Pietru Pawl Saydon

Verżjoni Vidjo: Pietru Pawl Saydon

PPSaydonPIETRU PAWL SAYDON
Traduttur tal-Kotba Mqaddsa
1895 – 1971

Tagħrif: L-isem tal-Monsinjur Pietru Pawl Saydon jibqa’ għal dejjem marbut mat-traduzzjoni tal-Kotba Mqaddsa fil-Malti u mal-ilsna semitiċi.

It-traduzzjoni tal-Iskrittura Mqaddsa mill-ilsna oriġinali kienet biċċa xogħol li ħadd qablu ma kien daħal għaliha u swietlu tletin sena sħaħ ta’ ħidma u dedikazzjoni. Kien ħa ħsieb ukoll jidħol għall-ispiża kollha tal-pubblikazzjoni.

Saydon twieled fl-24 ta’ Lulju tal-1895 fiż-Żurrieq. Tgħallem fl-iskola primarja tar-raħal u s-Seminarju. Wara l-eżamijiet tal-Matrikola, daħal l-Università biex jistudja għal qassis u ggradwa fil-Letteratura, fil-Liġi Kanonika u fit-Teoloġija. Ġie ordnat saċerdot fl-20 ta’ Settembru tal-1919 fl-età ta’ 24 sena u mar Ruma fl-Istituto Biblico biex jispeċjalizza fl-Istudji Bibbliċi minn fejn kiseb il-Liċenzjat fl-Iskrittura Mqaddsa.

Fl-1931, meta Saydon kien għad kellu biss 36 sena, inħatar Professur tal-Iskrittura Mqaddsa, tal-Lhudi u l-Grieg Bibbliku fl-Università tagħna, u baqa’ f’din il-kariga għal 33 sena. Kienu snin ta’ ħidma u riċerka bla waqfien u ħa sehem f’kungressi internazzjonali fl-Ewropa, fosthom Ruma (1932); Brussell (1938); Pariġi (1948); Ruma u Norfolk (1952); Copenhagen (1953); Cambridge u Louvain (1954); Birmingham (1955); Strasbourg (1956); Munich (1957); Brussell (1958); Louvain u Oxford (1959); Dublin (1961).

Nistgħu ngħidu li kien bis-saħħa tal-Istudji Bibbliċi u tal-istudju tal-ilsien Lhudi li Saydon beda jinteressa ruħu fl-ilsien Malti. Kien attiv ħafna fl-Għaqda tal-Malti (Università) u mexxieha għal għaxar snin u ħa ħsieb joħroġ il-Leħen il-Malti.

Fl-1946, il-Qdusija Tiegħu l-Papa Piju XII għażlu bħala Cameriere Secreto bit-titolu ta’ Monsinjur u fl-1951 l-Arċisqof Mikiel Gonzi offrielu kanonikat tal-Katidral, iżda Saydon għażel il-ħajja tal-istudju minflok dik tal-unuri. Fit-12 ta’ Novembru 1966, l-Università Rjali ta’ Malta tagħtu l-grad ta’ Duttur tal-Letteratura (Hon. Causa) bħala għarfien tax-xogħlijiet kbar tiegħu.

Saydon kien qrib ħafna tal-bdiewa ta’ Bengħajsa fil-kappella ċkejkna tal-Kunċizzjoni u dejjem ta l-kontribut pastorali tiegħu fil-parroċċa taż-Żurrieq fejn miet fit-22 ta’ Marzu tal-1971 fl-għomor ta’ 76 sena.

Links about Pietru Pawl Saydon:  

 1. https://mt.wikipedia.org/wiki/Pietru_Pawl_Saydon
 2. https://akkademjatalmalti.org/bijografiji/pietru-pawl-saydon/
 3. https://malti.skola.edu.mt/wp-content/uploads/2015/01/Pietru-Pawl-Saydon.pdf
 4. https://maltikurja.files.wordpress.com/2013/10/pietru-pawl-saydon1.pdf
 5. http://maltinimportanti.blogspot.com/2013/01/pietru-pawl-saydon.html
 6. https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/33840
 7. http://melitensiawth.com/incoming/Index/Il-Malti/Il-Malti.%20074(2000)/17.pdf

Kif għandna ninterpretaw il-Bibbja?

Kif titlob bil-Bibbja?

Nota: It-Tagħrif dwar Pietru Pawl Saydon huwa meħud mis-sit tal-MUSEUM ta’ San Ġiljan.

4 ta’ April: San Sidor

Verżjoni Vidjo: San Sidor

“Il-bnedmin bil-għaqal ikollhom fuqhom dija bħal dik tas-sema, u dawk li jkunu wasslu ‘l ħafna fis-sewwa jkunu jiddu bħal kwiekeb għal dejjem ta’ dejjem.  San Sidor, mgħallem tassew għaref u dawl tal-Knisja imqaddsa, itlob lill-Iben ta’ Alla għalina, int li ħabbejt il-liġi tal-Mulej.” – Żewġ antifoni mil-Liturġija tas-Sigħat tal-Festa ta’ San Sidor.

Isidor_von_Sevilla.jpegSAN SIDOR
Isqof u Duttur tal-Knisja
560 – 636

Tagħrif: San Sidor kien tifel ta’ familja nobbli Rumana, li kienet qed tgħix f’Kartaġena, Spanja. Tlieta minn ħutu huma wkoll qaddisin, San Leandru li kien Arċisqof ta’ Sevilla, San Fulġenzju, Isqof ta’ Astigi, u Santa Florentina.

Fis-sena 599 sar Arċisqof ta’ Sevilla, wara ħuh, u mexxa d-Djoċesi b’suċċess kbir għal 37 sena, sakemm miet fl-4 ta’ April 636.

Kien bniedem ta’ għerf kbir, u kien l-aħħar wieħed fost il-Filosofi Nsara. Kien ukoll l-aħħar wieħed fost il-Missirijiet tal-Knisja Latina, u kien l-ewwel kittieb Nisrani li għamel ‘Summa’, ġabra ta’ għerf universali. Hu ġabar xogħlijiet Latini u Griegi, li kienu jintilfu li kieku ma kienx hu. Baqa’ msemmi ħafna għall-opra tiegħu ”Etymologiae”, kollezzjoni sistematika ta’ 154 kittieb ta’ żmienu, fuq teoloġija, axxetika, storja, ġografija, astronomija, u suġġetti oħra.

San Sidor attenda t-Tieni Konċilju ta’ Sevilla fis-sena 619, u ppresieda r-Raba’ Konċilju ta’ Toledo fis-sena 633.

Ħadem ħafna biex il-Viżigoti li ddominaw Spanja għal kważi żewġ sekli, ġew ikkonvertiti mill-Arjaniżmu.

San Sidor miet fis-sena 636, ta’ 76 sena.

Ħsieb: Is-soċjetà tagħna tista’ sewwa sew tuża l-ispirtu ta’ San Sidor ta’ kombinazzjoni bejn it-tagħlim u l-qdusija. L-imħabba, il-fehma u l-għerf jistgħu jfejqu u jagħqdu flimkien nies miksura u mifruda minn xulxin. Aħna m’aħniex Barbari bħall-invażuri ta’ Spanja fi żmien Sidor. Imma n-nies li huma mgħarrqa fl-għana u invażati mill-avvanzi xjentifiċi u teknoloġiċi, jistgħu jitilfu f’ħajja ta’ nuqqas ta’ mħabba u konpassjoni lejn il-proxxmu. X’jiswew umbagħad l-avvanzi kollha tal-bniedem tal-lum jekk titmermer l-imħabba, li nafu li hi r-raġuni għalfejn ġejna f’din id-dinja? X’jiswielu l-bniedem intelliġenti u għani jekk jikseb tant ġid u unuri biex umbagħad jitlef ruħu?

In-nisrani mħeġġeġ biex bl-avvanzi tad-dinja moderna, jara kif jista’ jħobb, jaqdi u jservi aħjar il-ħtiġijiet tal-ħajja tiegħu u tal-oħrajn, b’attenzjoni speċjali lejn dawk l-aktar batuti u fil-bżonn? Il-bniedem jiftaħar għax niżel fuq il-qamar u kull sena jintefqu eluf ta’ flus fuq ikomplu javvanzaw f’missjonijiet spazjali ġodda. U xi ngħidu għan-nefqa fl-armi li li tintefaq biex il-pajjiżi jkunu lesti għal xi gwerra li tista’ tinqala? Illum nista’ nilħaq lil xi ħadd li qiegħed fuq in-naħa l-oħra tal-globu!! Tassew li l-bniedem jaf ikun intelliġenti u bravu! Imma, ngħid jien, il-bniedem avvanza fejn tidħol il-karita’, l-imħabba u l-għajnuna immedjata ta’ nies fil-bżonn? Il-faqar irnexxielna niddistruġġuh? Nistgħu ngħidu li nies li jmutu bil-ġuħ, bil-mard, bil-klima għax m’għandhomx saqaf fuq rashom u oħrajn, issa saru biss memorja tal-passat?? U xi ngħidu għan-nies bi bżonnijiet fil-gżejjer tagħna?

F’omelija minn tiegħu, Mons. Isqof Mario Grech, waqt quddiesa fl-okkażjoni tal-Gradwazzjoni tal-studenti tal-Università (21 ta’ Novembru 2008) jgħidilhom hekk:

“Matul s-snin dejjem kien hemm nisġa qawwija bejn l-impenn intellettwali u dik l-attenzjoni speċjali għall-faqar qadim u ġdid. Kienu ħafna dawk li xorbu mill-għajn tal-għerf biex imbagħad setgħu jaqdu ġenerożament lill-fqir u liż-żgħir. Irrid nittama li dan huwa wkoll wieħed mill-ideali tagħkom, li llum qed troddu ħajr lil Alla talli temmejtu l-korsijiet tagħkom u issa tibdew tfittxu fejn tistgħu toffru l-kontribut professjonali tagħkom. Il-foqra qegħdin magħna. Peress li mhux dejjem isibu min ġenwinament isostnihom mill-kamp politiku, intom, bħala ċittadini, kulħadd esperti fil-kamp tiegħu jew tagħha, tistgħu tkunu t-tama tagħhom li b’xi mod tgħinuhom jgħixu ħajja umanament dinjituża.

 • Għandna familji li qed ifittxu min jgħinhom biex jegħlbu d-diffikultajiet relazzjonali u finanzjarji;
 • għandna ħaddiema li jixtiequ serħan il-moħħ dwar ix-xogħol li għandhom;
 • għandna tfal u adolexxenti li qed jaffrontaw sfidi ġodda fis-sistema edukattiva;
 • għandna ħafna aspettattivi biex fil-qasam tas-saħħa jkun assigurat ir-rispett lejn il-ħajja;
 • għandna anzjani li jibżgħu li fl-aħħar fażi ta’ ħajjithom mhux ser ikollhom min joffrilhom kenn.

Dawn biex insemmi ftit eżempji. San Bernard jikteb: “Hemm dawk li jridu jkunu jafu biex ikunu jafu, u din hija kurżità; hemm oħrajn li jridu jitgħallmu biex ħaddieħor ikun jaf li huma jafu, u din hija vanità; oħrajn li jistudjaw biex imbagħad ibiegħu l-għerf tagħhom għall-flus u l-unuri, u dan huwa tal-mistħija; hemm min għandu għatx għat-tagħlim biex jifforma lilu nnifsu, u din hija azzjoni prudenti; u hemm dawk li jistudjaw biex jagħmlu l-ġid lill-oħrajn, u din hija għażla karitattiva”. Huma kliem miktuba ħafna snin ilu, imma attwalissimi. Nitlob lill-Mulej biex iseddaq fikom din il-motivazzjoni li semmejt fl-aħħar.

San Ġakbu jgħidilna li jekk hemmx xi ħadd għaref u għaqli fostna, ħa juri bl-imġiba tiegħu għemilu (Ġakbu 3;13). Ningħaqad mal-Appostlu u nawguralkom li l-għerf li ksibtu fis-snin li għaddejtu l-Università – għerf li żgur għad tridu tikkonfermaw u tkattru bil-formazzjoni kontinwata – , għerf li jgħinkom tiskopru min hu Alla u min hu l-bniedem, jiswielkom biex tagħmlu d-dinja aktar umana milli sibtuha”.

 • U inti, qed tuża l-intelliġenza, l-għerf u l-kapċitajiet tiegħek huma x’inhuma biex tkun ta’ servizz lejn il-proxxmu tiegħek?
 • Li tħalli d-dinja aħjar milli sibtha bil-mod kif għamel Kristu, San Sidor u tant u tant oħrajn, huwa l-programm ta’ ħajtek?

Talba: Agħti widen, Mulej, għat-talb li qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta’ San Sidor, biex, bħalma hu kien ta’ fejda kbira għall-Knisja bit-tagħlim qaddis tiegħu, hekk ukoll ikun ta’ għajnuna għaliha bit-talb tiegħu. Bi Kristu Sidna. Ammen. (Talba mil-Liturġija tas-Sigħat)

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2012/04/st-isidore-of-seville.html

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-isidore-of-seville/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Isidore_of_Seville

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.

5 ta’ Jannar: San Ġwann Nepomeċenu Neumann

Verżjoni Vidjo: San Ġwann Nepomeċenu Neumann

“Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lill-ħolqien kollu.” – Ġesù f’Mark 16:15 

saints1-5neumannSAN ĠWANN NEPOMEĊENU NEUMAN
Isqof
1811 – 1860

Tagħrif: San Ġwann twieled fi Prachitz fil-Boemja, fl-1811. Wara li temm l-istudji tiegħu fl-Università ta’ Praga, telaq lejn l-Amerika.

Wasal New York fl-1836, u ġie ordnat saċerdot mill-Isqof James Dubois fil-25
ta’ Ġunju ta’ dik is-sena.

Wara erba’ snin ta’ ħidma pastorali bħala qassis djoċesan, daħal mal-Patrijiet Redentoristi (ta’ San Alfons) u kien viċi-provinċjal.

Imma fl-1852, il-Papa Piju IX, ħatru isqof ta’ Filadeljfa, fejn ħadem bla mistrieħ, billi waqqaf skejjel li għalihom sejjaħ bosta brothers u sorijiet, bena knejjes u ta bidu għall-bini tal-katidral. Waqqaf ukoll bosta parroċċi ġodda, kiteb żewġ kotba tal-katekiżmu, u xerred ferm id-devozzjoni lejn l-Ewkaristija.

Waqa’ mejjet fit-triq, ġewwa Filadelfja, fil-5 ta’ Jannar, 1860, fl-età ta’ 48 sena. Il-Qaddis Papa Pawlu VI mar jikkanonizzah fid-19 ta’ Ġunju, 1977. Il-fdal tiegħu jinsab meqjum fil-kripta tal-knisja ta’ San Pietru, (Avenue Girard) ġewwa Filadelfja.

Ħsieb: Kristu ma jagħtikx missjoni mingħajr ma jagħti wkoll l-mezzi biex twettaqha. Id-don li Ġwann Neumann ingħata mingħand Alla, kien l-abbiltà organizzattiva eċċezzjonali tiegħu, li kien juża biex ixerred l-Aħbar it-Tajba. Illum il-Knisja hija fil-bżonn urġenti li rġiel u nisa li jkomplu fi żminijietna jgħaddu l-Aħbar it-Tajba tal-Evanġelju. L-ostakoli u l-inkonvenjenzi huma reali u dejjem irid jitħallas prezz. Iżda meta l-Insara jersqu lejn Kristu, huwa jipprovdi t-talenti meħtieġa biex inkunu nistgħu inwieġbu għall-ħtiġijiet tal-lum. L-Ispirtu ta’ Kristu jkompli x-xogħol tiegħu permezz tal-istrumentalità ta’ Nsara Ġenerużi.

Dan hu d-diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali tal-22 ta’ Mejju, 2013 dwar il-missjoni tal-Knisja li tevanġelizza lill-ġnus:

“Il-missjoni tal-Knisja hi li tevanġelizza, u din m’hix missjoni ta’ xi wħud biss, imma hi l-missjoni tiegħi, tiegħek, tagħna lkoll. L-Appostlu Pawlu esklama: ‘Ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju!’ (1 Korintin 9:16). Kulħadd irid ikun evanġelizzatur, fuq kollox b’ħajtu! Pawlu VI enfasizza: ‘Li tevanġelizza… hi l-grazzja u s-sejħa propja tal-Knisja, l-identità l-aktar profonda tagħha. Hi teżisti biex tevanġelizza’ (Eżortazzjoni Appostolika Evangelii nuntiandi, 14).

Naħsbu ftit fuq dan. Inwasslu l-Evanġelju jfisser inħabbru u ngħixu aħna l-ewwel ir-rikonċiljazzjoni, il-maħfra, il-paċi, l-għaqda u l-imħabba li l-Ispirtu s-Santu jagħtina bħala don. Niftakru fi kliem Ġesù: ‘Minn dan jagħraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri, jekk ikollkom l-imħabba bejnietkom’ (Ġwanni 13:34-35).

Effett ieħor tal-ħidma tal-Ispirtu s-Santu: il-kuraġġ li nħabbru lil kulħadd l-element ġdid tal-Evanġelju ta’ Ġesù;

 • bi frankezza (parresia),
 • b’leħen għoli,
 • f’kull waqt u
 • kullimkien.
 • Inxettlu enerġiji ġodda għall-missjoni,
 • toroq ġodda biex fihom inħabbru l-messaġġ tal-fidwa,
 • kuraġġ ġdid biex nevanġelizzaw.

Ejjew ma ningħalqu qatt għal din l-azzjoni! Ngħixu l-Evanġelju bl-umiltà u l-kuraġġ! Nagħtu xhieda għal dak li hu ġdid fih, it-tama, il-ferħ li l-Mulej iġib f’ħajjitna. Inħossu fina ‘l-hena ħelu u mimli faraġ tal-evanġelizzazzjoni’ (Pawlu VI, Eżortazzjoni Appostolika Evangelii nuntiandi, 80). Għax meta nevanġelizzaw u nħabbru lil Ġesù, dan jagħtina l-ferħ; min-naħa l-oħra, l-egoiżmu jġibilna biss diqa, niket, isabbatna mal-art; l-evanġelizzazzjoni tgħollina ‘l fuq.”

Neumann ħa serjament il-kliem ta’ Sidna, “Mur u għallem lill-ġnus kollha.” Irċieva l-istruzzjonijiet mingħand Kristu u s-setgħa li jwettaqhom. Kien qaddej fidil u għaqli li baqa’ magħruf għal kliemu, kitbietu u għemilu, hekk li llum qed nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta’ ħajtu.

 • U int, għaliex taħseb li ser tibqa’ magħruf/a wara mewtek? Għal liema kelmiet u għemejjel se jfaħħruk u jirringrazzjawk?
 • Qed tagħmel ħiltek kollha biex tkun ta’ dawl u ispirazzjoni għal ħaddieħor?
 • Tfittex l-għerf u t-tagħlim li bih tista’ tikber int u tkabbar lill-oħrajn fit-triq għall-qdusija hekk kif għamel San Ġwann Neumann?

Talba: O Missier qaddis, ħares lejn din il-qalb fqira tiegħi lesta biex tilqgħek imqanqla bil-grazzja divina tiegħek. Keċċi minn ġo qalbi dak li hu ħażin, għax waħdi dan ma nistax
nagħmlu. O ħelu Ġesù tarbija, għal darb’oħra inti tingħaqad miegħi. O li kieku nista’ nħejji post ġewwa qalbi kif tixtieq int, Ġesù. O salvatur omnipotenti, agħtini l-għajnuna! Għażiż Ġesù, aħsilna bid-dmugħ li jinxtered minn dawk għajnejk ħelwin, minħabba dnubieti. Ħa jberkuni dawk l-idejn tas-salvatur tarbija tiegħi. Ammen. (Talba ta’ San Ġwann Nepomeċenu Neumann)

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2014/01/st-john-neumann.html

Alternative Reading: https://sjnnh.org/the-fascinating-life-of-st-john-neumann

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Neumann

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

23 ta’ Diċembru: San Ġwann ta’ Kety

Verżjoni Vidjo: San Ġwann ta’ Kety

“Iġġieled kontra l-iżbalji, imma agħmilha b’mod tajjeb, bil-paċenzja, bil-ġentilezza u bl-imħabba. Il-ħruxija tagħmel ħsara lil ruħek u tħassar l-aħjar kawża.” – San Ġwann ta’ Kety  

30450SAN ĠWANN TA’ KETY
Saċerdot
1390 – 1473

Tagħrif: San Ġwann twieled fir-raħal ta’ Kety, Djoċesi ta’ Krakovja, il-Polonja, fit-23 ta’ Ġunju 1390. Hu studja fl-Università ta’ Krakovja minn fejn ordna saċerdot, u wara sar professur tat-teoloġija.

Għallem għal bosta snin fl-Università ta’ Krakovja; imbagħad l-għira ta’ xi wħud minn sħabu pperswadiet lis-superjuri tiegħu biex jibagħtuh bħala kappillan tal-parroċċa ta’ Ilkusi. Iżda wara xi tmien snin raġa mar Krakovja jgħallem l-Iskrittura fl-Università fejn baqa’ sakemm miet.

San Ġwann kien qaddis tipiku: kien bniedem ta’ fidi safja, twajjeb, umli, ġeneruż, dejjem ferħan iżda serju, u mimli mħabba lejn għajru tant li wasal li ta’ ġidu kollu lill-foqra.

B’xewqa li jmut martri, għamel pellegrinaġġ fl-Art Imqaddsa biex jipprietka fost il-Musulmani. F’ħajtu għamel erba’ pellegrinaġġi għal Ruma bil-mixi, iġorr ħwejġu fuq dahru.

San Ġwann miet fi Krakovja lejliet il-Milied tal-1473. Ikkanonizzah il-Papa Klement XIII fl-1767.

Ħsieb: Dan hu dak li qal il-Papa Klement XIII dwar San Ġwann ta’ Kety:

“San Ġwann kien ta’ eżempju mill-isbaħ għall-professuri tal-Università, kien ispirazzjoni ta’ dedikazzjoni kompleta fid-doveri tiegħu u fit-tagħlim. … Barra mill-umiltà kbira li kellu, kien sempliċi qisu tifel. Kuljum wara li jkun għallem kien jibqa’ sejjer dritt il-knisja u jqatta’ sigħat sħaħ jitlob quddiem Ġesù fl-Ewkaristija.”

Il-kelma “universitas” għandha l-idea ta’ ġabra fimkien ta’ kollox, jiġifieri tas-suġġetti u d-dixxiplini kollha, u l-idea tal-komunità. Ma tistax tgħix tassew mingħajr ma tgħolli r-ruħ u l-moħħ lejn l-għerf u t-tagħlim, mingħajr ix-xewqa li wieħed jgħolli ‘l fuq il-ħsieb u l-konoxxenza tiegħu. Ir-riċerka trid issir flimkien, waqt li tistimola interessi tajbin komuni, li wieħed jaqsam ukoll mal-oħrajn. Din hi l-karatteristika universali tal-università, karatteristika li qatt ma tieqaf milli tinkludi fiha lil kulħadd u lil kull suġġett possibbli.

Ir-riċerka tat-tajjeb, infatti, hija ċ-ċavetta biex wieħed jirnexxi fl-istudji tiegħu, l-imħabba hija l-ingredjent li jagħti t-togħma lit-teżori kollha tal-għerf u tat-tagħlim u b’mod partikulari lid-drittijiet tal-bniedem u tal-popli.

Il-Papa Franġisku, fid-diskors tiegħu tas-7 ta’ Lulju 2015, fil-Laqgħa mad-Dinija tal-Iskola u l-Università, qal dan:

“Hemm riflessjoni li tolqot lilna lkoll: familji, skejjel, għalliema: kif nistgħu ngħinu liż-żgħażagħ tagħna biex ma jħarsux lejn id-diploma tal-università bħala ċertifikat li jagħmilhom xi ħaġa aktar minn ħaddieħor, bħala xi ħaġa li tfisser ‘aktar flus,’ prestiġju soċjali. Le, dawn ma jfissrux hekk. Kif nistgħu ngħinuhom biex jagħrfu li din it-tħejjija hi sinjal ta’ responsabbiltà akbar quddiem il-problemi tal-lum, quddiem il-ħtieġa tal-għajnuna lill-aktar foqra, quddiem il-ħtieġa tal-ħarsien tal-ambjent?

Lilkom illum, lili, lil kulħadd, aħna mitlubin biex b’urġenza nfittxu naħsbu, nfittxu niddiskutu dwar is-sitwazzjoni attwali tagħna – u ngħid urġenti -; li nsibu l-kuraġġ naħsbu dwar liema tip ta’ kultura rridu jew nippretendu li jkollna, mhux biss għalina imma wkoll għal uliedna u għan-neputijiet tagħna. Din l-art irċevejnieha b’wirt, bħala don, bħala rigal. Nagħmlu tajjeb nistaqsu lilna nfusna:

 • Kif irridu nħalluha?
 • Liema toroq irridu nimmarkaw bihom l-eżistenza tagħna?
 • Għal liema raġuni aħna ġejna f’did-dinja?
 • Għal liema għan ġejna f’dil-ħajja?
 • Għal liema għan naħdmu u nissieltu?
 • Għalfejn qed nistudjaw?

L-Ispirtu s-Santu jispirana u jakkumpanjana għax Hu kien li sejħilna, stedinna, tana l-opportunità u fl-istess waqt, tana r-responsabbiltà li nagħtu l-aħjar tagħna. Jalla jagħtina l-qawwa u d-dawl li għandna bżonn. Hu l-istess Spirtu li fl-ewwel jum tal-ħolqien kien jittajjar fuq l-ilmijiet biex jittrasformahom, mehdi li jagħti l-ħajja. Hu l-istess Spirtu li lid-dixxipli tahom il-qawwa fil-Pentekoste. Hu l-istess Spirtu li ma jabbandunana qatt u jitwaħħad magħna biex insibu modi ta’ ħajja ġdida. Jalla jkun Hu l-kumpann tagħna u l-gwida tagħna tul il-vjaġġ.”

Talba: San Ġwann ta’ Kety, inti kont il-professur li għamilt il-ħajja tiegħek studju fil-qdusija, nitolbuk tinterċedi għall-professuri, l-għalliema u dawk kollha li għandhom x’jaqsmu mal-edukazzjoni tal-ġenerazzjonijiet ta’ għada. Ħa jkollhom l-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu biex iwasslu dak id-Dawl u l-Għerf vera lill-istudenti. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2010/12/saint-john-cantius.html

Alternative Reading: http://www.cantius.org/go/about_us/category/st_john_cantius_saints_story/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Cantius

Nota: It-Tagħrif dwar dan il-qaddis tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.