20 ta’ Settembru: San Andrija Taegon, San Pawl Chang Hasang, u Sħabhom

Verżjoni Vidjo: San Andrija Taegon, San Pawl Chang Hasang, u Sħabhom

“Din hija l-aħħar siegħa tal-ħajja tiegħi, isimgħuni b’attenzjoni: jekk kelli komunikazzjoni mal-barranin, kien għar-reliġjon tiegħi u għal Alla tiegħi. Huwa għalih li se mmut. Il-ħajja immortali tiegħi daqt tasal fil-bidu tagħha. Siru nsara jekk tixtiequ tkunu kuntenti wara mewtkom, għax Alla għandu kastigi eterni maħżuna għal dawk li jkunu rrifjutaw li jsiru jafuh.” – San Andrija Taegon

saints-2badnrew2bkim2btaegon_paul2bchong2bhasangSAN ANDRIJA TAEGON, SAN PAWL CHANG HASANG, U SĦABHOM
Martri
1839 – 1867

Tagħrif: Għal ħamsin sena sħaħ il-fidi nisranija fil-Korea xxandret mil-lajċi, u kien biss fis-sena 1836 li daħħlu fil-pajjiż l-ewwel missjunarji, li kienu minn Franza.

Fil-Korea, il-Knisja kellha persekuzzjonijiet ħorox speċjalment fis-snin 1839, 1846, 1866, u 1867, li matulhom bosta nsara taw ħajjithom għal Kristu.

Ta’ min isemmi b’mod speċjali lil Andrija Kim Taegon, l-ewwel saċerdot Korean li wara li tefgħuh il-ħabs, qatluh bil-qtugħ tar-ras; u Pawlu Hasang li kien appostlu lajk ta’ qlubija kbira.

Flimkien ma’ San Andrija u San Pawl ġew ikkanonizzati 101 martri oħra fosthom kien hemm iż-żagħżugħ Peter Yu ta’ 17 –il sena u Mark Chong ta’ 72 sena.

Kien hemm ukoll tliet isqfijiet u tmien saċerdoti mis-Soċjetà tal-Missjonijiet Esteri ta’ Pariġi, fosthom Monsinjur Imbert li kien l-ewwel Isqof li pprietka l-kelma ta’ Alla fil-Korea.

Barra minn dawn il-Missjunarji Franċiżi, il-bqija kienu kollha Koreani: irġiel u nisa, miżżewġin u mhumiex, xjuħ, żgħażagħ u tfal, għonja u foqra.

Dawn il-103 martri tal-Korea ġew iddikjarati qaddisin mill-Papa Ġwanni Pawlu II, waqt quddiesa li ċċelebra fis-6 ta’ Mejju 1984, f’Misraħ Youido, f’Seoul, quddiem folla ta’ iktar minn nofs miljun ruħ, meta kien qed jagħmel il-pellegrinaġġ appostoliku tiegħu fil-Korea.

Ħsieb: Dan huwa d-diskors li l-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II qal dwar il-Knisja Kattolika fil-Korea:

“Il-Knisja Koreana hija unika għaliex ġiet imwaqqfa kompletament mil-lajċi. Din il-Knisja li għadha qed tiżviluppa, tant żgħira imma tant b’saħħitha fil-fidi, baqgħet sħiħa minkejja li kellha tegħleb mewġa wara mewġa ta’ persekuzzjoni ħarxa. F’inqas minn seklu, inti tista’ tiftaħar b’10,000 martri. Is-snin 1791, 1801, 1827, 1839, 1846, u 1866 huma ffirmati għal dejjem bid-demm sagru tal-martri tiegħek u mnaqqxa fil-qlub tiegħek. Il-mewt ta’ dawn il-ħafna martri sar il-ħmira tal-Knisja u wassal biex il-Knisja tal-Korea tifjorixxi kif qed naraw illum.”

L-Ispirtu s-Santu, li jonfoħ fejn irid, inqeda bl-appostolat ġeneruż tal-lajċi biex seħħet il-bidu tal-Knisja fl-art tal-Korea. Kieku dawn qatgħu qalbhom, kieku dan il-ġid kollu ma kienx iseħħ. Kull nisrani huwa msejjaħ biex iwettaq il-missjoni li l-Mulej għażillu. Hi propju f’din il-missjoni li l-Mulej irid iqaddes lil dawk li jsejjaħ. Ma jsejħilniex għax perfetti jew għax kapaċi mija fil-mija, imma matul il-vjaġġ tal-appostolat li jagħżlilna, huwa lest li jipperfezzjonana bil-grazzji tiegħu jekk inħallu l-Ispirtu s-Santu joħloqna. M’hemmx qdusija vera jekk ma nwettqux ir-rieda t’Alla f’ħajjitna. Imma kull sejħa f’din il-ħajja twassal għall-qdusija u għalhekk għall-glorja ta’ bla tmien fis-Sema. Santu Wistin jgħidilna:

“Għax fil-ġnien tal-Mulej, ħuti, insibu, iva insibu, mhux biss ward tal-martri iżda wkoll ġilji tal-verġni, liedni tal-miżżewġin, u vjoli tar-romol. Ebda bniedem ħuti għeżież ma għandu jaqta’ qalbu mis-sejħa tiegħu anqas xejn. Kristu għal kulħadd miet. Hi kelma tas-sewwa dik li nkitbet fuqu. Irid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu biex jagħrfu s-sewwa.”

Il-qtigħ il-qalb ħafna drabi jġiegħelna nkomplu niżlin ’l isfel u nitbiegħdu minn Alla. Għaliex? Għaliex ma nerġgħux lura lejn dak Alla li huwa għani fil-ħniena? Inkunu għamilna ħafna tajjeb fil-ħajja tagħna iżda xi kultant nintelqu u niżolqu lura. Ninsew it-tajjeb li għamilna u naqgħu fid-dnub.

Wasalt fejn wasalt fil-vjaġġ spiritwali tiegħek, jeħtieġ li tagħmel il-qalb u tagħti l-pass li jmiss. Agħraf it-tajjeb li għamilt f’ħajtek u ħalli li dan jagħmillek kuraġġ. Imbagħad ara fejn żbaljajt jew qed titfixkel u indem. Irritorna lejn il-Mulej anki bl-użu tas-Sagrament tal-Qrar u erġa’ ħallih jifraħ bik u jħaddnek miegħu bil-ħniena. Taqtax qalbek għax il-Mulej għandu fiduċja sħiħa fik u mhux se jieqaf isejjaħlek! Intelaq f’idejh u agħmel dak li jgħidlek hu u tikseb mill-ġdid il-kuraġġ tat-tisħiħ tal-fidi tiegħek.

Tintelaqx! Afda fih! L-opri tajba tiegħek huma teżor għalik fis-sema. Ftakar fihom u kompli żid magħhom ħa tkabbar dan il-ħlas li l-Mulej qed jaħżen għall-ġusti, u kull darba li taqa’, erġa’ qum u kompli miexi fid-direzzjoni li qed jurik dan ir-Ragħaj Divin. Huwa qatt mhu se jħallik waħdek. Int tinsab f’idejh, il-mimmi t’għajnejh. Mhux dejjem faċli li tagħmel ir-rieda t’Alla għax xi drabi ma tkunx qed taħsibha bħalu. Hawn trid iżomm quddiem għajnejk li Hu dejjem jaf aħjar minnek dak li hu meħtieġ u int qatt mhu ser twassal mal-għerf u l-imħabba tiegħu. Umbagħad, kif jgħidilna Sant Anselmu:

“Fil-ġenna ħadd ma jkollu xewqa oħra ħlief dik li jkun irid Alla; u x-xewqa ta’ wieħed tkun ix-xewqa ta’ kulħadd; u x-xewqa ta’ kulħadd u ta’ kull wieħed tkun ukoll ix-xewqa ta’ Alla. – Armonija Perfetta.” (Opera Omnia, ittra 112)

Talba: O Alla, int ħlaqt in-nazzjonijiet kollha u int s-salvazzjoni tagħhom. Fl-art tal-Korea s-sejħa tiegħek għall-fidi Kattolika ffurmat poplu ta’ adozzjoni, li għall-għejxien tiegħu sqejtu bid-demm ta’ Andrew, Pawlu, u sħabhom. Permezz tal-martirju u l-interċessjoni tagħhom, agħtina s-saħħa biex aħna wkoll nibqgħu fidili għall-kmandamenti tiegħek dejjem u sal-aħħar ta’ ħajjitna.  Ammen.

English Version: https://www.catholicculture.org/culture/liturgicalyear/calendar/day.cfm?date=2018-09-20

Alternative reading: https://www.franciscanmedia.org/saints-andrew-kim-taegon-paul-chong-hasang-and-companions/

Wikipedia on Andrew Kim Taegon: https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Kim_Taegon

Wikipedia on Paul Chong Hasang: https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Chong_Hasang

Wikipedia on Korean Martyrs: https://en.wikipedia.org/wiki/Korean_Martyrs

Nota: It-Tagħrif dwar il-qaddisin tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.