31 ta’ Diċembru: San Silvestru I

Verżjoni Vidjo: San Silvestru I

“Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-ispirtu ta’ Missierkom li jitkellem fikom.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Silvestru I

1228_stsylvesterSAN SILVESTRU I
Papa
? – 335

Tagħrif: San Silvestru kien iben ta’ wieħed Ruman jismu Rufinu. Il-Papa San Marċellinu ordnah qassis f’dak iż-żmien ta’ paċi qabel bdiet il-persekuzzjoni ta’ Djoklezjanu. Imbagħad fil-persekuzzjoni, il-Qaddis wera qlubija l-iktar kbira.

Fi żmienu saru l-abdikazzjonijiet tal-Awgusti Djoklezjanu u Massimjanu. Ra jseħħ ukoll it-trijonf ta’ Kostantinu l-Kbir fis-sena 312.

Wara l-mewt tal-Papa San Milzjade, San Silvestru nħatar bħala s-suċċessur tiegħu, it-33 Papa, fis-sena 314.

San Silvestru mexxa l-Knisja b’għaqal u b’responsabbiltà kbira, meta l-Knisja bis-saħħa ta’ Kostantinu l-Kbir, ħarġet mill-katakombi.

Permezz tad-Delegati tiegħu, San Silvestru I ħa sehem fil-Konċilju ta’ Arles fis-sena 314, li kkundanna l-ereżija tad-Donatisti u wettaq il-validità tas-sagramenti amministrati mill-eretiċi; approva l-Konċilju Ekumeniku, dak ta’ Niċea fis-sena 325, li kkundanna l-ereżija ta’ Arju li Ġesù mhux Alla u għalhekk il-Madonna mhix Omm Alla, u fformula l-Kredu ta’ Niċea.

Fi żmien il-papat tiegħu nbnew il-knejjes kbar ta’ San Pietru, ta’ Santa Croce, ta’ San Lawrenz Fuori le Mura, ta’ San Silvestru, u oħrajn. Fi żmienu wkoll il-Palazz tal-Lateran sar ir-residenza uffiċjali tal-Papa.

San Silvestru miet fil-31 ta’ Diċembru tas-sena 335, wara li kien ilu Papa 21 sena u ħdax-il xahar. Difnuh fiċ-ċimiterju ta’ Prixxilla, fit-Triq Salarja.

Ħsieb: Tassew li fi żmien dan il-qaddis tal-lum, jew aħjar permezz ta’ Kostantinu l-Kbir, il-Knisja ħarġet mill-katakombi, inbnew knejjes kbar u sbieħ u r-Reliġjon Nisranija setgħet tiffjorixxi bla biża’ u hekk ġara. Imma, nistaqsi, x’sar minnhom dawk l-Insara ta’ fidi kbira li kienu lesti jxerdu demmhom biex jagħtu xhieda għat-twemmin tagħhom? Forsi n-Nisrani f’diversi postijiet sar Nisrani komdu u llaxka fil-valuri? U x’garanzija għandna li se nibqgħu daqshekk komdi jew li r-Reliġjon tagħna se tibqa’ sħiħa filwaqt li m’għadx hawn nies ta’ fidi biex jiddefenduha mill-għawġ li qed iħottha?

Xtaqt ninkludi hawn riflessjoni tal-Isqof ta’ Għawdex, Mario Grech (23 ta’ April, 2009) :

“X’futur għandha l-Knisja fl-Ewropa u f’pajjiżna? X’garanzija għandna aħna illi ma tiġix mewġa u tħott il-Knisja mwaqqfa minn Pawlu fil-gżejjer tagħna? F’dan il-pajjiz dieħla mewġa ‘reliġjuża’: il-lajċiżmu li bil-mod il-mod qiegħed iġarraf il-binja tal-Knisja fostna.

Ma tantx qed nara membri fi ħdan il-Knisja illi għandhom il-kuraġġ li jqumu fuq riġlejhom, u jagħtu tweġiba lis-soċjetà tal-lum mingħajr ma jibżgħu li jiġu mwarrba.

Forsi aħna ma narawhiex tinħatt ġebla ġebla, imma għad narawha tinħatt bniedem bniedem, wieħed wieħed. Forsi ma jitilqux mill-komunità, imma fil-Knisja għandna min qed jgħix b’sieq waħda ġewwa u oħra barra.

Nistaqsi: jekk l-Knisja għarfet tipproduċi fi ħdanha Kristjani maturi mimlijin bl-ispirtu tal-Vanġelu illi taw kontribut, x’ġara minnha llum? Jista’ jkun li minkejja tant stejjer glorjużi, ħallew lilhom infushom jinħakmu minn ċerta telqa, minn ċerti kurrenti u duttrini, u allura kollox sfaxxa fix-xejn?

X’garanzija għandna aħna illi, bl-istorja reliġjuża tagħna kollha, bl-imħabba tagħna kollha lejn il-qaddisin, illum ma nistgħux ukoll niġu feruti, b’mod jew ieħor, u allura niddgħajfu, tonqos il-konsistenza bejnietna, u nkunu iktar priża għall-għadu li hemm fuq l-għatba tal-bieb? Dan qed ngħidu mhux biex naqtgħu qalbna, imma għaliex nemmen, kif diġà għidtilkom, illi jekk il-komunità Kristjana tagħraf tgħix b’mod awtentiku l-imħabba tagħha lejn Kristu, lejn il-qaddisin l-imħabba tagħha lejn il-Knisja, u tkun ‘Knisja waħda,’ allura nkunu nistgħu nilqgħu kontra dak illi jista’ jfixkilna jekk mhux ukoll jeqridna.”

Ejjew nitolbu lil Alla bl-interċessjoni ta’ San Silvestru illi jieqaf magħna biex l-għaġna ta’ ħajjitna nagħġnuha bil-frak tal-istorja tiegħu u bil-frak tal-virtujiet li huwa għex u ngħixu tassew bħala poplu Nisrani li kapaċi jieqaf quddiem it-theddid ta’ żminijietna. Ejjew inkunu kapaċi nagħtu tweġiba evanġelika lid-dinja tal-lum.

Talba: Mulej, agħti l-għajnuna lill-poplu tiegħek bil-qawwa tat-talb tal-Papa San Silvestru, biex, wara ħajja taħt it-tmexxija tiegħek, naslu fil-hena tal-ħajja ta’ dejjem. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/saint-sylvester.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-sylvester-pope-101

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Sylvester_I 

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

30 ta’ Diċembru: San Sabinu

Verżjoni Vidjo: San Sabinu

“U lilkom kulħadd isir jobgħodkom minħabba f’ismi.” – Ġesù f’Mattew 10:22

58a76b0cc1e8844be725d1983240de64SAN SABINU
Isqof u Martri
†305

Tagħrif: San Sabinu jingħad li kien isqof ta’ Faenza (280) u ta’ Assisi (290). Skont il-“Passio” tiegħu, miktub fis-seklu V u li dwaru hemm dubji serji Sabinu kien isqof waqt il-persekuzzjoni qalila kontra l-Insara, imqanqla mill-Imperatur Djoklezjanu, il-gvernatur ordnalu biex jadura ‘l-allat tal-imperu.’ Iżda l-isqof ma riedx. Kollu mgħaddab, il-gvernatur ordna li b’kastig jaqtgħu idejn il-qaddis u jixħtuh fil-ħabs.

Fil-ħabs Sabinu fejjaq raġel għama, u din l-aħbar malajr xterdet u sema’ biha wkoll il-Gvernatur Venustianus, li hu kien ukoll ibati b’għajnejh. Dan talab lil Sabinu biex ifejqu, u meta fil-fatt fejqu, talab li jitgħammed hu, martu u ż-żewġ uliedu subien. Meta Djoklezjanu sar jaf b’dan, ordna li Sabinu, il-gvernatur u l-familja tiegħu jiġu msawtin u maqtulin. Kien għall-ħabta tas-sena 305.

Il-qabar ta’ San Sabinu jinsab ftit aktar minn mil bogħod minn Spoleto, u l-kult lejh xtered lejn Assisi, u bliet oħra fl-Umbrija, fl-Italja. San Sabinu u sħabu martri huma mfakkrin flimkien fit-30 ta’ Diċembru.

Qatluhom qrib il-belt ta’ Spoleto, fl-Umbrija, fl-Italja Ċentrali fis-sena 303. Kemm Assisi, kif ukoll Faenza, Spoleto u Chiusi jissemmew bħala l-belt li tagħha kien isqof. Barra mill-gvernatur Venustjanu u l-familja kollha tiegħu, jissemmew ukoll Marċell u Eżuperanzju li kienu djakni miegħu. Wara San Rufino, li lilu hu ddedikat il-Katidral ta’ Assisi, San Sabinu hu l-iktar martri meqjum f’din il-belt.

Ħsieb: San Sabinu ftit ħabbel rasu li kienu diġà qatgħulu jdejh, u fejjaq lill-gvernatur minn għajnejh li wara sar Nisrani hu u l-familja kollha tiegħu. Għal dan, San Sabinu ħa l-mewt. Minn naħa l-oħra, il-gvernatur Venustjanu fieq tassew minn għajnejh u ftit wara ta ħajtu għal Kristu flimkien ma’ familtu! X’eżempju kbir jagħtuna dawn il-martri! Jidher ċar lit-tama tagħhom kienet soda fil-wegħda ta’ Kristu, li hemm glorja kbira u eterna tistenna lil dawk li jibqgħu jħobbuh sal-aħħar!

Il-Papa Franġisku, fl-Udjenza Ġenerali tal-Erbgħa 28 ta’ Ġunju 2017, jgħid hekk dwar din it-Tama li kellhom il-Martri:

“Illum nirriflettu fuq it-tama Nisranija bħala qawwa tal-martri. L-unika qawwa tan-Nisrani hi l-Vanġelu. Fiż-żminijiet ta’ diffikultà, irridu nemmnu li Ġesù jinsab quddiemna, u ma jiqafx jimxi mad-dixxipli tiegħu. Il-persekuzzjoni mhix kontradizzjoni għall-Vanġelu, imma tagħmel parti minnu: jekk ippersegwitaw lill-Imgħallem tagħna, kif nistgħu nittamaw li aħna nevitaw it-taqbida?

Imma, qalb it-tiġrib kollu, in-Nisrani m’għandux jitlef it-tama tiegħu, jew jaħseb li ġie abbandunat. Ġesù jiżgura lid-dixxipli tiegħu billi jgħidilhom: “Sa x-xagħar ta’ raskom kollu hu magħdud” (Mattew 10:30). Biex qisu jgħid li l-ebda tbatija tal-bniedem, l-anqas l-iċken waħda u l-aktar moħbija, ma hi inviżibbli f’għajnejn Alla.

Alla jara, u żgur jipproteġi; u se jagħti l-fidwa tiegħu. Fil-fatt fostna hemm Xi Ħadd li hu aqwa mill-ħażen, iktar b’saħħtu mill-mafja, mill-komplotti mudlama, minn min jaqlagħha tajjeb minn fuq dahar dawk ta’ qalbhom maqtugħa, minn min jgħaffeġ lill-oħrajn bi prepotenza… Xi Ħadd li minn dejjem sema’ l-vuċi ta’ demm Abel li qed tgħajjat mill-art.

Għalhekk l-Insara għandhom ikunu dejjem fuq “in-naħa l-oħra” tad-dinja, dik magħżula minn Alla:

 • mhux persekuturi, imma ppresegwitati;
 • mhux arroganti, imma umli;
 • mhux bejjiegħa tad-duħħan, imma sottomessi għall-verità;
 • mhux imposturi, imma onesti.

Din il-fedeltà fl-istil ta’ Ġesù – li hu stil ta’ tama – sal-mewt, l-ewwel Insara sejħulha b’isem sabiħ ħafna: “martirju,” li jfisser “xhieda.” Xi drabi, aħna u naqraw l-istejjer ta’ tant martri nibqgħu mistagħġbin quddiem il-qawwa li biha affrontaw il-prova. Din il-qawwa hi sinjal tat-tama kbira li kienet tmexxihom: it-tama żgura li xejn u ħadd ma seta’ qatt jifridhom mill-imħabba ta’ Alla mogħtija lilna f’Ġesù Kristu (ara Rum 8:38-39).”

Talba: O Alla, għat-talb ta’ San Sabinu, nitolbuk agħtina dejjem il-qawwa li nkunu xhieda tiegħek, li ngħixu t-Tama Nisranija fuq kollox fil-martirju moħbi li nwettqu tajjeb u bi mħabba d-dmirijiet tagħna ta’ kuljum. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version:http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/saint-sabinus-and-his-companions.html

Alternative Reading: http://www.keytoumbria.com/Spoleto/St_Sabinus.html

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Sabinus_of_Spoleto

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

29 ta’ Diċembru: San Tumas Becket

Verżjoni Vidjo: San Tumas Becket

“Min jobgħod lil ħajtu f’din id-dinja jżommha sħiħa għall-ħajja ta’ dejjem.” –Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Tumas Becket

St Thomas BecketSAN TUMAS BECKET
Isqof u Martri
1118 – 1170

Tagħrif: San Tumas Becket twieled f’Londra, fil-21 ta’ Diċembru 1118, minn familja sinjura u prominenti. Huwa studja mal-Kanonċi regulari f’Merton, Surrey.

Meta kellu 24 sena daħal skrivan ma’ Teoboldu, Arċisqof ta’ Canterbury, u malajr sar kunfidenti ewlieni tiegħu.

Fl-1154 ordna djaknu u l-Arċisqof ħatru Arċidjaknu ta’ Canterbury, u fl-1155 ir-Re Neriku II ħatru l-Kanċillier tal-Ingilterra. Malajr sar bniedem setgħan u għani ħafna.

Meta Teoboldu miet fl-1161, Tumas ġie nnominat mir-Re stess biex jilħaq floku. Għalhekk, fl-1162 Tumas ġie ordnat saċerdot u wara kkonsagrat isqof. Hekk Tumas sar l-Arċisqof ta’ Canterbury u Primat tal-Ingilterra.

Wara l-ħatra tiegħu, Tumas irriżenja minn kanċillier, ħalla l-ħajja lussuża tiegħu u ħaddan waħda l-iktar sempliċi, u beda jagħmel id-doveri reliġjużi tiegħu bl-ikbar reqqa.

Il-ħbiberija li kien hemm bejn ir-Re u l-Arċisqof bdiet titħassar minħabba l-konflitti li bdew jinqalgħu bejn il-Gvern u l-Knisja. Neriku ried li l-Knisja tkun ubbidjenti lejh, waqt li Tumas ma setax skont il-kuxjenza tiegħu jħalli l-Knisja titlef il-libertà u d-drittijiet tagħha.

Fl-1164, l-Arċisqof irrifjuta li jaċċetta l-Kostituzzjoni ta’ Clarendon li fost kollox kienu jiċħdu lill-kleru d-dritt li jappella għand il-Papa. Minħabba f’hekk l-Arċisqof kellu jaħrab u jmur fi Franza fejn dam eżiljat għal sitt snin sakemm reġa’ lura l-Ingilterra fl-1170.

Meta r-Re sar jaf li l-Arċisqof irritorna, ir-Re mitluf bir-rabja qal: “Kif? Ma hawn ħadd f’saltnati li jista’ jeħlisni minn dal-qassis insolenti?”

Għal dan il-kliem, erba’ kavallieri tar-Re marru immedjatament fil-Katidral ta’ Canterbury u qatlu lill-Arċisqof bix-xwabel tagħhom fid-29 ta’ Diċembru, 1170.

Il-mewt ta’ San Tumas ħasdet l-Ewropa kollha. Sentejn wara mewtu ġie kkanonizzat Qaddis mill-Papa Alessandru III.

Ħsieb: Mal-Verità m’hemmx kompromessi! Ma nistgħux insejħulu abjad dak li nafu li hu iswed, anki jekk l-avversarji tagħna jaslu joqtluna! Kemm hu nobbli n-Nisrani li jirraġuna b’dan il-mod. “Min jibqa’ jżomm sħiħ sal-aħħar, dan isalva.” (Mattew 24:13) qalilna Ġesù u f’post ieħor qal: “Dan ngħidilkom, ħbieb tiegħi, tibżgħux minn dawk li joqtlu l-ġisem u mbagħad ma jkunu jistgħu jagħmlu xejn iżjed.” (Luqa 12:4)

San Tumas Becket iddefenda bis-sħiħ id-drittijiet li l-kariga tiegħu kienet titlob li għandu jħares. Żamm iebes kontra pressjoni u intimidazzjoni l-iktar qawwijin. Ma ċediex akkost li jitlef ħajtu.

 • Aħna kemm naqdu l-kariga jew nagħmlu x-xogħol tagħna kuxjenzjożament?
 • Kemm ma nħallux il-flus, il-prestiġju, il-poter, l-avvanz, impieg ieħor, jew xi gwadann ieħor jinfluwenzana b’mod li nittraskuraw il-qadi ta’ dmirijietna?

Il-Papa Franġisku qal dan id-diskors fis-16 ta’ Novembru, 2015 waqt omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta:

“L-idea li kulħadd ikun jaħsibha l-istess, l-umaniżmu li jieħu post Kristu, il-bniedem veru, teqred l-identità Kristjana. Ma nirkantawx il-karta tal-identità tagħna. 

Naraw dawn it-tliet kelmiet: mondanità, apostasija (ċaħda), persekuzzjoni:

Il-mondanità tfisser li nagħmlu dak li tagħmel id-dinja. Tfisser li nirkantaw il-karta tal-identità tagħna: aħna ugwali mal-oħrajn. B’hekk insibu li ħafna Iżraeliti ċaħdu l-fidi tagħhom u tbiegħdu mill-Patt il-Qaddis. U dak li deher tant raġonevoli – aħna bħal kulħadd, aħna normali – sar il-qerda.

L-apostasija, hi ċ-ċaħda. Jiġifieri li l-mondanità twasslek għall-ħsieb uniku u għall-apostasija. Mhux aktar permess li jkun hemm differenzi: ilkoll l-istess. Qed ifakkruni f’każ: li l-festi reliġjużi nbidlilhom isimhom, – eżempju t-twelid tal-Mulej jingħata isem ieħor – biex tinqered l-identità.

Dan jibda minn għerq, għerq żgħir, u jispiċċa biex isir deżolazzjoni ta’ min jistmerrha, jispiċċa jsir persekuzzjoni. Dan hu l-ingann tal-mondanità u għalhekk Ġesù kien talab lill-Missier f’dik iċ-Ċena: ‘Missier ma nitolbokx biex tneħħihom mid-dinja, imma ħarishom minnha’ – minn din il-mentalità, minn dan l-umaniżmu, li ġej biex jieħu post il-bniedem veru, Ġesù Kristu, li ġej biex ineħħilna l-identità Nisranija u jridna kollha naħsbu l-istess ħaġa: ħafna jagħmlu hekk, jien għaliex le?

Dal-ħsieb dominanti ta’ żmienna għandu jġegħelna naħsbu:

 • kif inhi l-identità tiegħi?
 • Hija Nisranija jew mondana?
 • Jew jien ngħid li jien Nisrani għax meta kont tarbija għammduni u għax twelidt f’pajjiż Nisrani, fejn kulħadd hu Nisrani?

Il-mondanità tidħol inkiss inkiss, tikber, tiġġustifika ruħha u tniġġes. Tikber bħal dak l-għerq, tiġġustifika ruħha: ‘Imma ħa nagħmlu bħalma jagħmel kulħadd, fl-aħħar mill-aħħar m’aħniex differenti!’ Infittxu dejjem ġustifikazzjoni, u fl-aħħar nitniġġsu u ħafna mill-gwaj jinbet minn hemm.

Nitolbu lill-Mulej għall-Knisja, biex il-Mulej iħarisha minn kull forma ta’ mondanità. Jalla l-Knisja jkollha dejjem l-identità li taha Ġesù Kristu; jalla aħna lkoll ikollna l-identità li rċevejna fil-Magħmudija, u li din l-identità li rridu nkunu bħal kulħadd, biex inkunu ‘normali’, tintrema ‘l barra. Jalla l-Mulej agħtina l-grazzja li nżommu u nħarsu l-identità Nisranija tagħna kontra l-ispirtu tal-mondanità li dejjem qed jikber, li jiġġustifika ruħu u jniġġes.”

Talba: O Alla, int tajt il-grazzja lill-martri San Tumas biex bi qlubija kbira jxerred demmu għall-ġustizzja; bit-talb tiegħu, agħtina li f’din id-dinja niċħdu ħajjitna għal Kristu ħalli nsibuha fis-sema. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/saint-thomas-becket.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-thomas-becket/ 

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Becket

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

28 ta’ Diċembru: Il-Qaddisin Innoċenti Martri

Verżjoni Vidjo: Il-Qaddisin Innoċenti Martri

“Kristu, li twieled għalina, żejjen lill-Innoċenti martri bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh. … Dawn kienu mifdijin minn fost il-bnedmin, l-ewwel frott għal Alla u għall-Ħaruf: huma bla tebgħa quddiem it-tron ta’ Alla.” – Antifoni mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa tal-Qaddisin Innoċenti Martri

william-charles-thomas-dobson-the-holy-innocentsIL-QADDISIN INNOĊENTI MARTRI

Tagħrif: Fit-tieni kapitlu tal-Vanġelu skont San Mattew, insibu li malli s-Sultan Erodi l-Kbir li taħtu twieled Ġesù, għaraf li kien ġie ngannat mill-Maġi, xegħel b’rabja kbira, u minnufih ordna l-massakru tat-tfal subien ta’ taħt is-sentejn f’Betlem u fl-inħawi ta’ madwar. Hu bbaża l-kalkoli tiegħu fuq id-dati li kien ġabar minn fomm il-Maġi.

Il-maġġoranza tal-kommentaturi jgħidu li n-numru tat-tfal innoċenti martri ma kienx jgħodd iżjed minn 25.

Din il-festa nsibuha tiġi ċċelebrata fil-Knisja sa mis-seklu ħamsa, u mis-seklu sitta ‘l quddiem il-jum tal-Festa sar it-28 ta’ Diċembru.

Dawn il-vittmi innoċenti huma meqjumin bħala “martri,” iżda mhux bħala martri ordinarji. Huma mhux biss mietu għal Kristu, iżda minflok Kristu.

Ħsieb: Dan li ġej huwa qari mid-Diskorsi tal-isqof San Quodvultdeus bit-titlu ‘Għadhom anqas jafu jitkellmu, u diġà qegħdin jistqarru ‘l Kristu’:

“Twieled it-tifel, tarbija ċkejkna, li hu s-Sultan il-Kbir. Il-kewkba wasslet lill-maġi ħdejh mill-bogħod; u ġew jaduraw lil dak li għalkemm mindud f’maxtura iżda jsaltan fuq is-smewwiet u fuq l-art. Il-maġi xandru t-twelid tas-Sultan, u Erodi tħawwad. Ried joqtlu biex ma jitlifx is-saltna. Kieku emmen fih, kien jista’ jserraħ rasu mis-saltna tiegħu tal-art, u kien isaltan għal dejjem fil-ħajja l-oħra.

Għaliex beżżgħetek, Erodi, l-aħbar tat-twelid tas-Sultan? Hu ma ġiex biex ikeċċi lilek, imma biex jegħleb lix-xitan. Int ma fhimt xejn minn dan, u għalhekk tħawwadt u wrejt il-qilla tiegħek; biex teqred lil dak il-wieħed li fittixt, sirt aħrax u qtilt dawk it-trabi kollha!

Ebda ħniena ma ħassejt għall-ommijiet u l-missirijiet jibku u jolfqu minħabba l-qtil ta’ wliedhom, anqas għat-trabi tagħhom iwerżqu u jixhru. Fnejt il-ħajja tat-tfal, għax il-biża’ fnielek qalbek; mingħalik se tgħix ħajja twila jekk il-ħsieb tiegħek iseħħ, int li ridt teqred lill-istess Ħajja.

Kemm hu kbir id-don tal-grazzja! X’merti kellhom it-trabi biex jaqilgħu grazzja ta’ rebħa bħal din? Għadhom ma jafux jitkellmu, u ġa qegħdin jistqarru ‘l Kristu. Għadhom bla ħila li jxejjru jdejhom u jitqabdu, u ġa qegħdin ixejjru l-palma tar-rebħa.”

 • U xi ngħidu għall-eluf ta’ trabi li jinqatlu bl-abort?
 • Forsi dawn m’ humiex it-trabi innoċenti ta’ żminijietna?
 • U int, għaqli/ja biżżejjed biex tkun minn ta’ quddiem li titkellmu favur il-ħajja sa mit-tnissil tagħha fil-ġuf għax taf lit-tarbija m’għandhiex vuċi ħlief tiegħek?
 • Titlob biex jitwaqqaf l-abort u ma jiġix introdott f’pajjiżna?
 • Tgħin u tagħti s-sapport tiegħek lill-Fundazzjonijiet Favur il-Ħajja li jaħdmu ma’ nisa b’diffikultà  fit-tqala u problemi oħra li jistgħu jkunu ta’ theddida kemm għall-omm kif ukoll għat-tarbija?

Talba: O Alla, f’dan il-jum it-Trabi Innoċenti martri xandru t-tifħir tiegħek mhux bil-kliem iżda bil-mewt tagħhom: agħmel li l-fidi li nistqarru b’fommna nuruha wkoll fl-imġiba ta’ ħajjitna. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/holy-innocents.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/holy-innocents/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Massacre_of_the_Innocents

Nota: It-Tagħrif dwar din it-tifkira tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

27 ta’ Diċembru: San Ġwann

Verżjoni Vidjo: San Ġwann

“Ġwanni xehed għall-ħwejjeġ mistura li ra fuq il-Verb ta’ Alla u fuq ix-xhieda mogħtija minn Ġesù Kristu.” – Antifona mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Ġwann

San Juan de Patmos, EvangelistaSAN ĠWANN
Appostlu u Evanġelista
L-Ewwel Seklu

Tagħrif: San Ġwann twieled fil-Galilija, madwar is-sena 6 wara Kristu. Missieru kien sajjied jismu Żebedew.

Ġwanni u ħuh San Ġakbu l-Kbir ġew imsejħin minn Ġesù biex ikunu dixxipli tiegħu (Mark 1:19-20). Mid-dehra kellhom karattru fuq tagħhom. Darba resqu lejn Ġesù u qalulu: “Mgħallem, irridu li dak li nitolbuk tagħmilhulna (ara Mark 10:35-41). Darb’oħra meta s-Sammaritani ma laqgħux lil Ġesù, dawn it-tnejn staqsewh riedx ngħidu lin-nar jinżel mis-sema u jeqridhom? (Luqa 9:54) Ġesù kien sejħilhom Boanerges, jiġifieri “ulied ir-ragħad.” (Mark 3:17)

B’danakollu, Ġesù kellu mħabba kbira lejn dawn iż-żewġ aħwa. U San Ġwann kien “id-dixxiplu l-maħbub ta’ Ġesù” (Ġwanni 21:7).

Huwa kien preżenti fit-trasfigurazzjoni ta’ Ġesù fuq l-għolja Tabor; meta Ġesù qajjem lit-tifla ta’ Ġajru: fl-agunija ta’ Ġesù fil-Ġetsemani. Flimkien ma’ Pietru kien magħżul biex iħejji l-aħħar ikla. F’dik l-ikla kien ħdejn Ġesù b’rasu ma’ sider Ġesù. Kien ukoll l-uniku fost l-appostli li għalkemm kien l-iżgħar fosthom baqa’ mal-Madonna taħt is-salib meta Ġesù kien imsallab sakemm miet u difnuh.

Minn fuq is-salib, ftit qabel miet, Ġesù fdah f’idejn il-Madonna, u fl-istess waqt talbu jieħu ħsiebha.

F’Ħadd il-Għid, Ġwanni mar jiġri flimkien ma’ San Pietru lejn il-qabar ta’ Ġesù, u emmen li Ġesù kien qam mill-mewt. Kien hu wkoll, l-ewwel wieħed, li għaraf lil Ġesù rxuxtat ħdejn il-baħar ta’ Tiberjade.

Ġwanni kien ma’ San Pietru ħdejn it-Tempju, wara l-Pentekoste, meta sar l-ewwel miraklu kbir – il-fejqan ta’ wieħed magħtub minn twelidu, li minħabba f’hekk kellu jqatta’ l-lejl fil-ħabs, flimkien ma’ San Pietru.

Wara li waqqaf il-Knisja f’Ġerusalemm huwa mar għal xi snin f’Efesu, fl-Asja Minuri (illum Turkija). Hawnhekk, skont tradizzjoni, għex mal-Madonna sakemm mietet, u kiteb il-Vanġelu u l-ittri.

Minħabba t-tagħlim tiegħu huwa ġie eżiljat għal xi żmien fil-gżira ta’ Patmos fejn kiteb l-Apokalissi. (Apokalissi 1:9)

Huwa ħadha bil-qawwa kollha mal-eretiċi li kienu jgħidu li Ġesù ma kienx Alla, u saħaq ħafna mal-Insara fuq il-kmandament tal-imħabba.

Huwa miet f’Efesu, l-aħħar fost l-Appostli, meta kellu madwar erbgħa u disgħin sena.

Ħsieb: Il-messaġġ tar-raba’ Vanġelu huwa kollu fuq Ġesù bħala dak li ġie biex jagħti l-ħajja fil-milja tagħha. Din hija lista ta’ xi siltiet mill-Vanġelu ta’ San Ġwann li juru dan:

 • “Kul ma sar kellu l-ħajja fih.” (Ġwanni 1:4)
 • “Kif Mosè  refa’ s-serp fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfugħ Bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu l-ħajja ta’ dejjem.” (Ġwanni 3:16)
 • “Min jemmen fl-Iben għandu l-ħajja ta’ dejjem.” (Ġwanni 3:36)
 • “L-ilma li nagħti jien isir fih għajn ta’ ilma li jwassal sal-ħajja ta’ dejjem.” (Ġwanni 4:14)
 • “Għax bħal ma l-Missier iqajjem lill-mejtin u jagħtihom il-ħajja, hekk ukoll l-Iben jagħti l-ħajja lil dawk li jrid hu.” (Ġwanni 5:21)
 • “Tassew tassew ngħidilkom li min jisma’ kelmti u jemmen f’min bagħatni, għandu l-ħajja ta’ dejjem, u ma jsirx ħaqq minnu, imma għadda mill-mewt għall-ħajja.” (Ġwanni 5:24)
 • “Tiġi siegħa meta dawk kollha li jkunu fl-oqbra jisimgħu leħnu (leħen l-Iben), u joħorġu; dawk li jkunu għamlu t-tajjeb iqumu għall-ħajja.” (Ġwanni 5:28)
 • Lil-Lhud qalilhom “Intom ma tridux tiġu għandi biex ikollkom il-ħajja.” (Ġwanni 5:40)
 • “Jiena hu l-ħobż tal-ħajja.” (ara Ġwanni 6:22-59)
 • Pietru jistqarr, “Mulej, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta’ dejjem.” (Ġwanni 6:68)
 • “Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja.” (Ġwanni 8:12)
 • “Jiena ġejt biex ikollkom il-ħajja, u l-ħajja bil-kotra.” (Ġwanni 10:10)
 • “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni … u jiena nagħtihom il-ħajja ta’ dejjem.” (Ġwanni 10:28)
 • “Jiena hu l-qawmien u l-ħajja.” (Ġwanni 11:25)
 • “Jienu hu t-triq, il-verità u l-ħajja.” (Ġwanni 14:6)
 • “Missier, waslet is-siegħa; agħti glorja lil Ibnek biex l-Iben jagħti glorja lilek, bħalma inti tajtu s-setgħa fuq il-bnedmin kollha, biex huwa jagħti l-ħajja ta’ dejjem lil dawk kollha li inti fdajtlu f’idejh.” (Ġwanni 17:1-2)
 • “Dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu.” (Ġwanni 20:31)
 • U int, ilqajt lil Ġesù, Sid il-ħajja f’ħajtek jew għadek tgħammar fid-dlamijiet tad-dnub?
 • Qed tħalli lill-Mulej iġib il-ħajja vera f’qalbek u f’ħajtek billi tfittex li timxi fuq it-tagħlim tiegħu?
 • Il-ħajja li għandek fi Kristu, qiegħed/qegħda twassalha lill-oħrajn madwarek? 
 • Titgħajjex b’ruħ safja u ta’ spiss bil-Ħobż tal-Ħajja?

Talba: O Alla, inti wrejtna l-misteri tal-Verb tiegħek permezz tal-appostlu San Ġwann: agħmel li nifhmu sewwa kemm nistgħu, it-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-john-apostle.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-john-the-apostle/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_the_Apostle

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

26 ta’ Diċembru: San Stiefnu

Verżjoni Vidjo: San Stiefnu

“Kristu, li twieled għalina, żejjen lil San Stiefnu bil-kuruna tal-glorja: ejjew nadurawh.” – Antifona tad-dħul mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Stiefnu

Bellafiore-Stephen-2SAN STIEFNU
Djaknu u l-Ewwel Martri
L-Ewwel Seklu

Tagħrif: Kul ma nafu dwar San Stiefnu nafuh mis-sitta u s-seba’ kapitli tal-Atti tal-Appostli.

San Stiefnu kien Lhudi, iżda ta’ kultura Griega. Ismu bil-Grieg ifisser kuruna. Sar dixxiplu ta’ Ġesù wara l-Axxensjoni, u ntagħżel biex ikun wieħed mis-seba’ Djakni. Il-kelma djakni ġejja mill-Grieg “diakonia” li tfisser servizz.

In-numru tal-Insara kien qed joktor. Dawk li kienu ta’ kultura Griega (Hellenin) bdew igergru li n-nisa romol tagħhom ma kinux jieħdu ħsiebhom bħalma kienu jieħdu ħsieb ir-romol tal-Lhud. L-appostli ma setgħux iħallu l-Kelma ta’ Alla biex jaqdu fl-imwejjed, għalhekk talbu l-komunità biex jagħżlu sebat irġiel prudenti u twajbin biex jagħmlu dan ix-xogħol. L-ewwel li għażlu kien San Stiefnu, żagħżugħ mimli bl-Ispirtu u bil-għerf.

Kellu inizjattiva straordinarja, għamel bosta għeġubijiet u kien jitkellem b’għerf u b’enerġija hekk qawwija li ħadd ma kien jista’ jirreżistih.

Il-Lhud xegħlu kontrieh, u billi ma setgħux ilaħħqu mal-għerf tiegħu xlewh quddiem is-Sinedriju li kien qed jinsulta l-liġi ta’ Alla u ta’ Mosè.

Huma karkruh barra mill-belt u ħaġġruh. Hekk sar l-ewwel wieħed li ta ħajtu għall-fidi tiegħu f’Ġesù. Meta kien quddiem din il-ġemgħa ta’ nies mimlija qilla għalih biex joqtluh wera kuraġġ kbir liema bħalu meta għamel kif għamel qablu Ġesù, talab għall-għedewwa tiegħu.

Fost dawk li kienu preżenti kien hemm Sawlu, dak li mbagħad sar l-Appostlu tal-Ġnus, kien l-ewwel u l-akbar frotta tad-demm li xerred San Stiefnu fil-martirju tiegħu.

Ħsieb: Dan li ġej huwa qari mid-Diskorsi ta’ San Fulġenzju, Isqof ta’ Ruspe bit-titlu ‘L-armi tal-imħabba’:

“Il-bieraħ iċċelebrajna t-twelid temporali tas-Sultan etern tagħna; illum qegħdin niċċelebraw it-tbatija u l-mewt rebbieħa tas-suldat tiegħu.

Il-bieraħ is-Sultan tagħna, liebes il-ġisem ta’ bniedem bħal b’libsa rjali, ħareġ minn ġuf il-Verġni qisu mill-palazz tiegħu, u għoġbu jiġi u jżur id-dinja; illum is-suldat tiegħu ħareġ mit-tinda tal-ġisem, u telaq rebbieħ lejn is-sema.

Stiefnu, biex tkun tistħoqqlu l-kuruna li tfisser ismu:

 • kellu l-imħabba bħala l-arma tiegħu, 
 • biha ħareġ rebbieħ kullimkien.
 • Bl-imħabba ta’ Alla ma ċediex quddiem il-qilla tal-Lhud, 
 • bl-imħabba ta’ għajru talab għal min kien iħaġġru.
 • Bl-imħabba qagħad iħaqqaq ma’ min kien fl-iżball, biex dawn jerġgħu lura għas-sewwa;
 • bl-imħabba talab għal min ħaġġru, biex ma jiġux ikkastigati.

Bl-għajnuna u l-qawwa tal-imħabba rebaħ lil Sawl, qalil u aħrax, hekk li fis-sema stħaqqlu jaqsam fl-hena ma’ dak li kien ippersegwitah fuq l-art. L-istess imħabba qaddisa u sħiħa xtaqet tikseb bit-talb lil dawk li ma setgħetx tiksibhom għal Alla bit-twissijiet.

Għalhekk, ħuti, ladarba Kristu tana l-imħabba bħala s-sellum li bih kull Nisrani jista’ jitla’ fis-sema, fittxu li jkollkom l-imħabba safja u qawwija, uruha lil xulxin bejnietkom, u permezz tagħha imxu u itilgħu ‘l fuq.

San Stiefnu ħaddan il-mewt li ġiet għalih fl-aħjar ta’ ħajtu, b’kuraġġ mill-akbar, b’tama l-iktar qawwija li kien ser jingħaqad ma’ Ġesù fil-ġenna, u bl-imħabba liema bħalha lejn kulħadd, ukoll lejn dawk li kienu qed joqtluh. Tgħid aħna kapaċi naslu li nagħmlu bħalu meta xi ħadd joffendina bil-kbir! Iva naslu jekk inkunu nħobbu lil Ġesù bħalma kien iħobbu hu.”

Talba: Aħna u nagħtu ġieħ lil San Stiefnu fit-tifkira tad-daħla tiegħu fis-sema, agħtina l-grazzja, Mulej, li nsiru nixbhuh, u nitgħallmu nħobbu wkoll l-għedewwa, kif talab hu għal dawk li ħaqruh. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-stephen_21.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-stephen/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Stephen

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

25 ta’ Diċembru: It-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu

Verżjoni Vidjo: It-Twelid ta’ Sidna Ġesu’ Kristu

“Meta waslet il-milja taż-żminijiet, Alla bagħat lil Ibnu, imwieled minn mara, imwieled taħt il-liġi, biex jifdi lil dawk li kienu taħt il-liġi, biex ikollna l-adozzjoni.” – Galatin 4:4-5

was-jesus-really-born-on-christmasIT-TWELID TA’ SIDNA ĠESÙ KRISTU

Tagħrif: Il-Messija kien ilu mwiegħed sa minn mijiet ta’ snin. Kienet ta’ preparazzjoni għalih l-għażla ta’ poplu, li sar il-poplu ta’ Alla. Ħabbruh il-Profeti. Xtaquh l-poplu magħżul, speċjalment meta ħass ruħu magħfus mill-ġnus barranin.

Meta, imbagħad, waslet il-milja taż-żminijiet, il-Mulej twieled minn mara jisimha Marija. Għalkemm miżżewġa ma’ Ġużeppi, raġel ġust, hi baqgħet verġni fit-twelid tal-Iben waħdieni tagħha, għax dak li sar fiha kien opra tal-Ispirtu s-Santu.

Fi twelidu, fil-faqar ta’ għar ġo Betlem, l-ewwel ma għarfuh kienu r-rgħajja. Imma hu ġie għall-bnedmin kollha, fqar u għonja bla differenza ta’ xejn.

Minn dakinhar ta’ twelidu, id-dinja bdiet tisma’ s-sejħa ħalli timxi warajh. Il-poplu Lhudi ma baqax waħdu bħala l-poplu ta’ Alla. Bdiet isseħħ il-fidwa tal-bnedmin kollha, ta’ kull lewn, ta’ kull razza, u ta’ kull żmien.

Il-25 ta’ Diċembru kienet il-ġurnata li fiha d-dinja Rumana kienet tiċċelebra t-twelid tax-xemx, għax f’dak iż-żmien tas-sena l-ġurnata terġa’ tibda titwal. L-Insara għażlu din il-ġurnata biex fiha jiftakru u jifirħu bit-twelid ta’ Ġesù Kristu: ix-Xemx ta’ dejjem u d-Dawl ta’ kull bniedem.

Il-ferħ tal-Milied, it-tiżjin tat-toroq, ir-rigali li nagħtu lil xulxin suppost li huma sinjali li jfakkruna li Ġesù Kristu twieled ġewwa fina u qed jgħix fil-qalb tagħna. Flimkien mar-rigali, in-Nisrani jwassal ‘il Kristu bil-kelma u bl-imġiba, u b’messaġġ li jibqa’ jinħass għal wara l-Milied ukoll.

Ħsieb: Dan li ġej huwa qari mid-Diskorsi tal-Papa San Ljun il-Kbir bit-titlu ‘Agħraf, o Nisrani, l-kobor tiegħek!’:

Għeżież, illum twieled is-Salvatur tagħna; ejjew nifirħu. M’huwiex sewwa li wieħed isewwed qalbu fejn hi mwielda l-ħajja, dik il-ħajja li qerdet il-biża’ tal-mewt u mlietna bl-hena tal-ħajja ta’ dejjem.

Ħadd m’hu se jkun imċaħħad minn sehmu f’din ix-xrara ta’ hena li għalih kulħadd xorta waħda hu msejjaħ: għax Sidna, li qered id-dnub u l-mewt, bħalma ‘l ħadd minna ma sab nieqes mill-ħtija hekk ġie biex jeħles lil kulħadd. Jithenna l-qaddis għax wasal għall-premju. Jifraħ il-midneb għax hu mistieden għall-maħfra. Jieħu r-ruħ il-pagan għax isejjaħ għall-ħajja.

Għax l-Iben ta’ Alla, fil-milja taż-żminijiet, kif fassal Alla fil-pjan għoli tiegħu li ħadd ma jista’ jiflih, sar bniedem biex jerġa’ jħabbeb il-bnedmin mal-ħallieq tagħhom, u hekk ix-xitan, li bih daħlet il-mewt fid-dinja, jintrebaħ bis-saħħa ta’ dik l-istess natura li biha hu kien ħareġ rebbieħ.

Għalhekk, aħna jeħtieġ li ninżgħu l-bniedem il-qadim bl-għemejjel tiegħu; u, ladarba issa ksibna sehem fit-tnissil ta’ Kristu, irridu niċħdu l-għemejjel tal-ġisem.

Agħraf, o Nisrani, il-kobor tiegħek; int, li sseħibt ma’ Alla fin-natura tiegħu, la terġax taqa’ fil-post baxx ta’ dari b’ħajja mhix xierqa. Ftakar ta’ liema ras u ġisem int membru. Żomm f’moħħok li inti nqtajt minn taħt is-setgħa tad-dlamijiet u għaddejt fid-dawl u s-saltna ta’ Alla.

Bis-Sagrament tal-Magħmudija sirt tempju tal-Ispirtu s-Santu; qis li Spirtu hekk qaddis li jgħammar fik ma tkeċċihx minnek b’għemejjel ħżiena u tintelaq mill-ġdid taħt il-jasar tax-xitan: għax il-ħlas tal-fidwa tiegħek hu d-demm ta’ Kristu.”

 • U int, wellidt lil Ġesù f’qabek u f’ħajtek?
 • Neħħejt id-dlamijiet tad-dnub bis-Sagrament tal-Qrar biex tkun tista’ tilqa’ ġewwa fik lid-Dawl ta’ dejjem fit-Tqarbin Imqaddes?
 • Se tkompli tgħix b’tali mod li l-Milied tkun tista’ tkompli tiċċelebrah is-sena kollha għax il-Mulej se jkompli jgħix f’qalbek waqt li inti tgħix ħajja li togħġob lilu?

Talba: O Alla, li ta’ kull sena tferraħna fl-istennija tal-fidwa tagħna, agħmel li aħna, bħalma nilqgħu bil-ferħ lil Ibnek il-waħdieni, Feddej tagħna, hekk ukoll jistħoqqilna narawh bla biża’ meta jiġi b’Mħallef tagħna. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/christmas-birthday-of-jesus.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/the-nativity-of-the-lord-christmas-665

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Nativity_of_Jesus

A short version of the Film ‘The Nativity Story’:

Nota: It-Tagħrif dwar din il-festa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

24 ta’ Diċembru: San Charbel Makhlouf

Verżjoni Vidjo: San Charbel Makhlouf

“Jalla San Charbel Makhlouf jagħtina li nifhmu, f’dinja li l-aktar affaxxinata mill-ġid u l-kumdità, il-valur kbir tal-faqar, tal-penitenza u tal-axxettika, biex neħilsu lil ruħna hi hu togħla lejn Alla.” – Kliem li qal il-Papa Pawlu VI fil-Beatifikazzjoni ta’ San Charbel Makhlouf

st.-charbel-makhlouf-849x1024SAN CHARBEL MAKHLOUF
Saċerdot
1828 – 1898

Tagħrif: Dan il-qaddis eremit modern twieled fit-8 ta’ Mejju, 1828 f’Biqa-Kafra, fuq il-muntanji għoljin fit-tramuntana tal-Lebanon. Kien jismu Ġużeppi u kien l-aħħar iben minn ħamsa ta’ familja maronita ta’ bdiewa foqra ħafna iżda reliġjużi għall-aħħar. Tilef lil missieru żgħir u beda jieħu ħsiebu zijuh.

Minn tfulitu wera ġibda qawwija għat-talb u għas-solitudni u meta għalaq it-23 sena, huwa ħalla d-dar minkejja d-dispjaċir ta’ niesu biex imur jgħix fil-monasteru ta’ San Maroun f’Annaya. Meta ġie aċċettat fin-novizzjat, tawh l-isem ta’ Charbel għal wieħed martri tal-ewwel sekli.

Wara li tgħallem sewwa t-teoloġija fis-seminarji tal-ordni tiegħu, Charbel kien ordnat saċerdot fit-23 ta’ Lulju, 1859 ta’ 31 sena, u kien assenjat il-monasteru ta’ San Maroun, fejn għadda 16-il sena jitħarreġ fil-virtujiet monastiċi. Huwa kien iservi bil-qalb lill-oħrajn tant li ħadd ma kien jaf x’jippreferi, ħlief affarijiet bħas-solitudni, tgħakkis u ubbidjenza.

In-nies kienu jmorru għandu b’kunfidenza kbira. Fl-1875 kiseb il-permess tas-superjuri tiegħu li jirtira fl-eremitaġġ ta’ San Pietru u San Pawl mhux wisq ‘il bogħod mill-monasteru. Dan kien jintuża mill-irħieb biex jgħaddu xi jiem ta’ rtir fil-kwiet. F’dan il-monasteru-eremitaġġ hu għadda l-bqija tat-23 sena ta’ ħajtu jitħarreġ f’ħajja ta’ tgħakkis aħrax.

Sħabu jgħidu li hu kien jilbes iċ-ċilizzji (hair-shirt), isawwat ‘il ġismu, jorqod għall-qiegħa tal-art, u jiekol darba biss kuljum mill-fdal li kienu jħallu sħabu. Kellu devozzjoni kbira lejn l-Ewkaristija u preferenza li jqaddes kuljum fil-11.00 a.m. biex ikun jista’ jgħaddi kważi l-għodwa kollha bi tħejjija u l-bqija tal-ġurnata f’ringrazzjament.

Jum wieħed, wara li kien tqarben bid-demm prezzjuż fil-quddiesa, Charbel tah attakk għall-għarrieda, ittieħed fiċ-ċella tiegħu, fejn miet tmint ijiem wara, lejlet il-Milied fl-24 ta’ Diċembru, 1898. Kellu 70 sena. Difnuh fiċ-ċimiterju tal-monasteru fejn ħafna rħieb qaddisa oħra kienu ndifnu qablu. Skont id-drawwa tal-monasteru, ġismu, li ma kienx ibbalzmat, ġie mlibbes l-abiti sħaħ tal-ordni u mqiegħed bla tebut fil-qabar.

Aktarx li kien jintesa li kieku ma kienx għall-fenomenu li seħħ fuq qabru meta dawl straordinarju dawwar il-qabar tiegħu għal 45 lejl li ġew wara d-difna. Minħabba f’dan il-prodiġju, l-awtoritajiet tal-monasteru, bil-permess tal-awtoritajiet ekklesjastiċi, ħasbu biex jaqalgħu l-qabar. Dan seħħ erba’ xhur wara mewtu. Il-qabar infetaħ quddiem għadd kbir ta’ nies ta’ kull xorta, u nstab li ġismu baqa’ f’kundizzjoni perfetta, minkejja x-xita li kemm-il darba għarrqet iċ-ċimiterju tal-monasteru minn mindu kien midfun. Il-ġisem instab jgħum fil-wiċċ fuq it-tajn f’qabar mimli ilma.

Wara li l-ġisem ġie mnaddaf, u mlibbes mill-ġdid, tqiegħed f’tebut tal-injam u mqiegħed f’rokna fil-kappella privata tal-monasteru. Għeġubijiet oħra baqgħu jsiru anki wara din l-eżumazzjoni, fost dawn ħafna fejqan ukoll.

Huwa ġie bbeatifikat mill-Beatu Papa Pawlu VI fil-5 ta’ Diċembru, 1965, u ddikjarat qaddis mill-istess Papa fid-9 ta’ Ottubru, 1977.

Ħsieb: Dan huwa parti mid-diskors li għamel il-Papa Pawl VI f’jum il-kanonizzazzjoni ta’ San Charbel Makhlouf:

“Illum, qed infakkru iben il-Libanu, Charbel Makhlouf: bniedem singulari, artiġjan paradossali tal-paċi, li fittixha ‘l bogħod mid-dinja, f’Alla biss, li Fih kien mitluf, bħal wieħed fis-sakra. Imma l-lampa tiegħu, mixgħula fil-quċċata tal-muntanja tal-eremitaġġ fejn kien jgħix, fl-aħħar seklu, iddiet b’dija dejjem akbar, u malajr sar magħruf għall-qdusija tiegħu.  

Iċ-ċavetta għal din il-ħajja apparentement stramba li għex Charbel Makhlouf hija t-tfittxija għall-qdusija, jiġifieri:

 • l-aktar konformità perfetta ta’ Kristu umli u fqir,
 • il-kollokju kważi mingħajr interruzzjoni mal-Mulej,
 • il-parteċipazzjoni personali fis-sagrifiċċju ta’ Kristu b’ċelebrazzjoni ferventi tal-Quddiesa u
 • bil-penitenza rigoruża tiegħu flimkien mall-interċessjoni għall-midinbin.

Fil-qosor, it-tfittxija bla heda għal Alla biss, li hija partikulari għall-ħajja monastika, aċċentwata mis-solitudni tal-ħajja ermetika.

Il-Knisja għandha bżonn ta’ nies li jippritkaw il-Vanġelu, imma teħtieġ wkoll nies li joffru lilhom infushom bħala vittmi għas-salvazzjoni tad-dinja, f’interċessjoni għall-poplu, bħal Mosè fuq il-muntanji. L-istil ta’ ħajja ta’ dawn ir-reliġjużi patrijiet eremiti bħal San Charbel Makhlouf, mhix proposta għal kulħadd, imma ejjew imbierku lill-Mulej talli tana lil dan il-qaddis biex jerġa’ jqajjem il-forzi tal-Knisja bl-eżempju u bit-talb tiegħu.

Jalla dan il-qaddis ġdid ikompli jeżerċita l-influwenza prodiġja tiegħu, mhux biss fil-Libanu, iżda fil-Lvant u fil-Knisja kollha! Ħa jidħol għalina, midinbin imsejkna, għall-pajjiż għażiż tal-Libanu, u jgħinu jegħleb id-diffikultajiet li għaddej minnhom fil-preżent, biex ifejjaq il-feriti li għadhom hemm, ħalli jimxi bit-tama! Ħa jkun San Charbel Makhlouf li jsostnina u jiggwidana fit-triq it-tajba! Jalla dawlu jiddi fuqna u jgħaqqad lill-bnedmin f’għaqda bejniethom u jqarribhom lejn Alla, li hu issa jikkontempla fil-hena dejjiema! Ammen!”

 • U inti, b’liema mod qed tkun tixbah lil Kristu umli u fqir?
 • Qed tagħti importanza vitali għall-kollokju tiegħek mal-Mulej bit-talb?
 • Kemm tipparteċipa b’devozzjoni u ta’ spiss fis-sagrifiċċju ta’ Kristu fil-Quddiesa?
 • Tagħmel xi forom ta’ penitenza?
 • Tinterċedi għall-midinbin biex dawn ma jibqgħux mitlufa għal dejjem?
 • Il-ħajja tiegħek qed tkun ta’ dawl għal dawk ta’ madwarek?

Talba: Għażiż San Charbel Makhlouf, int li int magħruf bħala “l-qaddis fis-sakra f’Alla,” interċedi għalina biex aħna wkoll, bħalek, nagħrfu nagħżlu dak li huwa l-essenzjal fil-ħajja, jiġifieri l-qdusija tagħna u ta’ ħutna, hekk li ma norbtux qalbna ma’ persuni jew affarijiet materjali li jistgħu jieħdu post Alla f’qalbna jew ibegħduna milli nwettqu r-rieda tiegħu f’ħajjitna. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/st-charbel.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-charbel-makhlouf-534

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Charbel_Makhlouf

Film of Saint Charbel (with English subtitles):

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

23 ta’ Diċembru: San Ġwann ta’ Kety

Verżjoni Vidjo: San Ġwann ta’ Kety

“Iġġieled kontra l-iżbalji, imma agħmilha b’mod tajjeb, bil-paċenzja, bil-ġentilezza u bl-imħabba. Il-ħruxija tagħmel ħsara lil ruħek u tħassar l-aħjar kawża.” – San Ġwann ta’ Kety  

30450SAN ĠWANN TA’ KETY
Saċerdot
1390 – 1473

Tagħrif: San Ġwann twieled fir-raħal ta’ Kety, Djoċesi ta’ Krakovja, il-Polonja, fit-23 ta’ Ġunju 1390. Hu studja fl-Università ta’ Krakovja minn fejn ordna saċerdot, u wara sar professur tat-teoloġija.

Għallem għal bosta snin fl-Università ta’ Krakovja; imbagħad l-għira ta’ xi wħud minn sħabu pperswadiet lis-superjuri tiegħu biex jibagħtuh bħala kappillan tal-parroċċa ta’ Ilkusi. Iżda wara xi tmien snin raġa mar Krakovja jgħallem l-Iskrittura fl-Università fejn baqa’ sakemm miet.

San Ġwann kien qaddis tipiku: kien bniedem ta’ fidi safja, twajjeb, umli, ġeneruż, dejjem ferħan iżda serju, u mimli mħabba lejn għajru tant li wasal li ta’ ġidu kollu lill-foqra.

B’xewqa li jmut martri, għamel pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa biex jipprietka fost il-Musulmani. F’ħajtu għamel erba’ pellegrinaġġi għal Ruma bil-mixi, iġorr ħwejġu fuq dahru.

San Ġwann miet fi Krakovja lejliet il-Milied tal-1473. Ikkanonizzah il-Papa Klement XIII fl-1767.

Ħsieb: Dan hu dak li qal il-Papa Klement XIII dwar San Ġwann ta’ Kety:

“San Ġwann kien ta’ eżempju mill-isbaħ għall-professuri tal-Università, kien ispirazzjoni ta’ dedikazzjoni kompleta fid-doveri tiegħu u fit-tagħlim. … Barra mill-umiltà kbira li kellu, kien sempliċi qisu tifel. Kuljum wara li jkun għallem kien jibqa’ sejjer dritt il-knisja u jqatta’ sigħat sħaħ jitlob quddiem Ġesù fl-Ewkaristija.”

Il-kelma “universitas” għandha l-idea ta’ ġabra fimkien ta’ kollox, jiġifieri tas-suġġetti u d-dixxiplini kollha, u l-idea tal-komunità. Ma tistax tgħix tassew mingħajr ma tgħolli r-ruħ u l-moħħ lejn l-għerf u t-tagħlim, mingħajr ix-xewqa li wieħed jgħolli ‘l fuq il-ħsieb u l-konoxxenza tiegħu. Ir-riċerka trid issir flimkien, waqt li tistimola interessi tajbin komuni, li wieħed jaqsam ukoll mal-oħrajn. Din hi l-karatteristika universali tal-università, karatteristika li qatt ma tieqaf milli tinkludi fiha lil kulħadd u lil kull suġġett possibbli.

Ir-riċerka tat-tajjeb, infatti, hija ċ-ċavetta biex wieħed jirnexxi fl-istudji tiegħu, l-imħabba hija l-ingredjent li jagħti t-togħma lit-teżori kollha tal-għerf u tat-tagħlim u b’mod partikulari lid-drittijiet tal-bniedem u tal-popli.

Il-Papa Franġisku, fid-diskors tiegħu tas-7 ta’ Lulju 2015, fil-Laqgħa mad-Dinija tal-Iskola u l-Università, qal dan:

“Hemm riflessjoni li tolqot lilna lkoll: familji, skejjel, għalliema: kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ tagħna biex ma jħarsux lejn id-diploma tal-università bħala ċertifikat li jagħmilhom xi ħaġa aktar minn ħaddieħor, bħala xi ħaġa li tfisser ‘aktar flus,’ prestiġju soċjali. Le, dawn ma jfissrux hekk. Kif nistgħu ngħinuhom biex jagħrfu li din it-tħejjija hi sinjal ta’ responsabbiltà akbar quddiem il-problemi tal-lum, quddiem il-ħtieġa tal-għajnuna lill-aktar foqra, quddiem il-ħtieġa tal-ħarsien tal-ambjent?

Lilkom illum, lili, lil kulħadd, aħna mitlubin biex b’urġenza nfittxu naħsbu, nfittxu niddiskutu dwar is-sitwazzjoni attwali tagħna – u ngħid urġenti -; li nsibu l-kuraġġ naħsbu dwar liema tip ta’ kultura rridu jew nippretendu li jkollna, mhux biss għalina imma wkoll għal uliedna u għan-neputijiet tagħna. Din l-art irċevejnieha b’wirt, bħala don, bħala rigal. Nagħmlu tajjeb nistaqsu lilna nfusna:

 • Kif irridu nħalluha?
 • Liema toroq irridu nimmarkaw bihom l-eżistenza tagħna?
 • Għal liema raġuni aħna ġejna f’did-dinja?
 • Għal liema għan ġejna f’dil-ħajja?
 • Għal liema għan naħdmu u nissieltu?
 • Għalfejn qed nistudjaw?

L-Ispirtu s-Santu jispirana u jakkumpanjana għax Hu kien li sejħilna, stedinna, tana l-opportunità u fl-istess waqt, tana r-responsabbiltà li nagħtu l-aħjar tagħna. Jalla jagħtina l-qawwa u d-dawl li għandna bżonn. Hu l-istess Spirtu li fl-ewwel jum tal-ħolqien kien jittajjar fuq l-ilmijiet biex jittrasformahom, mehdi li jagħti l-ħajja. Hu l-istess Spirtu li lid-dixxipli tahom il-qawwa fil-Pentekoste. Hu l-istess Spirtu li ma jabbandunana qatt u jitwaħħad magħna biex insibu modi ta’ ħajja ġdida. Jalla jkun Hu l-kumpann tagħna u l-gwida tagħna tul il-vjaġġ.”

Talba: San Ġwann ta’ Kety, inti kont il-professur li għamilt il-ħajja tiegħek studju fil-qdusija, nitolbuk tinterċedi għall-professuri, l-għalliema u dawk kollha li għandhom x’jaqsmu mal-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet ta’ għada. Ħa jkollhom l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu biex iwasslu dak id-Dawl u l-Għerf vera lill-istudenti. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-john-cantius.html

Alternative Reading: http://www.cantius.org/go/about_us/category/st_john_cantius_saints_story/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cantius

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

22 ta’ Diċembru: Santa Franġiska Saveria Cabrini

Verżjoni Vidjo: Santa Franġiska Saveria Cabrini

“Afdaw f’Alla dejjem u tkunu xhieda ta’ għeġubijiet.” ~ Santa Franġiska Saveria Cabrini

20140404cnsbr4812_0SANTA FRANĠISKA SAVERIA CABRINI
1850 – 1917

Tagħrif: Franġiska twieldet f’Sant’Angelo Lodigiano, qrib Milan; kienet l-iżgħar fost 13 -il aħwa ta’ familja ta’ bdiewa. Minn kmieni kienet mimlija b’żelu missjunarju għax fil-familja kienu jinqraw l-Annali tal-Propagazzjoni tal-Fidi. Hija kisbet ċertifikat ta’ għalliema u applikat biex tidħol soru f’żewġ ordnijiet reliġjużi differenti li kellhom djar fil-missjoni iżda d-darbtejn ġiet irrifjutata billi kienet tidher ta’ saħħa dgħajfa.

Ix-xewqa tagħha kienet li tmur missjunarja fiċ-Ċina. Kontra qalbha, fuq talba tal-isqof tagħha, hija pprovat issalva orfanatrofju f’Codogno u tagħmel l-istaff tiegħu komunità reliġjuża, iżda wara 6 snin ta’ xogħol iebes, din il-ħidma ma rnexxietx.

Fl-1880, meta kellha 30 sena, Franġiska b’7 sħabha mill-orfanatrofju bdiet il-komunità tagħha tas-Sorijiet Missjunarji tal-Qalb ta’ Ġesù bl-iskop li jmorru missjunarji fiċ-Ċina.

L-isqof ta’ Piacenza, il-Beatu Giovanni Battista Scalabrini, issuġġerielha li tmur taħdem fost l-immigranti Taljani, speċjalment fl-Istati Uniti, bħalma ġa kienet qiegħda tagħmel il-kongregazzjoni tiegħu ta’ San Karlu; iżda qalb Madre Cabrini kienet aktar miġbuda lejn iċ-Ċina.

Dik il-ħabta eluf kbar ta’ Taljani kienu emigraw lejn l-Amerika fejn ma kienu popolari xejn; ħafna minnhom bla sengħa u bla ma jafu kelma bl-Ingliż, u spiss kienu jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet fejn kienu jiġu sfruttati. Madre Franġiska talbet il-parir tal-Papa Ljun XIII, li bla tlaqliq qalilha: “Mhux lejn il-Lvant, iżda lejn il-Punent.” Hija obdiet mill-ewwel u flimkien ma sitt sorijiet tagħha waslet fi New York fl-1889, fejn ma damitx ma waqqfet l-ewwel dar u orfanatrofju.

L-ilsien Ingliż sabitu tqil, kif ukoll ħassitha stramba meta kellha tiltaqa’ mal-Protestanti, imma ma kinitx bniedma taqta’ qalbha. Minkejja li għall-bidu kienet tibża’ tivvjaġġa fuq il-baħar, hi qasmet l-Atlantiku tletin darba. Matul 28 sena rnexxielha twaqqaf diversi skejjel, djar għall-iltiema, kif ukoll erba’ sptarijiet fosthom il-famuż Columbus Hospital ġo New York.

Madre Cabrini daħħlet ukoll is-sorijiet tagħha f’diversi pajjiżi fl-Ewropa barra mill-Italja, fosthom Franza, Spanja u l-Ingilterra, kif ukoll fl-Amerika t’Isfel bħall-Brażil, l-Arġentina u n-Nikaragwa. Xtaqet tasal anki sal-Alaska.

Madre Cabrini mietet għal għarrieda waħedha f’wieħed mill-isptarijiet tagħha f’Chicago waqt li kienet tħejji r-rigali tal-Milied għal 500 tifel u tifla, nhar it-22 ta’ Diċembru, 1917 meta kellha 67 sena. Ġiet ibbeatifikata 21 sena wara mewtha (13.11.1938) u ddikjarata qaddisa 8 snin wara (7.7.1946), l-ewwel ċittadina tal-Istati Uniti li ġiet ikkanonizzata. Fl-1950, il-Papa Piju XII ħatarha Patruna tal-emigranti.

Ħsieb: Inebbħuna l-kelmiet ta’ San Ġwanni Pawlu II:

“Jekk il-‘ħolma’ ta’ dinja fil-paċi tkun maqsuma bejn ħafna, jekk nagħtu valur lill-kontribut tal-immigranti u r-rifuġjati, l-umanità tista’ ssir dejjem iżjed familja ta’ kulħadd u artna ‘dar komuni’ tassew.”

Ħafna fl-istorja emmnu f’din il-“ħolma”, u dak li wettqu hu xhieda li m’aħniex nitkellmu dwar utopja li ma tistax isseħħ. Fost dawn ta’ min isemmi lil Santa Franġiska Saverja Cabrini, li fis-sena 2017 ħabat iċ-ċentinarju tat-twelid tagħha għas-Sema. Illum, ħafna komunitajiet ekkleżjali jiċċelebraw it-tifkira tagħha. Din il-mara ċkejkna imma kbira, li kkonsagrat ħajjitha għall-qadi tal-immigranti, biex imbagħad saret il-Patruna tagħhom mis-Sema, għallmitna kif nistgħu nilqgħu, nipproteġu, nippromovu u nintegraw lil dawn ħutna.

Il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu ta’ Jum il-Paċi tal-1 ta’ Jannar 2018, qal hekk:

“Bi spirtu ta’ ħniena, ejjew inħaddnu magħna lil dawk kollha li qed jaħarbu mill-gwerra u mill-ġuħ jew huma mġiegħla jħallu artijiethom minħabba f’diskriminazzjonijiet, persekuzzjonijiet, faqar u taħsir ambjentali. Aħna nafu li mhux biżżejjed li niftħu qlubna għat-tbatijiet tal-oħrajn. Irid isir wisq aktar qabel ma’ ħutna jistgħu jerġgħu lura jgħixu fil-paċi f’dar żgura.

Li nilqgħu lill-oħrajn jitlob minna mpenn konkret, katina ta’ għajnuniet u ta’ għemejjel ta’ tjieba, attenzjoni li tishar u tifhem, it-trattament responsabbli ta’ sitwazzjonijiet ġodda kumplessi li, xi drabi, jiżdiedu ma’ għadd ta’ problemi oħra li diġà jeżistu, kif ukoll tar-riżorsi dejjem limitati. Bil-prattika tal-virtù tal-prudenza, min jiggverna jista’ jagħraf jilqa’, jippromovi, jipproteġi u jintegra, waqt li jistabbilixxi miżuri prattiċi, u “jgħinhom isiru membri ġodda ta’ pajjiżhom fil-limiti tal-ġid komuni mifhum sewwa.” Huma għandhom responsabbiltà preċiża lejn il-komunitajiet tagħhom, li għandhom jiżgurawlhom id-drittijiet ġusti u l-iżvilupp armoniku tagħhom, biex ma jkunux bħall-bennej iblah li qies ħażin u ma rnexxilux iwettaq sal-aħħar it-torri li kien beda jibni.

L-għerf tal-fidi jagħtina din il-ħarsa, li kapaċi tintebaħ li lkoll nagħmlu ‘parti minn familja waħda, immigranti u popli lokali li jilqgħuhom, u lkoll għandhom l-istess jedd għall-użu tal-ġid tal-art, li d-destinazzjoni tagħha hi universali, kif tgħallem id-duttrina soċjali tal-Knisja.’

Biex noffru lil dawk li qed jitolbuna kenn, rifuġjati, immigranti u vittmi ta’ traffikar, possibbiltà biex isibu dik il-paċi li qed ifittxu, dan jitlob strateġija li tiġbor flimkien erba’ azzjonijiet:

 • nilqgħu: ‘Tinsewx tilqgħu lill-barranin; minħabba f’hekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu’ (Lhud 13:2),
 • nipproteġu: ‘Il-Mulej li jħares lill-barranin; hu li jżomm lill-iltim u lill-armla’ (Salm 146:9),
 • nippromovu: Il-Bibbja tgħallem li Alla ‘jħobb il-barrani u jagħtih ħobż u lbies.’ imbagħad issejjaħ: “Ħobbu l-barrani, għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu.’ (Dewteronomju 10:18-19),
 • nintegraw: “Għalhekk ma għadkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta’ Alla.’ (Efesin 2:19).

Għall-interċessjoni ta’ Santa Franġiska Saveria Cabrini, ħa jagħti l-Mulej lilna lkoll li nduqu kif ‘dawk li jfittxu s-sliem jiżirgħu fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja.’ (Ġakbu 3:18).”

Talba: Alla ħanin, Int ħeġġiġtna permezz ta’ Ibnek Ġesù, biex nitolbu l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet kollha tagħna. Agħtina permezz tal-interċessjoni ta’ Santa Franġiska Saveria Cabrini, il-grazzja li ma nagħmlu l-ebda distinzjoni bejn bniedem u ieħor, imma li nħobbu u naqdu lil kulħadd, irrelevanti l-kulur, in-nazzjon jew il-lingwa. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.cabrinipilgrimage.org/mother-cabrini/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-frances-xavier-cabrini/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Xavier_Cabrini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An old film on Saint Frances Xavier Cabrini:

 

 

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.