15 ta’ Mejju: San Pietru u Santa Dijonisja

Verżjoni Vidjo: San Pietru u Santa Dijonisja

“Grazzi, O Mulej Ġesù għaliex lili tajtni l-paċenzja u għamiltni rebbieħ fuq dan it-tirann!” – San Pietru ftit qabel ma miet.

pls-Saints-Peter-and-DionysiaSAN PIETRU U SANTA DIJONISJA
Martri

Tagħrif: Fil-persekuzzjoni fi żmien il-ħakma ta’ Deċjanu, id-demm kristjan kien qed jinxtered f’Lampsacus, belt fl-Asja Minuri fit-Turkija tallum. San Pietru kien wieħed minn tal-ewwel li ġew ikkundannati sabiex imut f’isem Kristu u għalkemm kien għadu żgħir fl-età, laqa’ dawn it-turmenti bil-ferħ.

Ġie marbut bil-ktajjen ma’ rota u kissrulu għadmu. Hu min-naħa ‘l-oħra, għolla ħarstu u qal: “Grazzi, O Mulej Ġesù għaliex lili tajtni l-paċenzja u għamiltni rebbieħ fuq dan it-tirann!” Meta l-kmandant ra li din it-tortura kienet għalxejn, ordna li jaqtgħulu rasu.

Ftit wara fl-istess belt, il-verġni Dijonisja ħadet il-kuruna li tilef l-appostlu Nikomakus. L-istorja tiegħu tgħallem li dawk li jitilfu lil Kristu flok ma jbatu għalih, jitilfu kollox. Bil-ftit saħħa li kien għad fadallu waqt it-tortura għajjat: “Jien qatt ma kont Nisrani. Jien nissagrifika għall-allat!” Għal dan il-kliem, Nikomakus ġie meħlus u fil-fatt vera offra sagrifiċċju lill-allat. Dak il-ħin stess huwa ġie ppossessat mix-xitan u ftit tal-ħin wara miet.

“Ja raġel imdejjaq!” għajtet Dijonisja, “għalfejn bżajt li tbati ftit? Minflok, issa ser tbati għall-eternità.” Minħabba f’dan, ġiet arrestata iżda bis-saħħa tal-Anġlu Kustodju tagħha, hi ġiet meħlusa mill-ħabs.

Iżda x-xewqa tagħha li tfittex tmur il-Ġenna tiltaqa’ ma’ Ġesù tant kienet kbira li nxteħtet fuq l-iġsma tal-martri, tgħajjat: “Nippreferi mmut ħalli ngħix magħkom għal dejjem fil-Ġenna.” U Kristu, Sid il-verġni u martri, wettqilha xewqitha.

Ħsieb: Illum għad għandna martri għal Kristu? Skont il-Papa Franġisku, hemm aktar Insara ppersegwitati llum milli kien hemm fl-ewwel sekli tal-Knisja. Dan qalu t-Tnejn, 30 ta’ Ġunju, 2014 fl-omelija tiegħu f’quddiesa f’Santa Marta. Hu spjegaha b’dan il-mod:

“Filwaqt li l-Knisja tfakkar lill-qaddisin martri tal-bidu, fil-bidu tal-quddiesa ntemmu li l-Mulej ‘saqqa bid-demm tal-martri l-ewwel żerriegħa tal-Knisja.’ Qed nitkellmu dwar it-tkabbir ta’ pjanta, u dan ifakkarna dak li kien jgħid Ġesù: ‘Is-Saltna tas-sema hi bħal dak il-bniedem li tefa’ ż-żerriegħa mbagħad telaq lura lejn daru, u, rieqed jew imqajjem, iż-żerriegħa tikber u twarrad mingħajr ma jkun jaf kif hu.’ Din iż-żerriegħa hi l-Kelma t’Alla li tikber u ssir is-Saltna t’Alla, issir Knisja bil-ħidma tal-Ispirtu s-Santu u bix-xhieda tal-Insara.

Nafu li mingħajr l-Ispirtu ma jistax ikun hemm tkabbir; Hu jagħmel il-Knisja, Hu jgħinha tikber, Hu jlaqqa’ flimkien il-komunità tal-Knisja. Imma hi meħtieġa wkoll ix-xhieda tal-Insara. U meta din ix-xhieda tasal fl-aħħar, meta ċ-ċirkostanzi storiċi jitolbu minna xhieda qawwija, hemmhekk insibu l-martri, l-akbar xhieda. U dik il-Knisja tissaqqa’ bid-demm tal-martri. Dan hu s-sabiħ tal-martirju. Jibda bix-xhieda, jum wara ieħor, u jista’ jintemm bħalma ntemm Ġesù, l-ewwel martri, l-ewwel xhud, ix-xhud fidil: bid-demm.

Iżda hemm kundizzjoni biex din ix-xhieda tkun waħda vera, żied il-Papa, trid tkun mingħajr kundizzjonijiet. Smajna fl-Evanġelju li dak ir-raġel ried imur wara l-Mulej, imma jagħmillu kundizzjoni: ried imur isellem ‘il-missieru u jidfnu…… Il-Mulej iwaqqfu: ‘Le!’ Ix-xhieda hija mingħajr kundizzjonijiet, trid tkun soda, deċiża, irid ikollha l-lingwaġġ tant qawwi li jgħidilna bih Ġesù: ‘il-lingwaġġ tagħkom irid ikun iva, iva,le, le. Dan hu l-lingwaġġ tax-xhieda.’

Illum, inħarsu lejn din il-Knisja li qed tikber imsoqqija bid-demm tal-martri. Imma hu xieraq ukoll, li llum naħsbu f’tant martri ta’ żmienna, tant martri li jagħtu ħajjithom għall-fidi. Hu minnu li kien hemm ħafna Nsara ppersegwitati fi żmien l-imperaturi tal-bidu, imma llum mhumiex b’anqas.

Illum hemm tant martri fil-Knisja, tant Insara ppersegwitati. Niftakru fil-Lvant Nofsani, l-Insara jkollhom jaħarbu mill-persekuzzjonijiet, tant Insara maqtulin mill-persekuturi. Anki dawk l-Insara li jitkeċċew ‘il barra b’mod aktar diplomatiku, bl-ingwanti bojod: anki dik hi persekuzzjoni.

Illum hemm ħafna aktar xhieda, aktar martri fil-Knisja milli kien hemm fl-ewwel sekli. Ejjew ma ninsewx lil dwar dawn ħutna li jgħixu fil-persekuzzjoni, li jbatu, u li b’demmhom isaqqu u jkabbru ż-żerriegħa ta’ tant Knejjes żgħar li jinbtu kuljum. Nitolbu għalihom u għalina.”

  • U int, titlob għal dawn ħutna ppersegwitati minħabba twemminhom biex jaffaċċjaw dan kollu bil-kuraġġ kif għamlu San Pietru u Santa Dijonisja u biex qatt ma jaslu biex jiċħdu l-fidi tagħhom minħabba l-istess persekuzzjonijiet bħalma għamel Nikomakus?

Talba: Mulej, nirringrazzjak għal tant xhieda bħal San Pietru u Santa Dijonisja li demmhom saqqa ż-żerriegħa ta’ tant Insara oħra, fosthom aħna, li kellhom jirċievu l-fidi mogħtija lilna mill-appostli qalbiena tiegħek tal-ewwel żminijiet. Agħtina llum, għat-talb tal-martri tiegħek, li ma nintelqux fil-fidi tagħna, li ma nillaxkawx u ma ninġarrux mill-kurrenti li qed ikażbru l-liġi u t-tagħlim tiegħek, imma li nibqgħu sodi u nagħtu xhieda tat-twemmin tagħna anki jekk niġu ppersegwitati. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://sanctoral.com/en/saints/saints_peter_andrew_paul_dionysia.html

Alternative Reading: http://www.sacred-texts.com/chr/lots/lots156.htm

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Peter,_Andrew,_Paul,_and_Denise

Nota: It-Tagħrif dwar dawn il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.