6 ta’ Settembru: San Eleuterju

Verżjoni Vidjo: San Eleuterju

“Hu kien raġel tant sempliċi, wieħed li kien jagħmel penitenzi kbar, li m’għandniex niddubitaw li Alla l-għoli kien jagħtih ħafna grazzji għad-dmugħ u l-umiltà tiegħu!”  – Il-Papa San Girgor il-Kbir dwar San Eleuterju

SAN ELEUTERJU
Abbati
? – 585

Tagħrif: Is-sempliċità u l-ispirtu ta’ ndiema kienu l-virtujiet distinti ta’ dan l-Abbati qaddis tas-sitt seklu. Huwa ġie elett biex jippresjedi l-monasteru ta’ San Marku qrib Spoleto, u kien imżejjen minn Alla bid-don tal-mirakli.

Tifel li ġie fdat f’idejn il-monasteru, biex jiġi edukat hemm wara li l-Abbati kien ħelsu minn pussess diaboliku, kien jidher quddiem kulħadd imfejjaq minn dak li kien jimmolestah. Imma darba waħda, Eleuterju azzarda jgħid: “Ladarba dan it-tifel qiegħed fost il-qaddejja ta’ Alla, id-demonju mhux se jazzarda jersaq lejh”. Dan il-kliem deher li kien frott il-vanità, u għalhekk id-demonju reġa’ daħal fit-tifel u kompla jittormentah. L-Abbati għaraf li kien żbalja bi kliemu u umilment stqarr il-ħtija tiegħu, beda sawma minnufih u l-komunità kollha ngħaqdet miegħu, sakemm it-tifel reġa’ ġie meħlus.

Meta San Girgor il-Kbir sab ruħu ma jistax isum fil-jum imqaddes ta’ Sibt il-Għid, minħabba dgħufija estrema, stieden lil dan il-qaddis, li kien f’Ruma f’dak iż-żmien, biex joffri talb lil Alla għalih, sabiex ikun jista’ jingħaqad mal-fidili fil-prattika solenni tas-sawm ta’ dik il-ġurnata. San Eleuterju talab b’ħafna dmugħ, u l-Papa, meta t-tnejn ħarġu ‘l barra mill-knisja, ħassu f’daqqa waħda msaħħaħ u seta’ jwettaq is-sawma hekk kif xtaq.

Jingħad li dan l-istess Papa, kien qal li l-Abbati kien qajjem raġel mejjet lura għall-ħajja. Dan hu l-kliem li uża biex jiddeskrivih: “Hu kien raġel tant sempliċi, wieħed li kien jagħmel penitenzi kbar, li m’għandniex niddubitaw li Alla kien jagħtih ħafna grazzji għad-dmugħ u l-umiltà tiegħu!”

Wara li rriżenja mit-tmexxija tiegħu bħala Abbati, San Eleuterju miet f’Ruma fil-monasteru ta’ San Indri, madwar is-sena 585.

Ħsieb: Il-ħajja ta’ dan il-qaddis, fis-skiet tal-monasteru, mimlija talb, sawm u penitenza, fakkritni fi kliem Ġesù meta qal:

“Meta ssumu, tqarrsux wiċċkom, bħalma jagħmlu dawk ta’ wiċċ b’ieħor, għax dawn ikerrhu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew, ngħidilkom, li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int, meta tkun sajjem, idlek xagħrek u aħsel wiċċek, biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem Missierek li hu fil-moħbi; u Missierek, li jara dak li hu fil-moħbi, iroddlok hu.” (Mattew 6: 16-18)

U l-każ tat-tifel li reġa’ ġie meħlus, fakkritni f’silta’ oħra fil-Vanġelu meta Ġesù kien keċċa spirtu ħażin minn tifel li d-dixxipli tiegħu ma rnexxielhomx ikeċċu:

“Ġesù, meta ra l-kotra tiżdied, hedded bl-aħrax lill-ispirtu ħażin u qallu: ‘Ja spirtu mbikkem u trux, jiena nordnalek: oħroġ minnu, u la terġax tidħol fih, qatt iżjed!’ U filwaqt li qabad jixher u jħabbtu ħafna, ħareġ minnu, u t-tifel inxteħet għal mejjet, hekk li l-kotra tan-nies bdiet tgħid: ‘Miet!’ Imma Ġesù qabdu minn idu u qajjmu, u hu waqaf fuq saqajh. Meta mbagħad Ġesù raġa’ daħal id-dar, id-dixxipli tiegħu staqsewh rasu u rashom: ‘Għaliex ma rnexxilniex inkeċċuh?’ ‘Spirtu bħal dak,’ qalilhom, ‘ma jista’ jitkeċċa b’xejn ħlief bit-talb u bis-sawm.’ (Mark 9: 25-29)

Imma s-sawm għadu jgħodd fiż-żmien tal-lum? Iva, ladarba Kristu nnifsu kellimna fuq kif għandna nsumu u fuq l-importanza tiegħu; u nafu anki mill-ħajjiet tal-qaddisin kif is-sawm magħqud mat-talb iċaqlaq il-muntanji!

Tgħid bis-sawm jirnexxieli nirqaq? Le, il-benefiċċji primarji ma jinkludux telf ta’ piż, għalkemm dan jista’ jiġri. Is-sawm għall-Kattoliku għandu tifsira spiritwali u mhux sempliċement fiżika. Is-sawm huwa mħeġġeġ mill-kowċis għall-benefiċċji fiżiċi. Naturalment, mexxejja spiritwali ta’ reliġjonijiet differenti joffru dan ukoll bħala prattika. Iżda, aħna l-Kattoliċi ilna ninkoraġġixu dan għal 2,000 sena u fil-fidi ta’ Iżrael kien ipprattikat sa minn dejjem bħala mezz biex toqrob lejn Alla. Barra minn hekk, Alla jitlob li nsumu f’ċerti żminijiet kif insibu fl-Iskrittura (eżempju f’Dewteronomju 4: 4).

Imma kif nistgħu nsumu? Kull meta nisimgħu dwar il-bżonn tas-sawm u l-astinenza, dlonk nistgħu naħsbu li dan ifisser li għandna nnaqsu mill-ikel. Imma jeżistu modi oħra li jistgħu jgħinuna biex aktar nagħtu spazju lill-Mulej u nħalluh iħalli l-marka tiegħu f’ħajjitna.

Dawn huma xi suġġerimenti li wieħed jista’ jikkunsidra:

 • Iċċaħħad mir-rabja u l-mibegħda … minflok agħti lil familtek doża żejda ta’ mħabba f’kull jum li jgħaddi.
 • Iċċaħħad milli tiġġudika lill-oħrajn … qabel tiġġudika lill-proxxmu tiegħek ftakar li l-Mulej jagħdrek fin-nuqqasijiet tiegħek.
 • Iċċaħħad min-nuqqas ta’ kuraġġ li jista’ jaqtalek qalbek … ftakar fil-wegħda tal-Mulej li għandu pjan għal kull wieħed u waħda minna.
 • Iċċaħħad mill-garr … meta ssib ruħek f’burdata li tgorr, agħlaq għajnejk u ftakar f’dawk il-mumenti sbieħ li l-Mulej tak f’ħajtek.
 • Iċċaħħad mill-ħsibijiet ta’ ġrajjiet negattivi u weġgħat li forsi qed itaqqluk … tgħallem aħfer saħansitra anke lil min jagħmillek id-deni.
 • Iċċaħħad mill-infiq bla rażan … agħmel ħiltek li tnaqqas mill-infiq ta’ kuljum, u dak li ġġemma’ offrih karità lil min tassew hu fil-bżonn.
 • Iċċaħħad milli toqgħod tgħid fuq in-nies jew tkompli ma’ min jgħid fuq in-nies … minflok itlob għan-nies li tiġik it-tentazzjoni li titkellem fuqhom u tiddiskuti għemilhom, ħalli l-Mulej jagħtihom il-grazzji li għandhom bżonn ħa jsiru nies aħjar.
 • Iċċaħħad minn ħin żejjed ta’ rilassament … ħu ħsieb li tuża’ ħinek sabiex tirrifletti u taħseb ftit aktar fuq x’tista’ ttejjeb f’ħajtek (tneħħi jew iżżid xi affarijiet li taf li tassew jeħtieġlek) ħalli tavvanza fil-mixja spiritwali tiegħek li tagħha trid tagħti kont lil Alla la tidher quddiemu.
 • Iċċaħħad minn ħin quddiem it-televiżjoni, il-mowbajl, it-tablet, il-play station, il-facebook, Instagram, iċ-chat eċċ … u għaddi aktar ħin quddiem Ġesù Ewkaristija fil-kappelel tal-Adorazzjoni mxerrdin ma’ kullimkien, ħu sehem fil-Quddiesa ta’ kuljum u rċievi s-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin ta’ spiss, ħalli żżomm ruħek ‘il bogħod mid-dnub u tirbaħ fuq it-tentazzjonijiet li jkollok.

Imma x’inhuma l-benefiċċji tas-sawm? Il-benefiċċji spiritwali huma diversi u hawn se nsemmu ftit minn dawk ewlenin. Is-sawm:

 • Jgħin lill-moħħ biex jiffoka u jikkontempla fuq l-affarijiet li jogħġbu lil Alla u li jridna naħsbu fuqhom u nkunu nistgħu nagħmlu eżami tal-kuxjenza,
 • Ipatti għad-dnubiet tagħna u tal-oħrajn,
 • Iġib f’kontroll il-passjonijiet tagħna li ġeneralment jirbħu fuqna meta npaxxuhom iżżejjed,
 • Nidħlu daħla fina nnfusna u nirrealizzaw kemm aħna ċkejknin fejn il-kobor tal- Mulej – u l-umiltà tagħmel ġid lir-ruħna. Meta numiljaw ruħna, inkunu nistgħu nirċievu aktar mingħand Alla, hekk kif insibu fl-Iskrittura: “Alla jieqaf lill-kburi u jagħti l-grazzja lill-umli.” (Ġakbu 4:6)
 • L-umiltà tirrikonoxxi l-ħtieġa tagħna għal Alla.

Inħeġġiġkom bl-imħabba fil-Mulej, biex issumu meta u skont kif jispirakom Hu. Il-Knisja tobbligana nsumu biss fl-Erbgħa tal-Irmied u fil-Ġimgħa l-Kbira, (naturalment is-siegħa sawm qabel nirċievu lil Ġesù fl-Ewkaristija tapplika s-sena kollha) Imma min iħalli l-Ispirtu t’Alla jmexxih, jasal jagħraf li jeħtieġ ta’ sawm aktar frewkenti. Is-sawm hu offerta lil Alla, biex Hu minn naħa tiegħu, jieħu ħsieb tad-diffikultajiet tagħna u ta’ dawk tal-proxxmu kollu madwar id-dinja.

Talba: Għażiż ħuna fi Kristu San Eleuterju Abbati, agħmel li bl-interċessjoni tat-talb tiegħek aħna nagħrfu l-valur tas-sawm magħqud mat-talb biex bihom inkeċċu x-xjaten tal-ħażen fi żminijietna u biex naqilgħu mingħand Alla dak li neħtieġu għalina u għal kuħadd fil-ġisem u b’mod speċjali fir-ruħ. Ammen.

English Version: https://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=44

Alternative Reading: https://www.britannica.com/biography/Saint-Eleutherius

Nota: Uħud mill-ħsibijiet huma addattati minn kitba ta’ Chris Buttieġieġ.