16 ta’ Novembru: Santa Ġertrude

Verżjoni Vidjo: Santa Ġertrude

“In-nies li jħobbu ħafna ‘l Alla joqogħdu tant attenti biex ma joffenduhx, u anke d-difetti żgħar tagħhom jarawhom kbar. L-akbar miraklu li nara huwa, kif id-dinja tissaporti midinba li ma tiswa xejn bħali. Santa Gertrude.” – Santa Ġertrude

st-gertrude-of-nivelles6xSANTA ĠERTRUDE
Verġni
1256 – 1301

Tagħrif: Santa Ġertrude twieldet fl-1256, f’Eisleben, Ġermanja. Hi waħda mill-Mistiċi l-kbar tas-seklu tlettax.

Meta kellha ħames snin ġiet fdata f’idejn is-Sorijiet Benedittini, f’Helftne, fejn is-soru li kienet tieħu ħsiebha kienet Santa Mektilde.

It-tifla kienet intelliġenti u studjuża. Tgħallmet il-Latin u saret taf tiktbu b’ħeffa u b’eleganza.

Ipprofessat Soru fl-istess monasteru li kienet daħlet fih meta kienet għadha tifla ċkejkna.

Ta’ 26 sena kellha l-ewwel esperjenza tal-viżjonijiet u r-rivelazzjonijiet li baqa’ jkollha sakemm mietet, għoxrin sena wara, fis-16 ta’ Novembru, 1301.

Kellha mħabba kbira lejn Ġesù fl-Ewkaristija, u kienet waħda minn tal-bidu nett li bdiet ixxerred id-devozzjoni lejn il-Qalb Santissima ta’ Ġesù.

Ħsieb: Fost diversi devozzjonijiet u rivelazzjonijiet li kellha din il-mistika kbira Santa Ġertrude, xtaqt li niffukaw fuq il-ġibda kbira tagħha lejn il-Knisja Purganti jew il-Knisja Sofferenti, fi kliem ieħor lejn l-Erwieħ tal-Purgatorju. Kull darba li kienet tersaq lejn l-Ewkaristija kienet titlob lil Ġesù biex jitfa’ u jxerred il-Ħniena tiegħu fuqhom. Waqt tqarbina partikolari, hija għamlet esperjenza ma’ Ġesù fil-Purgatorju. Semagħtu jgħid: “Fit-Tqarbin Imqaddes jiena neħles mill-purgatorju lil dawk li għalihom inti titlobni.”

U wara t-tqarbin il-Mulej Ġesù kien jeħles aktar erwieħ milli hi kienet titlob għalihom. Darba meta Ġertrude kienet qed titlob b’ħerqa kbira għall-erwieħ imqaddsa hija staqsiet lill-Mulej Ġesù  kemm erwieħ il-Ħniena Tiegħu kienet ser teħles. Huwa weġibha:

“Jekk re ta’ qalb tajba jħalli fil-ħabs, minħabba l-ġustizzja, ħabib tiegħu li nstab ħati, huwa jistenna b’xewqa kbira li xi ħadd minn nobbli tiegħu jidħol għal dak il-priġunier u joffri xi ħaġa b’rahan biex jinħeles. Imbagħad ir-re jeħilsu bil-ferħ. Daqshekk ieħor jiena. Jiena naċċetta b’ferħ kbir dak li xi ħadd joffrili għal dawn l-imsejkna erwieħ għaliex huwa ta’ ferħ għalija li jkolli ħdejja dawk l-erwieħ li jiena għalihom ħallast prezz hekk għoli. Bit-talb tiegħek jiena nobbliga ruħi li neħles mill-purgatorju ħabsi kull darba li inti tagħmel hekk.”

Il-Mulej Ġesù għallem lil Ġertrude għal min għandha l-aktar titlob. Fil-jum li fih il-komunità ikkommemorat flimkien il-mewt tal-ġenituri tagħhom, Ġertrude rat erwieħ ferħana jitilgħu mid-dlamijiet tal-Purgatorju bħal xintilli minn fjamma. Hija staqsiet lil Ġesu’ jekk dawk kinux kollha il-familjari tal-komunità U Ġesù weġibha:

“Jiena hu l-eqreb qarib tiegħek, missierek u ommok. Għalhekk ħbiebi huma l-eqreb qraba għalik u dawn huma fost dawk li jiena ħlist mit-turmenti tal-purgatorju.”

Jum wieħed waqt li kienet qed titlob, Ġertrude ndunat b’persuna li kienet qiegħda bilwieqfa ħdejn il-Mulej, bilqiegħda fuq it-tron tal-glorja tiegħu u f’idejh kellu libsa mżejna mill-aqwa, li ppreżentahielha imma ma libbisilhiex. Il-qaddisa baqgħet tassew mistgħaġba u qaltlu:

“Meta għamiltlek talba simili ftit jiem ilu Inti ħadt mill-ewwel lil dik ir-ruħ tal-povra mara fil-glorja tal-ġenna. U issa Inti ma libbistx lil din il-persuna bil-libsa li wrejtha u li tant tixtieq tilbes, għall-merti tal-grazzji tiegħek.”

U l-Mulej weġibha:

“Meta xi ħadd joffrili xi ħaġa għall-erwieħ tal-purgatorju jiena nutilizzaha skont kif nara l-aħjar. Inqassam il-ħniena u l-maħfra tiegħi skont il-ġudizzju rett tiegħi.”

Din il-qaddisa kitbet din it-talba (li mbagħad saret popolari mad-dinja kollha) għall-ħelsien tal-erwieħ mill-Purgatorju:

“Missier Etern, jiena noffrilek id-demm prezzjużissmu ta’ Ibnek Divin flimkien mal-quddies kollu li jingħad fid-dinja matul dan il-jum, għall-erwieħ imqaddsa tal-Purgatorju, għall-midinbin kollha tal-knisja universali, ta’ darna u tal-familja tagħna. Ammen.”

Jingħad li meta wieħed jgħid din it-talba bid-devozzjoni u b’attenzjoni, Alla jeħles ħafna erwieħ mill-Purgatorju.

  • Int titlob għall-erwieħ tal-Purgatorju, b’mod speċjali f’dan ix-xahar iddedikat għalihom?
  • Toffri quddies u tqarbin b’sufraġju għal ruħhom fuq l-eżempju ta’ Santa Ġertrude?

Talba: O Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù, ħaj u għajn tal-ħajja eterna, Teżor infinit tad-Divinità, u nar iħeġġeġ tal-imħabba, Int il-kenn u s-santwarju tiegħi. O Salvatur adorabbli u glorjuż, ikkonsma lil qalbi b’dak in-nar iħeġġeġ li ħiereġ mill-fjammi ta’ Qalbek. Ferra’ f’ruħi dawk il-grazzji li ħierġa minn Imħabbtek. Agħmel li qalbi tkun hekk magħquda ma’ Tiegħek, li r-rieda tagħna tkun waħda, u jien inwettaq dak kollu li trid minni Int. Ħa tkun ir-Rieda tiegħek ir-regola tiegħi. Ammen.

(Din it-talb hi maħsuba li oriġinarjament ġiet miktuba minn Santa Ġertrude u adattata minn San Alfons Liguori; huwa meqjus bħala l-awtur minħabba l-formulazzjoni finali tiegħu)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

Printable Prayers of Saint Gertrude: http://www.catholictradition.org/Gertrude/sg-text1.htm

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/03/st-gertrude.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/st-gertrude-the-great-715

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Gertrude_the_Great

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.