12 ta’ Lulju: San Ġwann Gualbertu

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Gualbertu

“Meta tkunu se tagħżlu abbati (superjur), agħżluh fost dawk l-aktar umli, l-aktar doċli (ta’ karattru ħelu), u l-aktar mortifikat.” – San Ġwann Gualbertu.

St. John GualbertSAN ĠWANN GUALBERTU
Abbati
985 – 1073

Tagħrif: Ftit huma d-dettalji ċerti li waslulna dwar San Ġwann Gualbertu, fundatur tal-Benedittini Vallambrosani.

Imwieled bejn is-snin 985 u 995, Ġwanni kien ġej mill-familja nobbli Visdomini minn Firenze u kien imħarreġ fl-armi. Darba, f’jum il-Ġimgħa l-Kbira, meta kellu 18-il sena, waqt li kien akkompanjat minn qaddejja armati, iltaqa’ ma’ dak li kien qatillu lil ħuh, u dan ma kienx armat, waħdu u f’post minn fejn ma setax jiżgiċċa. Kien ġà se joqtlu biex jitħallas għall-mewt ta’ ħuh, meta dan niżel għarkupptejh f’riġlejh u talbu jaħfirlu għall-imħabba ta’ Ġesù msallab. Milqut mill-grazzja, Ġwanni ftakar fil-kmand ta’ Ġesù li għandna naħfru lill-għedewwa tagħna, u għannqu bħala ħuh.

Jingħad li kif daħal fil-knisja deherlu li ra lil Ġesù kurċifiss ibaxxilu rasu bħala sinjal ta’ approvazzjoni għall-att ta’ maħfra li għamel.

Ftit wara hu daħal fl-abbazija ta’ San Miniato f’Firenze pajjiżu, iżda wara telaq minn hemm biex jeħles mis-simonija u biex isib aktar faqar u skiet.

Hu għażel Vallis Umbrosa, wied kollu boskijiet fit-Toskana fejn waqqaf ordni ġdid taħt ir-regola ta’ San Benedittu. Huwa kellu ajkijiet biex jagħmlu xogħol manwali u jieħdu ħsieb l-affarijiet ta’ barra l-klawsura.

Il-qaddis kien rigoruż fuq is-silenzju u d-diskors bħala appostolat. Huwa ħejja l-patrijiet tiegħu biex jitqabdu fit-Toskana kontra l-bejgħ ta’ uffiċċji tal-knisja u kontra n-nuqqas ta’ osservanza taċ-ċelibat tal-kleru.

San Ġwann Gualbertu miet fit-12 ta’ Lulju, 1073 ta’ 88 sena. Qabel ma miet, lill-irħieb tiegħu qalilhom: “Meta tkunu se tagħżlu abbati (superjur), agħżluh fost dawk l-aktar umli, l-aktar doċli (ta’ karattru ħelu), u l-aktar mortifikat.”

Bla ma ntebaħ, hu kien qed ipinġi profil tal-karattru tiegħu nnifsu. San Ġwann Gualbertu kien ikkanonizzat fl-1193.

Ħsieb: Il-Papa Benedittu XVI, għamel dan l-appell meta wasal il-Portugal, fil-11 ta’ Mejju, 2010: “Il-kattoliċi għandhom ikunu lesti li joffru l-martirju f’soċjetà sekularizzata.” San Ġwann Gualbertu saħaq ħafna dwar li wieħed għandu jżomm il-ġabra u s-silenzju, u ma kienx l-uniku! Imma għaliex din l-enfasi dwar l-importanza tas-silenzju?

Kemm storbju jiċċirkondana madwarna u anki ġo fina. Fid-dinja li qed ngħixu fiha, is-silenzju (jew is-skiet interjuri) saru lussu li mhux kulħadd jista’ jikseb. Imma n-nisrani x’jista’ jagħmel? Alla mhux magħluq fih innifsu, imma jixtieq jinfetaħ u jidħol f’komunikazzjoni mal-umanità, magħna lkoll, miegħek li qed taqra dan bħalissa. Imma aħna, spiss qisna bħal dak il-mutu u t-trux tal-Vanġelu li bħal donnu għandna qalbna miftuħa għal kollox minbarra għall-vuċi ta’ Alla, li hi tant ġentili u ħelwa, li l-bniedem jismagħha biss meta jiskot u jirnexxielu jsib is-silenzju. Imma kemm għad hawn min għandu fidi u umiltà  biżżejjed li twassal biex wieħed jilqa’ l-Kelma t’Alla għal dik li Hi?

Il-Papa Franġisku fl-Angelus tal-Ħadd, 6 ta’ Settembru, 2015 li kien propju dwar ir-rakkont tal-fejqan tar-raġel mutu u trux, jispjegha b’dan il-mod:

“Il-Vanġelu tal-lum (Mark 7:31-37) jirrakkonta l-fejqan tal-mutu u t-trux, avveniment straordinarju li juri kif Ġesù jistabbilixxi l-komunikazzjoni sħiħa tal-bniedem ma’ Alla u mal-bnedmin l-oħra. Il-miraklu jseħħ fiż-żona tad-Dekapoli, jiġifieri f’territorju kollu kemm hu pagan; għaldaqstant il-mutu u t-trux li jittieħed għand Ġesù jsir simbolu ta’ bniedem li ma jemminx iżda li jibda mixja lejn il-fidi. Infatti, in-nuqqas ta’ smigħ tar-raġel tal-parabbola jesprimi in-nuqqas ta’ ħila li nisimgħu u nifhmu mhux biss il-kliem tal-bnedmin imma wkoll il-Kelma t’Alla. U San Pawl ifakkarna li l-fidi tinbet mis-smigħ tal-predikazzjoni. (Rumani 10:17).

L-ewwel ħaġa li jagħmel Ġesù hi li jwarrab lir-raġel ‘l-bogħod mill-folla; ma jridx jagħti pubbliċità lill-ġest li se jwettaq, imma lanqas ma jrid li kliemu jkun mgħotti mill-ħamba tal-ilħna u mit-tlablib tal-ambjent. Il-Kelma t’Alla li jagħtina Kristu teħtieġ is-silenzju biex tkun milqugħa bħala Kelma li tfejjaq, li tgħaqqad u li treġġa’ lura mill-ġdid il-komunikazzjoni.

Imbagħad naraw ċari żewġ ġesti oħra ta’ Ġesù. Hu jmiss il-widnejn u l-ilsien tal-mutu u t-trux. B’hekk jikseb lura r-relazzjoni tiegħu ma’ dak ir-raġel li ma kellu ebda komunikazzjoni. L-ewwel ma’ għamel kien li raġa’ stabbilixxa l-kuntatt. Imma l-miraklu hu rigal li jiġi mill-għoli, li Ġesù jitolbu lill-Missier; huwa għalhekk li Hu jerfa’ għajnejh lejn is-sema u jordna: “Infetaħ!”. U widnejn il-mutu u trux jinfetħu, tinħall l-għoqda li kellu fi lsienu u jibda jitkellem kif suppost (vers 35).

It-tagħlima li nisiltu minn dan l-episodju hi li Alla mhux magħluq fih innifsu, imma jinfetaħ u jidħol f’komunikazzjoni mal-umanità. Fil-ħniena bla tarf tiegħu jegħleb l-abiss infinit li hemm bejnu u bejna u jiġi għandna. Biex iqiegħed fis-seħħ din il-komunikazzjoni mal-bniedem, Alla jsir bniedem; mhux biżżejjed għalih ikellimna permezz tal-liġi u l-profeti, imma jersaq qrib tagħna u jurina lilu nnifsu fil-persuna ta’ Ibnu, il-Kelma magħmula laħam. Ġesù hu l-bennej il-kbir tal-pontijiet, li fih innifsu jibni l-pont il-kbir tal-komunjoni sħiħa mal-Missier.”

  • U int, kemm qed toħloq skiet ġewwa qalbek billi tfittex dak il-post li fih tista’ tinġabar u tħalli lil Alla jikkomunika miegħek billi jsemmgħalek Kelmtu?

Talba: O Alla, inti tajtna lil San Ġwann Gualbertu, bi mgħallem għaref dwar il-ġabra u s-skiet lir-ruħ teħtieġ biex tkun tista’ tikkomunika miegħek fit-talb, agħmel li nħobbu s-skiet u l-ġabra bħalu u fuq kollox u li nimxu b’qalb kbira fit-triq tal-kmandamenti tiegħek. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-john-gualbert-299

Alternative Reading: http://magnificat.ca/cal/en/saints/john_gualbert.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Gualbert

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.