29 ta’ Novembru: Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib

Verżjoni Vidjo: Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib

“Il-Mulej hu s-sultan tal-martri: ejjew nadurawh.” – Antifona tad-dħul mill-Komun tal-Martri fil-Liturġija tas-Sigħat

Denis_of_the_Nativity_and_Redemptus_of_the_Cross_uncroppedIL-BEATI DJONISJU TAN-NATIVITÀ U REDENT TAS-SALIB
Martri
† 1638

Tagħrif: Il-Beatu Djonisju kien saċerdot u l-Beatu Redent kien ajk, it-tnejn Karmelitani Skalzi (Tereżjani) u sofrew il-martirju f’Sumatra.

Djonisju kellu 37 sena, kien għadu kif ġie ordnat saċerdot u kien ilu biss 4 snin Karmelitan. Qabel huwa kien navigatur professjonali u jagħmel il-mapep. Xi mapep tiegħu jinsabu ppreservati fil-Mużew Brittaniku.

Hu kien jismu Pierre Berthelot u twieled fin-Normandija, beda jaħdem fuq il-baħar u nqabad mill-pirati Olandiżi fl-ewwel vjaġġ tiegħu lejn l-Indji. Wara li nħeles mill-ħabs f’Ġava huwa mar f’Malacca, innegozja xi ftit għal rasu u ħa l-kmand ta’ vapur Portugiż.

Kien f’Goa meta ġie f’kuntatt mal-Karmelitani Tereżjani.

Il-Beatu Djonisju nħatar kappillan ta’ spedizzjoni Portugiża f’Sumatra u l-Beatu Redent, li qabel serva bħala suldat fl-Indja qabel ma daħal ajk, ingħażel bħala assistent tiegħu.

Huma nqabdu priġunieri kważi mill-ewwel malli waslu u nqatlu għax ma ridux li jħaddnu l-Iżlam.

Ħsieb: L-Ordni Karmelitana ġiet imbierka matul l-istorja tagħha minn tant irġiel u nisa li kienu mimlija ħeġġa u entużjażmu għal Alla u għat-tixrid tal-Kelma Tiegħu kull fejn sabu ruħhom. Xi wħud minn dawn ġew imtella’ minn Omm il-Knisja għall-grad ta’ Beati  u Qaddisin. Imma minn fejn jiġi dan iż-żelu għal Alla u x-xandir għall-Kelma tiegħu, tant li bla biża’, ħadu l-martirju biex ikunu ta’ xhieda għalih? Kif nistgħu nimitaw lil dawn il-mudelli li l-Knisja tpoġġilna quddiemna billi tiċċelebra t-tifkira tagħhom? Imnejn sabuh is-sabar biex jissaportu l-għawġ u l-persekuzzjonijiet? U aħna? Għandna sabar fit-tribulazzjonijiet tagħna tal-ħajja ta’ kuljum jew ingergru u nniżlu l-gdiedem?

Dan li ġej huwa rapport ta’ dan li qal il-Papa Franġisku f’Omelija tiegħu bl-isem ‘Ferħ fis-sabar’ (It-Tlieta, 7 ta’ Mejju, 2013):

ll-Papa jipproponi l-ispirtu ta’ sabar imwettaq mill-ewwel martri Nsara. Dawn kienu ferħana għaliex batew xi ħaġa f’isem Ġesù. Kienu trankwilli. Kienu jkantaw, jitolbu u jbatu. Huma, f’dak il-waqt, kienu f’dak l-istat ta’ qalb tant Nisrani: l-istat tas-sabar. Meta Ġesù jibda t-triq tal-Passjoni tiegħu, wara ċ-ċena, ‘jidħol fis-sabar.’

Tidħol fis-sabar: din hija ‘t-triq li Ġesù jgħallem lilna l-insara. Tidħol fis-sabar.’ Imma dan ‘ma jfissirx li nkunu mdejqa. Le, le, hija xi ħaġa oħra! Dan ifisser tissaporti, iġġorr fuq spallejk il-piż tad-diffikultajiet, il-piż tal-kontradizzjonijiet, il-piż tat-tribulazzjonijiet.’

‘Is-sabar nisrani mixhud mill-martri, huwa proċess ta’ maturità Nisranija’ – spjega l-Papa – ‘għal għonq it-triq tas-sabar; li sabiex jitwettaq huwa meħtieġ iż-żmien. Huwa bħall-inbid tajjeb’ qal b’espressjoni effikaċi, li tistenna bis-sabar tistenna l-waqt li fih ikun propjament matur.’

Imbagħad reġa’ ppropona l-eżempju tal-martri li ‘kienu mimlija ferħ’ li jmorru jagħtu xhieda ta’ Ġesù. Quddiem it-tribulazzjonijiet, m’għandniex inċedu għat-tentazzjoni tat-tgergir, għaliex ‘Nisrani li jgerger kontinwament’ jieqaf li jkun nisrani tajjeb u jsir ‘is-sinjur jew is-sinjura gergirhielu.’

In-Nisrani tajjeb jiskopri, għall-kuntrarju, ‘is-silenzju fis-sabar. Dak is-silenzju ta’ Ġesù’ li waqt il-Passjoni esprima biss ‘tnejn jew tliet kelmiet meħtieġa.’ Madankollu dan ma kienx silenzju mdejjaq, bħal ma ma kienx imdejjaq is-silenzju ta’ Ġesù li ssaporta s-Salib: ‘Huwa doloruż, bosta drabi iktar doloruż, imma mhux imdejjaq,’ għaliex il-qalb tinsab fis-sliem. Mela li ġġarrab bħal Ġesù, bil-qalb fil-paċi, jirrendina kuntenti.”

Ejjew nitolbu lil Missier tagħna tas-Sema jkabbar fina l-istess sabar li kellu Ġesù , filwaqt li aħna nagħmlu ħilitna biex nipprattikaw din il-virtù filwaqt li miexja wara s-Salvatur tagħna bis-salib fuq spallejna.

Talba: O Alla ta’ dejjem li tista’ kollox, inti żżejjen il-ġisem qaddis tal-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-qaddisin martri; agħtina li l-martirju glorjuż li qegħdin infakkru llum ikun għalina ta’ għajnuna qawwija, kif kabbar għal dejjem fis-sema lill-Beatu Dionisju tan-Natività u Beatu Redent tas-Salib. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: https://www.catholicnewsagency.com/saint/blessed-denis-of-the-nativity-and-blessed-redemptorus-of-the-cross-402

Alternative Reading: http://ocarm.org/en/content/liturgy/bl-denis-nativity-ocd-priest-and-martyr-bl-redemptus-cross-ocd-religious-and-martyr-

Wikipedia for Denis of the Nativity: https://www.olrl.org/lives/laboure.shtml

Wikipedia for Redemptus of the Cross: https://en.wikipedia.org/wiki/Redemptus_of_the_Cross

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.