1 ta’ Ġunju: San Ġustinu

Verżjoni Vidjo: San Ġustinu

“Ix-xewqa tiegħi hi li nħobb lilek, Mulej Ġesù biex wara ningħaqad miegħek fil-ġenna.” – San Ġustinu

51JymOFG1PLSAN ĠUSTINU
Apoloġista lajk u Martri
100 – 165

Tagħrif: San Ġustinu twieled f’Nablus, fis-Samarja, f’madwar is-sena 100, għand familja ta’ oriġini Grieg.

Sar filosofu kbir pagan li kien jammira ħafna lil Platun. Imma, bil-għerf u bit-tagħlim kollu li kellu, qatt ma ħassu sodisfatt.

Darba, meta kien qrib Lixandra, l-Eġittu, iltaqa’ ma’ raġel xiħ li kien Nisrani u dan tah ħjiel li r-Reliġjon Nisranija setgħet twieġeb tajjeb għall-mistoqsijiet li kienu qed jinkwetawh, l-iżjed dwar l-eżistenza u l-ħajja.

Sadattant hu kien jistagħġeb bil-ferħ, bil-paċi u bil-kuraġġ li l-Insara kienu juru fil-martirju tagħhom. Din il-fidi ħajja tal-Insara, flimkien mal-istudju li kien beda jagħmel tal-Iskrittura, ġabu fih il-konverżjoni tiegħu, u tgħammed meta kellu madwar tletin sena. Hekk sar l-ewwel filosofu Nisrani.

Għallem u ddefenda b’ħila kbira u b’kuraġġ qawwi r-Reliġjon Nisranija f’bosta postijiet, minn Efesu fejn kien dam bosta snin, sa Ruma fejn fetaħ skola li dawk li jattendu fiha kien jeħtiġilhom jistudjaw ir-Reliġjon Nisranija.

Il-kitba fuq ir-Reliġjon u l-apoloġiji tiegħu li tnejn minnhom huma indirizzati lill-Imperatur Antoninus u lis-Senat, jagħmluh bħala wieħed mill-aqwa difensuri tal-Fidi Nisranija.

Fi żmien Marku Awrelju, ġie akkużat li kien Nisrani, u flimkien ma’ sitt għorrief oħra Nsara, ħamest irġiel u mara, ġie msawwat u wara sofra l-martirju ta’ qtugħ ir-ras, meta kellu madwar 65 sena, fis-sena 165.

Hu u San Efrem huma l-uniċi Missirijiet tal-Knisja li ma kinux saċerdoti jew isqfijiet jew papiet.

Ħsieb: Ġustinu għalxejn fittex is-sewwa fuq Alla fit-tagħlim tas-setgħet pagani (Stojċi, Peripateliċi, Pitagorej u Platoniċi). Sabha fir-Reliġjon Nisranija, meta aktar tard ġie arrestat madwar is-sena 165, ma’ sitt dixxipli tiegħu, mill-prefett tal-belt, Rustiku, ħabib u surmast tal-imperatur Marku Awrelju, filosfu pagan, li kellu skola ħdejn dik ta’ Ġustinu u kien jgħir għalih. L-atti tal-martirju tiegħu huma ġenwini żgur u huwa dan li ġej:

“Arrestaw lill-qaddisin u ħaduhom quddiem Rustiku, il-prefett ta’ Ruma. Imbagħad tellgħuhom il-qorti u Rustiku l-prefett qal lil Ġustinu: ‘Qabel xejn, stqarr li temmen fl-allat, u isma’ mill-imperatur.’ Ġustinu wieġeb: ‘Jekk aħna nobdu l-kmandamenti ta’ Sidna Ġesù Kristu, din m’hix raġuni biex niġu akkużati u arrestati.’

Rustiku qallu: ‘X’tagħlim tistqarr?’ Ġustinu wieġeb; ‘Jiena fittixt it-tagħlim kollu, imma ħaddant it-tagħlim veru nisrani, għalkemm dan it-tagħlim ma jogħġobx lil min hu fl-iżball.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Dan hu t-tagħlim li jogħġbok, ja msejken?’ Ġustinu wieġeb: ‘Iva, għax naf li jaqbel mal-prinċipji s-sewwa.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘U liema huma dawn il-prinċipji?’ Ġustinu wieġeb: ‘Li aħna nqimu lil Alla tal-insara, u ngħidu li hu waħdu ħalaq u sawwar fil-bidu l-ħlejjaq kollha, dawk li jidhru u dawk li ma jidhrux; inqimu lil Sidna Ġesù Kristu, Bin Alla, li l-profeti ħabbru li kellu jiġi biex ixandar is-salvazzjoni u jkun l-imgħallem ta’ dixxipli magħżula. Jien m’iniex ħlief bniedem, u ftit wisq nista’ ngħid fuq dan Alla bla qjies; imma nemmen fil-qawwa tal-profeti li ħabbru minn qabel li dan hu l-Iben ta’ Alla, kif diġà għedtlek. Naf li l-profeti kienu mnebbħa mis-sema dwar il-miġja tiegħu fost il-bnedmin.’

Rustiku qallu: ‘Jiġifieri, mela, int nisrani?’ Ġustinu wieġeb: ‘Iva, nisrani.’

Il-prefett qal lil Ġustinu: ‘Ismagħni, int li mingħalik għaref u taħseb li dan it-tagħlim huwa veru: jekk nagħtik is-swat u naqtagħlek rasek, int persważ li se titla’ s-sema?” Ġustinu wieġeb: ‘Jekk inbati dan li qiegħed tgħid, nittama li hu jilqagħni għandu; għax naf li Alla, sa l-aħħar taż-żmien, jibqa’ jerfa’ din il-grazzja għal dawk kollha li jkunu għexu sewwa.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Mela inti tistenna li se titla’ s-sema biex tieħu xi premju li jixraqlek?’ Ġustinu wieġeb: ‘Mhux nistenna. Imma naf sewwa, u jiena żgur ħafna minn dan.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Ara, niġu għall-kwistjoni tagħna, għax jenħtieġ li naqtgħuha u ma għandniex żmien x’nitilfu. Taqblu li toffru flimkien is-sagrifiċċju lill-allat?’ Ġustinu wieġeb: ‘Min hu moħħu floku m’huwiex se jħalli t-tjieba u jaqa’ fil-ħażen.’

Rustiku l-prefett qallu: ‘Jekk ma tagħmlux skont l-ordni, tiġu maħqura bla ħniena ta’ xejn.’ Ġustinu wieġeb: ‘Din hi x-xewqa tagħna, li nbatu għall-imħabba ta’ Sidna Ġesù Kristu, u hekk insalvaw, għax mewt bħal din issaħħaħna bil-fiduċja meta nidhru għall-ħaqq aktar tal-biża’ li Sidna s-Salvatur għad jagħmel minn kulħadd.’

Il-martri l-oħrajn qablu miegħu u qalu: ‘Agħmel li trid; għax aħna nsara, u ma noffrux sagrifiċċji lill-idoli.’

Rustiku l-prefett xandar is-sentenza u qal: ‘Dawn li ma ridux jissagrifikaw lill-allat u jobdu l-ordni ta’ l-imperatur, jittieħdu minn hawn u jingħataw is-swat, u mbagħad jieħdu l-piena tal-mewt skont il-liġijiet tagħna.’ Il-qaddisin martri taw glorja lil Alla. Imbagħad ħaduhom fil-post tas-soltu, u qatgħulhom rashom. U hekk mietu martri biex jistqarru lis-Salvatur.

“… Jekk int trid li tgawdi l-vera hena, għandek tħossok kuntent fis-sofferenzi u l-provi li tkun qed iġġarrab u jweġġgħulek qalbek. Imma jekk inti tpoġġi t-tama tiegħek fil-pjaċiri tas-sensi, dawk ikunu mumenti ta’ ferħ superfiċjali …” Med. 34.2

TalbaO Alla, int għoġbok li l-martri San Ġustinu jilqa’ l-bluha tas-salib, u b’mod tal-għaġeb urejtu l-qligħ kbir li hemm filli nagħrfu ‘l Ġesù Kristu; bit-talb tiegħu, agħtina li nbiegħdu minna kull tagħlim qarrieq ħalli nitwettqu dejjem iżjed fil-fidi. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: https://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/saint-justin-martyr.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-justin/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Justin_Martyr

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.