess ħin ferħet li mietu martri għal Ġesù. Hi stess difnithom. Ftit ġranet wara, hi wkoll mietet martri, wara agunija ta’ tlett ijiem, minħabba ferita li sofriet bid-daqqa tal-mannara fuq għonqha.

Għalkemm din hi storja sabiħa ta’ mara Nisranija li ħarset xbubitha u tat ħajjitha għall-imħabba ta’ Kristu, mhix ibbażata fuq materjal awtentiku. B’danakollu fiċ-ċimiterju ta’ San Kallistu, f’Ruma, hemm qabar b’lapida li ġġib isimha, u sa mis-seklu ħamsa ġa kienet inbniet knisja f’Ruma għall-ġieħ tagħha. Santa Ċeċilja hija l-patruna tal-mużiċisti.

Fl-1599, il-Kardinal Sfondarati ordna li jinfetaħ il-qabar u l-ġisem deher intatt għal kollox. Il-ġisem kien imlibbes libsa ndurata bid-deheb, jistrieħ fuq il-ġenb tal-lemin, id-dirgħajn mitluqin minn tulhom, wieħed fuq l-ieħor, l-għonq maqtugħ; il-posa tal-ġisem kien bla dubju, dak ta’ tfajla żagħżugħa, waqt l-aħħar mumenti ta’ ħajjitha.

Ħsieb: Min iħobb lil Ġesù ma jkunx kuntent li jħobbu waħdu, imma jħabrek biex jarah maħbub minn oħrajn. Mhux hekk għamlet Santa Ċeċilja? Għalhekk filwaqt li aħna nikbru dejjem iżjed fi mħabbitna lejn Ġesù, infittxu li permezz tagħna oħrajn ukoll isiru jħobbuh iżjed. Dan l-eżempju narawh ukoll fil-Verġni Marija li marret għand Eliżabetta biex twasslilha, l-ewwel u qabel kollox, lil Binha Ġesù, imbagħad biex tgħinnha fi bżonnijiet prattiċi oħra tal-ħajja ta’ kuljum.

Infatti dan hu dak li qal il-Papa Franġisku f’waħda mill-katekeżi tal-Udjenzi Ġenerali:

“Meta marret iżżur lil Eliżabetta, il-Verġni Marija ma ħaditilhiex biss għajnuna materjali; dan ukoll, imma wasslitilha lil Ġesù, li diġà kien jinsab f’ġufha. Li ħadet lil Ġesù f’dik id-dar kien ifisser li ħadet il-ferħ, il-ferħ sħiħ. Eliżabetta u Żakkarija kienu ferħana b’dik it-tqala li kienet tidher impossibbli għall-età tagħhom, imma hi x-xbejba Marija li twasslilhom il-ferħ sħiħ, dak li jiġi minn Ġesù u mill-Ispirtu s-Santu u jesprimi ruħu f’li nagħmlu karità bla ma nistennew ħlas, f’li naqsmu mal-oħrajn, f’li ngħinu lil xulxin, f’li nifhmu lil xulxin.”

F’kelma waħda l-Papa qed ifakkarna li l-missjoni tal-Knisja u ta’ kull Nisrani hija dik li jwassal lil Kristu, għaliex il-ferħ veru u sħiħ il-bniedem isibu biss fi Kristu. Kemm sagrifiċċji nagħmlu biex intejbu l-ħajja tagħna, u sew nagħmlu! Iżda jista’ jiġri li niżbaljaw meta naħsbu li l-kuntentizza tiġi minn dak li għandi u minn dak li nakkwista. Ħarsu lejn tifel ċkejken, kemm jifraħ meta jirċievi xi ġugarell! Jgħaddi ftit tal-ħin u dak il-ġugarell jispiċċa f’xi kantuniera u lanqas iħares aktar lejh. Il-Papa jgħidilna li avolja Żakkarija u Eliżabetta kienu ferħanin bit-tqala, li għalihom kienet impossibbli għaliex kienu xjuħ, imma kienet il-preżenza ta’ Marija li kienet iġġorr lil Kristu li ġabet “il-ferħ sħiħ.”

 • U għalik, kemm hi importanti li ħaddieħor jikkonverti u jsir Nisrani tajjeb?
 • Hija prijorità f’ħajtek li xxandar l-imħabba ta’ Kristu?
 • Taħtaf kull okkażjoni li jkollok biex tagħmel dan ma’ dawk ta’ madwarek?
 • Tibqa’ tagħmel dan anki meta jkollok tħalles prezz għoli ħafna?

Jalla fuq l-eżempju ta’ Santa Ċeċilja u tal-qaddisin kollha, aħna wkoll inkunu xhieda veri ta’ Kristu mhux biss bi kliemna, imma b’għemilna u tassew, anki jekk dan ifisser tbatija jew martirju kontinwu minn dawk li jagħmlulna l-ħajja diffiċli għax aħna ta’ Kristu.

Talba: Fit-tjieba tiegħek, Mulej, ieqaf magħna, u bl-għajnuna ta’ Santa Ċeċilja, agħtina dik il-ħeġġa u l-qawwa li wassluha biex tibqa’ soda fl-istqarrija tal-fidi tagħha sal-aħħar, anki jekk dan jiswielna saħansitra ħajjitna. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://www.stceciliaroch.org/66

Alternative Reading: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/11/saint-cecilia.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Cecilia

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.