22 ta’ Diċembru: Santa Franġiska Saveria Cabrini

Verżjoni Vidjo: Santa Franġiska Saveria Cabrini

“Afdaw f’Alla dejjem u tkunu xhieda ta’ għeġubijiet.” ~ Santa Franġiska Saveria Cabrini

20140404cnsbr4812_0SANTA FRANĠISKA SAVERIA CABRINI
1850 – 1917

Tagħrif: Franġiska twieldet f’Sant’Angelo Lodigiano, qrib Milan; kienet l-iżgħar fost 13 -il aħwa ta’ familja ta’ bdiewa. Minn kmieni kienet mimlija b’żelu missjunarju għax fil-familja kienu jinqraw l-Annali tal-Propagazzjoni tal-Fidi. Hija kisbet ċertifikat ta’ għalliema u applikat biex tidħol soru f’żewġ ordnijiet reliġjużi differenti li kellhom djar fil-missjoni iżda d-darbtejn ġiet irrifjutata billi kienet tidher ta’ saħħa dgħajfa.

Ix-xewqa tagħha kienet li tmur missjunarja fiċ-Ċina. Kontra qalbha, fuq talba tal-isqof tagħha, hija pprovat issalva orfanatrofju f’Codogno u tagħmel l-istaff tiegħu komunità reliġjuża, iżda wara 6 snin ta’ xogħol iebes, din il-ħidma ma rnexxietx.

Fl-1880, meta kellha 30 sena, Franġiska b’7 sħabha mill-orfanatrofju bdiet il-komunità tagħha tas-Sorijiet Missjunarji tal-Qalb ta’ Ġesù bl-iskop li jmorru missjunarji fiċ-Ċina.

L-isqof ta’ Piacenza, il-Beatu Giovanni Battista Scalabrini, issuġġerielha li tmur taħdem fost l-immigranti Taljani, speċjalment fl-Istati Uniti, bħalma ġa kienet qiegħda tagħmel il-kongregazzjoni tiegħu ta’ San Karlu; iżda qalb Madre Cabrini kienet aktar miġbuda lejn iċ-Ċina.

Dik il-ħabta eluf kbar ta’ Taljani kienu emigraw lejn l-Amerika fejn ma kienu popolari xejn; ħafna minnhom bla sengħa u bla ma jafu kelma bl-Ingliż, u spiss kienu jsibu ruħhom f’sitwazzjonijiet fejn kienu jiġu sfruttati. Madre Franġiska talbet il-parir tal-Papa Ljun XIII, li bla tlaqliq qalilha: “Mhux lejn il-Lvant, iżda lejn il-Punent.” Hija obdiet mill-ewwel u flimkien ma sitt sorijiet tagħha waslet fi New York fl-1889, fejn ma damitx ma waqqfet l-ewwel dar u orfanatrofju.

L-ilsien Ingliż sabitu tqil, kif ukoll ħassitha stramba meta kellha tiltaqa’ mal-Protestanti, imma ma kinitx bniedma taqta’ qalbha. Minkejja li għall-bidu kienet tibża’ tivvjaġġa fuq il-baħar, hi qasmet l-Atlantiku tletin darba. Matul 28 sena rnexxielha twaqqaf diversi skejjel, djar għall-iltiema, kif ukoll erba’ sptarijiet fosthom il-famuż Columbus Hospital ġo New York.

Madre Cabrini daħħlet ukoll is-sorijiet tagħha f’diversi pajjiżi fl-Ewropa barra mill-Italja, fosthom Franza, Spanja u l-Ingilterra, kif ukoll fl-Amerika t’Isfel bħall-Brażil, l-Arġentina u n-Nikaragwa. Xtaqet tasal anki sal-Alaska.

Madre Cabrini mietet għal għarrieda waħedha f’wieħed mill-isptarijiet tagħha f’Chicago waqt li kienet tħejji r-rigali tal-Milied għal 500 tifel u tifla, nhar it-22 ta’ Diċembru, 1917 meta kellha 67 sena. Ġiet ibbeatifikata 21 sena wara mewtha (13.11.1938) u ddikjarata qaddisa 8 snin wara (7.7.1946), l-ewwel ċittadina tal-Istati Uniti li ġiet ikkanonizzata. Fl-1950, il-Papa Piju XII ħatarha Patruna tal-emigranti.

Ħsieb: Inebbħuna l-kelmiet ta’ San Ġwanni Pawlu II:

“Jekk il-‘ħolma’ ta’ dinja fil-paċi tkun maqsuma bejn ħafna, jekk nagħtu valur lill-kontribut tal-immigranti u r-rifuġjati, l-umanità tista’ ssir dejjem iżjed familja ta’ kulħadd u artna ‘dar komuni’ tassew.”

Ħafna fl-istorja emmnu f’din il-“ħolma”, u dak li wettqu hu xhieda li m’aħniex nitkellmu dwar utopja li ma tistax isseħħ. Fost dawn ta’ min isemmi lil Santa Franġiska Saverja Cabrini, li fis-sena 2017 ħabat iċ-ċentinarju tat-twelid tagħha għas-Sema. Illum, ħafna komunitajiet ekkleżjali jiċċelebraw it-tifkira tagħha. Din il-mara ċkejkna imma kbira, li kkonsagrat ħajjitha għall-qadi tal-immigranti, biex imbagħad saret il-Patruna tagħhom mis-Sema, għallmitna kif nistgħu nilqgħu, nipproteġu, nippromovu u nintegraw lil dawn ħutna.

Il-Papa Franġisku fil-messaġġ tiegħu ta’ Jum il-Paċi tal-1 ta’ Jannar 2018, qal hekk:

“Bi spirtu ta’ ħniena, ejjew inħaddnu magħna lil dawk kollha li qed jaħarbu mill-gwerra u mill-ġuħ jew huma mġiegħla jħallu artijiethom minħabba f’diskriminazzjonijiet, persekuzzjonijiet, faqar u taħsir ambjentali. Aħna nafu li mhux biżżejjed li niftħu qlubna għat-tbatijiet tal-oħrajn. Irid isir wisq aktar qabel ma’ ħutna jistgħu jerġgħu lura jgħixu fil-paċi f’dar żgura.

Li nilqgħu lill-oħrajn jitlob minna mpenn konkret, katina ta’ għajnuniet u ta’ għemejjel ta’ tjieba, attenzjoni li tishar u tifhem, it-trattament responsabbli ta’ sitwazzjonijiet ġodda kumplessi li, xi drabi, jiżdiedu ma’ għadd ta’ problemi oħra li diġà jeżistu, kif ukoll tar-riżorsi dejjem limitati. Bil-prattika tal-virtù tal-prudenza, min jiggverna jista’ jagħraf jilqa’, jippromovi, jipproteġi u jintegra, waqt li jistabbilixxi miżuri prattiċi, u “jgħinhom isiru membri ġodda ta’ pajjiżhom fil-limiti tal-ġid komuni mifhum sewwa.” Huma għandhom responsabbiltà preċiża lejn il-komunitajiet tagħhom, li għandhom jiżgurawlhom id-drittijiet ġusti u l-iżvilupp armoniku tagħhom, biex ma jkunux bħall-bennej iblah li qies ħażin u ma rnexxilux iwettaq sal-aħħar it-torri li kien beda jibni.

L-għerf tal-fidi jagħtina din il-ħarsa, li kapaċi tintebaħ li lkoll nagħmlu ‘parti minn familja waħda, immigranti u popli lokali li jilqgħuhom, u lkoll għandhom l-istess jedd għall-użu tal-ġid tal-art, li d-destinazzjoni tagħha hi universali, kif tgħallem id-duttrina soċjali tal-Knisja.’

Biex noffru lil dawk li qed jitolbuna kenn, rifuġjati, immigranti u vittmi ta’ traffikar, possibbiltà biex isibu dik il-paċi li qed ifittxu, dan jitlob strateġija li tiġbor flimkien erba’ azzjonijiet:

  • nilqgħu: ‘Tinsewx tilqgħu lill-barranin; minħabba f’hekk xi wħud laqgħu l-anġli bla ma kienu jafu’ (Lhud 13:2),
  • nipproteġu: ‘Il-Mulej li jħares lill-barranin; hu li jżomm lill-iltim u lill-armla’ (Salm 146:9),
  • nippromovu: Il-Bibbja tgħallem li Alla ‘jħobb il-barrani u jagħtih ħobż u lbies.’ imbagħad issejjaħ: “Ħobbu l-barrani, għax intom barranin kontu fl-art tal-Eġittu.’ (Dewteronomju 10:18-19),
  • nintegraw: “Għalhekk ma għadkomx aktar barranin u frustieri, imma intom ċittadini flimkien mal-qaddisin u nies tad-dar ta’ Alla.’ (Efesin 2:19).

Għall-interċessjoni ta’ Santa Franġiska Saveria Cabrini, ħa jagħti l-Mulej lilna lkoll li nduqu kif ‘dawk li jfittxu s-sliem jiżirgħu fis-sliem u jkollhom il-frott tal-ġustizzja.’ (Ġakbu 3:18).”

Talba: Alla ħanin, Int ħeġġiġtna permezz ta’ Ibnek Ġesù, biex nitolbu l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet kollha tagħna. Agħtina permezz tal-interċessjoni ta’ Santa Franġiska Saveria Cabrini, il-grazzja li ma nagħmlu l-ebda distinzjoni bejn bniedem u ieħor, imma li nħobbu u naqdu lil kulħadd, irrelevanti l-kulur, in-nazzjon jew il-lingwa. Bi Kristu Sidna. Ammen.

English Version: http://www.cabrinipilgrimage.org/mother-cabrini/

Alternative Reading: https://www.franciscanmedia.org/saint-frances-xavier-cabrini/

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Frances_Xavier_Cabrini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An old film on Saint Frances Xavier Cabrini:

 

 

Nota: It-Tagħrif dwar din il-qaddisa tal-lum huwa meħud mill-fuljett Signum Fidei.

1 ta’ Jannar: L-Imqaddsa Omm Alla, Marija

Verżjoni Vidjo: L-Imqaddsa Omm Alla, Marija

Agħmlu kull ma jgħidilkom Hu“. – Omm Ġesù fi Ġwanni 2:5

marie-nel-mistero-della-chiesa-e1534173394431.jpgL-IMQADDSA OMM ALLA, MARIJA

Tagħrif: Fl-ewwel tas-sena, il-Knisja tagħmel festa lill-Madonna bħala Omm Alla, l-ikbar privileġġ li Alla taha, u li qatt seta’ jagħti lil xi ħadd mill-kreaturi tiegħu.

Il-Knisja mhux biss tifraħ u tonora lill-Madonna, iżda tirringrazzjaha wkoll talli aċċettat dan il-privileġġ, li permezz tiegħu daħlet sieħba ma’ binha Ġesù fil-Fidwa tagħna.

Il-Madonna saret Omm Alla meta fit-tħabbira tal-Anġlu, aċċettat li ssir omm Ġesù.

Fuq il-Kalvarju, Ġesù ħallielna lil ommu Marija biex tkun l-Omm spiritwali tagħna, ħalli bħalma Hu ġie għandna permezz tagħha, hekk aħna mmorru għandu permezz tagħha.

Il-Konċilju ta’ Efesu fit-22 ta’ Ġunju tas-sena 431 wettaq it-titolu tradizzjonali ta’ Marija “Theotokos” (kelma Griega li litteralment tfisser: “Dik li ġarret fi ħdanha lil Alla” – fi kliem ieħor “Omm Alla”) għax dan jesprimi tajjeb ħafna d-dinjità unika ta’ Marija u l-fidi vera fil-misteru ta’ Kristu: persuna waħda divina li hi veru Alla u veru bniedem.

Il-festa tal-maternità divina ta’ Marija kien waqqafha Piju XI fl-1931 permezz tal-enċiklika Lux Veritatis fl-okkażjoni tal-15-il ċentinarju tal-Konċilju ta’ Efesu li xandar id-domma tal-maternità divina ta’ Marija. Fl-1969, din il-festa ġiet ittrasferita mill-11 ta’ Ottubru għall-ottava tal-Milied, u dan biex tfakkarna li l-misteru kbir tal-inkarnazzjoni tal-Iben ta’ Alla seħħ permezz ta’ Marija. Il-kobor ta’ Marija bħala omm Alla huwa tant kbir, li kif jgħid S. Wistin, lanqas hija stess ma tista’ tifhmu.

Bħal-lum ukoll titfakkar iċ-ċirkonċiżjoni ta’ Kristu, meta rċieva l-isem “Ġesù.”

Fl-1967, il-Papa Pawlu VI, waqqaf l-ewwel jum tas-sena bħala Jum Dinji tal-Paċi. Kull sena l-bnedmin kollha ta’ rieda tajba, jiġu mistiedna biex jitolbu għall-paċi. Kull sena wkoll, il-papa jxandar messaġġ għall-okkażjoni b’tema partikulari.

Ħsieb: Il-Knisja tiċċelebra diversi festi f’ġieħ il-Verġni Marija matul is-sena, imma din tal-lum għandha tifsira partikulari għax tfakkar id-dinjità kbira tagħha ta’ Omm Alla u r-rwol uniku tagħha fil-misteru tal-inkarnazzjoni.

Meta ngħidu li Marija hija Omm Alla ma nkunux qed nifhmu li hi tat lil Kristu n-natura tiegħu divina li hu kellu sa mill-eternità, imma ngħidu u nifhmu li n-natura umana ta’ Kristu kienet iffurmata mill-umanità ta’ Marija. Josserva S. Wistin:

“Permezz ta’ Marija, l-Iben ta’ Alla ħa fil-milja taż-żmien dak li ma kellux (jiġifieri n-natura ta bniedem), mingħajr ma tilef dak li minn dejjem kellu (jiġifieri n-natura ta’ Alla).”

Issa dawn iż-żewġ naturi tiegħu – dik divina u dik umana – ingħaqdu fil-persuna waħda ta’ Kristu li hu l-Iben ta’ Alla. Kien permezz ta’ Marija, li Ġesù twaħħad man-natura tagħna l-bnedmin u sar ħuna. Kien permezz ta’ Ġesù, li Marija saret Omm Alla u għalhekk Ommna lkoll, aħna li f’Binha ġġeddidna f’natura ġdida u ħadna s-salvazzjoni.

Ħafna drabi ommijietna jafu x’inhu l-aħjar għalina u dan nistgħu ngħiduh b’mod speċjali fir-rigward ta’ Marija, l-Omm tagħna tas-Sema. Għalhekk f’dan il-jum għażiż tal-festa tagħha, ejjew nistaqsuha x’riżoluzzjonijiet tixtieqna nagħmlu fil-ftuħ ta’ din is-sena l-ġdida. X’tixtieqna nbiddlu, nirranġaw jew nagħmlu aħjar?

  • Forsi nersqu aktar lejn is-Sagramenti tal-Qrar u t-Tqarbin?
  • Forsi nsibu aktar ħin addattat għat-talb individwali u għat-talba tant qawwija u għal qalbha tar-Rużarju?
  • Forsi nirbħu fuq xi dnub li ilna wisq ‘il bogħod minn Alla u l-paċi tiegħu minħabba fih?
  • Forsi nsewwu xi relazzjoni jew inwaqqfu xi relazzjoni li nafu li mhux qiegħda skont ir-rieda t’Alla?

Ejjew inħallu lil Marija turina fil-qalb tagħna x’tixtieq minna u bħala wlied devoti, nagħtuha widen għax dan jiswa lilna. Żgur li ħadd daqsha ma jridilna l-veru ġid, jiġifieri dak il-ġid li jibqa’ għal dejjem.

Talba: Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalija matul din is-sena biex inkun nista’ nimxi u navvanza b’dinjità fit-triq tal-qdusija li Ibnek fi mħabbtu lejja fassal għalija b’demmu stess. Bi Kristu Sidna. Ammen.

Liturġija tas-Sigħat: Agħfas fuq PDF jew WORD biex tniżżel id-dokument.

English Version: http://saintscatholic.blogspot.com/2011/12/mary-mother-of-god.html

Alternative Reading: https://www.catholicnewsagency.com/saint/solemnity-of-mary-mother-of-god-102

Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Solemnity_of_Mary,_Mother_of_God

Film on Mary, Mother of Jesus:

Għal aktar dwar il-Verġni Marija u d-Devozzjoni vera lejha, żur is-sit bil-Malti ddedikat għaliha billi tagħfas din il-link: https://ruzarji.wixsite.com/devozzjonilejnmarija

Nota: It-Tagħrif dwar din is-Solennita’ tal-lum huwa meħud mill-ktieb “Qaddisin fil-Liturġija tal-Knisja Universali”, miktub minn Dun Anton Sammut.